آمار کل " واردات از" کشور "بلغارستان" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 بلغارستان 27101110 بنزين 28,780,843 172,848,560,125 Rls. 18,700,483 $
2 1386 بلغارستان 31031000 سوپرفسفات ها 31,482,686 152,270,007,689 Rls. 16,411,943 $
3 1386 بلغارستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 268,759 7,794,760,170 Rls. 839,230 $
4 1386 بلغارستان 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 261,807 7,056,261,591 Rls. 757,105 $
5 1386 بلغارستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 131,380 4,582,804,812 Rls. 493,947 $
6 1386 بلغارستان 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ك به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،كابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 38,910 3,257,581,511 Rls. 350,048 $
7 1386 بلغارستان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 38,702 2,929,358,439 Rls. 315,885 $
8 1386 بلغارستان 84413000 ماشين هابرا ي ساختن كارتن, جعبه, وغيره ا زكاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 2,060 2,798,724,821 Rls. 302,532 $
9 1386 بلغارستان 85361030 فيوز فشنگي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت . 121,247 2,462,020,481 Rls. 264,408 $
10 1386 بلغارستان 90312000 دستگاههاي آزمايش 1,770 2,209,058,933 Rls. 236,896 $
11 1386 بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر 63,263 1,526,510,337 Rls. 163,971 $
12 1386 بلغارستان 84251100 قرقره هاي طناب دا ربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده, دا را ي موتوربرقي 20,931 1,459,913,283 Rls. 156,814 $
13 1386 بلغارستان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 3,380 1,214,769,994 Rls. 130,763 $
14 1386 بلغارستان 85249100 حاملين ضبط شده برا ي پديده پخش غيرا زصدا يا تصوير,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 2 1,165,679,665 Rls. 125,450 $
15 1386 بلغارستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 66,000 1,129,219,103 Rls. 121,392 $
16 1386 بلغارستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 38,829 932,046,580 Rls. 100,554 $
17 1386 بلغارستان 84272011 سايرا را به هاي خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 16,530 852,931,521 Rls. 90,439 $
18 1386 بلغارستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 40,600 834,430,011 Rls. 90,030 $
19 1386 بلغارستان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 27,647 791,606,269 Rls. 85,387 $
20 1386 بلغارستان 84312000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 40,107 639,339,037 Rls. 68,686 $
21 1386 بلغارستان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 39,130 591,204,656 Rls. 63,904 $
22 1386 بلغارستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 35,369 571,173,123 Rls. 61,633 $
23 1386 بلغارستان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي كه كمتراز 5/0كيلوولت آمپررا كتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 12,226 508,569,020 Rls. 54,844 $
24 1386 بلغارستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 6,317 491,102,981 Rls. 53,017 $
25 1386 بلغارستان 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 1,877 451,017,695 Rls. 48,442 $
26 1386 بلغارستان 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا كثر75 كيلووا ت (KW) 19,880 444,302,994 Rls. 47,695 $
27 1386 بلغارستان 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 25,000 370,881,000 Rls. 40,039 $
28 1386 بلغارستان 84313190 سايرقطعات مربوطبه ا سانسور,بالاكشنده محفظه دا رياپلكان متحرك غيرمذكور 44,638 353,321,793 Rls. 37,983 $
29 1386 بلغارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 749 345,765,125 Rls. 37,336 $
30 1386 بلغارستان 90191090 سايردستگاههاي مكانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشك موا ج ودستگاه هيدروترا پي 116 302,409,758 Rls. 32,564 $
31 1386 بلغارستان 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 14,953 293,013,097 Rls. 31,563 $
32 1386 بلغارستان 15159000 ساير چربيهاي نباتي ثابت و ا جزا ء آنها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 14,939 290,246,049 Rls. 31,216 $
33 1386 بلغارستان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي كشاورزي 4,200 250,800,707 Rls. 26,916 $
34 1386 بلغارستان 85041010 متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 20,790 230,025,782 Rls. 24,707 $
35 1386 بلغارستان 44103900 سايرتخته هاي كارشده ياپوشاننده شده باموادديگر ازچوب غيرمذكوردرجاي ديگر 52,000 215,319,329 Rls. 23,168 $
36 1386 بلغارستان 33051000 شامپوها 11,352 211,405,480 Rls. 22,668 $
37 1386 بلغارستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 8,915 202,625,042 Rls. 21,845 $
38 1386 بلغارستان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 384 198,973,585 Rls. 21,414 $
39 1386 بلغارستان 84253110 موتورگيربكس آسانسورشامل ا لكتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يك پايه مشترك باموتوربرقي 11,486 198,471,729 Rls. 21,295 $
40 1386 بلغارستان 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 2,702 192,079,563 Rls. 20,681 $
41 1386 بلغارستان 73158900 زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 18,450 179,904,023 Rls. 19,416 $
42 1386 بلغارستان 85044060 ا نوا ع S.P.U 4,960 174,015,420 Rls. 18,900 $
43 1386 بلغارستان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 200 169,906,211 Rls. 18,197 $
44 1386 بلغارستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 1,050 169,268,272 Rls. 18,166 $
45 1386 بلغارستان 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمكعب 1,925 164,341,620 Rls. 17,601 $
46 1386 بلغارستان 84271021 ا را به هاي خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت كمترا ز5تن 14,080 159,065,000 Rls. 17,032 $
47 1386 بلغارستان 73159000 ا جزا ءوقطعات زنجير,كه درجاي ديگرگفته نشده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 16,480 141,327,256 Rls. 15,252 $
48 1386 بلغارستان 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 9,450 138,756,370 Rls. 14,861 $
49 1386 بلغارستان 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 513 133,237,681 Rls. 14,358 $
50 1386 بلغارستان 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 113 124,143,840 Rls. 13,420 $
51 1386 بلغارستان 33072000 بوزدا هاي بدن و ضد ترشح عرق 3,196 121,934,046 Rls. 13,075 $
52 1386 بلغارستان 33071000 فرآورده ها برا ي قبل ا ز ا صلاح , حين ا صلاح و بعد ا ز ا صلاح صورت 8,095 110,955,842 Rls. 11,897 $
53 1386 بلغارستان 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذكور درجاي ديگر 1,100 99,415,600 Rls. 10,697 $
54 1386 بلغارستان 33074900 فرآورده ها براي خوشبوكردن و بوزدا يي ا ماكن كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,320 90,243,376 Rls. 9,762 $
55 1386 بلغارستان 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي كارگاهي و ترا كتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 970 87,397,303 Rls. 9,371 $
56 1386 بلغارستان 85362020 كليدهاي مينياتوري قطع مدار 936 86,819,693 Rls. 9,310 $
57 1386 بلغارستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,400 79,456,043 Rls. 8,546 $
58 1386 بلغارستان 34011120 صابون گليسيرينه 6,317 77,483,961 Rls. 8,308 $
59 1386 بلغارستان 85363020 كليدهاي قطع و وصل دوطرفه 646 77,000,379 Rls. 8,257 $
60 1386 بلغارستان 34013000 محصولات وفرا ورده هاي آلي تانسيوا كتيف بشكل مايع ياكرم بسته بندي برا ي خرده فروشي حتي حاوي صابون 1,960 73,420,674 Rls. 7,873 $
61 1386 بلغارستان 90278010 دستگاه PH متر 350 64,809,548 Rls. 6,950 $
62 1386 بلغارستان 39162090 تك رشته هاييكه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيكmm بيشترباشدميله... ا زپليمرهاي كلروروينيل 1,245 61,598,762 Rls. 6,664 $
63 1386 بلغارستان 40116310 دا ري توليد دا خلي لاستيكها ي نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي وسايل نقليه ساختمان با طوقه قطر بيشتراز 61 سانتيمتر 1,000 53,883,994 Rls. 5,796 $
64 1386 بلغارستان 44092000 چوب ا زتيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 19,000 48,918,748 Rls. 5,239 $
65 1386 بلغارستان 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 530 46,400,000 Rls. 5,020 $
66 1386 بلغارستان 85011020 ا لكتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 5/37وات 2,100 45,689,671 Rls. 4,928 $
67 1386 بلغارستان 85452000 جاروبك هاي زغالي 18 44,061,030 Rls. 4,736 $
68 1386 بلغارستان 44103100 ساير تخته هاي ا ز چوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 21,043 41,254,066 Rls. 4,433 $
69 1386 بلغارستان 84272022 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت كمترا ز10تن 2,160 38,476,680 Rls. 4,120 $
70 1386 بلغارستان 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, درجاي ديگرمذكورنباشد 431 38,085,348 Rls. 4,104 $
71 1386 بلغارستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 29 37,290,000 Rls. 4,027 $
72 1386 بلغارستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 1,605 34,743,733 Rls. 3,749 $
73 1386 بلغارستان 85269200 دستگاههاي كنترل ا ز را ه دور را ديوئي 18 33,240,830 Rls. 3,575 $
74 1386 بلغارستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 20 31,312,478 Rls. 3,358 $
75 1386 بلغارستان 33061000 موا د پاك كننده دندا ن 1,484 30,935,644 Rls. 3,317 $
76 1386 بلغارستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر 2,500 30,043,947 Rls. 3,244 $
77 1386 بلغارستان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 300 29,504,270 Rls. 3,164 $
78 1386 بلغارستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 182 27,009,495 Rls. 2,896 $
79 1386 بلغارستان 40116390 لاستيك رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 680 25,554,367 Rls. 2,749 $
80 1386 بلغارستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 1,638 24,050,032 Rls. 2,576 $
81 1386 بلغارستان 94012000 نشيمنهاا زا نواعي كه برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 1,650 23,773,072 Rls. 2,549 $
82 1386 بلغارستان 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 1,522 21,529,533 Rls. 2,315 $
83 1386 بلغارستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 42 21,200,226 Rls. 2,282 $
84 1386 بلغارستان 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 56 17,227,291 Rls. 1,860 $
85 1386 بلغارستان 88040000 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدا يت وپارا گلايدرها)وروتوشوتها;قطعات ومتفرعات آنها 11 16,440,441 Rls. 1,765 $
86 1386 بلغارستان 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتور 1,030 16,212,704 Rls. 1,746 $
87 1386 بلغارستان 96032100 مسوا ك دندا ن همچينين مسواك دندان عاريه 323 15,271,316 Rls. 1,638 $
88 1386 بلغارستان 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 30 11,478,700 Rls. 1,237 $
89 1386 بلغارستان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 13 11,066,526 Rls. 1,191 $
90 1386 بلغارستان 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 930 10,780,217 Rls. 1,165 $
91 1386 بلغارستان 40113000 تايربادي نو ا زكائوچو برا ي هوا پيما 90 9,820,230 Rls. 1,062 $
92 1386 بلغارستان 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذكور درجاي ديگر 359 7,005,348 Rls. 751 $
93 1386 بلغارستان 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 10 6,699,414 Rls. 718 $
94 1386 بلغارستان 73182200 وا شرها,كه درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 3 5,877,087 Rls. 633 $
95 1386 بلغارستان 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 75 5,659,370 Rls. 607 $
96 1386 بلغارستان 84821000 بلبرينگ. 75 5,475,032 Rls. 590 $
97 1386 بلغارستان 33069000 ساير فرآورده برا ي بهدا شت دهان يادندا ن غير مذكور درجاي ديگربه صورت بسته هاي خرده فروشي 368 4,042,407 Rls. 433 $
98 1386 بلغارستان 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 270 3,919,789 Rls. 422 $
99 1386 بلغارستان 40121900 سايرلاستيك هاي رويي روكش شده ا زكائوچومورد ا ستفاده درسايروسايل نقليه غيرمذكوردرجاي ديگر 135 3,792,955 Rls. 407 $
100 1386 بلغارستان 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 8 2,291,518 Rls. 246 $
101 1386 بلغارستان 87089949 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 180 2,097,410 Rls. 227 $
102 1386 بلغارستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 345 2,085,693 Rls. 225 $
103 1386 بلغارستان 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذكور درجاي ديگر 98 1,435,923 Rls. 155 $
104 1386 بلغارستان 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 18 667,358 Rls. 72 $
105 1386 بلغارستان 73182990 ساير ا شياء حديده نشده كه درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 1 411,229 Rls. 44 $
106 1386 بلغارستان 87089490 غربالك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبراي سواري , سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 118 278,102 Rls. 30 $
107 1386 بلغارستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 7 143,407 Rls. 15 $
108 1386 بلغارستان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 7 97,777 Rls. 11 $
مجموع کل
378,940,028,207 ريال
مجموع کل
40,902,237 دلار
[1]