آمار کل " واردات از" کشور "تونس" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 تونس 31031000 سوپرفسفات ها 121,542,000 449,434,846,288 Rls. 48,046,967 $
2 1386 تونس 28092010 ا سيد فسفريك بادرجه خلوص كمترا ز55درصد 22,698,968 211,611,820,987 Rls. 22,621,705 $
3 1386 تونس 28092090 سايرا سيدهاي پلي فسفريك وا سيد فسفريك غيرمذكوردرتعرفه هاي 28092010و28092020 9,999,279 61,446,901,040 Rls. 6,597,971 $
4 1386 تونس 87088010 كمك فنرها ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 29,067 1,613,258,865 Rls. 174,528 $
5 1386 تونس 28352600 ساير فسفات هاي دي كلسيم , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 300,000 1,460,521,532 Rls. 156,479 $
6 1386 تونس 90273020 ا سپكترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 926 398,874,081 Rls. 43,221 $
7 1386 تونس 15091000 روغن زيتون بكر 73,694 306,176,462 Rls. 33,127 $
8 1386 تونس 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 3,915 266,011,502 Rls. 28,774 $
9 1386 تونس 90272000 دستگاههاي كروماتوگرا ف و ا لكتروفورز 170 223,240,308 Rls. 24,025 $
10 1386 تونس 28352900 سايرفسفات ها (باستثناي پلي فسفات ها)غير مذكور درجاي ديگر 50,000 181,556,400 Rls. 19,539 $
11 1386 تونس 44089000 سايرورقهاي روكش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, كه ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 7,268 110,035,872 Rls. 11,824 $
مجموع کل
727,053,243,337 ريال
مجموع کل
77,758,159 دلار
[1]