آمار کل " واردات از" کشور "اکوادور" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 اکوادور 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 18,163,527 45,891,728,426 Rls. 4,948,161 $
2 1386 اکوادور 44112110 تخته فيبر با ضخامت 6ميليمتر وكمتر كارنشده باجرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم درسانتيمتر مكعب 130,300 880,078,155 Rls. 95,010 $
3 1386 اکوادور 08051000 پرتقال , تازه يا خشك كرده 161,000 539,947,945 Rls. 58,208 $
4 1386 اکوادور 39023090 سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 1,495 190,269,929 Rls. 20,486 $
5 1386 اکوادور 08043000 آناناس , تازه يا خشك كرده 60,000 167,692,520 Rls. 18,020 $
6 1386 اکوادور 06024000 درختچه گل رزحتي پيوندزده 336 79,725,684 Rls. 8,591 $
7 1386 اکوادور 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 71 59,744,869 Rls. 6,444 $
مجموع کل
47,809,187,528 ريال
مجموع کل
5,154,919 دلار
[1]