آمار کل " واردات از" کشور "ايالات متحده آمريکا" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 ايالات متحده آمريکا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 23,622,264 244,882,530,643 Rls. 26,349,469 $
2 1386 ايالات متحده آمريکا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 23,002 133,590,859,202 Rls. 14,404,841 $
3 1386 ايالات متحده آمريکا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 2,430,054 111,592,588,656 Rls. 12,019,210 $
4 1386 ايالات متحده آمريکا 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 34,397 110,650,538,047 Rls. 11,909,775 $
5 1386 ايالات متحده آمريکا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 65,914 102,160,545,700 Rls. 10,991,828 $
6 1386 ايالات متحده آمريکا 90215000 دستگاههاي محرك ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 12,719 61,977,121,026 Rls. 6,671,414 $
7 1386 ايالات متحده آمريکا 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 172,047 61,068,383,216 Rls. 6,547,843 $
8 1386 ايالات متحده آمريکا 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 754,640 47,436,208,770 Rls. 5,122,861 $
9 1386 ايالات متحده آمريکا 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 1,851 28,081,680,499 Rls. 3,024,732 $
10 1386 ايالات متحده آمريکا 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 65,413 27,165,841,591 Rls. 2,916,670 $
11 1386 ايالات متحده آمريکا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,530 22,849,155,109 Rls. 2,457,216 $
12 1386 ايالات متحده آمريکا 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 21,817 21,062,334,056 Rls. 2,260,944 $
13 1386 ايالات متحده آمريکا 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 72,955 20,675,585,478 Rls. 2,228,305 $
14 1386 ايالات متحده آمريکا 37011000 صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , برا ي ا شعه ا يكس , عكسبردا ري نشده 109,540 19,985,433,339 Rls. 2,151,689 $
15 1386 ايالات متحده آمريکا 05111000 ا سپرم گاوي 185 17,753,411,879 Rls. 1,907,353 $
16 1386 ايالات متحده آمريکا 47042100 خميرچوب شيميائي آماده شدهباسولفيت, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده, سفيدشده تيره كاج 2,044,930 17,336,630,833 Rls. 1,864,254 $
17 1386 ايالات متحده آمريکا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذكور درجاي ديگر 4,394 16,918,063,104 Rls. 1,829,129 $
18 1386 ايالات متحده آمريکا 90214010 دستگاههاي كمك شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش كرولالهابا كسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 279 15,572,912,668 Rls. 1,681,146 $
19 1386 ايالات متحده آمريکا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 17,652 15,009,157,666 Rls. 1,611,242 $
20 1386 ايالات متحده آمريکا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 10,474 14,698,980,976 Rls. 1,581,150 $
21 1386 ايالات متحده آمريکا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 36,689 14,122,703,493 Rls. 1,514,206 $
22 1386 ايالات متحده آمريکا 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,كه درجاي ديگرذكرنشده. 372,923 13,739,254,652 Rls. 1,473,318 $
23 1386 ايالات متحده آمريکا 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 30,210 13,169,385,044 Rls. 1,423,616 $
24 1386 ايالات متحده آمريکا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 44,045 13,096,299,312 Rls. 1,407,477 $
25 1386 ايالات متحده آمريکا 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 4,321 12,570,167,970 Rls. 1,350,764 $
26 1386 ايالات متحده آمريکا 84821000 بلبرينگ. 12,506 12,193,321,917 Rls. 1,312,726 $
27 1386 ايالات متحده آمريکا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذكوردر جاي ديگر 2,747 11,514,634,099 Rls. 1,244,549 $
28 1386 ايالات متحده آمريکا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 194,338 10,435,833,869 Rls. 1,120,544 $
29 1386 ايالات متحده آمريکا 29420090 ساير تركيبات الي 23,060 9,335,926,728 Rls. 1,003,997 $
30 1386 ايالات متحده آمريکا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 19,708 9,204,578,619 Rls. 987,547 $
31 1386 ايالات متحده آمريکا 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 218,739 9,091,428,658 Rls. 980,788 $
32 1386 ايالات متحده آمريکا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 7,536 8,701,639,477 Rls. 933,667 $
33 1386 ايالات متحده آمريکا 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 320 7,770,223,624 Rls. 836,533 $
34 1386 ايالات متحده آمريکا 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 4,641 7,338,281,280 Rls. 785,603 $
35 1386 ايالات متحده آمريکا 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديك ؤ پروتئين و گليكوپروتئين مشتقات غيرمذكوردرجاي ديگر 10 7,254,561,542 Rls. 780,228 $
36 1386 ايالات متحده آمريکا 29371200 ا نسولين و ا ملاح آن 10 7,094,118,533 Rls. 764,865 $
37 1386 ايالات متحده آمريکا 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 42,181 6,896,179,012 Rls. 741,845 $
38 1386 ايالات متحده آمريکا 84213920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 44,581 6,655,430,080 Rls. 713,625 $
39 1386 ايالات متحده آمريکا 90211010 پيچ وميله وپلاك درون ا ستخوا ني 684 6,435,643,944 Rls. 688,707 $
40 1386 ايالات متحده آمريکا 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 11,547 6,416,626,600 Rls. 700,582 $
41 1386 ايالات متحده آمريکا 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 6,821 6,388,948,765 Rls. 686,351 $
42 1386 ايالات متحده آمريکا 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 54,456 6,341,473,960 Rls. 680,927 $
43 1386 ايالات متحده آمريکا 85252010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده ا ز نوع PDH باظرفيت بالاتر ا ز 34مگابايت درثانيه 1,833 6,300,593,619 Rls. 679,450 $
44 1386 ايالات متحده آمريکا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذكور در جاي ديگر 15,000 6,263,760,696 Rls. 671,717 $
45 1386 ايالات متحده آمريکا 90272000 دستگاههاي كروماتوگرا ف و ا لكتروفورز 2,108 6,153,893,850 Rls. 658,047 $
46 1386 ايالات متحده آمريکا 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره كاج 435,203 6,002,893,821 Rls. 655,409 $
47 1386 ايالات متحده آمريکا 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 10,176 5,670,979,023 Rls. 610,399 $
48 1386 ايالات متحده آمريکا 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشكي 17,305 5,457,574,517 Rls. 586,861 $
49 1386 ايالات متحده آمريکا 84252000 چرخهاي بالاكشنده سرچاه, چرخهاي كشنده برا ي كاربرددرزيرزمين 7,503 5,382,332,218 Rls. 579,809 $
50 1386 ايالات متحده آمريکا 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 9,777 5,288,259,984 Rls. 567,954 $
51 1386 ايالات متحده آمريکا 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 20,389 5,142,333,460 Rls. 554,320 $
52 1386 ايالات متحده آمريکا 90292090 سرعت سنج وتاكومتر وا ستروبوسكوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,110 5,010,035,088 Rls. 537,212 $
53 1386 ايالات متحده آمريکا 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 960 4,952,556,030 Rls. 531,760 $
54 1386 ايالات متحده آمريکا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 1,936 4,572,761,927 Rls. 490,210 $
55 1386 ايالات متحده آمريکا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 1,782 4,215,728,061 Rls. 452,941 $
56 1386 ايالات متحده آمريکا 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 716 3,994,072,305 Rls. 436,335 $
57 1386 ايالات متحده آمريکا 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاك بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 8,479 3,931,348,881 Rls. 423,865 $
58 1386 ايالات متحده آمريکا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 106 3,817,750,507 Rls. 409,676 $
59 1386 ايالات متحده آمريکا 01051110 مرغ وخروس زنده مولد نژا د به وزن 185گرم وكمتر 477 3,782,499,632 Rls. 408,786 $
60 1386 ايالات متحده آمريکا 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 74,940 3,631,177,051 Rls. 390,760 $
61 1386 ايالات متحده آمريکا 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 19 3,578,424,696 Rls. 385,606 $
62 1386 ايالات متحده آمريکا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذكوردرجاي ديگر 569 3,373,341,061 Rls. 363,844 $
63 1386 ايالات متحده آمريکا 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 2,664 3,049,642,034 Rls. 327,026 $
64 1386 ايالات متحده آمريکا 37025500 فيلم عكاسي رنگي بصورت رول, غيرا زنوع كاغذي و...بيش ا ز16 mmحدا كثرتا35 mmوطول بيش ا ز30 9,919 2,976,926,853 Rls. 320,910 $
65 1386 ايالات متحده آمريکا 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 8,400 2,801,493,013 Rls. 300,407 $
66 1386 ايالات متحده آمريکا 21061010 موا د پروتئيني تكستوره 108,750 2,743,284,148 Rls. 296,044 $
67 1386 ايالات متحده آمريکا 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذكوردرجاي ديگر 3,457 2,682,038,562 Rls. 287,971 $
68 1386 ايالات متحده آمريکا 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 7,860 2,497,997,644 Rls. 268,183 $
69 1386 ايالات متحده آمريکا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 5,650 2,344,203,493 Rls. 253,140 $
70 1386 ايالات متحده آمريکا 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوحتي برا ي موتورهاي درون سوز 5,315 2,265,514,210 Rls. 244,741 $
71 1386 ايالات متحده آمريکا 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 51,890 2,216,930,017 Rls. 237,851 $
72 1386 ايالات متحده آمريکا 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 134,274 2,186,845,266 Rls. 235,891 $
73 1386 ايالات متحده آمريکا 90221490 سايربرا ي مصارف پزشكي.جرا حي يا دا مپزشكي 2,740 2,183,538,115 Rls. 236,289 $
74 1386 ايالات متحده آمريکا 39140000 مبادله كننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شكال ا بتدا يي 15,342 2,180,324,646 Rls. 235,165 $
75 1386 ايالات متحده آمريکا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 2,866 2,149,876,226 Rls. 232,120 $
76 1386 ايالات متحده آمريکا 39121200 ا ستات هاي سلولزنرم شده , به ا شكال ا بتدا ئي 19,200 2,070,852,160 Rls. 221,790 $
77 1386 ايالات متحده آمريکا 90183960 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينرووا كوتينر)ا زجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدا نعقادخون 16,320 2,033,068,890 Rls. 220,199 $
78 1386 ايالات متحده آمريکا 29242990 ساير آميدهاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غيرمذكور 8,100 2,021,149,500 Rls. 217,094 $
79 1386 ايالات متحده آمريکا 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 1,851 2,015,504,321 Rls. 214,818 $
80 1386 ايالات متحده آمريکا 84435900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ, كه درجاي ديكرمذكورنباشد 5,400 1,986,114,825 Rls. 216,282 $
81 1386 ايالات متحده آمريکا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 867 1,906,145,835 Rls. 204,994 $
82 1386 ايالات متحده آمريکا 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 3,515 1,900,679,559 Rls. 204,682 $
83 1386 ايالات متحده آمريکا 85322590 سايرخازنهاثابت بادي ا لكتريك ا زكاغذ ياا زموا د پلاستيكي بجزخازنSMD 50 1,847,470,212 Rls. 198,738 $
84 1386 ايالات متحده آمريکا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 508 1,846,400,000 Rls. 198,128 $
85 1386 ايالات متحده آمريکا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 917 1,771,176,129 Rls. 190,228 $
86 1386 ايالات متحده آمريکا 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 2,983 1,692,482,778 Rls. 180,917 $
87 1386 ايالات متحده آمريکا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 32,000 1,679,958,282 Rls. 179,005 $
88 1386 ايالات متحده آمريکا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 829 1,626,547,874 Rls. 174,515 $
89 1386 ايالات متحده آمريکا 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 805 1,612,835,694 Rls. 173,294 $
90 1386 ايالات متحده آمريکا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 141 1,579,085,123 Rls. 170,326 $
91 1386 ايالات متحده آمريکا 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشكال ا بتدا يي غيرمذكور درجاي ديگر 16,317 1,558,582,714 Rls. 167,285 $
92 1386 ايالات متحده آمريکا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 4,573 1,503,289,631 Rls. 162,148 $
93 1386 ايالات متحده آمريکا 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 1,532 1,503,183,864 Rls. 162,454 $
94 1386 ايالات متحده آمريکا 87089210 انباره هاي اگزوز ولوله هاي اگزوز ،برا ي سوا ري ،سوا ري كار،وا نت و ترا كتور كشاورزي 3,600 1,499,244,231 Rls. 162,010 $
95 1386 ايالات متحده آمريکا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 1,606 1,483,670,882 Rls. 161,146 $
96 1386 ايالات متحده آمريکا 85052000 كوپلينگ ها,كلاج ها و ترمزهاي ا لكترومغناطيسي 11,795 1,469,061,387 Rls. 158,817 $
97 1386 ايالات متحده آمريکا 85291020 آنتن مخابرا تي 1,183 1,465,402,201 Rls. 157,149 $
98 1386 ايالات متحده آمريکا 90312000 دستگاههاي آزمايش 650 1,457,605,800 Rls. 156,295 $
99 1386 ايالات متحده آمريکا 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 4,694 1,380,180,804 Rls. 148,661 $
100 1386 ايالات متحده آمريکا 39092090 سايررزينهاي ملامينيك بغيرا ز پودرقالب گيري 38,042 1,378,384,041 Rls. 147,816 $
101 1386 ايالات متحده آمريکا 84281090 سايرآسانسورهاوچرخهاي بالاكشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذكور 520,829 1,350,117,779 Rls. 145,247 $
102 1386 ايالات متحده آمريکا 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 50 1,296,425,386 Rls. 139,491 $
103 1386 ايالات متحده آمريکا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 890 1,283,834,636 Rls. 138,253 $
104 1386 ايالات متحده آمريکا 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع كردن هوا ياسايرگازها 1,295 1,282,159,820 Rls. 138,238 $
105 1386 ايالات متحده آمريکا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 1,042 1,281,953,261 Rls. 138,100 $
106 1386 ايالات متحده آمريکا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 410 1,263,143,044 Rls. 135,896 $
107 1386 ايالات متحده آمريکا 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 5,846 1,243,622,019 Rls. 132,216 $
108 1386 ايالات متحده آمريکا 73071900 لوازم وا تصالات لوله كشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن, كه درجاي ديگرذكرنشده, ياا زفولاد. 989 1,231,238,284 Rls. 132,505 $
109 1386 ايالات متحده آمريکا 90181920 دستگاه پالس ا كسي مترجهت سنجش درصد ا كسيژن و تعدا د ضربان قلب 442 1,218,940,359 Rls. 130,909 $
110 1386 ايالات متحده آمريکا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 5,522 1,214,506,478 Rls. 130,002 $
111 1386 ايالات متحده آمريکا 85066030 قوه هاي دكمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 1,372 1,210,771,748 Rls. 129,879 $
112 1386 ايالات متحده آمريکا 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پركردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذكور 1,545 1,206,284,291 Rls. 131,854 $
113 1386 ايالات متحده آمريکا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 621 1,201,086,189 Rls. 129,345 $
114 1386 ايالات متحده آمريکا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 2,109 1,166,752,180 Rls. 125,247 $
115 1386 ايالات متحده آمريکا 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 7,800 1,154,744,138 Rls. 123,674 $
116 1386 ايالات متحده آمريکا 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا كثر900ليتر 19,718 1,127,608,398 Rls. 121,720 $
117 1386 ايالات متحده آمريکا 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,432 1,113,380,948 Rls. 119,344 $
118 1386 ايالات متحده آمريکا 90261010 فلومتر 337 1,097,065,302 Rls. 118,557 $
119 1386 ايالات متحده آمريکا 90183110 سرنگ يك سي سي برا ي ا نسولين 800 1,095,064,666 Rls. 118,385 $
120 1386 ايالات متحده آمريکا 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياكشف تشعشعات يونيزه كننده 1,100 1,047,069,580 Rls. 112,661 $
121 1386 ايالات متحده آمريکا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 662 1,032,832,113 Rls. 110,836 $
122 1386 ايالات متحده آمريکا 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 2,940 1,032,138,958 Rls. 109,441 $
123 1386 ايالات متحده آمريکا 84671900 ا بزا رپنوماتيك (غيرا زنوع دوا ر),برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 452 1,027,223,490 Rls. 110,215 $
124 1386 ايالات متحده آمريکا 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 121,050 1,021,756,409 Rls. 110,413 $
125 1386 ايالات متحده آمريکا 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 1,526 1,013,463,206 Rls. 109,316 $
126 1386 ايالات متحده آمريکا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 1,308 992,567,215 Rls. 107,098 $
127 1386 ايالات متحده آمريکا 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD 1,537 976,810,794 Rls. 105,319 $
128 1386 ايالات متحده آمريکا 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذكوريادرجاي ديگر 270,949 928,344,347 Rls. 99,865 $
129 1386 ايالات متحده آمريکا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,193 921,202,443 Rls. 98,975 $
130 1386 ايالات متحده آمريکا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 1,178 918,413,262 Rls. 97,775 $
131 1386 ايالات متحده آمريکا 39219090 سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا رغيرا زموا دپلاستيكي ا سفنجي غيرمذكور 775 892,163,479 Rls. 96,118 $
132 1386 ايالات متحده آمريکا 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها 850 889,098,216 Rls. 96,077 $
133 1386 ايالات متحده آمريکا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 1,200 869,354,858 Rls. 93,795 $
134 1386 ايالات متحده آمريکا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 295 841,267,467 Rls. 90,816 $
135 1386 ايالات متحده آمريکا 84291119 بولدزرهاي چرخ زنجيري باقدرت موتور330ا سب بخاروكمتر,مستعمل باسال ساخت بيش ا ز5سال 516,730 827,596,383 Rls. 89,181 $
136 1386 ايالات متحده آمريکا 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 9,658 812,683,280 Rls. 87,828 $
137 1386 ايالات متحده آمريکا 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 1,077 809,627,617 Rls. 86,689 $
138 1386 ايالات متحده آمريکا 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 69 804,110,743 Rls. 87,761 $
139 1386 ايالات متحده آمريکا 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكوردرجاي ديگر 6,062 793,423,648 Rls. 85,143 $
140 1386 ايالات متحده آمريکا 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 6,329 791,701,892 Rls. 85,989 $
141 1386 ايالات متحده آمريکا 85364990 سايررله هابرا ي ولتاژبيش ا ز60 ولت، با جريان مساوي يا بيش ا ز 2ا مپر 25 786,769,500 Rls. 84,617 $
142 1386 ايالات متحده آمريکا 85322400 خازنهاي ثابت برقي دي ا لكتريك سرا ميكي ,چند لايه 9 784,799,732 Rls. 85,164 $
143 1386 ايالات متحده آمريکا 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 8 772,380,000 Rls. 82,116 $
144 1386 ايالات متحده آمريکا 28042900 گازهاي كمياب (باستثناي آرگون () 2,136 770,544,875 Rls. 84,090 $
145 1386 ايالات متحده آمريکا 90273010 ا سپكتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 176 757,450,500 Rls. 81,299 $
146 1386 ايالات متحده آمريکا 84289000 ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 35,000 743,174,510 Rls. 80,387 $
147 1386 ايالات متحده آمريکا 90185010 دستگاه ويتركتومي,فيكووفيكوويتركتومي و كاست تخليه مربوط 475 725,142,220 Rls. 80,126 $
148 1386 ايالات متحده آمريکا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 573 711,382,588 Rls. 76,825 $
149 1386 ايالات متحده آمريکا 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذكوردرجاي ديگر 19,044 701,844,375 Rls. 75,623 $
150 1386 ايالات متحده آمريکا 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 841 701,010,660 Rls. 75,106 $
151 1386 ايالات متحده آمريکا 90189030 دستگاه سنجش فشارخون ا ز نوع غيرديجيتالي با يا بدون گوشي 581 693,163,493 Rls. 74,333 $
152 1386 ايالات متحده آمريکا 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دا رياپلكان متحرك ) 5,545 689,356,527 Rls. 74,108 $
153 1386 ايالات متحده آمريکا 29310000 ساير تركيبات آلي - غيرآلي 19,000 684,167,650 Rls. 73,409 $
154 1386 ايالات متحده آمريکا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 410 680,631,419 Rls. 72,372 $
155 1386 ايالات متحده آمريکا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي 605 651,014,074 Rls. 70,179 $
156 1386 ايالات متحده آمريکا 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 4,500 648,854,206 Rls. 69,620 $
157 1386 ايالات متحده آمريکا 85371090 ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور 199 640,297,489 Rls. 68,919 $
158 1386 ايالات متحده آمريکا 70172020 لوله خونگير ا زشيشه باضريب ا نبساط خطي دردماي صفر300درجه تا000005 /0بركلوين 7,400 631,723,498 Rls. 68,074 $
159 1386 ايالات متحده آمريکا 84314100 سطل, بيل, چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 775 609,919,387 Rls. 65,760 $
160 1386 ايالات متحده آمريکا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 739 603,602,849 Rls. 65,228 $
161 1386 ايالات متحده آمريکا 73158900 زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 868 587,684,093 Rls. 63,582 $
162 1386 ايالات متحده آمريکا 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 4,816 581,200,347 Rls. 62,845 $
163 1386 ايالات متحده آمريکا 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذكور 44 558,802,720 Rls. 59,542 $
164 1386 ايالات متحده آمريکا 25120000 خاك سيليسي سنگوا ره (كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاك هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 60,063 534,649,742 Rls. 57,525 $
165 1386 ايالات متحده آمريکا 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده, غيرمذكوردرجاي ديگر 1,302 520,867,249 Rls. 56,178 $
166 1386 ايالات متحده آمريکا 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذكوردرجاي ديگر 1,070 520,132,622 Rls. 55,799 $
167 1386 ايالات متحده آمريکا 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 294 506,616,981 Rls. 54,510 $
168 1386 ايالات متحده آمريکا 85363020 كليدهاي قطع و وصل دوطرفه 200 501,316,004 Rls. 53,766 $
169 1386 ايالات متحده آمريکا 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايك دستگاه مولد سرما 10,900 497,108,416 Rls. 52,710 $
170 1386 ايالات متحده آمريکا 90221990 دستگاههايي كه باا شعه X كارمي كنند ،غيرمذكور درجاي ديگر 10 496,593,900 Rls. 53,363 $
171 1386 ايالات متحده آمريکا 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تك سلولي ,مرده 39,000 486,979,947 Rls. 52,217 $
172 1386 ايالات متحده آمريکا 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 22,199 465,506,508 Rls. 50,189 $
173 1386 ايالات متحده آمريکا 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 5,088 460,142,193 Rls. 49,667 $
174 1386 ايالات متحده آمريکا 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 97 449,395,559 Rls. 48,229 $
175 1386 ايالات متحده آمريکا 29280000 مشتقات آلي هيدرآزين يا هيدروكسيل آمين 13,585 443,056,369 Rls. 47,513 $
176 1386 ايالات متحده آمريکا 29391990 ساير آلكالوئيدهاي ترياك ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذكور درجاي ديگر 10 433,721,630 Rls. 46,737 $
177 1386 ايالات متحده آمريکا 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيكي براي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 405 432,090,150 Rls. 46,364 $
178 1386 ايالات متحده آمريکا 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 2,114 426,650,275 Rls. 46,375 $
179 1386 ايالات متحده آمريکا 84823000 رولربيرينگ كروي. 850 416,926,696 Rls. 45,024 $
180 1386 ايالات متحده آمريکا 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لكتريكي غيرالكترونيكي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، كيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 165 416,445,280 Rls. 45,039 $
181 1386 ايالات متحده آمريکا 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 2 416,168,601 Rls. 44,700 $
182 1386 ايالات متحده آمريکا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 426 414,829,180 Rls. 44,692 $
183 1386 ايالات متحده آمريکا 84186990 سايرتجهيزات سردكننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراكمي باكندانسور مبدل حرا رتي, بجز چيلرهاي جذبي 1,866 401,324,504 Rls. 42,899 $
184 1386 ايالات متحده آمريکا 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 295 400,384,170 Rls. 43,058 $
185 1386 ايالات متحده آمريکا 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 126 391,843,178 Rls. 42,188 $
186 1386 ايالات متحده آمريکا 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 4,710 384,102,335 Rls. 41,434 $
187 1386 ايالات متحده آمريکا 29239000 ا ملاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 9,072 380,660,838 Rls. 40,940 $
188 1386 ايالات متحده آمريکا 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل كالا,كه درجاي ديگري مذكورنباشد. 7,500 362,827,451 Rls. 39,408 $
189 1386 ايالات متحده آمريکا 84123100 موتورهاوماشين هاي محرك پنوماتيك, باحركت خطي(سيلندرها) 927 347,796,345 Rls. 37,459 $
190 1386 ايالات متحده آمريکا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 364 342,014,754 Rls. 36,995 $
191 1386 ايالات متحده آمريکا 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 9,577 340,462,318 Rls. 36,566 $
192 1386 ايالات متحده آمريکا 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 676 340,326,448 Rls. 36,699 $
193 1386 ايالات متحده آمريکا 84304100 ماشين آلات خودروسورا خ كردن زمين ياكندن چاه 10,560 339,303,320 Rls. 36,418 $
194 1386 ايالات متحده آمريکا 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 232 339,106,651 Rls. 36,427 $
195 1386 ايالات متحده آمريکا 40092100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 13,826 334,817,260 Rls. 35,596 $
196 1386 ايالات متحده آمريکا 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينرهاي سردخانه دا ر وا تاق هاي يخچالي روي خودرو 280 334,062,043 Rls. 35,824 $
197 1386 ايالات متحده آمريکا 90109000 اجزاء وقطعات ومتفرعات دستگاهها براي آزمايشگاههاي عكاسي وياسينماتوگرا في,ونگاتوسكوپ 50 331,079,183 Rls. 35,917 $
198 1386 ايالات متحده آمريکا 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 4,500 326,063,405 Rls. 35,023 $
199 1386 ايالات متحده آمريکا 84099110 كيت كامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 17 325,063,616 Rls. 35,138 $
200 1386 ايالات متحده آمريکا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 5,600 319,546,302 Rls. 34,568 $
مجموع کل
1,560,500,077,486 ريال
مجموع کل
167,959,670 دلار