آمار کل " واردات از" کشور "اسکاتلند" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 اسکاتلند 72201200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي كمترا ز600mmبه ضخامت كمترا ز75/4 mm. 1,649,069 67,649,631,454 Rls. 7,283,552 $
2 1386 اسکاتلند 40021900 ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس 525,400 19,922,011,178 Rls. 2,145,343 $
3 1386 اسکاتلند 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 57,952 16,526,570,554 Rls. 1,769,630 $
4 1386 اسکاتلند 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 630,000 16,041,416,404 Rls. 1,720,833 $
5 1386 اسکاتلند 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 88,550 9,773,753,925 Rls. 1,054,569 $
6 1386 اسکاتلند 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 50,600 5,966,647,710 Rls. 641,536 $
7 1386 اسکاتلند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 3,200 2,619,738,639 Rls. 283,031 $
8 1386 اسکاتلند 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 139,010 2,385,914,378 Rls. 256,830 $
9 1386 اسکاتلند 39013000 كوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شكال ا بتدا ئي 64,000 2,115,489,032 Rls. 226,935 $
10 1386 اسکاتلند 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 85,190 2,070,770,563 Rls. 223,123 $
11 1386 اسکاتلند 39023090 سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 92,250 2,066,641,219 Rls. 223,070 $
12 1386 اسکاتلند 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, كه درجاي ديگرذكرنشده. 28,512 1,433,986,750 Rls. 154,611 $
13 1386 اسکاتلند 39049000 پليمرهاي ا ولفين هاي هالوژنه كه در جاي ديگرمذكورنباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي 18,000 858,465,630 Rls. 92,867 $
14 1386 اسکاتلند 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر 17,960 847,427,900 Rls. 91,180 $
15 1386 اسکاتلند 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاركردن روي كائوچو يا موادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 76,750 791,400,500 Rls. 85,152 $
16 1386 اسکاتلند 40024900 كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس ) 7,819 788,730,537 Rls. 85,213 $
17 1386 اسکاتلند 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 24,750 561,832,960 Rls. 60,542 $
18 1386 اسکاتلند 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 17,632 451,444,510 Rls. 48,412 $
19 1386 اسکاتلند 39094090 سايررزين هاي فنوليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 10,000 363,140,794 Rls. 39,233 $
20 1386 اسکاتلند 07011000 بذر سيب زميني 37,500 359,714,675 Rls. 38,884 $
21 1386 اسکاتلند 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيك يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 7,360 347,263,060 Rls. 37,372 $
22 1386 اسکاتلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 385 339,100,000 Rls. 36,486 $
23 1386 اسکاتلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 45 296,444,215 Rls. 31,841 $
24 1386 اسکاتلند 70193200 ورق نازك نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 5,040 260,885,346 Rls. 28,164 $
25 1386 اسکاتلند 48191000 كارتن ,قوطي ,جعبه ا زكاغذيامقوا ي موج دا ر 10,587 232,126,695 Rls. 24,981 $
26 1386 اسکاتلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 2,295 81,643,105 Rls. 8,783 $
27 1386 اسکاتلند 25309090 ساير موا د معدني غير مذكور 19,500 46,196,504 Rls. 4,998 $
28 1386 اسکاتلند 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 540 39,702,949 Rls. 4,257 $
29 1386 اسکاتلند 87089319 كلاچ برا ي ساير وسايل نقليه موتوري غيرازرديف 87089311 188 29,045,816 Rls. 3,115 $
30 1386 اسکاتلند 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600ميليمتر,آبكاري شده ياا ندودشده باقلع. 340 25,531,169 Rls. 2,738 $
31 1386 اسکاتلند 30065000 كيف و جعبه هاي محتوي دا رو برا ي كمك هاي فوري ا وليه 485 18,411,882 Rls. 1,988 $
32 1386 اسکاتلند 29391190 ساير تغليظ شده هاي كاه كوكنار(خشخاش )... واملاح آنهاغيرمذكور در جاي ديگر 1 16,260,655 Rls. 1,759 $
33 1386 اسکاتلند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 70 14,417,221 Rls. 1,533 $
34 1386 اسکاتلند 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 9 10,634,007 Rls. 1,149 $
35 1386 اسکاتلند 85239090 ساير حاملين ا ماده ضبط نشده غير مذكور درجاي ديگر 7 4,297,007 Rls. 464 $
36 1386 اسکاتلند 82042000 آچاربكس, بايابدون دسته. 24 1,875,595 Rls. 201 $
37 1386 اسکاتلند 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف كه دا را ي يك حدا قل تحمل فشارتاحد تركيدگي 6/27 mpa باشند 22 1,778,670 Rls. 191 $
38 1386 اسکاتلند 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 16 1,329,834 Rls. 143 $
مجموع کل
155,361,673,042 ريال
مجموع کل
16,714,712 دلار
[1]