آمار کل " واردات از" کشور "ايتاليا" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 ايتاليا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 9,625,325 1,461,785,301,893 Rls. 157,480,205 $
2 1386 ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 6,184,216 651,864,657,863 Rls. 70,165,453 $
3 1386 ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 2,565,704 425,801,899,989 Rls. 45,774,883 $
4 1386 ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 2,220,680 350,380,374,496 Rls. 37,625,706 $
5 1386 ايتاليا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 1,007,899 344,002,436,708 Rls. 37,010,908 $
6 1386 ايتاليا 84099110 كيت كامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 592,086 321,586,799,966 Rls. 34,605,373 $
7 1386 ايتاليا 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 7,661,787 311,441,007,545 Rls. 33,450,419 $
8 1386 ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 639,594 271,640,019,100 Rls. 29,384,787 $
9 1386 ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كارروي سنگ, سرا ميك, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,453,703 268,766,533,593 Rls. 28,925,999 $
10 1386 ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 957,060 246,625,301,637 Rls. 26,523,984 $
11 1386 ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 9,879,188 235,321,247,661 Rls. 25,324,329 $
12 1386 ايتاليا 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 30,227,067 224,664,338,175 Rls. 24,214,382 $
13 1386 ايتاليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 3,624,114 224,546,749,770 Rls. 24,157,438 $
14 1386 ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 382,675 180,915,676,936 Rls. 19,484,678 $
15 1386 ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 442,713 170,541,301,919 Rls. 18,356,984 $
16 1386 ايتاليا 25309090 ساير موا د معدني غير مذكور 13,048,875 168,858,181,880 Rls. 18,210,147 $
17 1386 ايتاليا 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 15,042,659 166,023,840,469 Rls. 17,932,002 $
18 1386 ايتاليا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 6,545,500 162,478,768,955 Rls. 17,481,382 $
19 1386 ايتاليا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 920,267 148,902,575,188 Rls. 15,976,760 $
20 1386 ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 452,598 146,382,535,638 Rls. 15,739,507 $
21 1386 ايتاليا 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,528,599 130,715,451,154 Rls. 14,067,494 $
22 1386 ايتاليا 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 17,138 129,543,053,975 Rls. 13,940,797 $
23 1386 ايتاليا 84253110 موتورگيربكس آسانسورشامل ا لكتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يك پايه مشترك باموتوربرقي 4,258,892 121,285,345,241 Rls. 13,071,298 $
24 1386 ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 524,017 114,412,853,965 Rls. 12,333,635 $
25 1386 ايتاليا 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 361,471 105,892,219,545 Rls. 11,402,928 $
26 1386 ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,888,496 105,086,260,020 Rls. 11,313,533 $
27 1386 ايتاليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 164,400 104,266,479,740 Rls. 11,211,322 $
28 1386 ايتاليا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 71,012 100,610,455,839 Rls. 10,832,862 $
29 1386 ايتاليا 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 920,903 96,371,980,616 Rls. 10,380,850 $
30 1386 ايتاليا 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 1,235,903 93,535,623,439 Rls. 10,047,041 $
31 1386 ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 644,286 91,099,380,187 Rls. 9,810,614 $
32 1386 ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 298,607 89,811,910,247 Rls. 9,644,345 $
33 1386 ايتاليا 72083620 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده ،به شكل طومارباپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بالاتر از 16ميليمتروعرض 1500ميلي متروبالاترباگريدهاي 60%وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده پروژه نفتي 8,301,188 85,707,532,285 Rls. 9,272,696 $
34 1386 ايتاليا 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 564,181 85,514,487,499 Rls. 9,237,531 $
35 1386 ايتاليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 85,644 80,715,451,974 Rls. 8,694,351 $
36 1386 ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور 105,468 79,320,621,997 Rls. 8,531,138 $
37 1386 ايتاليا 84148010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 269,132 78,815,105,200 Rls. 8,444,276 $
38 1386 ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 1,229,596 78,647,757,056 Rls. 8,467,926 $
39 1386 ايتاليا 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 292,664 77,067,133,495 Rls. 8,293,645 $
40 1386 ايتاليا 84213920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 107,377 77,064,956,736 Rls. 8,299,283 $
41 1386 ايتاليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 367,864 76,763,719,805 Rls. 8,244,929 $
42 1386 ايتاليا 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 634,000 76,250,739,418 Rls. 8,194,497 $
43 1386 ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدكردن يارنگ كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 244,215 75,331,672,338 Rls. 8,125,165 $
44 1386 ايتاليا 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 273,305 74,489,648,372 Rls. 7,982,756 $
45 1386 ايتاليا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت كردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 836,215 70,677,218,895 Rls. 7,654,872 $
46 1386 ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 225,019 69,098,770,698 Rls. 7,439,919 $
47 1386 ايتاليا 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 698,975 68,654,497,114 Rls. 7,382,332 $
48 1386 ايتاليا 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين كه حاوي آنتي بيوتيك نبوده وتوليددا خلي ندا رند 361,019 68,409,141,310 Rls. 7,379,101 $
49 1386 ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 309,015 66,823,001,292 Rls. 7,200,837 $
50 1386 ايتاليا 28263000 هگزا فلوئور و سيليكات سديم (كريوليت سينتتيك ) 5,756,500 65,117,194,582 Rls. 7,009,729 $
51 1386 ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 580,842 63,352,639,328 Rls. 6,812,954 $
52 1386 ايتاليا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 197,014 61,671,349,288 Rls. 6,652,461 $
53 1386 ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 524,422 61,303,522,012 Rls. 6,587,541 $
54 1386 ايتاليا 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 369,304 60,932,729,177 Rls. 6,558,219 $
55 1386 ايتاليا 73219000 اجزا ءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 732111 لغايت 732183ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 675,489 60,048,150,459 Rls. 6,474,475 $
56 1386 ايتاليا 98870442 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربكس ، ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 355,099 59,445,451,996 Rls. 6,395,938 $
57 1386 ايتاليا 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشك كرده 239,971 58,987,873,558 Rls. 6,330,522 $
58 1386 ايتاليا 98842930 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ،به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 21%لغايت 30% 617,945 58,158,403,580 Rls. 6,280,739 $
59 1386 ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتك ها) 191,605 57,689,202,976 Rls. 6,217,865 $
60 1386 ايتاليا 39204330 ورقABS/ PVC ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 557,388 57,129,594,849 Rls. 6,154,850 $
61 1386 ايتاليا 32081040 لاك عايق ا لكترونيكي براساس پلي استرها 1,626,391 57,128,287,301 Rls. 6,156,325 $
62 1386 ايتاليا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 167,886 56,482,587,078 Rls. 6,077,953 $
63 1386 ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 432,380 55,264,878,015 Rls. 5,955,665 $
64 1386 ايتاليا 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيك غيرمذكوردرجاي ديگر 1,961 55,131,564,274 Rls. 5,929,578 $
65 1386 ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 534,937 52,289,872,385 Rls. 5,627,215 $
66 1386 ايتاليا 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 430,861 52,162,062,084 Rls. 5,607,877 $
67 1386 ايتاليا 84383000 ماشين آلات ودستگاههاي قندسازي 135,657 51,320,522,276 Rls. 5,503,921 $
68 1386 ايتاليا 32071090 سايرپيگمانها.كدركننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانندغيرمذكور 720,277 50,555,689,183 Rls. 5,440,065 $
69 1386 ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 272,250 49,340,592,360 Rls. 5,310,496 $
70 1386 ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 3,173,733 49,180,003,977 Rls. 5,286,846 $
71 1386 ايتاليا 87054000 كاميونهاي بتون ساز (بتونير) 592,949 47,743,792,953 Rls. 5,125,731 $
72 1386 ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 148,196 47,270,373,348 Rls. 5,104,110 $
73 1386 ايتاليا 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 33,965 47,056,718,172 Rls. 5,045,646 $
74 1386 ايتاليا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مركزي 698,902 46,783,973,185 Rls. 5,048,563 $
75 1386 ايتاليا 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 9,223,129 45,944,828,019 Rls. 4,913,837 $
76 1386 ايتاليا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 233,218 45,698,362,346 Rls. 4,917,567 $
77 1386 ايتاليا 84112200 توربوپرا پلرهاباقدرت بيشترا ز1100كيلووا ت(kw) 1,246,325 44,307,607,452 Rls. 4,792,830 $
78 1386 ايتاليا 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 5,150,400 44,261,011,454 Rls. 4,832,175 $
79 1386 ايتاليا 84434000 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گرا ور 150,953 44,096,203,988 Rls. 4,739,856 $
80 1386 ايتاليا 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 223,844 43,239,692,888 Rls. 4,649,602 $
81 1386 ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 520,469 43,214,930,978 Rls. 4,646,275 $
82 1386 ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 250,079 42,951,489,522 Rls. 4,620,715 $
83 1386 ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 253,103 42,928,614,906 Rls. 4,612,981 $
84 1386 ايتاليا 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 669,057 42,217,501,709 Rls. 4,541,454 $
85 1386 ايتاليا 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروكش, آبكاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 2,857,720 42,122,868,045 Rls. 4,466,426 $
86 1386 ايتاليا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 260,883 42,060,612,770 Rls. 4,529,032 $
87 1386 ايتاليا 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاركردن روي كائوچو يا موادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 134,087 41,230,554,404 Rls. 4,448,874 $
88 1386 ايتاليا 85252010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده ا ز نوع PDH باظرفيت بالاتر ا ز 34مگابايت درثانيه 7,854 40,333,328,203 Rls. 4,338,625 $
89 1386 ايتاليا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 208,759 40,046,760,711 Rls. 4,318,687 $
90 1386 ايتاليا 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 162,147 39,271,982,545 Rls. 4,180,079 $
91 1386 ايتاليا 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 83,658 38,914,229,084 Rls. 4,184,065 $
92 1386 ايتاليا 84818035 شيرمخصوص ا جاق گاز 105,775 38,375,780,319 Rls. 4,132,394 $
93 1386 ايتاليا 29291000 ا يزوسيانات ها 1,270,107 38,267,520,634 Rls. 4,116,705 $
94 1386 ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 84,259 37,213,194,026 Rls. 4,000,631 $
95 1386 ايتاليا 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 962,161 37,171,479,392 Rls. 4,011,271 $
96 1386 ايتاليا 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 1,080,177 36,369,488,599 Rls. 3,906,918 $
97 1386 ايتاليا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 6,537,889 35,738,010,349 Rls. 3,852,368 $
98 1386 ايتاليا 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 191,071 35,004,341,881 Rls. 3,764,738 $
99 1386 ايتاليا 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,018,117 34,888,075,063 Rls. 3,755,128 $
100 1386 ايتاليا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 1,273,295 34,332,646,514 Rls. 3,690,727 $
101 1386 ايتاليا 84440000 ماشين هاي ا كسترودينگ كشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيك يامصنوعي 45,130 33,798,918,428 Rls. 3,656,704 $
102 1386 ايتاليا 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 1,925,608 33,676,608,844 Rls. 3,623,040 $
103 1386 ايتاليا 85252020 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت 155مگابايت برثانيه وبالاتر 40,344 33,676,181,136 Rls. 3,617,961 $
104 1386 ايتاليا 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 281,274 33,327,440,195 Rls. 3,594,811 $
105 1386 ايتاليا 84201000 ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيرا زآنهائيكه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 487,642 32,921,330,203 Rls. 3,540,578 $
106 1386 ايتاليا 32099020 رنگ آستري كاتافروزED الكترودي پوزيشن براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته 1,004,985 32,718,294,354 Rls. 3,527,023 $
107 1386 ايتاليا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 192,518 32,630,993,668 Rls. 3,510,705 $
108 1386 ايتاليا 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 672,939 32,573,374,410 Rls. 3,504,766 $
109 1386 ايتاليا 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 2,034,000 31,988,287,214 Rls. 3,452,661 $
110 1386 ايتاليا 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 5,843 31,604,042,709 Rls. 3,397,507 $
111 1386 ايتاليا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 84,254 31,584,937,424 Rls. 3,399,783 $
112 1386 ايتاليا 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 262,880 30,762,888,579 Rls. 3,309,970 $
113 1386 ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 338,234 30,311,585,445 Rls. 3,263,558 $
114 1386 ايتاليا 28399000 ساير سيليكات ها (باستثناي سديم و پتاسيم ) 2,297,000 29,727,574,048 Rls. 3,200,757 $
115 1386 ايتاليا 84039020 ا جزا وقطعات وپره (ديواره )جهت پكيج دو منظوره (آبگرمكن بهدا شتي وگرمايشي ) 259,127 29,474,158,167 Rls. 3,172,245 $
116 1386 ايتاليا 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 1,554,730 28,984,750,884 Rls. 3,117,134 $
117 1386 ايتاليا 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذكور درجاي ديگر 45,080 28,880,971,577 Rls. 3,111,100 $
118 1386 ايتاليا 29419040 سفازولين سديم 12,378 28,858,034,881 Rls. 3,107,676 $
119 1386 ايتاليا 69022020 آجر-بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي كه به لحاظ وزني داراي بيش از50 درصد الومين و10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا باشد غيرمذكور درجاي ديگر 678,476 28,705,719,414 Rls. 3,103,297 $
120 1386 ايتاليا 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 181,045 28,487,482,312 Rls. 3,067,655 $
121 1386 ايتاليا 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 353,198 28,043,478,846 Rls. 3,019,242 $
122 1386 ايتاليا 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 2,115,270 27,798,422,078 Rls. 2,995,244 $
123 1386 ايتاليا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 1,157,597 27,796,951,171 Rls. 2,995,233 $
124 1386 ايتاليا 28182000 ا كسيدآلومينيم, غيرا زكوروندوم مصنوعي 3,772,790 26,968,022,021 Rls. 2,902,121 $
125 1386 ايتاليا 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 108,145 26,775,392,816 Rls. 2,873,646 $
126 1386 ايتاليا 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 96,829 26,220,469,158 Rls. 2,838,393 $
127 1386 ايتاليا 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 579,277 26,220,209,038 Rls. 2,827,905 $
128 1386 ايتاليا 86040000 وسائط نقليه تعميرونگهداري يا سرويس راه آهن يا تراموا، حتي خودرو(مثلا,وا گن كارگاه و...) 87,440 26,198,746,172 Rls. 2,839,665 $
129 1386 ايتاليا 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 26,882 26,168,658,674 Rls. 2,814,879 $
130 1386 ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل كردن, برا ي كارروي سنگ, سرا ميك ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 241,231 25,957,251,412 Rls. 2,787,343 $
131 1386 ايتاليا 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا كمي - احترا قي برا ي بحركت درآوردن وسايط نقليه آبي 25,595 25,220,522,989 Rls. 2,709,607 $
132 1386 ايتاليا 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 31,945 25,107,638,535 Rls. 2,704,343 $
133 1386 ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيك فشرده شده. 68,622 25,086,126,938 Rls. 2,705,039 $
134 1386 ايتاليا 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 72,083 24,673,720,927 Rls. 2,655,704 $
135 1386 ايتاليا 84122100 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك باحركت خطي(سيلندرها) 116,238 24,277,741,398 Rls. 2,612,950 $
136 1386 ايتاليا 84162000 مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 91,512 24,200,321,203 Rls. 2,598,259 $
137 1386 ايتاليا 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 55,487 23,918,699,888 Rls. 2,568,707 $
138 1386 ايتاليا 84295221 بيلهاي مكانيكي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 520,500 23,732,267,112 Rls. 2,567,609 $
139 1386 ايتاليا 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 95,353 22,802,537,550 Rls. 2,449,850 $
140 1386 ايتاليا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 61,432 22,547,070,029 Rls. 2,433,238 $
141 1386 ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 79,598 22,452,409,259 Rls. 2,416,062 $
142 1386 ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 68,785 22,117,086,365 Rls. 2,380,645 $
143 1386 ايتاليا 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 565,792 22,093,041,276 Rls. 2,386,132 $
144 1386 ايتاليا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 228,208 22,042,022,402 Rls. 2,363,216 $
145 1386 ايتاليا 84433000 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرا فيك 68,150 21,864,783,380 Rls. 2,356,818 $
146 1386 ايتاليا 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 74,693 21,818,134,268 Rls. 2,343,889 $
147 1386 ايتاليا 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 385,749 21,582,369,082 Rls. 2,324,320 $
148 1386 ايتاليا 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 42,555 21,546,853,276 Rls. 2,296,724 $
149 1386 ايتاليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 621,622 21,486,216,369 Rls. 2,316,317 $
150 1386 ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميكي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 416,459 21,439,384,198 Rls. 2,304,862 $
151 1386 ايتاليا 34031990 سايرفرآورده هاي روا ن كننده با كمتر ا ز 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني غيرمذكور 640,445 21,337,066,617 Rls. 2,292,350 $
152 1386 ايتاليا 84435900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ, كه درجاي ديكرمذكورنباشد 41,100 21,226,064,845 Rls. 2,284,136 $
153 1386 ايتاليا 30043290 دا روهاي حاوي هورمونهاي كورتي كوستروئيدي كه توليد دا خلي ندا رند 928 21,112,099,936 Rls. 2,277,298 $
154 1386 ايتاليا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 6,188 20,937,445,652 Rls. 2,252,895 $
155 1386 ايتاليا 84099920 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 185,453 20,902,849,060 Rls. 2,255,070 $
156 1386 ايتاليا 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 158,819 20,787,751,495 Rls. 2,236,082 $
157 1386 ايتاليا 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 283,160 20,685,968,765 Rls. 2,222,891 $
158 1386 ايتاليا 91070000 كليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرك ساعت يا داراي موتورسنكرون. 81,050 20,482,188,992 Rls. 2,204,108 $
159 1386 ايتاليا 84659100 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, وغيره 138,819 20,451,153,091 Rls. 2,201,766 $
160 1386 ايتاليا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 39,369 20,354,758,042 Rls. 2,184,578 $
161 1386 ايتاليا 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 9,416 19,901,964,217 Rls. 2,139,445 $
162 1386 ايتاليا 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 1,633,947 19,807,406,662 Rls. 2,138,698 $
163 1386 ايتاليا 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 361,896 19,650,354,047 Rls. 2,120,194 $
164 1386 ايتاليا 84453000 ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن نخ نسجي 289,539 19,464,602,317 Rls. 2,091,316 $
165 1386 ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 53,003 19,270,942,630 Rls. 2,072,342 $
166 1386 ايتاليا 84551010 ماشينهاي نورد برا ي ساخت لوله به قطرتاسه (3) ا ينچ 34,756 19,250,495,457 Rls. 2,064,381 $
167 1386 ايتاليا 84295990 ماشين آلات گودبردا ري ،به قدرت بيش از 155اسب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه ،غير مذكور درجاي ديگر 90,510 19,173,417,600 Rls. 2,062,989 $
168 1386 ايتاليا 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 8,893 19,014,344,120 Rls. 2,038,355 $
169 1386 ايتاليا 84439000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ 50,992 18,923,985,397 Rls. 2,034,787 $
170 1386 ايتاليا 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 2,222,930 18,895,094,903 Rls. 2,031,549 $
171 1386 ايتاليا 84289000 ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 181,113 18,849,141,266 Rls. 2,024,792 $
172 1386 ايتاليا 85352120 دژنكتور براي ولتاژ كمتر از 5/72 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 75,911 18,753,301,694 Rls. 2,018,026 $
173 1386 ايتاليا 90321000 ترموستات 94,743 18,647,945,866 Rls. 2,005,753 $
174 1386 ايتاليا 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 1,643,720 18,576,160,006 Rls. 1,979,346 $
175 1386 ايتاليا 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 147,755 18,438,460,000 Rls. 1,990,550 $
176 1386 ايتاليا 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 25,515 18,340,776,759 Rls. 1,976,114 $
177 1386 ايتاليا 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 13,766 18,189,706,669 Rls. 1,965,117 $
178 1386 ايتاليا 24012000 توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 514,404 18,105,699,993 Rls. 1,933,466 $
179 1386 ايتاليا 73072200 زا نوئي,مهره, ماسوره حديد شده , ا زفولادزنگ نزن. 321,014 17,859,210,259 Rls. 1,929,527 $
180 1386 ايتاليا 85030020 ا نوا ع روتورمخصوص ژنرا تورنيروگاهي 268,247 17,817,723,226 Rls. 1,917,669 $
181 1386 ايتاليا 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 477,164 17,702,283,852 Rls. 1,905,964 $
182 1386 ايتاليا 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 67,747 17,557,232,620 Rls. 1,897,115 $
183 1386 ايتاليا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي. 90,459 17,446,983,243 Rls. 1,876,825 $
184 1386 ايتاليا 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا زآب 29,434 17,443,375,694 Rls. 1,876,151 $
185 1386 ايتاليا 30043190 داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 5,768 17,215,764,402 Rls. 1,849,428 $
186 1386 ايتاليا 38123040 پايدا ركننده ها برپايه قلع 389,555 17,133,990,974 Rls. 1,847,453 $
187 1386 ايتاليا 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 17,366 17,074,428,993 Rls. 1,839,858 $
188 1386 ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 109,010 16,822,921,278 Rls. 1,802,602 $
189 1386 ايتاليا 39012031 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 841,500 16,753,073,675 Rls. 1,795,459 $
190 1386 ايتاليا 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 22,972 16,644,272,089 Rls. 1,787,538 $
191 1386 ايتاليا 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 185,382 16,606,243,008 Rls. 1,781,755 $
192 1386 ايتاليا 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 89,369 16,433,254,636 Rls. 1,775,050 $
193 1386 ايتاليا 39042200 پلي كلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شكال ا بتدا ئي 655,573 16,366,316,251 Rls. 1,760,648 $
194 1386 ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 139,694 16,289,894,447 Rls. 1,750,127 $
195 1386 ايتاليا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 17,991 16,188,599,205 Rls. 1,743,128 $
196 1386 ايتاليا 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 181,230 16,013,787,352 Rls. 1,725,034 $
197 1386 ايتاليا 32091020 رنگ آستري كاتافروز ED(ا لكترودي پوزيشن )Deposition-Electro براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 410,040 15,856,848,018 Rls. 1,704,437 $
198 1386 ايتاليا 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmروكش شده. 491,435 15,851,188,997 Rls. 1,710,392 $
199 1386 ايتاليا 32072010 لعاب ها 1,028,343 15,820,085,685 Rls. 1,701,133 $
200 1386 ايتاليا 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 130,214 15,798,144,678 Rls. 1,698,248 $
مجموع کل
13,757,337,053,426 ريال
مجموع کل
1,480,827,364 دلار