آمار کل " واردات از" کشور "ايسلند" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 ايسلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 48,455 16,461,078,952 Rls. 1,773,441 $
2 1386 ايسلند 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 2,121 153,734,534 Rls. 16,488 $
3 1386 ايسلند 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 300 120,255,317 Rls. 13,019 $
مجموع کل
16,735,068,803 ريال
مجموع کل
1,802,948 دلار
[1]