آمار کل " واردات از" کشور "اردن" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 اردن 31042000 كلرور پتاسيم 31,500,000 70,478,334,360 Rls. 7,614,340 $
2 1386 اردن 25102000 فسفات كلسيم طبيعي , فسفات آلومينوكلسيك وگل سفيد فسفاته آسياب شده 84,900,000 69,769,656,166 Rls. 7,522,267 $
3 1386 اردن 24039900 ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده وبدل آنها , كه در جاي ديگري مذكور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 1,854,613 44,954,127,617 Rls. 4,844,286 $
4 1386 اردن 24022000 سيگار حاوي توتون 403,111 9,348,803,075 Rls. 1,008,865 $
5 1386 اردن 28262000 فلوئوروسيليكاتهاي سديم ياپتاسيم 499,000 6,372,259,821 Rls. 682,328 $
6 1386 اردن 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره كاج 477,698 3,332,080,396 Rls. 357,328 $
7 1386 اردن 34039900 ساير فرآورده هاي روا ن كننده فاقدروغنهاي نفتي يامعدني , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 120,000 2,903,188,562 Rls. 314,062 $
8 1386 اردن 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 10,190 2,607,610,500 Rls. 281,250 $
9 1386 اردن 31051010 كود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 223,985 2,508,691,561 Rls. 270,379 $
10 1386 اردن 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 5,300 2,083,778,000 Rls. 223,461 $
11 1386 اردن 31059090 سايركودهاي غيرمذكور 45,032 1,761,207,367 Rls. 188,059 $
12 1386 اردن 73101000 منبع, چليك, بشكه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 16,720 1,679,252,353 Rls. 181,051 $
13 1386 اردن 39140000 مبادله كننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شكال ا بتدا يي 45,334 1,424,043,135 Rls. 153,001 $
14 1386 اردن 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك) 24,840 725,213,909 Rls. 77,763 $
15 1386 اردن 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 2,778 723,599,815 Rls. 78,058 $
16 1386 اردن 29333300 آلفن تالين (inn)آنيل ا ريدين (inn)بزيترا ميد(inn) برومازپام و...ا ملاح ا ين محصولات 10 668,951,102 Rls. 72,241 $
17 1386 اردن 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 19,958 573,929,862 Rls. 62,046 $
18 1386 اردن 24039100 توتون و تنباكوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 16,250 514,948,402 Rls. 55,294 $
19 1386 اردن 31056000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي فسفر و پتاسيم كه در جاي ديگري مذكور نباشد 31,257 443,474,430 Rls. 47,652 $
20 1386 اردن 31051090 سايركودهابه شكل قرص ياا شكال هماننددربسته.... ناخالص كمترا ز10كيلوگرم غيرمذكور 19,415 383,457,790 Rls. 41,121 $
21 1386 اردن 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 690 356,386,880 Rls. 38,412 $
22 1386 اردن 31052000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز كننده ا زت , فسفر و پتاسيم NPK 44,000 349,937,850 Rls. 37,547 $
23 1386 اردن 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 168 345,148,429 Rls. 37,342 $
24 1386 اردن 39173300 سايرلوله هامستحكم نشده و بنحوديگري باسايرموادجورنشده ,بالوا زم وملحقات 21,595 227,057,895 Rls. 24,481 $
25 1386 اردن 38081029 ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده ) 1,963 223,146,079 Rls. 23,922 $
26 1386 اردن 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شكل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني كاربرد دارد به غير از ژل الكترود پزشكي 45 182,952,198 Rls. 19,804 $
27 1386 اردن 28152000 هيدرا كسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 21,000 174,143,614 Rls. 18,818 $
28 1386 اردن 90011090 سايرا لياف ا پتيكي,دسته وكابل ا لياف ا پتيكي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 224 156,053,940 Rls. 16,787 $
29 1386 اردن 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي 4,235 152,567,218 Rls. 16,444 $
30 1386 اردن 33051000 شامپوها 5,054 128,084,839 Rls. 13,648 $
31 1386 اردن 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 200 89,161,180 Rls. 9,639 $
32 1386 اردن 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 2,000 48,047,676 Rls. 5,165 $
33 1386 اردن 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 15 24,567,230 Rls. 2,659 $
34 1386 اردن 85340000 مدا رهاي چاپي 138 11,261,703 Rls. 1,218 $
35 1386 اردن 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 1 9,696,410 Rls. 1,049 $
36 1386 اردن 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودكار) 135 8,413,905 Rls. 907 $
37 1386 اردن 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 190 5,700,000 Rls. 613 $
38 1386 اردن 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 28 4,662,809 Rls. 500 $
مجموع کل
225,753,598,078 ريال
مجموع کل
24,343,809 دلار
[1]