آمار کل " واردات از" کشور "دانمارک" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 دانمارک 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 4,168 212,033,483,761 Rls. 22,730,053 $
2 1386 دانمارک 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 1,026,285 171,223,933,735 Rls. 18,414,285 $
3 1386 دانمارک 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 117,919 145,873,654,017 Rls. 15,710,538 $
4 1386 دانمارک 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 1,460 132,876,464,273 Rls. 14,289,038 $
5 1386 دانمارک 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن ياتحت حرارت قراردادن كلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 500,752 86,204,656,872 Rls. 9,292,061 $
6 1386 دانمارک 84743900 سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 605,505 77,425,867,753 Rls. 8,282,250 $
7 1386 دانمارک 85371010 پانلهاي ا لكتريكي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 68,450 61,258,089,285 Rls. 6,586,894 $
8 1386 دانمارک 29371200 ا نسولين و ا ملاح آن 77 59,444,043,138 Rls. 6,420,574 $
9 1386 دانمارک 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 171,555 46,584,226,844 Rls. 5,036,133 $
10 1386 دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 417,628 45,032,895,080 Rls. 4,849,857 $
11 1386 دانمارک 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 100,501 44,512,433,326 Rls. 4,807,261 $
12 1386 دانمارک 84186190 سايرتجهيزا ت سردكننده يامنجمد كننده ترا كمي با كندانسور مبدل حرارتي بجز رديف 84186110 50,830 38,189,206,774 Rls. 4,103,509 $
13 1386 دانمارک 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 2,155 36,494,274,620 Rls. 3,921,772 $
14 1386 دانمارک 30043190 داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 6,610 36,456,929,270 Rls. 3,922,512 $
15 1386 دانمارک 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 58,815 34,186,994,444 Rls. 3,683,310 $
16 1386 دانمارک 21069010 ا ستابيلايزر 771,091 33,642,462,701 Rls. 3,619,114 $
17 1386 دانمارک 21069040 ا ستابيلايزر و ا مولسيفاير 491,270 26,822,002,998 Rls. 2,883,729 $
18 1386 دانمارک 40021900 ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس 458,293 18,517,494,856 Rls. 1,987,801 $
19 1386 دانمارک 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 4,234 17,673,794,031 Rls. 1,907,977 $
20 1386 دانمارک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 67,051 16,017,541,281 Rls. 1,723,313 $
21 1386 دانمارک 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 83,425 15,381,232,010 Rls. 1,662,504 $
22 1386 دانمارک 84179000 ا جزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 51,176 14,849,666,062 Rls. 1,605,313 $
23 1386 دانمارک 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 14,298 13,283,292,841 Rls. 1,432,064 $
24 1386 دانمارک 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 3,502 13,193,377,534 Rls. 1,418,990 $
25 1386 دانمارک 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 102,412 12,579,757,556 Rls. 1,353,478 $
26 1386 دانمارک 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 18,921 12,462,122,213 Rls. 1,338,063 $
27 1386 دانمارک 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 9,977 12,366,738,209 Rls. 1,336,599 $
28 1386 دانمارک 21069020 ا مولسيفاير 388,065 12,172,021,555 Rls. 1,310,791 $
29 1386 دانمارک 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 8,004 11,675,204,946 Rls. 1,257,223 $
30 1386 دانمارک 48239000 كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكوردرجاي ديگر 90,034 11,541,109,670 Rls. 1,243,174 $
31 1386 دانمارک 48184010 پوشك كامل بزرگسالان به طوري كه وزن هر قطعه پد90 گرم وبالاتر باشد 383,091 10,109,715,368 Rls. 1,086,520 $
32 1386 دانمارک 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 5,492 9,978,579,149 Rls. 1,078,475 $
33 1386 دانمارک 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 55,100 8,992,711,156 Rls. 956,061 $
34 1386 دانمارک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 50,914 8,843,627,384 Rls. 950,154 $
35 1386 دانمارک 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 10,242 7,998,716,022 Rls. 862,674 $
36 1386 دانمارک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 882 7,680,083,319 Rls. 828,449 $
37 1386 دانمارک 12092500 تخم چمن مرتعي برا ي كشت 290,000 7,596,648,000 Rls. 821,881 $
38 1386 دانمارک 84743200 ماشين هاي مخلوط كردن موا دمعدني باقير. 22,000 6,520,609,830 Rls. 702,563 $
39 1386 دانمارک 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 120,655 6,303,811,842 Rls. 678,365 $
40 1386 دانمارک 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي,... كه درجاي ديگرمذكورنباشد 27,194 6,039,494,387 Rls. 647,616 $
41 1386 دانمارک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 24,720 6,026,619,645 Rls. 645,017 $
42 1386 دانمارک 29379000 سايرهورمونها وپروستا گلاندينها ترومبوگسانها ..غيرمذكور درجاي ديگر 3 5,349,083,596 Rls. 575,165 $
43 1386 دانمارک 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 7,516 5,274,656,940 Rls. 570,603 $
44 1386 دانمارک 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 18,287 5,253,719,255 Rls. 564,489 $
45 1386 دانمارک 39023090 سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 203,012 5,247,120,891 Rls. 563,849 $
46 1386 دانمارک 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون 4,923 5,192,321,586 Rls. 558,007 $
47 1386 دانمارک 48116000 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 101,806 4,888,447,673 Rls. 527,689 $
48 1386 دانمارک 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوا مل خوني مصرف ميشود 130 4,794,374,322 Rls. 515,593 $
49 1386 دانمارک 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 3,140 4,728,366,560 Rls. 511,188 $
50 1386 دانمارک 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي كوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 6,168 4,441,491,296 Rls. 478,821 $
51 1386 دانمارک 35071000 پنير مايه و كنسانتره هاي آن 3,477 4,225,205,102 Rls. 454,419 $
52 1386 دانمارک 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 3,637 3,997,194,910 Rls. 430,013 $
53 1386 دانمارک 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 2,781 3,793,132,902 Rls. 406,900 $
54 1386 دانمارک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 73,300 3,737,327,697 Rls. 401,678 $
55 1386 دانمارک 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 50,307 3,729,324,133 Rls. 401,777 $
56 1386 دانمارک 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 34,175 3,397,797,260 Rls. 365,703 $
57 1386 دانمارک 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا كي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذكور در جاي ديگر 241,680 3,082,786,108 Rls. 334,041 $
58 1386 دانمارک 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 42,645 3,021,314,213 Rls. 324,520 $
59 1386 دانمارک 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 498 2,977,148,246 Rls. 320,321 $
60 1386 دانمارک 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, كه درجاي ديگرذكرنشده. 21,479 2,960,271,961 Rls. 318,203 $
61 1386 دانمارک 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزكردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 568 2,956,609,035 Rls. 318,149 $
62 1386 دانمارک 90121000 ميكروسكوپها,غيرا ز ميكروسكوپهاي ا پتيكي ,ديفرا كتوگرا فها 406 2,684,167,846 Rls. 289,353 $
63 1386 دانمارک 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 1,095 2,601,942,554 Rls. 280,511 $
64 1386 دانمارک 84433000 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرا فيك 98,434 2,543,540,643 Rls. 274,918 $
65 1386 دانمارک 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 9,500 2,533,993,200 Rls. 274,123 $
66 1386 دانمارک 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 269,487 2,525,376,471 Rls. 271,531 $
67 1386 دانمارک 90322000 مانوستات 4,866 2,505,515,630 Rls. 270,780 $
68 1386 دانمارک 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 437 2,444,133,208 Rls. 262,484 $
69 1386 دانمارک 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 112,500 2,358,204,782 Rls. 251,057 $
70 1386 دانمارک 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 19,765 2,350,977,873 Rls. 252,686 $
71 1386 دانمارک 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي 67,495 2,338,615,859 Rls. 250,804 $
72 1386 دانمارک 39013000 كوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شكال ا بتدا ئي 64,000 2,222,989,390 Rls. 239,134 $
73 1386 دانمارک 32030000 رنگ كننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 13,768 2,156,928,475 Rls. 231,610 $
74 1386 دانمارک 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر 10,400 2,135,612,753 Rls. 231,027 $
75 1386 دانمارک 21069050 آنتي ا كسيدا ن 19,315 2,089,039,495 Rls. 224,322 $
76 1386 دانمارک 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 14,767 2,043,579,175 Rls. 219,513 $
77 1386 دانمارک 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 11,348 2,014,331,441 Rls. 217,403 $
78 1386 دانمارک 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 865 2,007,071,489 Rls. 218,476 $
79 1386 دانمارک 85352990 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا ي ولتاژمساوي بابيش از 5/72 كيلوولت بجزسكسيونرودژنكتور 800 1,999,126,842 Rls. 214,545 $
80 1386 دانمارک 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 285 1,980,858,656 Rls. 213,952 $
81 1386 دانمارک 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 38,517 1,932,139,729 Rls. 207,488 $
82 1386 دانمارک 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف ا نيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 61,100 1,892,067,122 Rls. 203,762 $
83 1386 دانمارک 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دا دن كائوچوياموا دپلاستيكي, غيرمذكوردرجاي ديگر 1,100 1,835,557,722 Rls. 197,797 $
84 1386 دانمارک 13023900 لعاب ها و موا د غليظ كننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذكور يا مشمول درجاي ديگر 18,080 1,819,309,669 Rls. 196,421 $
85 1386 دانمارک 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين كننده 91,100 1,815,400,000 Rls. 195,061 $
86 1386 دانمارک 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 686 1,695,120,631 Rls. 186,067 $
87 1386 دانمارک 40024900 كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس ) 7,958 1,648,647,659 Rls. 177,350 $
88 1386 دانمارک 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره. 1,900 1,587,022,803 Rls. 170,395 $
89 1386 دانمارک 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 17,390 1,527,707,002 Rls. 163,814 $
90 1386 دانمارک 84193900 ساير خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 17,713 1,502,893,658 Rls. 161,663 $
91 1386 دانمارک 90289090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات كنتورهاي مشمول 9028،غيرمذكور درجاي ديگر 870 1,502,031,169 Rls. 161,517 $
92 1386 دانمارک 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 26,964 1,490,870,167 Rls. 161,071 $
93 1386 دانمارک 11071000 مالت بو ندا ده 212,400 1,481,714,330 Rls. 159,393 $
94 1386 دانمارک 90183940 آنژيوكت (iv Cunnula) 7,695 1,467,387,810 Rls. 158,739 $
95 1386 دانمارک 40091200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم نشده ياجونشده باسايرمواد بالوازم و ملحقات 162 1,432,479,629 Rls. 154,500 $
96 1386 دانمارک 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 2,830 1,421,796,173 Rls. 153,142 $
97 1386 دانمارک 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 228 1,405,164,232 Rls. 150,317 $
98 1386 دانمارک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذكوردرجاي ديگر 481 1,387,261,169 Rls. 149,260 $
99 1386 دانمارک 84453000 ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن نخ نسجي 6,450 1,383,063,856 Rls. 149,456 $
100 1386 دانمارک 90321000 ترموستات 7,905 1,338,122,121 Rls. 144,259 $
101 1386 دانمارک 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 48,000 1,246,816,360 Rls. 134,552 $
102 1386 دانمارک 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,573 1,227,056,108 Rls. 131,703 $
103 1386 دانمارک 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 245 1,219,454,202 Rls. 131,156 $
104 1386 دانمارک 84549000 ا جزا ءوقطعات كنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 1,251 1,178,080,511 Rls. 126,792 $
105 1386 دانمارک 84186990 سايرتجهيزات سردكننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراكمي باكندانسور مبدل حرا رتي, بجز چيلرهاي جذبي 946 1,074,765,618 Rls. 115,840 $
106 1386 دانمارک 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 5,500 1,070,129,245 Rls. 114,907 $
107 1386 دانمارک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 299 1,055,598,023 Rls. 113,347 $
108 1386 دانمارک 29341000 تركيبات دا را ي ساختاريك حلقه تيازول مترا كم نشده (Unfused) 650 1,025,022,331 Rls. 110,635 $
109 1386 دانمارک 39094090 سايررزين هاي فنوليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 22,500 1,019,240,774 Rls. 109,580 $
110 1386 دانمارک 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 980 1,009,351,506 Rls. 108,475 $
111 1386 دانمارک 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا كمي-احتراقي به قدرت از75 تا 375KVA غيرمذكور درجاي ديگر 3,170 995,364,871 Rls. 107,677 $
112 1386 دانمارک 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 16 977,047,423 Rls. 105,004 $
113 1386 دانمارک 84211900 ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,713 969,738,806 Rls. 104,807 $
114 1386 دانمارک 84821000 بلبرينگ. 2,821 963,115,859 Rls. 103,448 $
115 1386 دانمارک 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 10,754 955,445,242 Rls. 102,767 $
116 1386 دانمارک 84021100 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدبخاربيشترا ز45تن درساعت 4,029 950,104,177 Rls. 101,943 $
117 1386 دانمارک 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 2,629 930,872,812 Rls. 100,295 $
118 1386 دانمارک 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 233 904,598,594 Rls. 97,531 $
119 1386 دانمارک 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 1,245 894,461,019 Rls. 95,950 $
120 1386 دانمارک 21069030 پودر حالت دهنده خورا كي 28,800 868,983,150 Rls. 93,849 $
121 1386 دانمارک 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 9,754 866,942,307 Rls. 93,299 $
122 1386 دانمارک 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,808 815,522,984 Rls. 87,860 $
123 1386 دانمارک 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 426 810,641,650 Rls. 86,932 $
124 1386 دانمارک 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 3,134 802,221,093 Rls. 85,944 $
125 1386 دانمارک 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 15,528 798,341,932 Rls. 85,871 $
126 1386 دانمارک 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 2,064 787,099,495 Rls. 85,186 $
127 1386 دانمارک 48061000 كاغذ و مقوا ي سولفوريزه (پارشيمينه نباتي)به شكل رول يا ورق 2,900 758,938,826 Rls. 81,861 $
128 1386 دانمارک 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 90 738,180,624 Rls. 79,136 $
129 1386 دانمارک 84254200 جكها وچرخهاي بالاكشنده ،هيدروليكي 3,371 728,535,500 Rls. 78,257 $
130 1386 دانمارک 31010000 كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 278,672 721,750,094 Rls. 77,449 $
131 1386 دانمارک 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 4,454 720,061,834 Rls. 77,431 $
132 1386 دانمارک 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 9,907 711,178,312 Rls. 75,778 $
133 1386 دانمارک 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 24,847 699,718,098 Rls. 75,724 $
134 1386 دانمارک 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 345 699,368,168 Rls. 76,250 $
135 1386 دانمارک 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوا يي بجز دستگاههاي كمك شنوايي دسته جمعي براي آموزش كر ولالها 176 696,596,500 Rls. 74,887 $
136 1386 دانمارک 70193200 ورق نازك نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 11,527 660,688,737 Rls. 70,851 $
137 1386 دانمارک 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 400 654,688,565 Rls. 70,548 $
138 1386 دانمارک 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 1,172 651,765,004 Rls. 70,211 $
139 1386 دانمارک 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 975 642,444,835 Rls. 69,122 $
140 1386 دانمارک 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 685 613,675,638 Rls. 66,129 $
141 1386 دانمارک 85044050 كنترل دور موتورInverter 5,467 612,162,993 Rls. 66,128 $
142 1386 دانمارک 90275000 دستگاههايي كه تشعشعات ا پتيكي را به كارميگيرند(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)،غيرمذكوردرجاي ديگر 45 608,420,750 Rls. 65,563 $
143 1386 دانمارک 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 15 595,141,546 Rls. 63,815 $
144 1386 دانمارک 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 1,707 573,025,130 Rls. 61,977 $
145 1386 دانمارک 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 9,228 565,908,617 Rls. 60,962 $
146 1386 دانمارک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر 20,040 562,389,609 Rls. 60,858 $
147 1386 دانمارک 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 80 559,926,296 Rls. 60,106 $
148 1386 دانمارک 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 705 534,951,175 Rls. 57,826 $
149 1386 دانمارک 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 3,242 529,326,895 Rls. 57,079 $
150 1386 دانمارک 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 2,019 528,879,001 Rls. 56,816 $
151 1386 دانمارک 39269020 كيسه ا درا رازمواد پلاستيكي 3,500 508,631,280 Rls. 54,539 $
152 1386 دانمارک 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 929 501,643,767 Rls. 54,297 $
153 1386 دانمارک 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 199 497,247,184 Rls. 53,610 $
154 1386 دانمارک 38249040 پاك كننده هاي صنعتي 18,200 487,902,416 Rls. 52,712 $
155 1386 دانمارک 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 23,002 483,445,045 Rls. 51,966 $
156 1386 دانمارک 34029040 ساير پاك كننده هاي صنعتي 18,200 481,986,463 Rls. 52,034 $
157 1386 دانمارک 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 3,390 480,071,446 Rls. 51,730 $
158 1386 دانمارک 84641000 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كاركردن روي سنگ, سرا ميك, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 200 477,657,046 Rls. 51,240 $
159 1386 دانمارک 90261010 فلومتر 747 471,645,751 Rls. 50,464 $
160 1386 دانمارک 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 190 470,742,324 Rls. 50,683 $
161 1386 دانمارک 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 205 463,981,896 Rls. 50,525 $
162 1386 دانمارک 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين كه توليد دا خلي ندا رند 187 462,700,000 Rls. 50,255 $
163 1386 دانمارک 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 95 455,624,828 Rls. 48,861 $
164 1386 دانمارک 84279000 ارابه هاي كارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندكردن يا جابجا كردن , كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 15,000 452,486,460 Rls. 48,792 $
165 1386 دانمارک 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز كائوچوي ولكانيزه سفت نشده, غيرمذكور درجاي ديگر 305 449,731,280 Rls. 48,223 $
166 1386 دانمارک 84162000 مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 410 447,245,581 Rls. 49,419 $
167 1386 دانمارک 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشكي 437 433,066,812 Rls. 46,638 $
168 1386 دانمارک 85153120 ماشين جوشكاري ا لكترودتنگستن باگازبي اثر (tig) 1,150 429,533,541 Rls. 46,305 $
169 1386 دانمارک 39202050 نوا ردرزبندي پاكت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 2,182 420,981,563 Rls. 45,381 $
170 1386 دانمارک 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 908 415,720,489 Rls. 44,807 $
171 1386 دانمارک 33012900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي سفت وروغن هاي ا سانسي مطلق )غيرمذكوردرجاي ديگر 1,000 406,304,821 Rls. 43,572 $
172 1386 دانمارک 35021900 آلبومين تخم پرندگان (باستثناءآلبومين تخم پرندگان , خشك كرده ) 5,000 385,061,362 Rls. 41,293 $
173 1386 دانمارک 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 16,040 384,720,899 Rls. 41,355 $
174 1386 دانمارک 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتك ). 120 384,590,924 Rls. 41,116 $
175 1386 دانمارک 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 328 377,534,819 Rls. 40,636 $
176 1386 دانمارک 29071100 فنل (هيدروكسي بنزن ) و ا ملاح آن 2,000 369,626,670 Rls. 39,990 $
177 1386 دانمارک 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 90 369,536,584 Rls. 39,724 $
178 1386 دانمارک 90101010 دستگاههاي ظاهركردن فيلم را ديولوژي درا مور پزشكي (پروسسور) 768 339,959,053 Rls. 36,685 $
179 1386 دانمارک 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 1,803 339,750,992 Rls. 36,758 $
180 1386 دانمارک 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوحتي برا ي موتورهاي درون سوز 396 334,846,540 Rls. 36,002 $
181 1386 دانمارک 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 331 333,051,213 Rls. 35,563 $
182 1386 دانمارک 85043290 ساير ترا نسفورماتورهايبرقيبه قدرت بين 1تا16KVAبجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ 743 330,902,074 Rls. 35,259 $
183 1386 دانمارک 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 319 329,635,483 Rls. 35,496 $
184 1386 دانمارک 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 4,050 327,949,888 Rls. 35,195 $
185 1386 دانمارک 85041090 سايرمتعادل كننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لكترونيكي 845 321,613,297 Rls. 34,657 $
186 1386 دانمارک 34021900 موا دآلي تانسيوا كتيف (غيرا زصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 10,368 319,313,739 Rls. 34,243 $
187 1386 دانمارک 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 2,100 316,640,000 Rls. 34,257 $
188 1386 دانمارک 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 2,134 312,576,456 Rls. 33,670 $
189 1386 دانمارک 85269100 دستگاههاي كمك ناوبري را ديوئي 95 298,106,203 Rls. 32,539 $
190 1386 دانمارک 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرمذكور درجاي ديگر 17,157 296,598,545 Rls. 32,065 $
191 1386 دانمارک 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذكوردرجاي ديگر 80,525 292,194,368 Rls. 31,673 $
192 1386 دانمارک 84182900 يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 10,672 288,360,956 Rls. 31,037 $
193 1386 دانمارک 85023100 مجموعه مولدهائي كه بانيروي باد كار ميكنند 903 285,821,970 Rls. 30,623 $
194 1386 دانمارک 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم كردن غذا 800 283,550,710 Rls. 30,404 $
195 1386 دانمارک 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 364 279,791,237 Rls. 30,062 $
196 1386 دانمارک 84615000 ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 455 279,286,878 Rls. 30,053 $
197 1386 دانمارک 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا زآب 442 273,980,627 Rls. 29,531 $
198 1386 دانمارک 84251100 قرقره هاي طناب دا ربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده, دا را ي موتوربرقي 863 269,845,764 Rls. 28,938 $
199 1386 دانمارک 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمركز,همچنين خشك كن هاي گريزا زمركز 355 262,726,181 Rls. 28,424 $
200 1386 دانمارک 85181000 ميكروفون و پايه آن 921 238,891,300 Rls. 25,587 $
مجموع کل
1,773,923,597,438 ريال
مجموع کل
190,847,791 دلار