آمار کل " واردات از" کشور "انگلستان" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 انگلستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 446,071,531 2,557,475,106,187 Rls. 275,334,645 $
2 1386 انگلستان 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 422,567,867 1,423,672,042,243 Rls. 153,156,203 $
3 1386 انگلستان 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 596,792,385 1,245,467,934,842 Rls. 134,010,968 $
4 1386 انگلستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 161,698,227 994,570,877,184 Rls. 106,951,431 $
5 1386 انگلستان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 34,476,641 959,372,181,941 Rls. 103,346,780 $
6 1386 انگلستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 140,868,159 763,202,028,557 Rls. 82,142,751 $
7 1386 انگلستان 23040000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 154,233,966 496,096,319,516 Rls. 53,216,953 $
8 1386 انگلستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 56,200,205 383,692,124,585 Rls. 41,360,374 $
9 1386 انگلستان 17011100 قند و شكر از نيشكرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 101,806,000 354,260,225,271 Rls. 38,248,338 $
10 1386 انگلستان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 67,628 315,736,747,988 Rls. 33,923,235 $
11 1386 انگلستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 60,114,454 308,271,968,851 Rls. 33,183,454 $
12 1386 انگلستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 2,731,921 279,853,440,345 Rls. 30,177,390 $
13 1386 انگلستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 39,666,045 248,204,981,644 Rls. 26,701,988 $
14 1386 انگلستان 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 4,954,949 214,669,996,261 Rls. 23,049,913 $
15 1386 انگلستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 23,198 205,303,372,657 Rls. 22,128,819 $
16 1386 انگلستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 30,117,097 194,149,436,113 Rls. 20,988,240 $
17 1386 انگلستان 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 68,055 184,371,001,011 Rls. 19,849,079 $
18 1386 انگلستان 17019900 سايرقند و شكر غير مذكور در جاي ديگر 36,160,000 159,440,773,254 Rls. 17,204,249 $
19 1386 انگلستان 87019010 ترا كتور كشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار(غيراز چرخ زنجيري ) 1,757,430 155,120,270,000 Rls. 16,690,648 $
20 1386 انگلستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 20,190,771 133,558,302,109 Rls. 14,428,963 $
21 1386 انگلستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 11,684,489 111,552,502,174 Rls. 11,988,423 $
22 1386 انگلستان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 100,362 111,041,371,280 Rls. 11,951,893 $
23 1386 انگلستان 29304000 متيونين 3,442,000 108,155,489,310 Rls. 11,671,190 $
24 1386 انگلستان 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 17,639,410 103,867,023,270 Rls. 11,202,906 $
25 1386 انگلستان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شكال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 25,913,105 97,911,180,821 Rls. 10,574,520 $
26 1386 انگلستان 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 143,373 93,073,978,950 Rls. 10,033,287 $
27 1386 انگلستان 28182000 ا كسيدآلومينيم, غيرا زكوروندوم مصنوعي 30,566,000 92,634,990,060 Rls. 9,822,393 $
28 1386 انگلستان 29337100 هگزا ن لاكتام (ا پسيلون - كاپرولاكتام ) 3,955,800 92,052,456,971 Rls. 9,931,015 $
29 1386 انگلستان 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 4,600,952 87,646,410,553 Rls. 9,413,272 $
30 1386 انگلستان 75021000 نيكل بصورت كارنشده, غيرممزوج. 310,291 83,459,655,282 Rls. 8,950,923 $
31 1386 انگلستان 29051610 دوا تيل هگزا نول 4,997,768 82,872,148,230 Rls. 8,914,818 $
32 1386 انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 882,966 80,951,648,988 Rls. 8,732,233 $
33 1386 انگلستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 1,211,506 80,465,730,605 Rls. 8,725,820 $
34 1386 انگلستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 374,480 80,033,846,403 Rls. 8,621,824 $
35 1386 انگلستان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذكور درجاي ديگر 28,681 71,441,756,956 Rls. 7,695,378 $
36 1386 انگلستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 2,261,925 71,157,080,824 Rls. 7,630,059 $
37 1386 انگلستان 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 10,402,914 70,738,901,643 Rls. 7,600,238 $
38 1386 انگلستان 26020000 سنگ منگنز و كنسانتره هاي آن 42,000,000 65,483,197,049 Rls. 7,056,379 $
39 1386 انگلستان 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 30,675 65,281,139,467 Rls. 7,012,940 $
40 1386 انگلستان 84213920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 86,747 63,941,064,989 Rls. 6,872,576 $
41 1386 انگلستان 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 8,023,959 60,853,807,548 Rls. 6,630,032 $
42 1386 انگلستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 11,551,703 59,196,696,882 Rls. 6,376,628 $
43 1386 انگلستان 01051110 مرغ وخروس زنده مولد نژا د به وزن 185گرم وكمتر 20,514 57,940,452,384 Rls. 6,233,697 $
44 1386 انگلستان 40023100 كائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 1,530,522 56,516,140,015 Rls. 6,091,294 $
45 1386 انگلستان 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 15,321 53,994,652,529 Rls. 5,796,920 $
46 1386 انگلستان 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 471,546 50,916,943,341 Rls. 5,496,182 $
47 1386 انگلستان 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 5,422 50,909,671,556 Rls. 5,486,629 $
48 1386 انگلستان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 98,285 48,763,987,678 Rls. 5,229,960 $
49 1386 انگلستان 90215000 دستگاههاي محرك ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 1,711 48,716,056,534 Rls. 5,242,927 $
50 1386 انگلستان 40021900 ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس 2,561,606 48,286,305,525 Rls. 5,182,305 $
51 1386 انگلستان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 9,951,848 47,176,679,711 Rls. 5,097,979 $
52 1386 انگلستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 179,721 47,131,683,349 Rls. 5,082,170 $
53 1386 انگلستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 172,047 45,982,936,025 Rls. 4,928,896 $
54 1386 انگلستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 43,337 45,039,450,360 Rls. 4,846,494 $
55 1386 انگلستان 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 27,390 43,847,034,354 Rls. 4,727,190 $
56 1386 انگلستان 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات آنها كه توليد دا خلي ندا رند 9,598 41,871,834,789 Rls. 4,495,127 $
57 1386 انگلستان 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 64,716 41,341,352,498 Rls. 4,447,274 $
58 1386 انگلستان 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 1,177,442 40,589,275,178 Rls. 4,366,424 $
59 1386 انگلستان 84118100 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت حدا كثر5000كيلووا ت 130,754 40,211,229,910 Rls. 4,326,580 $
60 1386 انگلستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 29,362 39,866,538,853 Rls. 4,287,996 $
61 1386 انگلستان 72072000 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج, دا را ي 25 درصد يابيشتركربن. 6,597,111 39,297,812,057 Rls. 4,232,385 $
62 1386 انگلستان 90091100 دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , كه به طريقه نسخه بردا ري مستقيم ا زتصويرا صلي روي كپي(فرآيندمستقيم ) كارمي كند 132,597 39,231,638,889 Rls. 4,231,941 $
63 1386 انگلستان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده 1,024,227 39,107,153,506 Rls. 4,230,545 $
64 1386 انگلستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذكوردرجاي ديگر 10,955 36,902,944,690 Rls. 3,980,420 $
65 1386 انگلستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 36,481 35,679,946,488 Rls. 3,839,960 $
66 1386 انگلستان 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet) 15,012 35,586,604,651 Rls. 3,830,908 $
67 1386 انگلستان 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) وبه قدرت بيش ا ز1500KVA 71,994 34,684,627,179 Rls. 3,746,162 $
68 1386 انگلستان 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيك. 94,661 34,658,412,428 Rls. 3,743,766 $
69 1386 انگلستان 84622100 ماشين هاي خم كردن, تاكردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باكنترل شماره ا ي 104,630 34,613,042,946 Rls. 3,729,852 $
70 1386 انگلستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 36,134 34,540,719,749 Rls. 3,716,098 $
71 1386 انگلستان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 760,821 34,036,596,034 Rls. 3,646,338 $
72 1386 انگلستان 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 435,552 33,670,382,219 Rls. 3,611,359 $
73 1386 انگلستان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 92,997 32,580,313,638 Rls. 3,511,668 $
74 1386 انگلستان 84295211 ا نوا ع بيل مكانيكي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروكمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 543,222 32,428,338,430 Rls. 3,489,501 $
75 1386 انگلستان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطركمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذكوردرجاي ديگر 5,351,899 31,682,308,729 Rls. 3,408,153 $
76 1386 انگلستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 12,255 30,834,650,390 Rls. 3,315,162 $
77 1386 انگلستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 268,914 30,686,557,460 Rls. 3,309,339 $
78 1386 انگلستان 84292011 گريدرنو وباقدرت 240اسب بخار وكمتر 248,865 30,474,506,141 Rls. 3,273,206 $
79 1386 انگلستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 34,130 30,067,604,762 Rls. 3,230,609 $
80 1386 انگلستان 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 39,070 29,346,023,548 Rls. 3,163,462 $
81 1386 انگلستان 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 15,270 28,865,606,395 Rls. 3,099,132 $
82 1386 انگلستان 98843320 قطعات منفصله برا ي توليدكمباين ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 262,951 28,279,747,699 Rls. 3,045,900 $
83 1386 انگلستان 86021000 لكوموتيوهاي ديزلي - برقي 166,027 28,086,906,307 Rls. 3,032,516 $
84 1386 انگلستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 71,203 28,005,126,586 Rls. 3,017,034 $
85 1386 انگلستان 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 435,243 27,556,922,795 Rls. 2,959,470 $
86 1386 انگلستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 34,706 27,138,052,153 Rls. 2,936,002 $
87 1386 انگلستان 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 14,620 26,910,733,496 Rls. 2,898,068 $
88 1386 انگلستان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 21,869 26,753,276,636 Rls. 2,871,052 $
89 1386 انگلستان 84821000 بلبرينگ. 13,825 26,709,828,833 Rls. 2,874,168 $
90 1386 انگلستان 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 646,564 25,527,970,622 Rls. 2,752,342 $
91 1386 انگلستان 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 412,833 25,454,247,618 Rls. 2,738,217 $
92 1386 انگلستان 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 37,398 24,922,392,685 Rls. 2,695,638 $
93 1386 انگلستان 29025000 ا ستيرن 2,090,767 23,971,171,178 Rls. 2,588,679 $
94 1386 انگلستان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 11,633 23,669,530,393 Rls. 2,533,954 $
95 1386 انگلستان 30043290 دا روهاي حاوي هورمونهاي كورتي كوستروئيدي كه توليد دا خلي ندا رند 6,413 23,496,633,252 Rls. 2,515,610 $
96 1386 انگلستان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 4,088,280 23,409,695,048 Rls. 2,529,612 $
97 1386 انگلستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 6,898 23,263,824,064 Rls. 2,503,055 $
98 1386 انگلستان 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 96,082 22,877,102,110 Rls. 2,458,845 $
99 1386 انگلستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 2,409,811 22,649,530,141 Rls. 2,430,975 $
100 1386 انگلستان 84431100 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست تغذيه شده باقرقره 51,085 22,644,604,268 Rls. 2,428,333 $
101 1386 انگلستان 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 468,585 22,604,653,198 Rls. 2,436,292 $
102 1386 انگلستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 47,133 22,407,180,010 Rls. 2,408,019 $
103 1386 انگلستان 29224100 ليزين وا سترهاي آن ; ا ملاح ا ين تركيبات 1,242,500 22,306,718,454 Rls. 2,397,294 $
104 1386 انگلستان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 1,662,700 22,089,259,739 Rls. 2,373,851 $
105 1386 انگلستان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 180,749 22,056,851,572 Rls. 2,380,589 $
106 1386 انگلستان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياكنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 3,809 21,664,975,769 Rls. 2,330,149 $
107 1386 انگلستان 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 35,430 21,162,318,322 Rls. 2,277,745 $
108 1386 انگلستان 28351090 سايرفسفينات هاوفسفيت ها بجزفسفيت سرب 3,813,899 20,921,326,384 Rls. 2,247,147 $
109 1386 انگلستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 483,664 20,644,712,012 Rls. 2,218,851 $
110 1386 انگلستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا كمي-احتراقي به قدرت از75 تا 375KVA غيرمذكور درجاي ديگر 624,688 20,433,219,752 Rls. 2,190,521 $
111 1386 انگلستان 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 600 19,939,512,236 Rls. 2,131,459 $
112 1386 انگلستان 25070090 خاكهاي رس كائوليني حتي تكليس شده 6,942,000 19,564,024,898 Rls. 2,107,401 $
113 1386 انگلستان 85364990 سايررله هابرا ي ولتاژبيش ا ز60 ولت، با جريان مساوي يا بيش ا ز 2ا مپر 8,588 19,354,679,747 Rls. 2,114,966 $
114 1386 انگلستان 84193100 خشك كننده هابرا ي محصولات كشاورزي 93,471 19,008,394,660 Rls. 2,038,215 $
115 1386 انگلستان 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 12,724 18,753,671,106 Rls. 2,019,439 $
116 1386 انگلستان 88022000 هوا پيماوسايروسايل نقليه هوا ئي,بدون باربه وزن حدا كثرkgr2000 9,500 18,655,023,310 Rls. 2,036,797 $
117 1386 انگلستان 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 231,284 18,618,270,802 Rls. 1,999,980 $
118 1386 انگلستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 7,134 18,548,700,077 Rls. 1,996,395 $
119 1386 انگلستان 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 137,760 17,928,307,991 Rls. 1,915,074 $
120 1386 انگلستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 60,445 17,821,255,139 Rls. 1,916,657 $
121 1386 انگلستان 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزا سيون 377,001 17,735,154,451 Rls. 1,906,583 $
122 1386 انگلستان 84433000 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرا فيك 88,640 17,456,903,874 Rls. 1,888,661 $
123 1386 انگلستان 90289040 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي كنتور برق ا ز نوع ا لكترونيكي 17,958 17,329,701,550 Rls. 1,855,284 $
124 1386 انگلستان 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 177,617 17,299,973,441 Rls. 1,862,692 $
125 1386 انگلستان 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 79,029 17,265,534,755 Rls. 1,861,219 $
126 1386 انگلستان 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح 2,779,800 16,826,008,217 Rls. 1,805,129 $
127 1386 انگلستان 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 64,049 16,718,041,332 Rls. 1,803,392 $
128 1386 انگلستان 84193900 ساير خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 126,262 16,710,546,550 Rls. 1,791,933 $
129 1386 انگلستان 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 232,400 16,440,691,378 Rls. 1,778,217 $
130 1386 انگلستان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 60,936 16,201,608,682 Rls. 1,743,782 $
131 1386 انگلستان 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 1,473,561 16,184,158,196 Rls. 1,741,908 $
132 1386 انگلستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 6,909 15,994,761,098 Rls. 1,719,339 $
133 1386 انگلستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 7,313 15,722,799,172 Rls. 1,698,238 $
134 1386 انگلستان 90214010 دستگاههاي كمك شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش كرولالهابا كسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 419 15,612,227,913 Rls. 1,676,523 $
135 1386 انگلستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 15,595 15,453,568,530 Rls. 1,660,583 $
136 1386 انگلستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 5,081 15,284,072,172 Rls. 1,644,517 $
137 1386 انگلستان 25070010 كائولن 5,709,000 14,970,173,516 Rls. 1,613,292 $
138 1386 انگلستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,068,087 14,922,414,423 Rls. 1,605,428 $
139 1386 انگلستان 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 303,589 14,827,061,633 Rls. 1,595,328 $
140 1386 انگلستان 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 52,762 14,808,628,585 Rls. 1,590,435 $
141 1386 انگلستان 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 7,091 14,704,190,230 Rls. 1,586,728 $
142 1386 انگلستان 29231000 كولين و ا ملاح آن 1,272,000 14,641,035,474 Rls. 1,570,079 $
143 1386 انگلستان 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 105,968 14,508,972,704 Rls. 1,567,010 $
144 1386 انگلستان 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 327,042 14,160,393,177 Rls. 1,521,038 $
145 1386 انگلستان 29391190 ساير تغليظ شده هاي كاه كوكنار(خشخاش )... واملاح آنهاغيرمذكور در جاي ديگر 599 14,137,642,750 Rls. 1,520,050 $
146 1386 انگلستان 84791022 ساير فنيشرها مستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر 896,780 14,049,702,449 Rls. 1,512,991 $
147 1386 انگلستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 39,592 13,666,568,061 Rls. 1,472,751 $
148 1386 انگلستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 13,442 13,516,867,875 Rls. 1,453,814 $
149 1386 انگلستان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 6,171 13,412,100,258 Rls. 1,444,361 $
150 1386 انگلستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 44,647 13,278,469,817 Rls. 1,434,885 $
151 1386 انگلستان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,497 13,189,871,963 Rls. 1,412,871 $
152 1386 انگلستان 84123900 موتورهاوماشين هاي محرك پنوماتيك (غيرا زحركت خطي) 7,361 13,187,400,073 Rls. 1,419,104 $
153 1386 انگلستان 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 12,000 13,049,019,515 Rls. 1,407,358 $
154 1386 انگلستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 2,014,554 13,038,713,830 Rls. 1,402,606 $
155 1386 انگلستان 38247900 مخلوطهاي دا را ي مشتقات پري هالوژنه هيدروكربن هاي آسيكليك دا را ي 2يابيشترهالوژن هاي مختل 358,400 12,969,987,663 Rls. 1,391,043 $
156 1386 انگلستان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 19,396 12,751,818,320 Rls. 1,372,986 $
157 1386 انگلستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 260,883 12,520,994,861 Rls. 1,349,449 $
158 1386 انگلستان 32151100 مركب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 28,672 12,520,618,669 Rls. 1,345,036 $
159 1386 انگلستان 38123010 آنتي ا كسيدا نها 296,944 12,461,832,445 Rls. 1,337,942 $
160 1386 انگلستان 84791090 ساير فنيشرها،غير مذكور درجاي ديگر 27,687 12,273,288,875 Rls. 1,317,622 $
161 1386 انگلستان 90261010 فلومتر 14,384 12,262,203,681 Rls. 1,366,776 $
162 1386 انگلستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذكور 905,000 12,158,720,932 Rls. 1,313,309 $
163 1386 انگلستان 24012000 توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 297,000 11,620,700,642 Rls. 1,251,122 $
164 1386 انگلستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كارروي سنگ, سرا ميك, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 109,887 11,523,004,277 Rls. 1,239,897 $
165 1386 انگلستان 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 79,366 11,488,274,276 Rls. 1,234,664 $
166 1386 انگلستان 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 83,123 11,444,292,311 Rls. 1,232,139 $
167 1386 انگلستان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 60,504 11,228,114,489 Rls. 1,207,506 $
168 1386 انگلستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,908,231 10,900,882,309 Rls. 1,172,093 $
169 1386 انگلستان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 91,471 10,847,898,733 Rls. 1,170,170 $
170 1386 انگلستان 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 12,096 10,554,693,364 Rls. 1,137,438 $
171 1386 انگلستان 84099110 كيت كامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 2,850 10,545,748,710 Rls. 1,140,553 $
172 1386 انگلستان 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 270 10,369,744,858 Rls. 1,120,714 $
173 1386 انگلستان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) 229,335 10,368,694,668 Rls. 1,115,140 $
174 1386 انگلستان 40022000 كائوچوي بوتادين 306,806 10,171,677,975 Rls. 1,093,286 $
175 1386 انگلستان 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,969,426 10,155,610,350 Rls. 1,093,914 $
176 1386 انگلستان 39069099 سايرپليمرهاي ا كريليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكور 267,435 10,076,536,925 Rls. 1,076,649 $
177 1386 انگلستان 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 16,100 9,913,810,480 Rls. 1,063,172 $
178 1386 انگلستان 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 59,570 9,729,933,948 Rls. 1,043,858 $
179 1386 انگلستان 29089000 سايرمشتقات هالوژنه... يانيتروزه فنل ها,وفنل -الكها, كه درجاي ديگر مذكور نباشند 219,120 9,718,290,000 Rls. 1,048,524 $
180 1386 انگلستان 72083700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشكل طومارياپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميليمتر 1,759,780 9,705,232,255 Rls. 1,042,739 $
181 1386 انگلستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 100,396 9,676,479,997 Rls. 1,042,411 $
182 1386 انگلستان 31010000 كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 582,286 9,638,937,668 Rls. 1,039,293 $
183 1386 انگلستان 32012000 عصاره درخت ا بريشم يا شب خسب 896,070 9,513,272,980 Rls. 1,029,127 $
184 1386 انگلستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 48,330 9,455,409,282 Rls. 1,019,052 $
185 1386 انگلستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 27,688 9,404,073,722 Rls. 1,010,034 $
186 1386 انگلستان 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 58,640 9,366,010,193 Rls. 1,011,471 $
187 1386 انگلستان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 7,494 9,353,969,306 Rls. 1,006,224 $
188 1386 انگلستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 30,414 9,337,852,145 Rls. 1,005,807 $
189 1386 انگلستان 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 13,816 9,240,107,973 Rls. 992,887 $
190 1386 انگلستان 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 49,758 9,117,675,902 Rls. 984,665 $
191 1386 انگلستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 237,316 9,095,514,778 Rls. 982,465 $
192 1386 انگلستان 85021390 مجموعه مولدهادا ري موتورپيستوني ترا كمي- ا حترا قي به قدرت بيش ا ز1500KVA 93,325 9,077,214,544 Rls. 977,661 $
193 1386 انگلستان 40021100 لاتكس بوتادين كربو كسيله 843,010 9,051,610,287 Rls. 972,017 $
194 1386 انگلستان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 8,854 8,940,400,982 Rls. 961,723 $
195 1386 انگلستان 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 4,123 8,920,988,130 Rls. 965,252 $
196 1386 انگلستان 74050000 آلياژهاي مادرا زمس. 105,102 8,793,982,829 Rls. 934,933 $
197 1386 انگلستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 4,077 8,785,921,922 Rls. 945,216 $
198 1386 انگلستان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,كه درجاي ديگرذكرنشده, و94/99%اهن خالص , به شكل توده, حبه. 2,274,017 8,776,360,683 Rls. 944,101 $
199 1386 انگلستان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 13,818 8,609,541,130 Rls. 927,157 $
200 1386 انگلستان 73182990 ساير ا شياء حديده نشده كه درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 10,272 8,573,779,870 Rls. 923,973 $
مجموع کل
16,843,506,262,778 ريال
مجموع کل
1,813,076,825 دلار