آمار کل " واردات از" کشور "افغانستان" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 افغانستان 12074000 تخم كنجد 9,140,356 46,236,694,892 Rls. 4,977,807 $
2 1386 افغانستان 07019000 ساير سيب زمينيها ,تازه يا سردكرده 3,599,000 6,857,738,700 Rls. 741,765 $
3 1386 افغانستان 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده كه در جاي مذكور نباشد 2,248,739 6,481,913,440 Rls. 697,678 $
4 1386 افغانستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 2,591,006 5,286,638,458 Rls. 569,736 $
5 1386 افغانستان 01029090 ساير گاوها بجز گاوشيري و مولد نژا دخالص 608,110 4,642,394,430 Rls. 499,002 $
6 1386 افغانستان 08134000 ساير ميوه هاي خشك كرده كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 724,173 3,443,622,866 Rls. 370,009 $
7 1386 افغانستان 12119090 سايرنباتات وا جزا ي آنهاا زنوع موردا ستفاده درعطرسازي ودا روسازيتازه ياخشك كرده غيرمذكور 1,467,207 2,958,556,839 Rls. 318,064 $
8 1386 افغانستان 08062010 مويز( ا نگورخشك كرده ) 369,955 1,741,786,132 Rls. 186,584 $
9 1386 افغانستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 191,716 1,611,207,494 Rls. 173,771 $
10 1386 افغانستان 08131000 زردآلو ,خشك كرده 249,897 863,179,198 Rls. 92,559 $
11 1386 افغانستان 84323090 دستگاه بذر پاش 32,600 581,149,690 Rls. 62,315 $
12 1386 افغانستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زكنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 32,550 319,774,983 Rls. 34,325 $
13 1386 افغانستان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي وينيل كلرا يد(C.V.P). 19,403 318,481,912 Rls. 34,630 $
14 1386 افغانستان 10030000 جو 190,000 278,056,052 Rls. 30,724 $
15 1386 افغانستان 09094090 زيره سياه بجز رديفهاي 090940100و09094020 27,300 266,229,003 Rls. 28,772 $
16 1386 افغانستان 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 2,040 257,103,450 Rls. 27,810 $
17 1386 افغانستان 07133200 لوبياقرمزكوچك (adzuki) ,غلاف كنده ,خشك كرده 63,000 242,503,050 Rls. 26,154 $
18 1386 افغانستان 55141100 پارچه ساده تاروپودي باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي استرسفيد شده يانشده ,مخلوطباپنبه, بوزن مترمربع بيش از 170 گرم باشد 4,457 120,374,241 Rls. 13,022 $
19 1386 افغانستان 14049000 محصولات نباتي كه در جاي ديگري مذكور نباشند 30,900 88,008,608 Rls. 9,484 $
20 1386 افغانستان 72012000 چدن خام غيرممزوج بيشترا ز5/0 درصد وزني فسفربه شكل لخته, بلوك ياساير اشكال ابتدايي 25,200 87,000,489 Rls. 9,412 $
21 1386 افغانستان 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 50 72,790,100 Rls. 7,869 $
22 1386 افغانستان 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 5,500 57,535,800 Rls. 6,180 $
23 1386 افغانستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 5,800 40,145,667 Rls. 4,338 $
24 1386 افغانستان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 700 38,089,400 Rls. 4,120 $
25 1386 افغانستان 32030000 رنگ كننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 4,000 24,397,581 Rls. 2,613 $
26 1386 افغانستان 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره 300 13,714,346 Rls. 1,515 $
27 1386 افغانستان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 280 11,493,128 Rls. 1,237 $
28 1386 افغانستان 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن ياتحت حرارت قراردادن كلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 100 9,522,350 Rls. 1,030 $
29 1386 افغانستان 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 705 8,637,786 Rls. 916 $
30 1386 افغانستان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 36 7,640,128 Rls. 824 $
31 1386 افغانستان 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري ياجوشكاري, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 85 6,526,327 Rls. 692 $
32 1386 افغانستان 09093010 زيره سبزدر بسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 1,300 4,709,611 Rls. 509 $
33 1386 افغانستان 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيكلت (ا زجمله موتورسيكلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 140 2,183,694 Rls. 235 $
34 1386 افغانستان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 20 1,919,508 Rls. 204 $
35 1386 افغانستان 84123900 موتورهاوماشين هاي محرك پنوماتيك (غيرا زحركت خطي) 30 1,919,508 Rls. 204 $
مجموع کل
82,983,638,861 ريال
مجموع کل
8,936,108 دلار
[1]