آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري چک" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 جمهوري چک 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 32,738 19,185,414,390 Rls. 2,059,243 $
2 1386 جمهوري چک 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 590,000 8,214,012,735 Rls. 888,959 $
3 1386 جمهوري چک 25070010 كائولن 2,834,000 6,956,202,595 Rls. 750,853 $
4 1386 جمهوري چک 37021000 فيلم عكاسي بصورت رول, برا ي ا شعه ا يكس عكسبردا ري نشده 65,651 6,368,794,572 Rls. 686,341 $
5 1386 جمهوري چک 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,538 5,771,382,621 Rls. 622,727 $
6 1386 جمهوري چک 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 49,200 5,755,275,276 Rls. 622,192 $
7 1386 جمهوري چک 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 2,476 5,076,606,021 Rls. 546,313 $
8 1386 جمهوري چک 38083010 علف كش ها كند كننده هايابازدارنده هاي جوانه زدن وتنظيم كننده رشد نباتات بصورت (محصول اماده ) 80,000 3,940,862,877 Rls. 426,362 $
9 1386 جمهوري چک 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 1,030 2,174,566,690 Rls. 234,987 $
10 1386 جمهوري چک 38089029 ضدجوندگان حشره كشهاومحصولات همانند تكنيكال... عرضه شده بصورت خرده فروشي غيرمذكور 21,000 2,138,460,000 Rls. 228,982 $
11 1386 جمهوري چک 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 851 1,591,961,684 Rls. 171,745 $
12 1386 جمهوري چک 87083910 ترمزها وترمزهاي خودكار واجزاء وقطعات آنها(به جزلنت ترمز )برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 15,943 1,540,180,000 Rls. 165,261 $
13 1386 جمهوري چک 39173300 سايرلوله هامستحكم نشده و بنحوديگري باسايرموادجورنشده ,بالوا زم وملحقات 17,026 1,244,158,417 Rls. 135,947 $
14 1386 جمهوري چک 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,534 1,228,553,544 Rls. 132,759 $
15 1386 جمهوري چک 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 112 1,138,595,825 Rls. 123,171 $
16 1386 جمهوري چک 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازكردن, تاكردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 78,440 1,094,682,260 Rls. 117,543 $
17 1386 جمهوري چک 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 1,534 945,233,866 Rls. 102,143 $
18 1386 جمهوري چک 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 19,400 910,720,000 Rls. 98,916 $
19 1386 جمهوري چک 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوكوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 1,338 882,043,210 Rls. 94,023 $
20 1386 جمهوري چک 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 58 770,299,862 Rls. 82,632 $
21 1386 جمهوري چک 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمركز,همچنين خشك كن هاي گريزا زمركز 650 765,302,501 Rls. 82,798 $
22 1386 جمهوري چک 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 4,865 644,033,142 Rls. 68,976 $
23 1386 جمهوري چک 84209100 غلتك هابرا ي ماشين هاي تخت كردن ياماشين هاي نوردكردن 10,800 594,512,382 Rls. 64,306 $
24 1386 جمهوري چک 38081029 ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده ) 5,000 547,424,810 Rls. 58,330 $
25 1386 جمهوري چک 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 200 525,607,616 Rls. 55,880 $
26 1386 جمهوري چک 87088010 كمك فنرها ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 5,500 514,920,484 Rls. 55,404 $
27 1386 جمهوري چک 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 175 469,790,778 Rls. 50,711 $
28 1386 جمهوري چک 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 510 466,763,170 Rls. 50,522 $
29 1386 جمهوري چک 85447010 كابل ا لياف ا پتيكي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشكل از الياف منفردا غلاف دارشده 750 456,499,264 Rls. 48,404 $
30 1386 جمهوري چک 69032020 ا شياء سرا ميكي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 10,739 454,226,000 Rls. 49,143 $
31 1386 جمهوري چک 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 1,285 447,879,081 Rls. 48,940 $
32 1386 جمهوري چک 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 6,300 433,191,977 Rls. 47,297 $
33 1386 جمهوري چک 84821000 بلبرينگ. 2,806 423,489,114 Rls. 45,566 $
34 1386 جمهوري چک 37039000 كاغذ,مقوا و موا دنسجي عكاسي,حساس شده, عكسبردا ري نشده كه درجاي ديگرمذكورنباشد 11,669 372,495,190 Rls. 40,458 $
35 1386 جمهوري چک 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 9,331 372,137,568 Rls. 39,925 $
36 1386 جمهوري چک 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن كفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 4,530 363,320,515 Rls. 39,346 $
37 1386 جمهوري چک 87059010 كاميون دا را ي تجهيزا ت نصب شده X-Ray برا ي بازرسي كالا 25 345,401,667 Rls. 37,369 $
38 1386 جمهوري چک 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 120 313,982,471 Rls. 33,962 $
39 1386 جمهوري چک 85011010 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 5/37وات 200 292,772,412 Rls. 31,461 $
40 1386 جمهوري چک 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري كار و وانت 216 258,290,000 Rls. 28,260 $
41 1386 جمهوري چک 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,534 251,165,590 Rls. 27,141 $
42 1386 جمهوري چک 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچييابازكردن موا دنسجي 3,520 239,296,240 Rls. 25,861 $
43 1386 جمهوري چک 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 160 237,795,100 Rls. 25,963 $
44 1386 جمهوري چک 69032090 ا شياء سراميكي نسوزكه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياتركيبيا زآلومين وسيليس غيرمذكوردرجاي ديگر 3,020 213,964,273 Rls. 23,161 $
45 1386 جمهوري چک 30064040 سيمان پلي كربوكسيلات 850 212,512,412 Rls. 23,203 $
46 1386 جمهوري چک 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 250 183,314,660 Rls. 19,811 $
47 1386 جمهوري چک 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پركردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذكور 390 174,831,332 Rls. 19,088 $
48 1386 جمهوري چک 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 1,049 169,957,372 Rls. 18,283 $
49 1386 جمهوري چک 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) كه بايكدست كارميكند. 2,160 168,156,715 Rls. 17,975 $
50 1386 جمهوري چک 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 150 165,381,650 Rls. 17,779 $
51 1386 جمهوري چک 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 1,534 155,018,704 Rls. 16,752 $
52 1386 جمهوري چک 69039090 سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر 2,730 151,676,485 Rls. 16,397 $
53 1386 جمهوري چک 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 15 150,793,779 Rls. 16,249 $
54 1386 جمهوري چک 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا كثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 1,030 135,258,732 Rls. 14,616 $
55 1386 جمهوري چک 63062200 چادرا را لياف سنتتيك. 62 134,610,673 Rls. 14,434 $
56 1386 جمهوري چک 56074990 طناب وكابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي 2,580 128,864,517 Rls. 13,664 $
57 1386 جمهوري چک 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 69 103,638,863 Rls. 11,158 $
58 1386 جمهوري چک 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شكني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي كشاورزي ياجنگلدا ري. 862 99,011,765 Rls. 10,701 $
59 1386 جمهوري چک 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها كه درجاي ديگرمذكورنباشد 495 93,869,625 Rls. 10,118 $
60 1386 جمهوري چک 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 1,120 86,108,401 Rls. 9,233 $
61 1386 جمهوري چک 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 296 74,371,420 Rls. 8,031 $
62 1386 جمهوري چک 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 43 73,591,466 Rls. 7,891 $
63 1386 جمهوري چک 64021220 كفش هاي ا سكي بارويه كائوچو ياپلاستيك 552 73,145,817 Rls. 7,843 $
64 1386 جمهوري چک 65061000 پوشش هاي ا يمني سر. 1,300 72,763,243 Rls. 7,843 $
65 1386 جمهوري چک 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 1,534 71,006,174 Rls. 7,673 $
66 1386 جمهوري چک 85030010 ا نوا ع كلكتور 807 70,687,479 Rls. 7,495 $
67 1386 جمهوري چک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 170 70,414,728 Rls. 7,588 $
68 1386 جمهوري چک 84134000 تلمبه هاي بتون 4 69,279,792 Rls. 7,433 $
69 1386 جمهوري چک 95061100 ا سكي روي برف 740 65,116,575 Rls. 6,982 $
70 1386 جمهوري چک 85322590 سايرخازنهاثابت بادي ا لكتريك ا زكاغذ ياا زموا د پلاستيكي بجزخازنSMD 84 59,422,571 Rls. 6,372 $
71 1386 جمهوري چک 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 32 58,611,960 Rls. 6,285 $
72 1386 جمهوري چک 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,151 56,583,381 Rls. 6,097 $
73 1386 جمهوري چک 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 167 55,954,523 Rls. 5,962 $
74 1386 جمهوري چک 73209000 فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 1,528 53,491,220 Rls. 5,780 $
75 1386 جمهوري چک 82082000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي چوب. 1,350 51,518,700 Rls. 5,525 $
76 1386 جمهوري چک 84289000 ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 71 49,040,176 Rls. 5,259 $
77 1386 جمهوري چک 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 536 47,130,276 Rls. 5,080 $
78 1386 جمهوري چک 82016000 قيچي پرچين بر,قيچي باغباني وقيچيهاي همانندكه با دو دست كارميكنند. 924 44,171,244 Rls. 4,722 $
79 1386 جمهوري چک 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 139 38,003,910 Rls. 4,086 $
80 1386 جمهوري چک 88031000 ملخهاوقسمت هاي گردنده وا جزاء ،قطعات آنها،برا ي كالاهاي مشمول شماره 8801 يا 8802 29 36,967,462 Rls. 3,999 $
81 1386 جمهوري چک 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا ييوقضايي ياپرتاب فضاپيما (باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 18 34,295,654 Rls. 3,705 $
82 1386 جمهوري چک 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 91 28,732,843 Rls. 3,077 $
83 1386 جمهوري چک 34070010 فرآورده هاي دندا نسازي 110 25,155,587 Rls. 2,747 $
84 1386 جمهوري چک 85153120 ماشين جوشكاري ا لكترودتنگستن باگازبي اثر (tig) 38 24,095,650 Rls. 2,590 $
85 1386 جمهوري چک 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 8 22,806,414 Rls. 2,460 $
86 1386 جمهوري چک 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 37 21,735,699 Rls. 2,331 $
87 1386 جمهوري چک 84529000 ا جزا ءوقطعات چرخهاي دوزندگي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 36 20,253,707 Rls. 2,184 $
88 1386 جمهوري چک 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها 17 19,215,480 Rls. 2,123 $
89 1386 جمهوري چک 95059000 ا شياءبرا ي جشن, كارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن كريسمس ). 3,000 18,626,000 Rls. 2,000 $
90 1386 جمهوري چک 90322000 مانوستات 100 17,603,174 Rls. 1,897 $
91 1386 جمهوري چک 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 35 13,741,395 Rls. 1,485 $
92 1386 جمهوري چک 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياكشف تشعشعات يونيزه كننده 9 13,697,074 Rls. 1,476 $
93 1386 جمهوري چک 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,020 10,273,615 Rls. 1,102 $
94 1386 جمهوري چک 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيكي غير مذكور درجاي ديگر 283 7,597,395 Rls. 815 $
95 1386 جمهوري چک 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 19 7,286,117 Rls. 784 $
96 1386 جمهوري چک 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 14 7,285,447 Rls. 773 $
97 1386 جمهوري چک 63072000 كمربندنجات وجليقه نجات. 120 6,487,003 Rls. 696 $
98 1386 جمهوري چک 84818020 شيرتوپي valve ball ا ز جنس برنج لغايت 5/2 اينچ 1,534 5,974,382 Rls. 646 $
99 1386 جمهوري چک 30065000 كيف و جعبه هاي محتوي دا رو برا ي كمك هاي فوري ا وليه 16 5,863,080 Rls. 629 $
100 1386 جمهوري چک 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشكسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاك درون ا ستخوا ني 33 3,553,168 Rls. 381 $
101 1386 جمهوري چک 65069900 كلاه وسايرپوشش هاي سر,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 60 2,603,967 Rls. 279 $
مجموع کل
90,753,428,444 ريال
مجموع کل
9,781,871 دلار
[1]