آمار کل " واردات از" کشور "ازبکستان" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 ازبکستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 46,391,223 615,049,519,944 Rls. 66,265,808 $
2 1386 ازبکستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 18,059,010 87,242,166,289 Rls. 9,373,849 $
3 1386 ازبکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 3,106,254 84,730,212,122 Rls. 9,116,475 $
4 1386 ازبکستان 10011090 ساير گندم سخت 46,892,418 64,490,080,122 Rls. 6,959,038 $
5 1386 ازبکستان 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,550,101 58,435,373,537 Rls. 6,291,557 $
6 1386 ازبکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 10,973,378 55,996,989,439 Rls. 6,013,143 $
7 1386 ازبکستان 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 25,140,000 51,569,085,189 Rls. 5,537,046 $
8 1386 ازبکستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 323,629 24,230,667,306 Rls. 2,609,799 $
9 1386 ازبکستان 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 1,818,385 21,494,423,247 Rls. 2,307,972 $
10 1386 ازبکستان 07133200 لوبياقرمزكوچك (adzuki) ,غلاف كنده ,خشك كرده 5,342,372 20,012,967,003 Rls. 2,155,107 $
11 1386 ازبکستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 3,022,830 15,440,167,859 Rls. 1,657,581 $
12 1386 ازبکستان 10011010 گندم دامي 15,264,494 15,120,975,572 Rls. 1,635,561 $
13 1386 ازبکستان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 1,005,400 11,165,179,747 Rls. 1,198,605 $
14 1386 ازبکستان 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 152,931 10,726,201,814 Rls. 1,157,532 $
15 1386 ازبکستان 07133100 لوبيا ,غلاف كنده ,خشك كرده ازنوع wilezekvigna milugo 2,053,546 9,641,345,508 Rls. 1,036,538 $
16 1386 ازبکستان 74031100 كاتودوقطعات كاتودا زمس تصفيه شده. 160,000 9,285,234,068 Rls. 996,017 $
17 1386 ازبکستان 50010000 پيله كرم ا بريشم مناسب برا ي بازكردن. 269,839 9,110,269,898 Rls. 975,636 $
18 1386 ازبکستان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, ا زآكريليك يامدآكريليك. 710,304 6,534,698,668 Rls. 705,029 $
19 1386 ازبکستان 79011220 روي غيرممزوج محتوي 90/99تا95/99 درصد وزني به صورت كارنشده 313,208 6,374,715,920 Rls. 682,591 $
20 1386 ازبکستان 31022100 سولفات آمونيوم 5,830,000 5,565,389,283 Rls. 598,335 $
21 1386 ازبکستان 79011100 روي, غيرممزوج, باخلوص 99/99%يابيشتر،به صورت كارنشده 183,483 4,594,537,610 Rls. 496,546 $
22 1386 ازبکستان 79012000 آلياژهاي روي به صورت كارنشده 171,000 3,483,386,936 Rls. 374,379 $
23 1386 ازبکستان 29152100 ا سيدا ستيك 643,410 2,779,778,296 Rls. 299,843 $
24 1386 ازبکستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 535,768 2,491,132,194 Rls. 268,292 $
25 1386 ازبکستان 52051300 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا كثر52درسيستم متريك 117,427 2,024,993,720 Rls. 217,616 $
26 1386 ازبکستان 25070010 كائولن 3,129,687 2,008,752,758 Rls. 216,095 $
27 1386 ازبکستان 07133300 لوبياي رسمي ,همچنين لوبياي سفيد ,غلاف كنده ,خشك كرده 453,474 1,918,333,781 Rls. 206,312 $
28 1386 ازبکستان 25070090 خاكهاي رس كائوليني حتي تكليس شده 1,380,000 1,179,468,364 Rls. 126,766 $
29 1386 ازبکستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 1,065,419 1,126,111,266 Rls. 121,490 $
30 1386 ازبکستان 12022000 بادا م زميني (آرا شيد)پوست كنده , تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد 189,500 1,027,088,517 Rls. 110,170 $
31 1386 ازبکستان 14042000 لنتر پنبه 424,552 882,686,964 Rls. 95,336 $
32 1386 ازبکستان 47061000 خمير لينتر پنبه 162,945 866,284,793 Rls. 92,909 $
33 1386 ازبکستان 55063000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 100,507 834,712,231 Rls. 90,142 $
34 1386 ازبکستان 52051200 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا كثر43درسيستم متريك 54,514 793,891,779 Rls. 85,390 $
35 1386 ازبکستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 132,620 734,823,118 Rls. 80,264 $
36 1386 ازبکستان 84295219 بيل مكانيكي مستعمل ،يه قدرت 155اسب بخار وكمتر، با قابليت چرخش 360درجه ،باسال ساخت بيش ا ز5سال 28,000 729,038,520 Rls. 79,080 $
37 1386 ازبکستان 12074000 تخم كنجد 132,400 629,429,309 Rls. 67,731 $
38 1386 ازبکستان 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 22,900 609,304,827 Rls. 65,337 $
39 1386 ازبکستان 07133900 لوبياي غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 152,000 593,807,115 Rls. 63,517 $
40 1386 ازبکستان 76109000 ا سكلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 22,618 589,967,672 Rls. 63,684 $
41 1386 ازبکستان 28332500 سولفات هااز مس 6,780 547,188,346 Rls. 59,200 $
42 1386 ازبکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشك كرده كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 76,580 493,380,303 Rls. 52,970 $
43 1386 ازبکستان 15122100 روغن خام پنبه دا نه, ا عم ا زا ينكه ماده سمي(گوسيپولgossypol )آن گرفته شده يا نشده باشد 60,000 362,476,764 Rls. 39,052 $
44 1386 ازبکستان 08062010 مويز( ا نگورخشك كرده ) 64,165 309,818,347 Rls. 33,255 $
45 1386 ازبکستان 28151100 هيدرا كسيدسديم (سودسوزآور),جامد 108,006 282,298,010 Rls. 30,273 $
46 1386 ازبکستان 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا ييوقضايي ياپرتاب فضاپيما (باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 11,300 199,926,090 Rls. 21,630 $
47 1386 ازبکستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 15,800 171,730,398 Rls. 18,976 $
48 1386 ازبکستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءا جاق طبخ... )باسوخت گازي ياهم باگازوهم باسايرسوختها,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 6,580 146,704,896 Rls. 15,872 $
49 1386 ازبکستان 23033000 تفاله و آخال آبجوسازي يا تقطير 165,571 142,239,358 Rls. 15,254 $
50 1386 ازبکستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشك كرده ) 19,998 133,360,096 Rls. 14,371 $
51 1386 ازبکستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 2,570 41,900,043 Rls. 4,630 $
52 1386 ازبکستان 38210000 محيطهاي كشت آماده برا ي تكثير موجودا ت زنده ذره بيني 400 37,898,225 Rls. 4,087 $
53 1386 ازبکستان 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 120 7,064,858 Rls. 781 $
54 1386 ازبکستان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياكمتر با يابدون وزنه 5 4,436,727 Rls. 479 $
مجموع کل
1,214,993,614,767 ريال
مجموع کل
130,804,945 دلار
[1]