آمار کل " واردات از" کشور "بلژيک" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 3,698,569 519,939,841,850 Rls. 56,099,447 $
2 1386 بلژيک 31043000 سولفات پتاسيم 115,239,602 406,642,022,633 Rls. 43,863,771 $
3 1386 بلژيک 31031000 سوپرفسفات ها 90,374,000 307,467,379,071 Rls. 33,143,259 $
4 1386 بلژيک 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتك ها) 257,792 94,157,936,197 Rls. 10,104,729 $
5 1386 بلژيک 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 4,293,916 92,798,024,104 Rls. 9,989,149 $
6 1386 بلژيک 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 586,676 77,716,992,825 Rls. 8,364,583 $
7 1386 بلژيک 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 356,454 72,329,360,079 Rls. 7,789,086 $
8 1386 بلژيک 29304000 متيونين 2,195,500 65,140,436,317 Rls. 7,016,820 $
9 1386 بلژيک 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 938,925 63,731,373,121 Rls. 6,832,203 $
10 1386 بلژيک 84099110 كيت كامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 75,757 61,257,685,745 Rls. 6,572,614 $
11 1386 بلژيک 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 3,264,470 56,453,659,786 Rls. 6,087,021 $
12 1386 بلژيک 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 4,927,939 55,853,683,286 Rls. 5,994,438 $
13 1386 بلژيک 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 2,888 50,802,333,031 Rls. 5,468,765 $
14 1386 بلژيک 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 3,433,684 50,444,061,545 Rls. 5,426,573 $
15 1386 بلژيک 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 22,728 49,118,565,292 Rls. 5,292,115 $
16 1386 بلژيک 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماكودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 345,185 47,195,321,810 Rls. 5,139,826 $
17 1386 بلژيک 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 2,531,035 46,063,538,788 Rls. 4,979,401 $
18 1386 بلژيک 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 357,736 43,155,011,750 Rls. 4,628,511 $
19 1386 بلژيک 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 36,440 43,124,014,983 Rls. 4,646,020 $
20 1386 بلژيک 37011000 صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , برا ي ا شعه ا يكس , عكسبردا ري نشده 314,410 41,497,757,463 Rls. 4,460,270 $
21 1386 بلژيک 31022100 سولفات آمونيوم 25,370,000 40,861,600,698 Rls. 4,409,843 $
22 1386 بلژيک 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 56,137 40,812,274,788 Rls. 4,401,822 $
23 1386 بلژيک 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 3,305,138 38,603,788,081 Rls. 4,152,470 $
24 1386 بلژيک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشكي 203,822 37,853,082,024 Rls. 4,074,330 $
25 1386 بلژيک 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي كاركردن روي فلزا ت 86,300 37,642,367,521 Rls. 4,058,476 $
26 1386 بلژيک 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 1,324,740 36,230,906,384 Rls. 3,900,830 $
27 1386 بلژيک 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 882,364 35,292,256,651 Rls. 3,786,621 $
28 1386 بلژيک 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 130,386 34,137,504,181 Rls. 3,638,892 $
29 1386 بلژيک 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 1,643,306 33,979,372,733 Rls. 3,651,314 $
30 1386 بلژيک 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 242,635 32,686,542,361 Rls. 3,517,954 $
31 1386 بلژيک 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 1,392,226 32,172,353,639 Rls. 3,459,971 $
32 1386 بلژيک 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,503,580 30,103,766,643 Rls. 3,242,790 $
33 1386 بلژيک 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 193,810 29,868,261,242 Rls. 3,213,830 $
34 1386 بلژيک 38083010 علف كش ها كند كننده هايابازدارنده هاي جوانه زدن وتنظيم كننده رشد نباتات بصورت (محصول اماده ) 215,053 28,782,736,355 Rls. 3,091,371 $
35 1386 بلژيک 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 52,913 28,741,253,519 Rls. 3,099,621 $
36 1386 بلژيک 29337100 هگزا ن لاكتام (ا پسيلون - كاپرولاكتام ) 1,275,750 27,930,491,612 Rls. 3,021,738 $
37 1386 بلژيک 38123070 پايدا ركننده ها گريد فيلم هاي بسته بندي موا د غذا يي 1,012,500 25,564,770,557 Rls. 2,761,242 $
38 1386 بلژيک 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 5,153,715 24,818,425,003 Rls. 2,663,891 $
39 1386 بلژيک 37019920 زينك ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 211,715 24,262,216,489 Rls. 2,599,442 $
40 1386 بلژيک 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي. 157,655 23,153,122,400 Rls. 2,479,186 $
41 1386 بلژيک 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 1,468 21,363,302,796 Rls. 2,309,546 $
42 1386 بلژيک 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 12,574 21,076,796,032 Rls. 2,266,354 $
43 1386 بلژيک 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 127,829 20,980,541,061 Rls. 2,259,423 $
44 1386 بلژيک 31059090 سايركودهاي غيرمذكور 1,348,536 20,646,858,323 Rls. 2,226,070 $
45 1386 بلژيک 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 746,210 20,527,910,227 Rls. 2,212,210 $
46 1386 بلژيک 29269000 تركيبات دا را ي عامل نيتريل , كه درجاي ديگري مذكور نباشند 12,080 20,122,267,224 Rls. 2,157,256 $
47 1386 بلژيک 29413000 تترا سيكلين ها و مشتقات آنها ;ا ملاح ا ين محصولات 11,170 20,115,441,290 Rls. 2,175,021 $
48 1386 بلژيک 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 232,988 19,710,471,233 Rls. 2,133,269 $
49 1386 بلژيک 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر 3,505,164 19,562,844,215 Rls. 2,111,653 $
50 1386 بلژيک 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي كمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذكور در جاي ديگر 1,575,288 19,180,726,497 Rls. 2,066,031 $
51 1386 بلژيک 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 12,789 18,941,331,598 Rls. 2,035,133 $
52 1386 بلژيک 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزا سيون 443,710 18,867,506,047 Rls. 2,036,785 $
53 1386 بلژيک 40021100 لاتكس بوتادين كربو كسيله 1,605,000 18,848,753,133 Rls. 2,024,927 $
54 1386 بلژيک 34021900 موا دآلي تانسيوا كتيف (غيرا زصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 474,805 18,732,802,561 Rls. 2,009,408 $
55 1386 بلژيک 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,490,256 18,576,339,830 Rls. 2,003,630 $
56 1386 بلژيک 85175010 كارت مودم داخلي 7,928 18,539,654,149 Rls. 2,001,161 $
57 1386 بلژيک 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 1,132,975 18,234,144,016 Rls. 1,965,378 $
58 1386 بلژيک 85399090 سايراجزاءوقطعات براي لامپ ولوله بر قي رشته اي ياتخليه الكتريكي ، بجز سر پيچ با سايز 72E براي لامپ رشته اي 27,327 18,214,233,237 Rls. 1,960,832 $
59 1386 بلژيک 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 1,647,983 18,158,810,961 Rls. 1,947,489 $
60 1386 بلژيک 40024900 كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس ) 423,056 17,942,564,784 Rls. 1,930,868 $
61 1386 بلژيک 39041090 سايرپلي كلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 1,530,350 17,319,708,650 Rls. 1,860,589 $
62 1386 بلژيک 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز كائوچوي ولكانيزه سفت نشده, غيرمذكور درجاي ديگر 179,890 17,173,480,678 Rls. 1,840,493 $
63 1386 بلژيک 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 138,466 17,047,769,981 Rls. 1,835,250 $
64 1386 بلژيک 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 990,000 16,902,987,707 Rls. 1,819,056 $
65 1386 بلژيک 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 135,115 16,653,863,539 Rls. 1,786,889 $
66 1386 بلژيک 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 86,827 15,294,292,320 Rls. 1,654,113 $
67 1386 بلژيک 84291111 بلدوزر نو- باقدرت موتور 330ا سب بخاروكمتر باچرخ زنجيري . 142,912 14,876,069,767 Rls. 1,609,442 $
68 1386 بلژيک 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 14,435 14,848,107,393 Rls. 1,595,689 $
69 1386 بلژيک 30043910 ساير داروهاداراي هورمون دا را ي توليد دا خلي مشابه 12,847 14,839,428,249 Rls. 1,601,795 $
70 1386 بلژيک 29291000 ا يزوسيانات ها 647,025 14,733,108,043 Rls. 1,581,573 $
71 1386 بلژيک 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعكاس 1,678,426 14,721,101,034 Rls. 1,584,376 $
72 1386 بلژيک 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 3,200,000 14,669,337,320 Rls. 1,596,749 $
73 1386 بلژيک 84021100 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدبخاربيشترا ز45تن درساعت 13,534 14,489,825,047 Rls. 1,566,298 $
74 1386 بلژيک 30043290 دا روهاي حاوي هورمونهاي كورتي كوستروئيدي كه توليد دا خلي ندا رند 11,405 14,405,505,350 Rls. 1,550,885 $
75 1386 بلژيک 02071200 گوشت مرغ وخروس بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 987,889 14,253,664,446 Rls. 1,542,147 $
76 1386 بلژيک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 21,002 13,762,694,681 Rls. 1,488,865 $
77 1386 بلژيک 39191010 نوا رچسب ويژه پوشك كامل (شورتي ) بصورت رول باپهناي كمتراز20سانتيمتر 217,640 13,612,667,027 Rls. 1,466,328 $
78 1386 بلژيک 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 166,497 12,913,004,025 Rls. 1,385,206 $
79 1386 بلژيک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر 341,910 12,621,524,894 Rls. 1,356,723 $
80 1386 بلژيک 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,202,346 12,271,450,000 Rls. 1,317,103 $
81 1386 بلژيک 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 194,934 12,137,190,602 Rls. 1,304,769 $
82 1386 بلژيک 28012000 يد 41,550 12,098,682,931 Rls. 1,300,154 $
83 1386 بلژيک 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 765,937 11,867,440,723 Rls. 1,280,509 $
84 1386 بلژيک 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,174,750 11,832,297,494 Rls. 1,275,291 $
85 1386 بلژيک 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد 659,800 11,767,954,044 Rls. 1,267,756 $
86 1386 بلژيک 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 176,784 11,746,267,329 Rls. 1,267,858 $
87 1386 بلژيک 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 500,000 11,315,501,086 Rls. 1,226,593 $
88 1386 بلژيک 40022000 كائوچوي بوتادين 244,984 11,172,798,000 Rls. 1,198,546 $
89 1386 بلژيک 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 3,558 11,015,844,659 Rls. 1,185,019 $
90 1386 بلژيک 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 23,075 10,681,152,009 Rls. 1,155,932 $
91 1386 بلژيک 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذكور 573,951 10,672,813,891 Rls. 1,148,608 $
92 1386 بلژيک 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 271,331 10,540,303,218 Rls. 1,137,899 $
93 1386 بلژيک 29212900 پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ;ا ملاح ا ين تركيبات 487,500 10,462,897,850 Rls. 1,129,537 $
94 1386 بلژيک 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 194,560 10,412,774,939 Rls. 1,122,563 $
95 1386 بلژيک 70111010 حباب لامپ رشته ا ي تيوب فلورست به قطر 25 ميليمتر وبيشتر براي روشنايي برق 887,468 10,311,475,715 Rls. 1,108,793 $
96 1386 بلژيک 29349990 سايرا سيدهاي نوكلوئيك وا ملاح آن هاوتركيبات هتروسيكليك غيرمذكور درجاي ديگر 7,450 10,189,166,692 Rls. 1,096,582 $
97 1386 بلژيک 84659600 ماشين هاي شكاف دا دن, بريدن بصورت تخته هاي نازك ياورقه ورقه كردن چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 113,500 10,032,455,259 Rls. 1,077,253 $
98 1386 بلژيک 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 199,928 9,980,956,606 Rls. 1,058,314 $
99 1386 بلژيک 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 1,172 9,897,223,915 Rls. 1,059,878 $
100 1386 بلژيک 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,597 9,667,655,004 Rls. 1,035,242 $
101 1386 بلژيک 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 96,997 9,627,535,323 Rls. 1,038,836 $
102 1386 بلژيک 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 305,950 9,592,022,348 Rls. 1,032,708 $
103 1386 بلژيک 04021010 شيرخشك ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويك كيلوگرم و كمتركه ميزا ن موا د چرب ا ن يك ونيم درصدوياكمترباشد 234,036 9,434,957,180 Rls. 1,017,478 $
104 1386 بلژيک 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليكه ا ز200متربيشترنباشد 44,073 9,332,700,981 Rls. 1,007,168 $
105 1386 بلژيک 29369000 ساير پروويتامين ها به صورت مخلوط شده (بانضمام كنسانتره هاي طبيعي) ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 1,323,000 9,332,328,757 Rls. 1,005,384 $
106 1386 بلژيک 40023100 كائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 269,664 9,324,173,619 Rls. 1,005,053 $
107 1386 بلژيک 28470000 پرا كسيد هيدروژن (آب ا كسيژنه ) 2,043,822 9,279,283,733 Rls. 1,000,655 $
108 1386 بلژيک 27101930 گريس 111,933 9,084,418,799 Rls. 976,873 $
109 1386 بلژيک 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 578,750 9,049,977,139 Rls. 973,531 $
110 1386 بلژيک 04051020 كره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 550,000 8,997,342,579 Rls. 968,468 $
111 1386 بلژيک 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده باضخامتهاي بيشتر ا ز 5/4ميليمتر 817,763 8,870,938,578 Rls. 951,360 $
112 1386 بلژيک 29242990 ساير آميدهاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غيرمذكور 764,400 8,862,482,010 Rls. 954,719 $
113 1386 بلژيک 84791021 ساير فنيشرها، نو 59,360 8,815,088,966 Rls. 945,570 $
114 1386 بلژيک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 253,240 8,772,812,125 Rls. 943,057 $
115 1386 بلژيک 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 13,483 8,715,398,890 Rls. 939,723 $
116 1386 بلژيک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 34,392 8,703,586,781 Rls. 944,979 $
117 1386 بلژيک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 8,874 8,613,182,896 Rls. 924,072 $
118 1386 بلژيک 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 28,060 8,210,450,430 Rls. 887,520 $
119 1386 بلژيک 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 132,114 7,988,400,759 Rls. 860,375 $
120 1386 بلژيک 85269100 دستگاههاي كمك ناوبري را ديوئي 946 7,956,607,724 Rls. 857,863 $
121 1386 بلژيک 84362100 ماشين هاي جوجه كشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 44,925 7,949,175,332 Rls. 857,176 $
122 1386 بلژيک 29221220 دي ا تانول آمين 223,600 7,940,552,421 Rls. 858,902 $
123 1386 بلژيک 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه ا شكال ا بتدا ئي 82,200 7,876,034,088 Rls. 844,420 $
124 1386 بلژيک 02013010 گوشت را ن گاو بي ا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 330,460 7,808,274,377 Rls. 840,448 $
125 1386 بلژيک 39013000 كوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شكال ا بتدا ئي 291,017 7,785,078,865 Rls. 838,878 $
126 1386 بلژيک 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيك 1,606 7,774,344,966 Rls. 836,810 $
127 1386 بلژيک 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 24,000 7,684,864,794 Rls. 831,335 $
128 1386 بلژيک 38123010 آنتي ا كسيدا نها 280,000 7,661,502,695 Rls. 823,095 $
129 1386 بلژيک 29419040 سفازولين سديم 4,132 7,500,471,400 Rls. 809,724 $
130 1386 بلژيک 56031290 ساير پارچه هاي نبافته ا زرشته هاي ستنتيك يامصنوعي بيش ا ز 25گرم وكمترا ز70گرم غيرمذكور 213,365 7,462,251,532 Rls. 804,364 $
131 1386 بلژيک 27101920 روغن صنعتي 220,086 7,455,411,609 Rls. 803,361 $
132 1386 بلژيک 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر تا 5/4ميليمتر 788,161 7,426,365,104 Rls. 797,608 $
133 1386 بلژيک 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 731,610 7,373,474,417 Rls. 791,203 $
134 1386 بلژيک 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي كمترا ز600mm 306,918 7,361,170,704 Rls. 791,324 $
135 1386 بلژيک 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذكورباضخامت بيشترا ز5/2 ميليمترتا5/4 ميليمتر 898,224 7,348,024,438 Rls. 791,758 $
136 1386 بلژيک 38069000 مشتقات كولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس كولوفان وروغن كولوفان غير مذكوردرجاي ديگر 288,500 6,998,598,037 Rls. 754,408 $
137 1386 بلژيک 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,095,458 6,974,440,978 Rls. 747,539 $
138 1386 بلژيک 31039000 ساير كودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 799,599 6,969,343,927 Rls. 750,281 $
139 1386 بلژيک 15162010 روغن جانشين كره كاكائو 508,800 6,958,702,133 Rls. 751,967 $
140 1386 بلژيک 02023010 گوشت را ن گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 243,927 6,926,211,668 Rls. 748,294 $
141 1386 بلژيک 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) 166,600 6,763,892,937 Rls. 728,542 $
142 1386 بلژيک 24012000 توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 213,840 6,669,329,030 Rls. 714,290 $
143 1386 بلژيک 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 9,294 6,642,896,918 Rls. 715,129 $
144 1386 بلژيک 98870220 قطعات منفصله برا ي توليدا توبوس وميني بوس ، به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 14%لغايت 40%،به جز موتور گيربكس ،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 588,290 6,557,493,881 Rls. 706,474 $
145 1386 بلژيک 29420090 ساير تركيبات الي 6,820 6,548,895,696 Rls. 707,224 $
146 1386 بلژيک 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 356,875 6,518,560,608 Rls. 703,398 $
147 1386 بلژيک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 30,568 6,411,359,965 Rls. 690,804 $
148 1386 بلژيک 44183000 پاركت بصورت پانل يا صفحه ا ز چوب 691,548 6,374,323,607 Rls. 685,871 $
149 1386 بلژيک 39123900 ساير ا ترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به ا شكال ا بتدا ئي 120,000 6,205,943,984 Rls. 668,560 $
150 1386 بلژيک 31052000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز كننده ا زت , فسفر و پتاسيم NPK 824,500 6,177,270,507 Rls. 664,937 $
151 1386 بلژيک 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 267,497 6,073,710,449 Rls. 647,296 $
152 1386 بلژيک 55063000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 244,532 6,044,542,290 Rls. 649,044 $
153 1386 بلژيک 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 69,900 5,992,930,861 Rls. 648,375 $
154 1386 بلژيک 84818070 شيرتنظيم هواي ورودي خودروهاي انژكتوري(digital liner actuator -stepper motor) 12,130 5,850,374,274 Rls. 625,640 $
155 1386 بلژيک 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 430,000 5,826,313,000 Rls. 626,001 $
156 1386 بلژيک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 8,407 5,695,583,505 Rls. 614,210 $
157 1386 بلژيک 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 498,889 5,677,524,495 Rls. 604,957 $
158 1386 بلژيک 90221490 سايربرا ي مصارف پزشكي.جرا حي يا دا مپزشكي 4,970 5,597,176,830 Rls. 606,434 $
159 1386 بلژيک 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 217,112 5,584,807,482 Rls. 601,097 $
160 1386 بلژيک 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 72,630 5,529,393,551 Rls. 596,261 $
161 1386 بلژيک 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچييابازكردن موا دنسجي 11,481 5,327,374,958 Rls. 576,025 $
162 1386 بلژيک 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 54,152 5,302,728,698 Rls. 571,858 $
163 1386 بلژيک 59111000 پارچه هاي نسجي...,ا ندودشده ياقشرزده, پوشانده شده يامطبق شده باكائوچو,چرم ياسايرموا د...بر 33,723 5,270,853,963 Rls. 568,054 $
164 1386 بلژيک 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيكي 11,223 5,190,398,702 Rls. 557,508 $
165 1386 بلژيک 38099100 موا د تكميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي در نساجي غيرازموادنشاسته اي 520,540 5,173,399,846 Rls. 556,765 $
166 1386 بلژيک 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 28,235 5,132,555,568 Rls. 555,122 $
167 1386 بلژيک 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 694,071 5,079,617,816 Rls. 548,066 $
168 1386 بلژيک 90261010 فلومتر 11,388 5,000,280,151 Rls. 535,441 $
169 1386 بلژيک 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 5,828 4,951,902,318 Rls. 533,846 $
170 1386 بلژيک 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك) 14,772 4,931,972,198 Rls. 531,829 $
171 1386 بلژيک 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 2,075 4,847,194,156 Rls. 519,812 $
172 1386 بلژيک 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 25,981 4,843,832,777 Rls. 519,831 $
173 1386 بلژيک 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 24,111 4,827,757,343 Rls. 518,630 $
174 1386 بلژيک 84336000 ماشين هابرا ي پاك كردن, جوركردن, يادرجه بندي كردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 4,205 4,793,339,840 Rls. 521,227 $
175 1386 بلژيک 28230000 ا كسيدهاي تيتان 140,000 4,716,871,450 Rls. 507,415 $
176 1386 بلژيک 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 1,995 4,706,672,986 Rls. 508,514 $
177 1386 بلژيک 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيك. 221,914 4,652,700,642 Rls. 503,445 $
178 1386 بلژيک 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 21,004 4,578,322,800 Rls. 499,054 $
179 1386 بلژيک 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 30,400 4,576,444,229 Rls. 495,018 $
180 1386 بلژيک 31010000 كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 447,071 4,567,664,680 Rls. 492,685 $
181 1386 بلژيک 29302000 تيوكاربامات ها و دي تيوكاربامات ها 264,306 4,522,009,443 Rls. 483,705 $
182 1386 بلژيک 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان 121,740 4,514,399,357 Rls. 486,734 $
183 1386 بلژيک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 54,393 4,512,503,529 Rls. 480,742 $
184 1386 بلژيک 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 200,400 4,501,549,300 Rls. 485,061 $
185 1386 بلژيک 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 3,423 4,322,701,626 Rls. 466,210 $
186 1386 بلژيک 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 790,011 4,301,918,057 Rls. 468,261 $
187 1386 بلژيک 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 408,611 4,292,536,802 Rls. 461,307 $
188 1386 بلژيک 84481110 دا بي ژا كارد 38,512 4,271,595,419 Rls. 459,671 $
189 1386 بلژيک 90183940 آنژيوكت (iv Cunnula) 10,115 4,235,322,197 Rls. 449,327 $
190 1386 بلژيک 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 94,170 4,216,217,352 Rls. 450,980 $
191 1386 بلژيک 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده 175,778 4,214,983,808 Rls. 451,620 $
192 1386 بلژيک 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 4,296 4,210,137,133 Rls. 452,421 $
193 1386 بلژيک 90281000 كنتورگاز 5,650 4,072,098,556 Rls. 440,037 $
194 1386 بلژيک 38200000 فرآورده هاي ضديخ ومايعات آماده شده برا ي ذوب يخ 135,489 3,914,168,190 Rls. 422,641 $
195 1386 بلژيک 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوكوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 8 3,899,355,611 Rls. 419,556 $
196 1386 بلژيک 57029200 كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيك يامصنوعي آماده مصرف. 180,928 3,849,511,958 Rls. 413,349 $
197 1386 بلژيک 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 16,181 3,845,355,132 Rls. 413,479 $
198 1386 بلژيک 74061000 پودرمس باساختارغيرلايه ا ي. 24,262 3,800,026,414 Rls. 410,675 $
199 1386 بلژيک 29153300 ا ستات بوتيل نرمال 282,480 3,796,306,974 Rls. 409,943 $
200 1386 بلژيک 29322900 لاكتون ها ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 1,422 3,768,223,008 Rls. 407,684 $
مجموع کل
4,424,014,945,844 ريال
مجموع کل
476,499,721 دلار