آمار کل " واردات از" کشور "ترکمنستان" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 ترکمنستان 27101110 بنزين 142,987,214 820,493,455,746 Rls. 88,279,774 $
2 1386 ترکمنستان 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 69,970,232 371,210,630,263 Rls. 39,966,070 $
3 1386 ترکمنستان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 21,474,300 287,861,975,031 Rls. 31,038,335 $
4 1386 ترکمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 32,037,685 214,455,336,494 Rls. 23,075,718 $
5 1386 ترکمنستان 27131200 كك نفت تكليس شده 34,706,450 128,624,688,619 Rls. 13,837,130 $
6 1386 ترکمنستان 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 12,323,196 31,859,659,059 Rls. 3,410,568 $
7 1386 ترکمنستان 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذكرشده دررديف 27109100 3,570,600 23,526,748,003 Rls. 2,556,895 $
8 1386 ترکمنستان 27131100 كك نفت تكليس نشده 12,640,500 22,009,526,009 Rls. 2,364,259 $
9 1386 ترکمنستان 52051200 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا كثر43درسيستم متريك 1,729,897 20,522,853,327 Rls. 2,213,538 $
10 1386 ترکمنستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 1,200,000 16,438,776,340 Rls. 1,768,371 $
11 1386 ترکمنستان 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يكهزا ر سانتي متر مكعب وبيشتر 1,660,640 9,842,447,568 Rls. 1,055,619 $
12 1386 ترکمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 503,000 7,451,615,808 Rls. 807,863 $
13 1386 ترکمنستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 4,598,297 6,309,048,163 Rls. 678,459 $
14 1386 ترکمنستان 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 1,000,000 5,444,883,020 Rls. 582,029 $
15 1386 ترکمنستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 40,816 3,060,273,735 Rls. 328,195 $
16 1386 ترکمنستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي كمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 143,000 1,931,736,873 Rls. 209,812 $
17 1386 ترکمنستان 27101930 گريس 241,750 1,595,182,410 Rls. 172,396 $
18 1386 ترکمنستان 14042000 لنتر پنبه 516,811 1,526,011,434 Rls. 164,285 $
19 1386 ترکمنستان 28331100 سولفات دي سديم 2,000,000 1,313,965,180 Rls. 140,983 $
20 1386 ترکمنستان 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 2,000,000 1,312,966,315 Rls. 141,028 $
21 1386 ترکمنستان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 89,432 1,200,155,168 Rls. 129,292 $
22 1386 ترکمنستان 07133100 لوبيا ,غلاف كنده ,خشك كرده ازنوع wilezekvigna milugo 242,404 1,166,733,427 Rls. 125,181 $
23 1386 ترکمنستان 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذكور در جاي ديگر 228,525 1,165,088,402 Rls. 124,982 $
24 1386 ترکمنستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 60,800 832,561,512 Rls. 88,279 $
25 1386 ترکمنستان 27101910 روغن موتور 121,150 825,046,768 Rls. 88,543 $
26 1386 ترکمنستان 27075000 ساير مخلوط هيدروكربورهاي بودا ر (Aromatic)كه بيش از65درصد حجمي آن تقطير شود 100,000 762,644,960 Rls. 81,785 $
27 1386 ترکمنستان 52051400 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 51,380 657,752,621 Rls. 70,446 $
28 1386 ترکمنستان 28012000 يد 2,347 450,476,273 Rls. 48,449 $
29 1386 ترکمنستان 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 25,420 167,831,673 Rls. 17,883 $
30 1386 ترکمنستان 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمكعب 1,000 131,058,144 Rls. 14,056 $
31 1386 ترکمنستان 41021000 پوست خام حيوا نات ا ز جنس گوسفند و بره, با پشم 24,000 86,471,683 Rls. 9,347 $
32 1386 ترکمنستان 07019000 ساير سيب زمينيها ,تازه يا سردكرده 45,165 86,182,859 Rls. 9,304 $
33 1386 ترکمنستان 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سركه يا جوهرسركه , يادرقند يخ نزده 2,322 52,142,145 Rls. 5,599 $
34 1386 ترکمنستان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دا دن بدست آمده باشند 298 7,432,545 Rls. 798 $
مجموع کل
1,984,383,357,577 ريال
مجموع کل
213,605,270 دلار
[1]