آمار کل " واردات از" کشور "ايرلند" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 ايرلند 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 24,155,000 173,588,801,683 Rls. 18,617,070 $
2 1386 ايرلند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 5,474,651 160,170,031,616 Rls. 17,299,585 $
3 1386 ايرلند 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 2,954,142 120,013,770,826 Rls. 12,915,831 $
4 1386 ايرلند 04051020 كره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 2,300,000 66,529,522,200 Rls. 7,152,752 $
5 1386 ايرلند 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 23,408 45,702,341,742 Rls. 4,916,777 $
6 1386 ايرلند 70023100 لوله ا زكوا رتزذوب شده ياا زسايرسيليس هاي ذوب شده كارنشده. 500,783 38,718,564,124 Rls. 4,163,724 $
7 1386 ايرلند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 9,606 34,199,306,954 Rls. 3,687,115 $
8 1386 ايرلند 29349990 سايرا سيدهاي نوكلوئيك وا ملاح آن هاوتركيبات هتروسيكليك غيرمذكور درجاي ديگر 1,000 27,916,147,550 Rls. 3,002,382 $
9 1386 ايرلند 29350010 سيلدنافيل سيترا ت 1,000 27,687,347,550 Rls. 2,975,215 $
10 1386 ايرلند 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 829 25,812,350,156 Rls. 2,768,156 $
11 1386 ايرلند 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,960,384 23,760,377,370 Rls. 2,557,745 $
12 1386 ايرلند 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 351,543 23,327,020,337 Rls. 2,499,185 $
13 1386 ايرلند 05111000 ا سپرم گاوي 207 21,926,481,560 Rls. 2,372,245 $
14 1386 ايرلند 28331100 سولفات دي سديم 12,486,000 17,027,886,724 Rls. 1,837,695 $
15 1386 ايرلند 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينرهاي سردخانه دا ر وا تاق هاي يخچالي روي خودرو 81,307 16,014,558,911 Rls. 1,733,964 $
16 1386 ايرلند 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييكه دا را يبيش ا زيك نوع عامل ا كسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذكور 480,000 15,163,739,370 Rls. 1,628,849 $
17 1386 ايرلند 48109200 ساير كاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 2,606,438 14,656,731,440 Rls. 1,575,383 $
18 1386 ايرلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 1,612,056 14,245,454,316 Rls. 1,532,415 $
19 1386 ايرلند 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 49,000 13,785,159,001 Rls. 1,478,301 $
20 1386 ايرلند 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 7,322 13,020,412,160 Rls. 1,394,198 $
21 1386 ايرلند 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 752,000 12,665,458,560 Rls. 1,357,617 $
22 1386 ايرلند 28151100 هيدرا كسيدسديم (سودسوزآور),جامد 2,400,000 10,800,775,196 Rls. 1,158,009 $
23 1386 ايرلند 29157090 سايرا ستئارا تها همچنين ا سيدپالمتيك, ا سيدا ستئاريك وا ملاح وا سترهاي آنها 386,360 9,718,068,982 Rls. 1,041,150 $
24 1386 ايرلند 29221990 سايرآمينوا لكلهابجزآنهاييكه بيش ا زيك نوع عامل ا كسيژن دا رندا تر...غيرمذكوردرجاي ديگر 312,000 9,219,068,696 Rls. 991,052 $
25 1386 ايرلند 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 495,000 9,133,183,977 Rls. 979,955 $
26 1386 ايرلند 29161900 ا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي ا شباع نشده ومشتقات... آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 382,344 9,095,992,123 Rls. 976,520 $
27 1386 ايرلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 1,070 8,691,101,643 Rls. 939,178 $
28 1386 ايرلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذكوردر جاي ديگر 2,785 8,561,364,120 Rls. 919,655 $
29 1386 ايرلند 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 180 7,261,807,891 Rls. 780,621 $
30 1386 ايرلند 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 3,749 6,765,478,849 Rls. 733,100 $
31 1386 ايرلند 32042000 محصولات آلي سنتتيك مورد ا ستفاده به عنوا ن عوا مل درخشان كننده فلورسنت 153,000 6,518,221,947 Rls. 702,768 $
32 1386 ايرلند 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 2,279 6,177,515,360 Rls. 666,407 $
33 1386 ايرلند 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 6,255 5,993,590,923 Rls. 641,781 $
34 1386 ايرلند 24012000 توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 158,400 5,160,781,060 Rls. 553,376 $
35 1386 ايرلند 70023200 لوله ا زشيشه ها,كه ضريب ا نبساط خطي صفر تا300درجه آنهابرابر يا كمترا ز 000005/0 برحسب كلوين باشد , كارنشده. 56,700 4,890,912,950 Rls. 524,495 $
36 1386 ايرلند 70101090 سايرآمپولها ا ز شيشه 69,660 4,872,731,690 Rls. 521,873 $
37 1386 ايرلند 28352600 ساير فسفات هاي دي كلسيم , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 800,000 4,685,466,780 Rls. 504,959 $
38 1386 ايرلند 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيك ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذكوردرجاي ديگر 144,000 4,476,425,950 Rls. 478,506 $
39 1386 ايرلند 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 29,504 4,226,225,734 Rls. 455,939 $
40 1386 ايرلند 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 510,195 4,177,433,335 Rls. 445,118 $
41 1386 ايرلند 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 690 3,525,896,256 Rls. 378,721 $
42 1386 ايرلند 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmروكش شده. 6,550 3,507,367,888 Rls. 376,576 $
43 1386 ايرلند 84262000 جرثقيل هاي برجي 237,750 3,219,713,046 Rls. 344,471 $
44 1386 ايرلند 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 9,876 3,058,017,887 Rls. 327,902 $
45 1386 ايرلند 39269010 كيسه كلوست ازموادپلاستيكي 7,079 2,927,209,782 Rls. 315,294 $
46 1386 ايرلند 32049000 محصولات آلي سنتتيك كه به عنوا ن نورتاب مصرف ميشود 90,000 2,743,618,820 Rls. 294,861 $
47 1386 ايرلند 70023900 لوله ا زشيشه, كارنشده, كه درجاي ديگرذكرنشده باشد. 42,750 2,571,880,800 Rls. 278,252 $
48 1386 ايرلند 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشكل دا ده شده ياسردتمام شده. 12,167 2,508,435,301 Rls. 271,388 $
49 1386 ايرلند 38123010 آنتي ا كسيدا نها 39,000 2,414,819,185 Rls. 259,376 $
50 1386 ايرلند 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 511 2,410,409,570 Rls. 260,471 $
51 1386 ايرلند 35069100 چسباننده ها برا ساس كائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 4,554 1,779,025,524 Rls. 192,041 $
52 1386 ايرلند 35061000 محصولات كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 5,122 1,679,944,302 Rls. 180,234 $
53 1386 ايرلند 28369900 ساير كربنات ها,پرا كسو كربنات ها 100,000 1,497,829,310 Rls. 162,684 $
54 1386 ايرلند 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 13,030 1,334,326,147 Rls. 143,965 $
55 1386 ايرلند 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 13,720 1,307,653,354 Rls. 140,150 $
56 1386 ايرلند 29159091 ا تروا ستاتين 31,200 1,229,000,000 Rls. 132,822 $
57 1386 ايرلند 84440000 ماشين هاي ا كسترودينگ كشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيك يامصنوعي 59,550 1,228,650,019 Rls. 132,085 $
58 1386 ايرلند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 1,999 1,128,207,937 Rls. 121,407 $
59 1386 ايرلند 25051010 شن وماسه دا را ي 95%وزني يا بيشترسيليس و6 %يا كمتر ا كسيد آهن 999,000 1,121,113,887 Rls. 120,875 $
60 1386 ايرلند 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا ييوقضايي ياپرتاب فضاپيما (باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 28 1,111,596,507 Rls. 119,578 $
61 1386 ايرلند 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 9,986 1,106,028,236 Rls. 119,005 $
62 1386 ايرلند 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 2,976 1,054,025,868 Rls. 113,486 $
63 1386 ايرلند 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 5,800 959,112,560 Rls. 103,688 $
64 1386 ايرلند 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 3,487 823,760,525 Rls. 88,398 $
65 1386 ايرلند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 260 809,000,000 Rls. 87,308 $
66 1386 ايرلند 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet) 826 797,724,332 Rls. 86,047 $
67 1386 ايرلند 29379000 سايرهورمونها وپروستا گلاندينها ترومبوگسانها ..غيرمذكور درجاي ديگر 250 787,370,505 Rls. 85,519 $
68 1386 ايرلند 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,312 774,216,062 Rls. 83,428 $
69 1386 ايرلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 2,190 761,909,078 Rls. 82,431 $
70 1386 ايرلند 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 15,918 719,743,696 Rls. 76,539 $
71 1386 ايرلند 29371100 سوماتو تروپين مشتقات و مشابه هاي ساختاري آنها 230 688,142,750 Rls. 74,442 $
72 1386 ايرلند 29163200 پرا كسيد بنزوئيل و كلروبنزوئيل 1,111 683,588,809 Rls. 73,315 $
73 1386 ايرلند 84263000 جرثقيل هاي چهارطاقي (portal or pedestal jib cranes ) 5,000 678,107,146 Rls. 73,285 $
74 1386 ايرلند 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه ا شكال ا بتدا ئي 9,630 666,172,934 Rls. 71,790 $
75 1386 ايرلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 18,000 614,270,050 Rls. 66,179 $
76 1386 ايرلند 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذكوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 2,280 567,406,002 Rls. 61,335 $
77 1386 ايرلند 71051000 گردوپودرا زا لماس. 41 567,204,835 Rls. 61,079 $
78 1386 ايرلند 90215000 دستگاههاي محرك ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 20 562,325,364 Rls. 60,785 $
79 1386 ايرلند 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 3,570 552,028,629 Rls. 59,603 $
80 1386 ايرلند 84341000 ماشين هاي شيردوش 8,929 541,538,940 Rls. 58,431 $
81 1386 ايرلند 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 12,174 533,520,383 Rls. 57,128 $
82 1386 ايرلند 59114000 پارچه هاي صافي ومنسوجات ضخيم از نوع مورد استفاده برا ي منگنه هاي روغن كشيياهمانندبه ا نضمام موا رد 4,500 492,603,414 Rls. 52,232 $
83 1386 ايرلند 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 3,938 458,457,300 Rls. 49,328 $
84 1386 ايرلند 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 19,071 437,244,688 Rls. 46,969 $
85 1386 ايرلند 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 30 386,587,840 Rls. 41,766 $
86 1386 ايرلند 34039900 ساير فرآورده هاي روا ن كننده فاقدروغنهاي نفتي يامعدني , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 13,200 385,572,237 Rls. 41,025 $
87 1386 ايرلند 70199090 ساير الياف شيشه اي غير مذكور درجاي ديگر 2,250 374,769,514 Rls. 40,203 $
88 1386 ايرلند 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياكمترا ز30سانتيمتر. 423 365,251,882 Rls. 39,356 $
89 1386 ايرلند 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150mmبصورت دورويه لاك خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 2/0 ميليمتر لغايت 5/0ميلي متر 200 351,744,032 Rls. 37,479 $
90 1386 ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 900 332,443,825 Rls. 35,754 $
91 1386 ايرلند 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين كه توليد دا خلي ندا رند 60 312,203,502 Rls. 33,266 $
92 1386 ايرلند 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زكربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 2,075 301,080,816 Rls. 32,424 $
93 1386 ايرلند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 79 297,072,883 Rls. 31,897 $
94 1386 ايرلند 90121000 ميكروسكوپها,غيرا ز ميكروسكوپهاي ا پتيكي ,ديفرا كتوگرا فها 47 296,235,242 Rls. 31,939 $
95 1386 ايرلند 85340000 مدا رهاي چاپي 82 277,672,154 Rls. 29,668 $
96 1386 ايرلند 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 112 272,876,116 Rls. 29,500 $
97 1386 ايرلند 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 501 241,691,364 Rls. 26,014 $
98 1386 ايرلند 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر 300 236,162,283 Rls. 25,326 $
99 1386 ايرلند 82089000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مكانيكي كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 25 233,752,277 Rls. 25,235 $
100 1386 ايرلند 31052000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز كننده ا زت , فسفر و پتاسيم NPK 128,410 206,052,245 Rls. 22,201 $
101 1386 ايرلند 85354090 برق گير ,محدودكننده ولتاژ ,مسدودكننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 1,701 199,581,210 Rls. 21,590 $
102 1386 ايرلند 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 10 192,690,116 Rls. 20,829 $
103 1386 ايرلند 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيكي براي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 45 185,820,000 Rls. 20,080 $
104 1386 ايرلند 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 19,800 183,440,006 Rls. 19,678 $
105 1386 ايرلند 75040000 پودروفلس نيكل. 80 180,041,585 Rls. 19,430 $
106 1386 ايرلند 34031910 روا ن كننده سيليكوني داراي كمتراز70درصد موادنفتي 2,000 179,468,693 Rls. 19,389 $
107 1386 ايرلند 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 1,555 169,308,470 Rls. 18,156 $
108 1386 ايرلند 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشكسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاك درون ا ستخوا ني 322 164,883,340 Rls. 17,848 $
109 1386 ايرلند 34029040 ساير پاك كننده هاي صنعتي 4,500 138,050,842 Rls. 15,254 $
110 1386 ايرلند 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 464 127,010,674 Rls. 13,667 $
111 1386 ايرلند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 200 123,348,297 Rls. 13,269 $
112 1386 ايرلند 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 615 118,539,724 Rls. 12,749 $
113 1386 ايرلند 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا كسيدا ن وپايدا ركننده هاي مركب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي غيرمذكور 920 102,026,177 Rls. 11,036 $
114 1386 ايرلند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 8 97,914,845 Rls. 10,584 $
115 1386 ايرلند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 7 97,171,355 Rls. 10,487 $
116 1386 ايرلند 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 480 92,883,000 Rls. 9,960 $
117 1386 ايرلند 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 335 79,012,248 Rls. 8,490 $
118 1386 ايرلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 2,965 76,387,437 Rls. 8,269 $
119 1386 ايرلند 28391100 متاسيليكات هاي سديم 1,950 73,299,778 Rls. 7,860 $
120 1386 ايرلند 76129090 چليك ،بشكه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا كثر 300ليتر 330 63,259,447 Rls. 6,877 $
121 1386 ايرلند 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 180 57,000,000 Rls. 6,167 $
122 1386 ايرلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 18 54,056,882 Rls. 5,973 $
123 1386 ايرلند 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازك ازآلومينيوم روي تكيه گاه, بجزرديف 76072010 328 51,992,510 Rls. 5,595 $
124 1386 ايرلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 60 49,400,000 Rls. 5,394 $
125 1386 ايرلند 28391920 سيليكات سديم مايع 645 44,270,278 Rls. 4,747 $
126 1386 ايرلند 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 8 43,509,913 Rls. 4,706 $
127 1386 ايرلند 90292090 سرعت سنج وتاكومتر وا ستروبوسكوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 49 42,770,332 Rls. 4,627 $
128 1386 ايرلند 85131000 چراغ برقي قابل حمل كه بامنبع نيروي همراه خود كار ميكند 470 41,524,896 Rls. 4,474 $
129 1386 ايرلند 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشك وكيسه خوا ب 100 41,347,183 Rls. 4,469 $
130 1386 ايرلند 33069000 ساير فرآورده برا ي بهدا شت دهان يادندا ن غير مذكور درجاي ديگربه صورت بسته هاي خرده فروشي 639 36,351,562 Rls. 3,930 $
131 1386 ايرلند 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 153 36,052,793 Rls. 3,885 $
132 1386 ايرلند 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 230 35,295,292 Rls. 3,834 $
133 1386 ايرلند 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي (U.H.T) 60 33,995,764 Rls. 3,712 $
134 1386 ايرلند 75022000 آلياژهاي نيكل بصورت كارنشده. 363 31,961,566 Rls. 3,442 $
135 1386 ايرلند 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذكور 25 30,258,207 Rls. 3,245 $
136 1386 ايرلند 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 120 26,245,619 Rls. 2,851 $
137 1386 ايرلند 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 5 24,030,740 Rls. 2,579 $
138 1386 ايرلند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 26 22,968,762 Rls. 2,471 $
139 1386 ايرلند 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD 2 22,408,050 Rls. 2,424 $
140 1386 ايرلند 85044020 شارژر باطري 15 21,963,318 Rls. 2,355 $
141 1386 ايرلند 85359000 سايردستگاههابرا ي قطع و وصل وتغييروحفاظت مدا رهاي برقي,همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم ،برا ي بيشترا ز V1000, غيرمذكوردرجاي ديگر 86 19,837,370 Rls. 2,133 $
142 1386 ايرلند 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميكروفون 27 18,064,592 Rls. 1,923 $
143 1386 ايرلند 39171000 روده هاي مصنوعي(پوشش سوسيس )ا زپروتئين سفت شده ياا زموا د پلاستيكي سلولزي 90 16,710,421 Rls. 1,794 $
144 1386 ايرلند 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 170 14,436,741 Rls. 1,531 $
145 1386 ايرلند 69039090 سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر 65 14,183,046 Rls. 1,540 $
146 1386 ايرلند 39239000 ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي 84 14,038,857 Rls. 1,537 $
147 1386 ايرلند 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 28 12,321,304 Rls. 1,310 $
148 1386 ايرلند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 8 11,819,635 Rls. 1,278 $
149 1386 ايرلند 34021900 موا دآلي تانسيوا كتيف (غيرا زصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 100 11,346,558 Rls. 1,228 $
150 1386 ايرلند 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذكور 16 10,545,552 Rls. 1,136 $
151 1386 ايرلند 85361010 فيوز چاقويي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 56 9,266,142 Rls. 1,003 $
152 1386 ايرلند 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 2 6,682,398 Rls. 722 $
153 1386 ايرلند 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 71 5,904,341 Rls. 641 $
154 1386 ايرلند 71101900 پلاتين به شكل نيمه ساخته. 1 5,064,147 Rls. 548 $
155 1386 ايرلند 69091900 ا شياء سراميكي برا ي مصرف آزمايشگاهي(باستثناءچيني) دا راي سختي كمترا ز9.Mohs 30 4,306,114 Rls. 463 $
156 1386 ايرلند 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند 100 3,908,303 Rls. 420 $
مجموع کل
1,103,738,973,627 ريال
مجموع کل
118,734,213 دلار
[1]