آمار کل " واردات از" کشور "اوکراين" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 اوکراين 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا ييوقضايي ياپرتاب فضاپيما (باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 32,462 144,033,237,294 Rls. 15,470,770 $
2 1386 اوکراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن كاذب (كارتام Carthame ) ,خام 19,522,311 138,702,225,904 Rls. 14,999,115 $
3 1386 اوکراين 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 16,982,734 74,667,198,236 Rls. 8,050,714 $
4 1386 اوکراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 3,758,952 74,313,597,071 Rls. 7,995,437 $
5 1386 اوکراين 86071100 بوژي محرك و بوژي را هنماي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 3,528,000 58,777,861,998 Rls. 6,348,341 $
6 1386 اوکراين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 1,124,285 56,382,008,216 Rls. 6,073,789 $
7 1386 اوکراين 85042100 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت حدا كثر650كيلوولت آمپر 951,084 54,907,188,940 Rls. 5,925,663 $
8 1386 اوکراين 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 10,306,125 51,322,224,297 Rls. 5,518,979 $
9 1386 اوکراين 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 744,400 51,099,796,952 Rls. 5,488,091 $
10 1386 اوکراين 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 2,495,168 47,234,175,517 Rls. 5,082,171 $
11 1386 اوکراين 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده 583,980 44,316,848,635 Rls. 4,761,129 $
12 1386 اوکراين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 6,627,500 39,273,264,343 Rls. 4,234,413 $
13 1386 اوکراين 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 4,365,383 33,192,949,706 Rls. 3,577,416 $
14 1386 اوکراين 28230000 ا كسيدهاي تيتان 3,390,000 33,189,798,521 Rls. 3,564,268 $
15 1386 اوکراين 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا كمترا ز 2درصد وزني كربن ساير ا بعاد 1,443,292 32,780,425,565 Rls. 3,497,494 $
16 1386 اوکراين 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 14,674 32,392,242,496 Rls. 3,476,682 $
17 1386 اوکراين 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 1,224,539 26,453,748,460 Rls. 2,852,830 $
18 1386 اوکراين 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 5,116,850 25,281,209,884 Rls. 2,732,123 $
19 1386 اوکراين 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 4,151,572 23,062,522,606 Rls. 2,464,519 $
20 1386 اوکراين 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 1,045,943 20,242,130,784 Rls. 2,180,687 $
21 1386 اوکراين 26140000 سنگ تتيان وكنسانتره هاي آن 2,920,000 20,137,660,400 Rls. 2,174,715 $
22 1386 اوکراين 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 397,020 17,874,430,803 Rls. 1,933,376 $
23 1386 اوکراين 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 148 15,829,533,480 Rls. 1,701,042 $
24 1386 اوکراين 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 4,221 13,949,152,528 Rls. 1,495,963 $
25 1386 اوکراين 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني كربن 1,497,534 12,168,747,091 Rls. 1,314,794 $
26 1386 اوکراين 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25% كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,410,850 12,108,274,361 Rls. 1,301,244 $
27 1386 اوکراين 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 2,030,687 10,075,116,369 Rls. 1,089,442 $
28 1386 اوکراين 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح 2,000,390 10,034,844,348 Rls. 1,081,574 $
29 1386 اوکراين 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 240,396 9,840,800,000 Rls. 1,074,440 $
30 1386 اوکراين 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 9,032 8,887,843,986 Rls. 958,254 $
31 1386 اوکراين 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,119,685 8,400,462,191 Rls. 904,382 $
32 1386 اوکراين 04021090 شيروخامه شيربه شكل پودرباميزا ن چربي كمترا ز 5/1 درصد غيرمذكور درجاي ديگر 440,000 8,046,392,080 Rls. 870,666 $
33 1386 اوکراين 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 1,604,940 7,862,427,163 Rls. 844,098 $
34 1386 اوکراين 86071200 بوژي وبوژي را هنماي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن غيرازرديف 86071100 288,000 7,068,127,084 Rls. 760,177 $
35 1386 اوکراين 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,111,601 5,905,930,112 Rls. 633,848 $
36 1386 اوکراين 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 2,814,470 5,825,734,764 Rls. 628,315 $
37 1386 اوکراين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 166,230 5,392,712,700 Rls. 581,618 $
38 1386 اوکراين 84179000 ا جزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 75,464 5,284,625,793 Rls. 572,053 $
39 1386 اوکراين 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 104,900 4,867,890,140 Rls. 524,557 $
40 1386 اوکراين 84743900 سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 7,000 4,805,278,912 Rls. 521,916 $
41 1386 اوکراين 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 607,476 4,354,394,070 Rls. 475,422 $
42 1386 اوکراين 72085310 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 يابيشتر به ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 1,133,852 4,092,400,129 Rls. 440,991 $
43 1386 اوکراين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 167 3,478,663,124 Rls. 373,007 $
44 1386 اوکراين 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 677,880 3,422,065,209 Rls. 366,506 $
45 1386 اوکراين 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 37,978 3,402,337,847 Rls. 366,325 $
46 1386 اوکراين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 13,935 3,303,027,187 Rls. 354,212 $
47 1386 اوکراين 04022190 شيروخامه بدون ا فزودن قندياموا دشيرين كننده باميزا ن چربي بيش ا ز 5/1% غيرمذكوردرجاي ديگر 100,000 3,207,568,735 Rls. 343,938 $
48 1386 اوکراين 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 2,000,000 3,167,201,796 Rls. 339,610 $
49 1386 اوکراين 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 469,382 3,088,653,071 Rls. 331,160 $
50 1386 اوکراين 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 103,773 3,024,249,547 Rls. 326,946 $
51 1386 اوکراين 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 567,220 3,017,094,501 Rls. 323,845 $
52 1386 اوکراين 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 17,123 2,970,871,208 Rls. 320,778 $
53 1386 اوکراين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 708,085 2,941,465,709 Rls. 315,413 $
54 1386 اوکراين 72288000 ميله هاي توخالي براي حفاري, ا زفولادممزوج يا از فولاد غير ممزوج. 152,400 2,532,581,282 Rls. 271,590 $
55 1386 اوکراين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 189 2,434,697,085 Rls. 261,514 $
56 1386 اوکراين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 10,924 2,339,793,280 Rls. 251,562 $
57 1386 اوکراين 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 575,940 2,326,936,160 Rls. 251,206 $
58 1386 اوکراين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 299,240 2,285,735,221 Rls. 246,153 $
59 1386 اوکراين 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 29,010 2,264,232,794 Rls. 243,711 $
60 1386 اوکراين 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 27,060 2,172,857,463 Rls. 235,209 $
61 1386 اوکراين 84512900 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشترا ز10كيلوگرم شستني خشك 83,470 2,119,428,216 Rls. 227,682 $
62 1386 اوکراين 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 29,359 1,991,971,753 Rls. 214,251 $
63 1386 اوکراين 88032000 تجهيزا ت فرودآمدن و ا جزا ءو قطعات آنها ،برا ي كالاهاي مشمول شماره 8801 يا 8802 70 1,949,721,019 Rls. 210,213 $
64 1386 اوکراين 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 433,690 1,894,839,557 Rls. 205,003 $
65 1386 اوکراين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 120 1,720,757,395 Rls. 186,028 $
66 1386 اوکراين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 8,197 1,610,132,055 Rls. 171,564 $
67 1386 اوکراين 86012000 لكوموتيو و لكوترا كتورها با ا نباره هاي برقي 36,046 1,527,421,999 Rls. 164,600 $
68 1386 اوکراين 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 245,938 1,452,160,090 Rls. 157,723 $
69 1386 اوکراين 85407100 ماگنترون ها 320 1,320,230,310 Rls. 140,675 $
70 1386 اوکراين 29152100 ا سيدا ستيك 287,627 1,216,905,393 Rls. 131,631 $
71 1386 اوکراين 40116110 لاستيك رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات كشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 129,348 1,153,754,474 Rls. 124,106 $
72 1386 اوکراين 40116290 لاستيك رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا كثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 120,071 1,112,333,639 Rls. 119,724 $
73 1386 اوکراين 84741000 ماشين هاي جوركردن, غربال كردن, جدا كردن ياشستن خاك, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 57,772 1,024,998,649 Rls. 110,880 $
74 1386 اوکراين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 9,400 908,185,322 Rls. 97,459 $
75 1386 اوکراين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 41 822,329,774 Rls. 88,176 $
76 1386 اوکراين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 181,895 814,685,495 Rls. 87,404 $
77 1386 اوکراين 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 355 810,972,642 Rls. 87,014 $
78 1386 اوکراين 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لكوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 45,000 810,681,377 Rls. 88,007 $
79 1386 اوکراين 84821000 بلبرينگ. 16,430 800,482,337 Rls. 86,483 $
80 1386 اوکراين 87019010 ترا كتور كشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار(غيراز چرخ زنجيري ) 12,870 742,084,469 Rls. 79,572 $
81 1386 اوکراين 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 95,620 712,772,623 Rls. 76,887 $
82 1386 اوکراين 54031000 نخ بسيارمقاوم ا زريون ويسكوز,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 34,960 689,644,979 Rls. 74,016 $
83 1386 اوکراين 40116190 لاستيك رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه كشاورزي به شكل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 87,466 688,893,082 Rls. 74,064 $
84 1386 اوکراين 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, كه درجاي ديگرذكرنشده. 125,000 650,772,466 Rls. 70,331 $
85 1386 اوکراين 54033100 نخ يك لاا زريون ويسكوز,باتاب 120دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 35,079 610,567,982 Rls. 65,784 $
86 1386 اوکراين 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 1,156 599,441,801 Rls. 64,187 $
87 1386 اوکراين 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 45 567,120,445 Rls. 61,390 $
88 1386 اوکراين 85015210 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرون(asgnchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات،باجريان متناوب ،چند فاز 6,353 555,634,084 Rls. 60,069 $
89 1386 اوکراين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 133 538,282,763 Rls. 57,768 $
90 1386 اوکراين 84472000 ماشين هاي كشباف تخت باف, ماشين هاي دوختني-بافتني 18,000 530,618,220 Rls. 57,420 $
91 1386 اوکراين 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت 16تا500كيلوولت آمپر 8,600 517,783,712 Rls. 55,443 $
92 1386 اوکراين 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 991 505,462,251 Rls. 54,468 $
93 1386 اوکراين 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 91,908 498,183,313 Rls. 53,511 $
94 1386 اوکراين 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتك ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 14,436 491,040,000 Rls. 53,028 $
95 1386 اوکراين 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا زآب 4,000 487,720,450 Rls. 52,466 $
96 1386 اوکراين 73089090 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 72,451 473,655,848 Rls. 51,715 $
97 1386 اوکراين 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 52,752 430,387,913 Rls. 46,268 $
98 1386 اوکراين 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشكل دا ده شده, ياسردتمام شده. 39,270 408,201,760 Rls. 43,773 $
99 1386 اوکراين 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 39,923 383,610,220 Rls. 41,111 $
100 1386 اوکراين 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 5,338 364,222,270 Rls. 39,296 $
101 1386 اوکراين 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 4,752 356,586,426 Rls. 37,946 $
102 1386 اوکراين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 2,080 352,591,425 Rls. 37,807 $
103 1386 اوکراين 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 60,000 330,204,301 Rls. 35,484 $
104 1386 اوکراين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,842 325,217,020 Rls. 34,928 $
105 1386 اوکراين 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدكردن يارنگ كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 10,400 321,586,600 Rls. 34,505 $
106 1386 اوکراين 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 61,030 315,611,759 Rls. 33,875 $
107 1386 اوکراين 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 730 307,945,665 Rls. 33,177 $
108 1386 اوکراين 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 5,070 299,323,087 Rls. 32,380 $
109 1386 اوکراين 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 16,010 299,294,679 Rls. 32,250 $
110 1386 اوکراين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,545 295,239,632 Rls. 31,781 $
111 1386 اوکراين 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 2,200 287,115,700 Rls. 30,866 $
112 1386 اوکراين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 13,212 286,979,132 Rls. 31,025 $
113 1386 اوکراين 32064910 سايرگرا نول هاي رنگي مستربچ غيرآلي 22,786 283,186,878 Rls. 30,919 $
114 1386 اوکراين 84632000 ماشين هاي حديده كردن بوسيله نورد براي كاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 1,900 270,263,760 Rls. 28,980 $
115 1386 اوکراين 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 91 270,220,799 Rls. 29,158 $
116 1386 اوکراين 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر 13,525 257,734,260 Rls. 28,140 $
117 1386 اوکراين 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 12,764 243,748,834 Rls. 26,351 $
118 1386 اوکراين 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 20 231,712,023 Rls. 25,050 $
119 1386 اوکراين 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 2,500 200,619,115 Rls. 21,637 $
120 1386 اوکراين 88022000 هوا پيماوسايروسايل نقليه هوا ئي,بدون باربه وزن حدا كثرkgr2000 350 199,099,824 Rls. 21,395 $
121 1386 اوکراين 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 2,133 196,016,619 Rls. 21,113 $
122 1386 اوکراين 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 37,180 183,941,998 Rls. 20,003 $
123 1386 اوکراين 39171000 روده هاي مصنوعي(پوشش سوسيس )ا زپروتئين سفت شده ياا زموا د پلاستيكي سلولزي 670 178,789,162 Rls. 19,212 $
124 1386 اوکراين 85118090 سايردستگاههاي برقي روشن كردن يابه راه انداختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنها، غيرمذكوردرجاي ديگر 172 175,999,769 Rls. 18,850 $
125 1386 اوکراين 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 884 161,763,560 Rls. 17,431 $
126 1386 اوکراين 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر 12,750 147,526,238 Rls. 15,947 $
127 1386 اوکراين 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 12,750 147,526,238 Rls. 15,947 $
128 1386 اوکراين 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانكردا ر ,برا ي حمل و نقل كالا 9,580 138,035,058 Rls. 14,801 $
129 1386 اوکراين 85364990 سايررله هابرا ي ولتاژبيش ا ز60 ولت، با جريان مساوي يا بيش ا ز 2ا مپر 30 130,489,018 Rls. 14,107 $
130 1386 اوکراين 85074000 ا نباره هاي برقي با نيكل - آهن 8,154 126,290,322 Rls. 13,508 $
131 1386 اوکراين 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي 852 113,660,800 Rls. 12,199 $
132 1386 اوکراين 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 1,295 106,018,128 Rls. 11,368 $
133 1386 اوکراين 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگرا ف 6,320 101,742,321 Rls. 10,961 $
134 1386 اوکراين 32159090 مركب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مركبهاي تغليظ شده وجامد 1,790 98,391,525 Rls. 10,551 $
135 1386 اوکراين 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي. 648 90,294,600 Rls. 9,671 $
136 1386 اوکراين 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 600 85,395,723 Rls. 9,218 $
137 1386 اوکراين 73053100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش داده شده ا زدرا زا, باقطرخارجي بيش از 4/406 mm وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 16,976 84,540,629 Rls. 9,092 $
138 1386 اوکراين 27101920 روغن صنعتي 19,731 83,861,075 Rls. 8,936 $
139 1386 اوکراين 84211900 ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 115 75,748,804 Rls. 8,122 $
140 1386 اوکراين 88040000 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدا يت وپارا گلايدرها)وروتوشوتها;قطعات ومتفرعات آنها 400 74,598,532 Rls. 8,039 $
141 1386 اوکراين 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 5,707 69,178,582 Rls. 7,456 $
142 1386 اوکراين 40139090 لاستيك تويي ا ز كائوچو بجز براي وسايل نقليه 8,218 68,324,481 Rls. 7,354 $
143 1386 اوکراين 28211000 ا كسيدهاوهيدروا كسيدهاي آهن 20,000 59,638,854 Rls. 6,386 $
144 1386 اوکراين 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 27 58,326,964 Rls. 6,282 $
145 1386 اوکراين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 30 56,745,041 Rls. 6,116 $
146 1386 اوکراين 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 4,800 55,537,547 Rls. 6,003 $
147 1386 اوکراين 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 4,200 48,595,354 Rls. 5,253 $
148 1386 اوکراين 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 60 44,402,707 Rls. 4,763 $
149 1386 اوکراين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 252 38,593,552 Rls. 4,160 $
150 1386 اوکراين 85371090 ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور 750 37,853,989 Rls. 4,059 $
151 1386 اوکراين 85340000 مدا رهاي چاپي 10 34,132,046 Rls. 3,660 $
152 1386 اوکراين 85178090 سايردستگاههاي برقي برا ي تلفن ياتلگرا ف باسيم ، غيرمذكوردرجاي ديگر 15 33,356,550 Rls. 3,589 $
153 1386 اوکراين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 500 29,717,513 Rls. 3,205 $
154 1386 اوکراين 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,185 25,289,115 Rls. 2,708 $
155 1386 اوکراين 29334900 سايرتركيبات دا را ي ساختارحلقه هاي كيتولئين ياا يزوكيتولئين كه بيشترمترا كم نشده باشدغيرمذكور 3 22,121,104 Rls. 2,403 $
156 1386 اوکراين 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 1,300 20,694,523 Rls. 2,232 $
157 1386 اوکراين 85171990 سايردستگاههاي تلفن غيرمذكوردرجاي ديگر 2,000 20,290,731 Rls. 2,186 $
158 1386 اوکراين 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 40 19,268,012 Rls. 2,083 $
159 1386 اوکراين 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 800 18,512,516 Rls. 2,001 $
160 1386 اوکراين 85281212 تلوزيون رنگي 30ا ينچ وكمتر با صفحهLCD 30 18,219,670 Rls. 1,957 $
161 1386 اوکراين 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني (همچنين مخلوطشده باهم )بصورت توده, ورق يارول. 630 17,311,487 Rls. 1,863 $
162 1386 اوکراين 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترا نه, كشباف, ا زسايرموا دنسجي 200 12,329,016 Rls. 1,336 $
163 1386 اوکراين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 200 5,762,850 Rls. 618 $
164 1386 اوکراين 85044050 كنترل دور موتورInverter 30 3,408,582 Rls. 369 $
165 1386 اوکراين 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافكول يابرا ساس دكسترين يا ساير نشاسته ها و فكول هاي تغييريافته 18 1,251,948 Rls. 135 $
مجموع کل
1,361,379,331,068 ريال
مجموع کل
146,606,299 دلار
[1]