آمار کل " واردات از" کشور "تاجيکستان" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 تاجيکستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 4,830,957 119,613,596,356 Rls. 12,870,458 $
2 1386 تاجيکستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 3,683,051 37,753,883,613 Rls. 4,080,621 $
3 1386 تاجيکستان 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 2,512,584 27,622,067,885 Rls. 2,969,308 $
4 1386 تاجيکستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 1,078,920 12,224,707,467 Rls. 1,320,174 $
5 1386 تاجيکستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 271,209 6,126,123,787 Rls. 659,444 $
6 1386 تاجيکستان 52051400 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 480,076 6,119,627,970 Rls. 659,785 $
7 1386 تاجيکستان 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 2,488,400 5,246,259,878 Rls. 564,235 $
8 1386 تاجيکستان 50010000 پيله كرم ا بريشم مناسب برا ي بازكردن. 210,172 3,436,428,398 Rls. 368,875 $
9 1386 تاجيکستان 76149000 مفتول بهم تابيده, كابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 159,300 3,120,405,238 Rls. 335,561 $
10 1386 تاجيکستان 76141010 كابل هاي هوا يي بالاترا ز630كيلو ولت از آلومينيوم بامغزي ازفولاد عايق نشده براي مصرف برق 86,220 1,748,715,626 Rls. 188,969 $
11 1386 تاجيکستان 90148000 آلات و دستگاههاي ناوبري غيرازرديف 90142000و90141000 570 1,683,283,680 Rls. 185,998 $
12 1386 تاجيکستان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 63,500 1,233,187,729 Rls. 132,772 $
13 1386 تاجيکستان 52051200 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا كثر43درسيستم متريك 86,150 1,057,502,141 Rls. 113,676 $
14 1386 تاجيکستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 38,000 947,659,214 Rls. 101,615 $
15 1386 تاجيکستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 91,500 702,994,500 Rls. 75,396 $
16 1386 تاجيکستان 52051300 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا كثر52درسيستم متريك 51,478 677,654,776 Rls. 73,013 $
17 1386 تاجيکستان 72045000 شمش هاي حاصل ا زذوب مجددضايعات. 240,000 526,398,884 Rls. 56,819 $
18 1386 تاجيکستان 39169000 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيك,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 18,853 414,840,946 Rls. 44,833 $
19 1386 تاجيکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشك كرده كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 40,000 265,119,528 Rls. 28,428 $
20 1386 تاجيکستان 52053200 نخ ا زپنبه چندلاشانه زده ياحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره هرنخ يك لاي آن بيش ا ز41وحدا كثر34درسيستم متريك 17,000 224,327,529 Rls. 24,194 $
21 1386 تاجيکستان 52051100 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه, آماده نشده برا يخرده فروشي بانمره حدا كثر14درسيستم متريك 17,000 223,920,455 Rls. 24,205 $
22 1386 تاجيکستان 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 46,000 113,998,175 Rls. 12,319 $
23 1386 تاجيکستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 18,720 47,790,620 Rls. 5,129 $
24 1386 تاجيکستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر 11,250 25,088,400 Rls. 2,700 $
25 1386 تاجيکستان 40082900 ميله , تركه يا پروفيله ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ا ز كائوچوي غيرا سفنجي 1,000 23,101,499 Rls. 2,497 $
26 1386 تاجيکستان 34022050 ژل يا مايع ظرفشويي بسته بندي به صورت خرده فروشي 4,584 17,125,156 Rls. 1,843 $
27 1386 تاجيکستان 28257000 ا كسيدهاوهيدرا كسيدهاي موليبدن 210 12,006,937 Rls. 1,287 $
مجموع کل
231,207,816,387 ريال
مجموع کل
24,904,154 دلار
[1]