آمار کل " واردات از" کشور "استراليا" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 استراليا 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده كه درجاي ديگري مذكور نباشد 345,626,000 549,110,246,362 Rls. 58,980,995 $
2 1386 استراليا 87039000 سايروسايل نقليه موتوري غيرمذكوربرا ي حمل ونقل ا شخاص. 3,270,428 324,887,568,554 Rls. 34,916,645 $
3 1386 استراليا 28182000 ا كسيدآلومينيم, غيرا زكوروندوم مصنوعي 35,000,000 162,325,514,200 Rls. 17,561,994 $
4 1386 استراليا 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , كربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 901,362 74,872,058,993 Rls. 8,049,986 $
5 1386 استراليا 85142000 كوره هاي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 128,254 52,393,610,717 Rls. 5,637,214 $
6 1386 استراليا 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 1,498,634 41,913,087,423 Rls. 4,513,895 $
7 1386 استراليا 90214010 دستگاههاي كمك شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش كرولالهابا كسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 1,019 39,066,687,988 Rls. 4,202,738 $
8 1386 استراليا 15020010 پيه صنعتي موردمصرف درصنعت صابون سازي (باستثناي مورد 15030000) 1,991,704 20,779,465,713 Rls. 2,229,803 $
9 1386 استراليا 85252010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده ا ز نوع PDH باظرفيت بالاتر ا ز 34مگابايت درثانيه 1,651 20,011,651,121 Rls. 2,195,957 $
10 1386 استراليا 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 18,685 16,626,267,620 Rls. 1,788,556 $
11 1386 استراليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 33,429 16,420,182,064 Rls. 1,768,505 $
12 1386 استراليا 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 164,584 14,112,949,281 Rls. 1,517,109 $
13 1386 استراليا 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين كننده 377,625 12,899,509,301 Rls. 1,393,054 $
14 1386 استراليا 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 25,763 12,645,059,923 Rls. 1,360,111 $
15 1386 استراليا 48239000 كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكوردرجاي ديگر 145,664 10,197,147,750 Rls. 1,099,603 $
16 1386 استراليا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 198,164 10,082,635,603 Rls. 1,083,697 $
17 1386 استراليا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 15,145 9,689,298,442 Rls. 1,052,339 $
18 1386 استراليا 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 135,656 8,036,404,483 Rls. 869,538 $
19 1386 استراليا 84289000 ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 57,885 7,372,627,266 Rls. 791,309 $
20 1386 استراليا 72112910 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نورد شده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت كمترا ز 5/0ميليمتر فقط سرد نورد شده 932,570 6,867,066,816 Rls. 736,336 $
21 1386 استراليا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذكوردر جاي ديگر 730 5,834,736,299 Rls. 631,333 $
22 1386 استراليا 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 6,485 5,615,060,301 Rls. 602,087 $
23 1386 استراليا 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 76,310 5,516,246,318 Rls. 594,936 $
24 1386 استراليا 84284000 پلكان هاي متحرك ورا هروهاي متحرك 32,210 5,210,439,844 Rls. 558,820 $
25 1386 استراليا 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 7,231 5,160,957,594 Rls. 554,460 $
26 1386 استراليا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدكاكائوياشكلات 14,302 4,971,324,102 Rls. 532,319 $
27 1386 استراليا 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 45,090 4,577,888,297 Rls. 491,190 $
28 1386 استراليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 7,317 4,535,385,873 Rls. 488,863 $
29 1386 استراليا 79012000 آلياژهاي روي به صورت كارنشده 309,471 4,398,253,820 Rls. 472,521 $
30 1386 استراليا 90273090 ا سپكتروگرا ف كه تشعشعات ا پتيكي(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)را بكارميگيرد. 5,830 4,249,944,544 Rls. 456,149 $
31 1386 استراليا 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 487,005 4,129,264,389 Rls. 445,601 $
32 1386 استراليا 28371100 سيانورها,ا كسي سيانورهاي سديم 220,000 4,113,111,600 Rls. 444,613 $
33 1386 استراليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 11,000 3,809,355,806 Rls. 413,746 $
34 1386 استراليا 04021090 شيروخامه شيربه شكل پودرباميزا ن چربي كمترا ز 5/1 درصد غيرمذكور درجاي ديگر 189,775 3,776,162,950 Rls. 408,284 $
35 1386 استراليا 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 400 3,679,990,682 Rls. 396,339 $
36 1386 استراليا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 15,920 3,504,399,083 Rls. 378,614 $
37 1386 استراليا 74111020 لوله هاي مسي باقطردا خلي 2ميلي متر وكمتر ازمس تصفيه شده 27,000 3,466,500,971 Rls. 371,721 $
38 1386 استراليا 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 5,616 3,281,358,789 Rls. 352,353 $
39 1386 استراليا 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 9,310 3,254,657,243 Rls. 348,863 $
40 1386 استراليا 87089949 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 5,124 3,195,791,662 Rls. 344,540 $
41 1386 استراليا 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشكي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تك دندا ن 5,859 3,172,398,075 Rls. 338,029 $
42 1386 استراليا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 904 3,160,345,496 Rls. 339,542 $
43 1386 استراليا 72029940 فروسيليكومنيزيم 360,000 2,899,341,236 Rls. 312,074 $
44 1386 استراليا 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 795 2,758,467,478 Rls. 297,794 $
45 1386 استراليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 10,009 2,264,298,386 Rls. 242,541 $
46 1386 استراليا 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پركردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذكور 1,935 2,163,395,828 Rls. 230,721 $
47 1386 استراليا 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 55,335 2,038,008,418 Rls. 219,485 $
48 1386 استراليا 26140000 سنگ تتيان وكنسانتره هاي آن 293,690 2,026,388,964 Rls. 218,943 $
49 1386 استراليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 25,918 1,970,878,430 Rls. 212,558 $
50 1386 استراليا 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 6,100 1,923,230,941 Rls. 206,756 $
51 1386 استراليا 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 240 1,908,006,400 Rls. 205,213 $
52 1386 استراليا 01019010 ا سب برا ي مسابقه 24,000 1,699,576,078 Rls. 183,021 $
53 1386 استراليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 256 1,648,045,802 Rls. 177,833 $
54 1386 استراليا 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوكوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 1,212 1,571,781,620 Rls. 169,652 $
55 1386 استراليا 28444000 عناصر را ديوا كتيو /ا يزوتوپ ها و تركيبات آنها و غيره غيرمذكور درتعرفه 284420و284430 1,342 1,522,023,955 Rls. 164,128 $
56 1386 استراليا 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 99,000 1,493,082,973 Rls. 160,099 $
57 1386 استراليا 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 140,042 1,471,688,308 Rls. 158,060 $
58 1386 استراليا 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 16,477 1,377,719,486 Rls. 146,870 $
59 1386 استراليا 28441000 ا ورا نيم طبيعي و تركيبات آن , و غيره 434 1,356,977,715 Rls. 145,978 $
60 1386 استراليا 84331100 ماشين هاي چمن زني براي چمن زار ،پارك يازمين ورزشي ،دا را ي موتور,كه آلت برش دريك سطح ا فقي ميچرخد 13,255 1,269,636,180 Rls. 137,534 $
61 1386 استراليا 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 10,215 1,227,941,469 Rls. 132,626 $
62 1386 استراليا 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 3,900 1,162,542,614 Rls. 125,545 $
63 1386 استراليا 30023010 واكسن نيوكاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 80 1,139,313,000 Rls. 122,559 $
64 1386 استراليا 25309090 ساير موا د معدني غير مذكور 144,000 1,071,807,612 Rls. 115,322 $
65 1386 استراليا 48025800 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10%ا زا لياف مكانيكي 113,274 1,006,435,237 Rls. 107,929 $
66 1386 استراليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 190 1,001,584,500 Rls. 107,270 $
67 1386 استراليا 85175090 سايردستگاههابراي سيستم هاي كارير يا عددي باسيم بجز كارت مودم داخلي 230 994,603,033 Rls. 107,583 $
68 1386 استراليا 90273020 ا سپكترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,075 976,315,650 Rls. 104,629 $
69 1386 استراليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,693 971,239,666 Rls. 104,932 $
70 1386 استراليا 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 226 971,188,274 Rls. 104,527 $
71 1386 استراليا 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 9,000 942,965,066 Rls. 101,688 $
72 1386 استراليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 180 879,734,103 Rls. 93,888 $
73 1386 استراليا 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 240 870,427,024 Rls. 94,070 $
74 1386 استراليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 9,952 861,300,000 Rls. 93,083 $
75 1386 استراليا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 139 820,247,153 Rls. 88,629 $
76 1386 استراليا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 96 814,539,962 Rls. 87,819 $
77 1386 استراليا 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 170 810,497,604 Rls. 87,466 $
78 1386 استراليا 29379000 سايرهورمونها وپروستا گلاندينها ترومبوگسانها ..غيرمذكور درجاي ديگر 150 802,612,305 Rls. 86,080 $
79 1386 استراليا 35071000 پنير مايه و كنسانتره هاي آن 304 774,539,672 Rls. 83,980 $
80 1386 استراليا 88021100 هليكوپترهاي بدون بار به وزن حدا كثر 2000 كيلوگرم 1,379 769,865,086 Rls. 83,309 $
81 1386 استراليا 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) 9,120 712,175,000 Rls. 76,743 $
82 1386 استراليا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 9,663 711,004,900 Rls. 76,559 $
83 1386 استراليا 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي كه به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 730 676,487,329 Rls. 72,452 $
84 1386 استراليا 28459000 سايرا يزوتوپ هاوتركيبات غيرا لي وآلي آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 217 672,541,590 Rls. 72,410 $
85 1386 استراليا 32082090 ساير لاكهاوورني هاولعابهاي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا كريليك ياوينيل 19,602 667,294,491 Rls. 71,552 $
86 1386 استراليا 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 2,563 635,190,383 Rls. 68,721 $
87 1386 استراليا 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده. 21,000 628,854,315 Rls. 67,955 $
88 1386 استراليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 10,438 624,754,208 Rls. 67,286 $
89 1386 استراليا 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 860 611,229,531 Rls. 65,731 $
90 1386 استراليا 85261000 دستگاههاي را دا ر 150 600,075,987 Rls. 64,344 $
91 1386 استراليا 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 6,811 596,864,706 Rls. 63,993 $
92 1386 استراليا 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 174 593,566,292 Rls. 63,670 $
93 1386 استراليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,097 591,122,407 Rls. 63,426 $
94 1386 استراليا 28445000 عناصر سوختي (فشنگها )مستعمل وتساطع راكتورهاي هسته اي 260 550,964,160 Rls. 59,422 $
95 1386 استراليا 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 230 493,443,820 Rls. 53,340 $
96 1386 استراليا 28469000 تركيبات , غيرآلي يا آلي فلزا ت خاك كمياب , غيره (باستثناي سريوم ) 517 450,686,325 Rls. 48,463 $
97 1386 استراليا 90221990 دستگاههايي كه باا شعه X كارمي كنند ،غيرمذكور درجاي ديگر 217 445,104,042 Rls. 47,671 $
98 1386 استراليا 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 5,131 434,312,414 Rls. 47,512 $
99 1386 استراليا 84741000 ماشين هاي جوركردن, غربال كردن, جدا كردن ياشستن خاك, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 1,110 432,456,547 Rls. 46,080 $
100 1386 استراليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 11 408,656,962 Rls. 43,446 $
101 1386 استراليا 84323010 دستگاه كاشت (planter) نشاء كار 3,944 382,871,959 Rls. 41,094 $
102 1386 استراليا 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 164 380,706,567 Rls. 40,822 $
103 1386 استراليا 31010000 كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 11,800 370,298,259 Rls. 39,975 $
104 1386 استراليا 72029950 موا د تلقيحي جوا نه زا (INOCULANT) داراي حداقل يكي از عناصر SR, ZR, CA, BA كه درصد وزني هر يك از آن مساوي يا كمترا ز9%باشد 37,800 368,991,464 Rls. 39,857 $
105 1386 استراليا 84549000 ا جزا ءوقطعات كنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 840 364,653,286 Rls. 39,328 $
106 1386 استراليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزكردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 210 362,836,782 Rls. 39,132 $
107 1386 استراليا 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 210 357,872,000 Rls. 38,572 $
108 1386 استراليا 84714910 سايرماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( PC)به صورت كامل عرضه شده به شكل سيستم 27 352,339,380 Rls. 37,862 $
109 1386 استراليا 72012000 چدن خام غيرممزوج بيشترا ز5/0 درصد وزني فسفربه شكل لخته, بلوك ياساير اشكال ابتدايي 23,787 346,926,935 Rls. 37,148 $
110 1386 استراليا 40093200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 6,000 345,685,986 Rls. 37,283 $
111 1386 استراليا 85340000 مدا رهاي چاپي 78 343,476,194 Rls. 36,835 $
112 1386 استراليا 28100010 ا سيد بريك 85,000 341,591,266 Rls. 36,879 $
113 1386 استراليا 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن كفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 11,850 328,881,314 Rls. 35,578 $
114 1386 استراليا 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يكس 11 324,370,621 Rls. 35,005 $
115 1386 استراليا 29011000 هيدروكربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 9,000 318,500,000 Rls. 34,321 $
116 1386 استراليا 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 8,435 313,042,664 Rls. 33,717 $
117 1386 استراليا 87033300 وسايل نقليه باحجم سيلندر 2500 سانتي مترمكعب وبيشتر 3,000 304,958,014 Rls. 32,702 $
118 1386 استراليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 343 304,928,808 Rls. 32,717 $
119 1386 استراليا 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا ييوقضايي ياپرتاب فضاپيما (باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 1,108 297,025,900 Rls. 31,877 $
120 1386 استراليا 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 909 294,555,785 Rls. 31,628 $
121 1386 استراليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 68 289,808,501 Rls. 31,344 $
122 1386 استراليا 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 190 289,195,117 Rls. 31,190 $
123 1386 استراليا 48041900 ساير كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 49,456 288,972,620 Rls. 31,139 $
124 1386 استراليا 70194000 پارچه هاي تاروپودباف ا زخامه ا زا لياف شيشه. 2,500 257,297,661 Rls. 27,807 $
125 1386 استراليا 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 93 254,014,040 Rls. 27,314 $
126 1386 استراليا 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته 4,840 251,470,608 Rls. 27,175 $
127 1386 استراليا 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 1,217 247,297,567 Rls. 26,291 $
128 1386 استراليا 29054500 گليسرول 20,000 245,340,080 Rls. 26,438 $
129 1386 استراليا 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 42 240,075,960 Rls. 25,809 $
130 1386 استراليا 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 2,236 226,223,820 Rls. 24,485 $
131 1386 استراليا 68151010 ا ليافهاي كربن و ا شيا ساخته شده ا ز آنها براي مصارف غيربرقي 1,101 216,289,029 Rls. 23,334 $
132 1386 استراليا 48025600 كاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا كثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 24,426 207,077,531 Rls. 22,204 $
133 1386 استراليا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 13,350 206,663,702 Rls. 22,198 $
134 1386 استراليا 69039010 سايرقطعات چيدمان ووا گن هايكوره هاا زجنس ريكريستالايزسيليكون كاربايدونيترا ت باند 13,954 179,844,528 Rls. 19,415 $
135 1386 استراليا 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 2,500 177,544,427 Rls. 19,163 $
136 1386 استراليا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 5 174,990,176 Rls. 18,790 $
137 1386 استراليا 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 1,260 161,437,000 Rls. 17,355 $
138 1386 استراليا 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 30 159,238,140 Rls. 17,133 $
139 1386 استراليا 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 11 151,070,259 Rls. 16,061 $
140 1386 استراليا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 220 148,855,600 Rls. 16,020 $
141 1386 استراليا 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 113 144,884,282 Rls. 15,663 $
142 1386 استراليا 28230000 ا كسيدهاي تيتان 20,000 144,658,260 Rls. 15,526 $
143 1386 استراليا 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 51 143,340,376 Rls. 15,372 $
144 1386 استراليا 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 450 143,001,664 Rls. 15,413 $
145 1386 استراليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 546 137,468,400 Rls. 14,740 $
146 1386 استراليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 1,515 134,596,812 Rls. 14,432 $
147 1386 استراليا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 1,159 131,158,283 Rls. 13,990 $
148 1386 استراليا 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 3 128,894,540 Rls. 13,933 $
149 1386 استراليا 15159000 ساير چربيهاي نباتي ثابت و ا جزا ء آنها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 1,440 126,000,000 Rls. 13,469 $
150 1386 استراليا 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 434 124,363,041 Rls. 13,353 $
151 1386 استراليا 89039210 قايق هاي تفريحي ورزشي موتوري ( jet-ski ) 1,000 123,783,449 Rls. 13,327 $
152 1386 استراليا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 83 118,757,620 Rls. 12,825 $
153 1386 استراليا 79031000 گردروي. 2,000 118,306,620 Rls. 12,687 $
154 1386 استراليا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 1,819 118,037,626 Rls. 12,642 $
155 1386 استراليا 85052000 كوپلينگ ها,كلاج ها و ترمزهاي ا لكترومغناطيسي 89 117,189,870 Rls. 12,566 $
156 1386 استراليا 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياكنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 14 106,855,025 Rls. 11,394 $
157 1386 استراليا 85364990 سايررله هابرا ي ولتاژبيش ا ز60 ولت، با جريان مساوي يا بيش ا ز 2ا مپر 11 105,618,248 Rls. 11,229 $
158 1386 استراليا 90273010 ا سپكتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 65 91,591,581 Rls. 9,822 $
159 1386 استراليا 84821000 بلبرينگ. 16 88,726,724 Rls. 9,579 $
160 1386 استراليا 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,000 88,244,170 Rls. 9,495 $
161 1386 استراليا 29420090 ساير تركيبات الي 200 88,001,698 Rls. 9,521 $
162 1386 استراليا 74199900 مصنوعات ا زمس, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 190 85,938,770 Rls. 9,269 $
163 1386 استراليا 90278010 دستگاه PH متر 275 84,456,039 Rls. 9,121 $
164 1386 استراليا 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 30 83,316,939 Rls. 9,014 $
165 1386 استراليا 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 211 81,617,726 Rls. 8,757 $
166 1386 استراليا 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يك چشمي,تلسكوپهاي ا پتيكي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 1 80,737,176 Rls. 8,723 $
167 1386 استراليا 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 450 79,295,582 Rls. 8,537 $
168 1386 استراليا 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 32 72,536,121 Rls. 7,780 $
169 1386 استراليا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 245 70,130,053 Rls. 7,554 $
170 1386 استراليا 27101920 روغن صنعتي 170 68,979,306 Rls. 7,455 $
171 1386 استراليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 75 68,447,022 Rls. 7,376 $
172 1386 استراليا 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,007 65,955,349 Rls. 7,088 $
173 1386 استراليا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 27,680 64,653,018 Rls. 6,967 $
174 1386 استراليا 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لكترومكانيكي خانگي 280 61,220,731 Rls. 6,589 $
175 1386 استراليا 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 267 59,962,367 Rls. 6,480 $
176 1386 استراليا 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو 1,885 59,628,676 Rls. 6,424 $
177 1386 استراليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 13 57,670,901 Rls. 6,131 $
178 1386 استراليا 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 500 57,500,000 Rls. 6,157 $
179 1386 استراليا 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاكي مترها وتاكئو مترها 4 57,281,941 Rls. 6,147 $
180 1386 استراليا 69021000 آجر,بلوك, جهارگوش نسوز...بابيش ا ز50%منيزيم, كلسيم, كرم باشند 2,810 56,466,835 Rls. 6,088 $
181 1386 استراليا 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شكل سيستم غيرمذكوردرجاي ديگر 50 56,013,048 Rls. 6,026 $
182 1386 استراليا 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 130 55,329,177 Rls. 5,952 $
183 1386 استراليا 90278040 ديسپنسر 160 55,034,507 Rls. 5,905 $
184 1386 استراليا 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,980 51,905,000 Rls. 5,580 $
185 1386 استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 509 48,099,246 Rls. 5,151 $
186 1386 استراليا 82084000 كارد و تيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كشاورزي, باغباني وگلكاري. 429 48,009,431 Rls. 5,141 $
187 1386 استراليا 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 315 47,746,070 Rls. 5,120 $
188 1386 استراليا 40093100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 5,500 47,289,560 Rls. 5,071 $
189 1386 استراليا 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 87 46,539,045 Rls. 4,991 $
190 1386 استراليا 30034090 سايردا روهاحاوي آلكالوئيديامشتقات آنهاكه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيك ومحصولات2937 100 46,131,976 Rls. 4,974 $
191 1386 استراليا 71101900 پلاتين به شكل نيمه ساخته. 1 45,676,929 Rls. 4,923 $
192 1386 استراليا 85181000 ميكروفون و پايه آن 190 45,447,432 Rls. 4,902 $
193 1386 استراليا 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 78 45,236,717 Rls. 4,865 $
194 1386 استراليا 84211900 ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 500 41,586,095 Rls. 4,465 $
195 1386 استراليا 85352910 سكسيونر براي ولتاژ بيش از 5/72كيلو ولت 1,317 41,374,821 Rls. 4,473 $
196 1386 استراليا 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 194 38,480,388 Rls. 4,162 $
197 1386 استراليا 85269100 دستگاههاي كمك ناوبري را ديوئي 3 38,106,472 Rls. 4,087 $
198 1386 استراليا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 204 37,400,905 Rls. 4,027 $
199 1386 استراليا 84182900 يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 1,248 36,665,172 Rls. 3,932 $
200 1386 استراليا 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميك ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذكور 351 36,204,476 Rls. 3,893 $
مجموع کل
1,582,616,414,853 ريال
مجموع کل
170,290,543 دلار