آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري متحده تانزانيا" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 جمهوري متحده تانزانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 1,138,283 7,512,314,175 Rls. 806,781 $
2 1386 جمهوري متحده تانزانيا 40012200 كائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشكال ا بتدا ئي يابشكل صفحه, ورق 92,500 1,333,539,555 Rls. 143,023 $
3 1386 جمهوري متحده تانزانيا 56072100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زسيزا ل, ياا زگونه آگاو. 60,000 850,047,758 Rls. 91,479 $
4 1386 جمهوري متحده تانزانيا 48043190 ساير كاغذهاومقوا هايكرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياكمترا ز 150 گرم برمترمربع 47,986 318,316,560 Rls. 34,132 $
5 1386 جمهوري متحده تانزانيا 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 5,000 314,124,059 Rls. 33,842 $
6 1386 جمهوري متحده تانزانيا 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي كشاورزي 6,330 173,652,690 Rls. 18,563 $
7 1386 جمهوري متحده تانزانيا 73083000 در,پنجره- چارچوپ وآستانه درا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 10,558 138,640,500 Rls. 14,866 $
8 1386 جمهوري متحده تانزانيا 48231900 كاغذصمغ زده ياچسب زده (به ا ستثناي كاغذخودچسب )بصورت نوا ريارول 22,000 137,303,738 Rls. 14,729 $
9 1386 جمهوري متحده تانزانيا 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 770 64,304,986 Rls. 6,874 $
10 1386 جمهوري متحده تانزانيا 44201000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء ,تزئيني ا ز چوب 2,800 41,627,740 Rls. 4,482 $
11 1386 جمهوري متحده تانزانيا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,495 31,850,847 Rls. 3,405 $
مجموع کل
10,915,722,608 ريال
مجموع کل
1,172,175 دلار
[1]