آمار کل " واردات از" کشور "ارمنستان" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 ارمنستان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 46,877,577 53,884,649,296 Rls. 5,798,521 $
2 1386 ارمنستان 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر 1,786,159 43,021,395,911 Rls. 4,627,766 $
3 1386 ارمنستان 48211000 ا نوا ع برچسب ا زكاغذ يامقوا , چاپ شده 113,157 42,384,037,221 Rls. 4,568,623 $
4 1386 ارمنستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 3,148,540 35,552,870,530 Rls. 3,825,680 $
5 1386 ارمنستان 28151200 هيدرا كسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 11,673,788 14,166,258,851 Rls. 1,521,601 $
6 1386 ارمنستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 32,929,000 13,880,699,578 Rls. 1,491,734 $
7 1386 ارمنستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 7,913,940 10,952,182,575 Rls. 1,178,943 $
8 1386 ارمنستان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 390 8,537,486,800 Rls. 932,701 $
9 1386 ارمنستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 4,483,813 6,119,284,973 Rls. 659,863 $
10 1386 ارمنستان 76071110 ورق ونوارنازك از آلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9 ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 232,590 5,704,187,074 Rls. 616,175 $
11 1386 ارمنستان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 238 5,620,902,168 Rls. 608,754 $
12 1386 ارمنستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 2,516,510 4,817,048,352 Rls. 518,336 $
13 1386 ارمنستان 85481019 قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي 1,721,100 4,605,990,314 Rls. 496,127 $
14 1386 ارمنستان 78019990 سايرسرب هاي تصفيه شده, به صورت كارنشده ،غيرمذكور درجاي ديگر 251,720 3,704,525,478 Rls. 398,230 $
15 1386 ارمنستان 76071910 ورق ونوار نازك ازآلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9ميكرون ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 109,452 2,998,203,321 Rls. 325,089 $
16 1386 ارمنستان 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 147,280 2,925,758,547 Rls. 313,380 $
17 1386 ارمنستان 84193100 خشك كننده هابرا ي محصولات كشاورزي 168,210 2,887,878,928 Rls. 311,861 $
18 1386 ارمنستان 85261000 دستگاههاي را دا ر 24 2,885,940,530 Rls. 310,753 $
19 1386 ارمنستان 85481029 ا نباره هاي برقي مصرف شده 808,350 2,881,702,460 Rls. 309,882 $
20 1386 ارمنستان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 130,450 2,714,546,107 Rls. 293,492 $
21 1386 ارمنستان 40024900 كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس ) 94,970 2,476,966,784 Rls. 267,541 $
22 1386 ارمنستان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 495,210 2,028,420,918 Rls. 218,068 $
23 1386 ارمنستان 86021000 لكوموتيوهاي ديزلي - برقي 160,000 2,014,074,300 Rls. 216,300 $
24 1386 ارمنستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 165,226 1,874,768,525 Rls. 201,503 $
25 1386 ارمنستان 28152000 هيدرا كسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 1,315,100 1,703,603,009 Rls. 183,564 $
26 1386 ارمنستان 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي كه عمل آمده ا ند 1,144,570 1,669,329,012 Rls. 179,430 $
27 1386 ارمنستان 84193200 خشك كننده هابرا ي چوب, خميركاغذ,كاغذيامقوا 130,090 1,627,138,961 Rls. 175,490 $
28 1386 ارمنستان 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست 1,222,490 1,323,803,257 Rls. 142,243 $
29 1386 ارمنستان 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 300 1,200,704,000 Rls. 129,677 $
30 1386 ارمنستان 84289000 ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 57,910 1,175,683,200 Rls. 126,690 $
31 1386 ارمنستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 62,240 1,137,166,449 Rls. 122,310 $
32 1386 ارمنستان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 56,909 1,124,808,410 Rls. 121,540 $
33 1386 ارمنستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 90,370 1,045,250,756 Rls. 112,486 $
34 1386 ارمنستان 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله كردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 49,070 1,032,089,899 Rls. 111,193 $
35 1386 ارمنستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 77,430 1,009,558,661 Rls. 108,899 $
36 1386 ارمنستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 63,170 903,093,662 Rls. 97,119 $
37 1386 ارمنستان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 39,490 900,560,737 Rls. 97,555 $
38 1386 ارمنستان 85415000 وسايل نيمه هادي (غير ا ز وسايل حساس در برا بر نور)غير مذكور درجاي ديگر 40 884,436,795 Rls. 94,836 $
39 1386 ارمنستان 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلكتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذكور 1 871,936,200 Rls. 92,700 $
40 1386 ارمنستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 44,520 694,223,465 Rls. 74,449 $
41 1386 ارمنستان 85322100 خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 11,460 658,669,421 Rls. 70,667 $
42 1386 ارمنستان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 44,570 641,301,831 Rls. 68,914 $
43 1386 ارمنستان 84271022 ا را به هاي خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت كمترا ز5تن 44,190 620,544,945 Rls. 66,818 $
44 1386 ارمنستان 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 31,770 619,459,054 Rls. 66,599 $
45 1386 ارمنستان 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 46,550 612,156,575 Rls. 66,164 $
46 1386 ارمنستان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 23,750 577,998,994 Rls. 61,977 $
47 1386 ارمنستان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 418,260 558,051,591 Rls. 60,318 $
48 1386 ارمنستان 29153200 ا ستات وينيل 30,400 542,621,472 Rls. 59,245 $
49 1386 ارمنستان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 23,560 540,250,701 Rls. 58,125 $
50 1386 ارمنستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 18,500 532,756,170 Rls. 57,165 $
51 1386 ارمنستان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 20,000 496,608,320 Rls. 53,560 $
52 1386 ارمنستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 254,460 490,625,972 Rls. 52,754 $
53 1386 ارمنستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 20,380 485,961,759 Rls. 52,365 $
54 1386 ارمنستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 48,820 485,588,259 Rls. 52,966 $
55 1386 ارمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 118,740 474,377,713 Rls. 50,966 $
56 1386 ارمنستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 45,280 441,078,563 Rls. 47,783 $
57 1386 ارمنستان 76071990 صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 19,730 417,851,430 Rls. 44,805 $
58 1386 ارمنستان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 21,400 413,245,984 Rls. 44,345 $
59 1386 ارمنستان 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 69,590 397,348,120 Rls. 42,857 $
60 1386 ارمنستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 72,990 391,644,868 Rls. 42,085 $
61 1386 ارمنستان 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين... 22,450 375,072,440 Rls. 40,579 $
62 1386 ارمنستان 40029900 سايرمحصولات كائوچوي سنتتيك وشبه كائوچو كه درجاي ديگرمذكورنباشد(غيرا زشيره يا لاتكس ) 29,460 343,871,000 Rls. 37,138 $
63 1386 ارمنستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر 13,950 335,001,577 Rls. 35,921 $
64 1386 ارمنستان 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 15,020 333,236,800 Rls. 36,194 $
65 1386 ارمنستان 84512900 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشترا ز10كيلوگرم شستني خشك 11,500 327,029,955 Rls. 35,233 $
66 1386 ارمنستان 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاك بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 9,750 326,180,400 Rls. 35,149 $
67 1386 ارمنستان 84623900 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 20,470 303,812,937 Rls. 32,643 $
68 1386 ارمنستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 9,500 297,327,625 Rls. 31,885 $
69 1386 ارمنستان 85015390 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لكتروموتورقفس سنجابي 20,535 265,980,285 Rls. 28,341 $
70 1386 ارمنستان 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي. 400 258,571,200 Rls. 27,785 $
71 1386 ارمنستان 44072900 چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, بضخامت بيش ا ز6mmا زگونه گرمسيري مذكوردريادداشت 1فصل 44 171,180 250,964,871 Rls. 27,098 $
72 1386 ارمنستان 44089000 سايرورقهاي روكش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, كه ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 28,450 250,840,383 Rls. 26,949 $
73 1386 ارمنستان 28491000 كربورهاي كلسيم 74,205 228,889,434 Rls. 24,685 $
74 1386 ارمنستان 86071100 بوژي محرك و بوژي را هنماي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 11,200 215,414,520 Rls. 22,902 $
75 1386 ارمنستان 22011000 آب معدني و آب گازدا ر شده , شيرين نشده 82,552 213,003,449 Rls. 23,007 $
76 1386 ارمنستان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دا دن كائوچوياموا دپلاستيكي, غيرمذكوردرجاي ديگر 10,500 206,502,125 Rls. 22,145 $
77 1386 ارمنستان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 7,410 206,460,355 Rls. 22,332 $
78 1386 ارمنستان 92012000 پيانو با سيم يازه ا فقي 4,740 200,729,630 Rls. 21,809 $
79 1386 ارمنستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده 16,170 182,717,720 Rls. 19,681 $
80 1386 ارمنستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 9,000 175,459,965 Rls. 18,818 $
81 1386 ارمنستان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 615 174,515,027 Rls. 18,864 $
82 1386 ارمنستان 48184090 سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشك ولاييپوشك برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذكور 7,000 170,297,935 Rls. 18,261 $
83 1386 ارمنستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 2,300 164,701,017 Rls. 17,819 $
84 1386 ارمنستان 85016410 ژنراتور ها باجريان متناوب (الترناتورها ) به قدرت 750تا1500كيلو ولت آمپر 10,555 159,804,000 Rls. 17,137 $
85 1386 ارمنستان 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم كاري كه در جاي ديگرمذكور نباشد 5,664 148,220,842 Rls. 15,816 $
86 1386 ارمنستان 12021000 بادا م زميني (آرا شيد) ,با پوست ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده 20,000 138,901,886 Rls. 15,028 $
87 1386 ارمنستان 73089090 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 33,100 136,771,640 Rls. 14,667 $
88 1386 ارمنستان 84821000 بلبرينگ. 7,300 132,892,124 Rls. 14,332 $
89 1386 ارمنستان 28391100 متاسيليكات هاي سديم 57,015 129,120,940 Rls. 13,902 $
90 1386 ارمنستان 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 6,170 128,537,820 Rls. 13,905 $
91 1386 ارمنستان 25120000 خاك سيليسي سنگوا ره (كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاك هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 24,020 122,630,658 Rls. 13,179 $
92 1386 ارمنستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,000 120,072,250 Rls. 12,875 $
93 1386 ارمنستان 28151100 هيدرا كسيدسديم (سودسوزآور),جامد 86,010 110,821,639 Rls. 11,943 $
94 1386 ارمنستان 84612000 ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 6,300 108,273,600 Rls. 11,588 $
95 1386 ارمنستان 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 4,500 108,065,025 Rls. 11,588 $
96 1386 ارمنستان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 14,000 103,195,573 Rls. 11,208 $
97 1386 ارمنستان 84201000 ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيرا زآنهائيكه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 8,500 100,475,816 Rls. 10,819 $
98 1386 ارمنستان 84615000 ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 4,040 95,777,286 Rls. 10,336 $
99 1386 ارمنستان 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500KVAبجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ 9,700 93,046,183 Rls. 9,991 $
100 1386 ارمنستان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله كشي از آلياژهاي مس. 2,000 92,902,200 Rls. 10,050 $
101 1386 ارمنستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 83,150 92,858,368 Rls. 9,959 $
102 1386 ارمنستان 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 14,300 75,290,229 Rls. 8,101 $
103 1386 ارمنستان 84603990 سايرماشينهاي تيزكردن فلز ، فاقد كنترل شماره اي بجز ماشين سنگ سنباده 2,920 69,550,750 Rls. 7,519 $
104 1386 ارمنستان 85366100 سرپيچ لامپ 750 60,206,214 Rls. 6,470 $
105 1386 ارمنستان 82081000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز. 2,974 59,885,179 Rls. 6,432 $
106 1386 ارمنستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت كارنشده 4,100 52,654,971 Rls. 5,683 $
107 1386 ارمنستان 28332400 سولفات هااز نيكل 1,000 46,265,175 Rls. 5,025 $
108 1386 ارمنستان 92011000 پيانو با سيم يازه عمودي 1,000 40,764,610 Rls. 4,405 $
109 1386 ارمنستان 68022900 سنگ يادبودياسنگ ساختماني,غيرمذكوردرجاي ديگر,بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه 21,291 40,057,497 Rls. 4,320 $
110 1386 ارمنستان 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيكرومترورطوبت سنج ، غير مذكور در جاي ديگر 700 40,031,638 Rls. 4,296 $
111 1386 ارمنستان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 1,020 39,002,398 Rls. 4,236 $
112 1386 ارمنستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 1,360 38,999,544 Rls. 4,198 $
113 1386 ارمنستان 84272022 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت كمترا ز10تن 4,600 38,711,293 Rls. 4,151 $
114 1386 ارمنستان 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا ركار و وا نت 1,200 36,774,801 Rls. 3,965 $
115 1386 ارمنستان 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 1,500 34,552,089 Rls. 3,753 $
116 1386 ارمنستان 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 550 34,037,019 Rls. 3,658 $
117 1386 ارمنستان 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 320 33,252,017 Rls. 3,573 $
118 1386 ارمنستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 1,000 31,385,209 Rls. 3,375 $
119 1386 ارمنستان 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 1,600 30,310,710 Rls. 3,246 $
120 1386 ارمنستان 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج 27,030 29,446,216 Rls. 3,172 $
121 1386 ارمنستان 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 600 28,718,460 Rls. 3,090 $
122 1386 ارمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,350 27,287,325 Rls. 3,015 $
123 1386 ارمنستان 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 450 26,883,153 Rls. 2,876 $
124 1386 ارمنستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 1,639 26,284,271 Rls. 2,823 $
125 1386 ارمنستان 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 7 25,352,000 Rls. 2,730 $
126 1386 ارمنستان 72021930 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا كمترا ز 2درصدوزني كربن صورت پودرزير425ميكرون 3,000 19,500,000 Rls. 2,088 $
127 1386 ارمنستان 90173000 ميكرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 424 18,674,344 Rls. 2,006 $
128 1386 ارمنستان 84253900 چرخهاي كشنده, چرخهاي طناب, بدون موتوربرقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,000 16,787,520 Rls. 1,809 $
129 1386 ارمنستان 84604000 ماشين هاي هموا ركردن ياصاف كردن, برا ي كاربرروي فلز0 1,400 16,662,310 Rls. 1,803 $
130 1386 ارمنستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 649 16,627,114 Rls. 1,785 $
131 1386 ارمنستان 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 800 15,198,486 Rls. 1,638 $
132 1386 ارمنستان 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا كثر75 كيلووا ت (KW) 830 12,351,092 Rls. 1,324 $
133 1386 ارمنستان 73209000 فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 600 12,114,207 Rls. 1,304 $
134 1386 ارمنستان 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 400 11,904,431 Rls. 1,276 $
135 1386 ارمنستان 84314100 سطل, بيل, چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 800 11,658,961 Rls. 1,257 $
136 1386 ارمنستان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 250 11,460,192 Rls. 1,236 $
137 1386 ارمنستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 120 11,436,708 Rls. 1,236 $
138 1386 ارمنستان 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 540 10,874,266 Rls. 1,168 $
139 1386 ارمنستان 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي كه به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 200 8,482,759 Rls. 916 $
140 1386 ارمنستان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 170 8,152,421 Rls. 875 $
141 1386 ارمنستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 350 6,700,974 Rls. 721 $
142 1386 ارمنستان 84134000 تلمبه هاي بتون 100 6,212,960 Rls. 670 $
143 1386 ارمنستان 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 400 5,952,682 Rls. 638 $
144 1386 ارمنستان 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 100 5,759,216 Rls. 618 $
145 1386 ارمنستان 85391000 لامپ موسوم به چرا غ سربسته (units lamp beam sealed) 300 5,759,216 Rls. 618 $
146 1386 ارمنستان 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو 276 5,552,205 Rls. 596 $
147 1386 ارمنستان 90118000 ميكروسكوپهاي مركب ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر 100 4,786,410 Rls. 515 $
148 1386 ارمنستان 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 50 3,506,110 Rls. 376 $
149 1386 ارمنستان 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيكي 80 3,266,542 Rls. 350 $
150 1386 ارمنستان 73181390 سايرقلاب پيچي وپيچ سرحلقه ا ي ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديدشده 20 396,721 Rls. 43 $
مجموع کل
316,485,736,871 ريال
مجموع کل
34,086,116 دلار
[1]