آمار کل " واردات از" کشور "اتريش" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 اتريش 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 253,307,508 1,458,053,975,978 Rls. 157,278,659 $
2 1386 اتريش 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 116,005,206 723,414,189,417 Rls. 77,731,251 $
3 1386 اتريش 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 105,477,617 612,121,190,377 Rls. 65,877,865 $
4 1386 اتريش 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 83,765,578 587,780,099,255 Rls. 63,273,390 $
5 1386 اتريش 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 172,693,925 379,084,643,971 Rls. 40,952,519 $
6 1386 اتريش 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 58,003,619 324,471,071,278 Rls. 34,909,138 $
7 1386 اتريش 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 35,322,450 322,089,690,430 Rls. 34,719,166 $
8 1386 اتريش 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 143,545 225,631,959,193 Rls. 24,262,770 $
9 1386 اتريش 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 31,406,820 216,843,460,413 Rls. 23,279,554 $
10 1386 اتريش 10030000 جو 55,959,090 214,075,806,280 Rls. 23,173,393 $
11 1386 اتريش 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 303,079 204,448,344,246 Rls. 21,970,879 $
12 1386 اتريش 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 55,587,928 203,046,434,309 Rls. 21,791,843 $
13 1386 اتريش 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 27,714,750 187,872,162,370 Rls. 20,196,209 $
14 1386 اتريش 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 28,232,510 186,027,606,103 Rls. 19,996,856 $
15 1386 اتريش 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 448,565 154,337,565,516 Rls. 16,641,893 $
16 1386 اتريش 23040000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 42,900,000 138,446,617,058 Rls. 14,901,043 $
17 1386 اتريش 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 30,000,000 128,813,332,500 Rls. 13,888,230 $
18 1386 اتريش 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 16,542,068 115,364,868,577 Rls. 12,410,306 $
19 1386 اتريش 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 12,355,407 108,630,084,363 Rls. 11,695,850 $
20 1386 اتريش 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,561,233 106,882,353,067 Rls. 11,513,759 $
21 1386 اتريش 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 14,665,062 101,247,524,377 Rls. 10,873,274 $
22 1386 اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 11,665,924 93,400,568,910 Rls. 10,040,281 $
23 1386 اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره كاج 12,550,100 92,697,282,736 Rls. 9,999,160 $
24 1386 اتريش 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 216,479 85,367,747,301 Rls. 9,208,374 $
25 1386 اتريش 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 187,177 83,193,797,391 Rls. 8,950,049 $
26 1386 اتريش 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 97,932 81,703,924,835 Rls. 8,830,817 $
27 1386 اتريش 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 13,122,434 80,402,718,154 Rls. 8,666,367 $
28 1386 اتريش 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 15,574,527 80,115,066,994 Rls. 8,621,769 $
29 1386 اتريش 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 353,659 69,686,559,000 Rls. 7,531,157 $
30 1386 اتريش 48109200 ساير كاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 11,954,745 68,474,646,037 Rls. 7,378,764 $
31 1386 اتريش 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبك ياسنگين, كه درجاي ديگري مذكورنباشد 230,680 65,724,768,440 Rls. 7,115,380 $
32 1386 اتريش 69021000 آجر,بلوك, جهارگوش نسوز...بابيش ا ز50%منيزيم, كلسيم, كرم باشند 3,956,532 63,570,073,187 Rls. 6,849,657 $
33 1386 اتريش 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 104,712 63,314,697,624 Rls. 6,812,716 $
34 1386 اتريش 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 51,140 63,209,757,235 Rls. 6,770,352 $
35 1386 اتريش 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 5,928,568 52,462,856,662 Rls. 5,651,073 $
36 1386 اتريش 84623900 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 40,755 47,784,703,506 Rls. 5,177,665 $
37 1386 اتريش 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن ياتحت حرارت قراردادن كلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 260,685 44,130,621,973 Rls. 4,736,915 $
38 1386 اتريش 86080000 ملحقات ومهاركننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مكانيكي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 661,813 43,776,317,103 Rls. 4,711,541 $
39 1386 اتريش 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 6,584,101 42,514,508,785 Rls. 4,565,679 $
40 1386 اتريش 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 6,685,500 41,326,059,039 Rls. 4,442,707 $
41 1386 اتريش 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,960,170 41,203,871,026 Rls. 4,443,605 $
42 1386 اتريش 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 73,781 40,848,047,104 Rls. 4,382,486 $
43 1386 اتريش 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 265,001 40,589,751,916 Rls. 4,335,030 $
44 1386 اتريش 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن كاغذيامقوا 1,350,000 39,679,612,838 Rls. 4,285,055 $
45 1386 اتريش 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) وبه قدرت بيش ا ز1500KVA 212,485 37,005,365,411 Rls. 3,994,613 $
46 1386 اتريش 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 176,180 27,315,478,796 Rls. 2,955,883 $
47 1386 اتريش 84462100 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ا زنوع ماكودار برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm داراي موتور 176,345 26,566,902,039 Rls. 2,854,875 $
48 1386 اتريش 48041900 ساير كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 4,427,400 26,263,377,215 Rls. 2,826,489 $
49 1386 اتريش 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 328,062 26,053,195,620 Rls. 2,793,907 $
50 1386 اتريش 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 1,277,578 24,658,840,628 Rls. 2,651,118 $
51 1386 اتريش 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق 1,865,786 24,420,213,156 Rls. 2,638,450 $
52 1386 اتريش 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 1,608,750 23,388,269,400 Rls. 2,531,234 $
53 1386 اتريش 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 3,409,614 21,969,004,789 Rls. 2,364,012 $
54 1386 اتريش 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 32,567 21,899,434,486 Rls. 2,355,723 $
55 1386 اتريش 85015390 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لكتروموتورقفس سنجابي 120,591 21,440,827,162 Rls. 2,300,655 $
56 1386 اتريش 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 23,053 20,304,982,294 Rls. 2,172,802 $
57 1386 اتريش 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيك غيرمذكوردرجاي ديگر 62,713 19,109,052,339 Rls. 2,055,476 $
58 1386 اتريش 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 74,942 18,756,833,846 Rls. 2,021,865 $
59 1386 اتريش 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل كالا,كه درجاي ديگري مذكورنباشد. 50,400 18,679,821,264 Rls. 2,005,951 $
60 1386 اتريش 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 516,483 17,304,620,067 Rls. 1,865,096 $
61 1386 اتريش 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب كردن روي وسايط نقليه جاده اي 105,092 17,288,804,474 Rls. 1,862,874 $
62 1386 اتريش 90011090 سايرا لياف ا پتيكي,دسته وكابل ا لياف ا پتيكي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 31,965 16,922,117,040 Rls. 1,824,561 $
63 1386 اتريش 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 78,473 16,691,260,331 Rls. 1,786,585 $
64 1386 اتريش 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 106,799 15,723,186,004 Rls. 1,690,275 $
65 1386 اتريش 29349990 سايرا سيدهاي نوكلوئيك وا ملاح آن هاوتركيبات هتروسيكليك غيرمذكور درجاي ديگر 2,680 15,647,205,280 Rls. 1,681,006 $
66 1386 اتريش 76071990 صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 121,684 15,285,725,505 Rls. 1,644,693 $
67 1386 اتريش 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 5,045 15,269,218,259 Rls. 1,651,485 $
68 1386 اتريش 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص ببين ا ز5/0تا 8/0گرم درسانتيمتر مكعب كارشده 2,725,190 14,953,095,260 Rls. 1,605,625 $
69 1386 اتريش 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 213,084 14,762,625,747 Rls. 1,588,628 $
70 1386 اتريش 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 7,600 14,736,390,688 Rls. 1,580,040 $
71 1386 اتريش 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 223,393 14,673,357,888 Rls. 1,561,642 $
72 1386 اتريش 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شكني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي كشاورزي ياجنگلدا ري. 49,422 14,565,781,661 Rls. 1,571,125 $
73 1386 اتريش 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 48,930 14,342,818,860 Rls. 1,548,901 $
74 1386 اتريش 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 31,462 14,239,124,973 Rls. 1,519,906 $
75 1386 اتريش 47042100 خميرچوب شيميائي آماده شدهباسولفيت, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده, سفيدشده تيره كاج 1,711,393 13,649,312,801 Rls. 1,469,451 $
76 1386 اتريش 87053000 وسايط نقليه آتش نشاني 50,138 13,570,684,145 Rls. 1,466,942 $
77 1386 اتريش 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 2,938,620 13,352,078,978 Rls. 1,444,561 $
78 1386 اتريش 84440000 ماشين هاي ا كسترودينگ كشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيك يامصنوعي 36,451 13,201,876,880 Rls. 1,415,599 $
79 1386 اتريش 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 25,570 12,850,911,223 Rls. 1,389,136 $
80 1386 اتريش 29181400 ا سيدسيتريك 1,578,792 12,799,037,654 Rls. 1,380,752 $
81 1386 اتريش 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 26,540 11,700,199,396 Rls. 1,292,840 $
82 1386 اتريش 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 22,533 11,452,371,273 Rls. 1,231,602 $
83 1386 اتريش 48025800 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10%ا زا لياف مكانيكي 1,263,505 11,404,493,823 Rls. 1,224,517 $
84 1386 اتريش 90312000 دستگاههاي آزمايش 16,186 11,332,462,669 Rls. 1,224,653 $
85 1386 اتريش 55041000 ا لياف مصنوعي غيريكسره, ا زويسكوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 452,798 11,109,475,816 Rls. 1,193,981 $
86 1386 اتريش 28403000 پرا كسوبرا ت ها( پرا يرا تها) 1,110,400 10,965,287,439 Rls. 1,180,045 $
87 1386 اتريش 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطركمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذكوردرجاي ديگر 1,979,155 10,825,799,106 Rls. 1,163,814 $
88 1386 اتريش 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 1,275,000 10,606,295,524 Rls. 1,137,282 $
89 1386 اتريش 84631000 دستگاههاي كشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 39,930 10,290,594,341 Rls. 1,106,754 $
90 1386 اتريش 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 21,040 10,181,338,796 Rls. 1,100,603 $
91 1386 اتريش 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63كيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 164,361 9,904,573,783 Rls. 1,064,672 $
92 1386 اتريش 84743900 سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 13,548 9,850,935,700 Rls. 1,047,303 $
93 1386 اتريش 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 1,469,840 9,847,840,638 Rls. 1,049,317 $
94 1386 اتريش 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 3,437 9,794,885,330 Rls. 1,056,664 $
95 1386 اتريش 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 10,431 9,461,256,546 Rls. 1,023,653 $
96 1386 اتريش 85043110 ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر 13,690 9,225,633,104 Rls. 987,740 $
97 1386 اتريش 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 470,250 9,202,412,288 Rls. 990,813 $
98 1386 اتريش 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 481,292 8,974,400,000 Rls. 961,165 $
99 1386 اتريش 29212900 پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ;ا ملاح ا ين تركيبات 356,400 8,958,104,549 Rls. 963,838 $
100 1386 اتريش 27040090 سايركك ها ونيمه كك ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذكوردرجاي ديگر 3,000,000 8,806,217,518 Rls. 948,946 $
101 1386 اتريش 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 530,000 8,723,809,901 Rls. 935,989 $
102 1386 اتريش 48025600 كاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا كثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 950,359 8,575,783,560 Rls. 925,309 $
103 1386 اتريش 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 1,151,845 8,487,344,528 Rls. 910,073 $
104 1386 اتريش 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 37,839 8,462,896,550 Rls. 910,058 $
105 1386 اتريش 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 13,184 8,419,482,887 Rls. 907,494 $
106 1386 اتريش 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 10,563 8,273,008,125 Rls. 891,049 $
107 1386 اتريش 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تكيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذكوردرجاي ديگر 44,500 8,238,472,034 Rls. 885,224 $
108 1386 اتريش 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 519,750 7,991,178,004 Rls. 866,254 $
109 1386 اتريش 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي. 41,006 7,600,360,848 Rls. 816,102 $
110 1386 اتريش 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 86,083 7,502,524,428 Rls. 808,040 $
111 1386 اتريش 90183960 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينرووا كوتينر)ا زجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدا نعقادخون 64,900 7,432,656,217 Rls. 803,000 $
112 1386 اتريش 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 70,742 7,382,052,699 Rls. 792,587 $
113 1386 اتريش 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 22,779 7,125,320,841 Rls. 770,981 $
114 1386 اتريش 68159100 سايرا شياءدا را ي منيزيت, دولوميت ياكروميت. 765,796 6,980,833,355 Rls. 749,261 $
115 1386 اتريش 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 15,540 6,880,684,593 Rls. 740,374 $
116 1386 اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 53,625 6,860,607,273 Rls. 736,222 $
117 1386 اتريش 85371010 پانلهاي ا لكتريكي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 4,790 6,799,656,744 Rls. 751,343 $
118 1386 اتريش 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 20,992 6,799,536,301 Rls. 732,913 $
119 1386 اتريش 85015310 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرون(asgnchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات ،باجريان متناوب ،چند فاز 18,138 6,788,481,233 Rls. 749,656 $
120 1386 اتريش 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 30,343 6,672,082,488 Rls. 719,638 $
121 1386 اتريش 72029200 فرووا ناديوم. 20,750 6,668,124,170 Rls. 715,004 $
122 1386 اتريش 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 4,260 6,637,047,128 Rls. 715,585 $
123 1386 اتريش 85354090 برق گير ,محدودكننده ولتاژ ,مسدودكننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 2,574 6,532,521,174 Rls. 703,316 $
124 1386 اتريش 84659100 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, وغيره 51,632 6,510,969,735 Rls. 702,900 $
125 1386 اتريش 69022020 آجر-بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي كه به لحاظ وزني داراي بيش از50 درصد الومين و10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا باشد غيرمذكور درجاي ديگر 862,475 6,396,005,261 Rls. 690,034 $
126 1386 اتريش 10011090 ساير گندم سخت 3,102,410 6,374,159,269 Rls. 688,354 $
127 1386 اتريش 90273020 ا سپكترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 2,324 6,355,810,778 Rls. 683,986 $
128 1386 اتريش 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 550 6,353,369,845 Rls. 682,703 $
129 1386 اتريش 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 5,210 6,307,810,974 Rls. 676,816 $
130 1386 اتريش 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 101,140 6,300,705,548 Rls. 674,857 $
131 1386 اتريش 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 420,750 6,145,454,618 Rls. 658,183 $
132 1386 اتريش 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدهابرا ي ماشين هاي كاغذسازي بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 9,436 6,101,137,742 Rls. 655,559 $
133 1386 اتريش 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 169,450 6,029,111,025 Rls. 646,209 $
134 1386 اتريش 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت بيشترا ز10000 كيلوولت آمپر 72,515 5,934,156,060 Rls. 639,319 $
135 1386 اتريش 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت بيشترا ز650 كيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 40,645 5,721,070,510 Rls. 612,477 $
136 1386 اتريش 72269200 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطسردنوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكودرجاي ديگر 263,330 5,656,083,508 Rls. 609,100 $
137 1386 اتريش 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 4,440 5,549,271,220 Rls. 598,750 $
138 1386 اتريش 29350099 سايرسولفون ا ميدهاغيرمذكور 9,899 5,501,990,630 Rls. 592,887 $
139 1386 اتريش 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 22,869 5,483,777,869 Rls. 588,351 $
140 1386 اتريش 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 1,485 5,190,087,635 Rls. 558,137 $
141 1386 اتريش 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 2,783 5,046,957,827 Rls. 542,674 $
142 1386 اتريش 98870442 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربكس ، ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 22,726 4,995,560,000 Rls. 540,411 $
143 1386 اتريش 38123050 پايدا ركننده ها برپايه فسفيت سرب 145,500 4,956,370,421 Rls. 536,646 $
144 1386 اتريش 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 136,185 4,950,315,231 Rls. 531,724 $
145 1386 اتريش 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 11,122 4,885,367,440 Rls. 528,372 $
146 1386 اتريش 85353090 كليدهاي جدا كننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژمساوي يا بيش از 5/72 كيلوولت 15,977 4,826,917,422 Rls. 511,814 $
147 1386 اتريش 70189020 اشياءكوچك شيشه اي كار شده جهت ايمني جاده ها غير مذكور درجاي ديگر 3,973 4,790,753,394 Rls. 516,356 $
148 1386 اتريش 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 60,022 4,775,082,669 Rls. 513,445 $
149 1386 اتريش 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 282,656 4,769,884,395 Rls. 511,516 $
150 1386 اتريش 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماكودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 29,175 4,769,034,393 Rls. 511,479 $
151 1386 اتريش 29163200 پرا كسيد بنزوئيل و كلروبنزوئيل 39,511 4,737,695,601 Rls. 506,867 $
152 1386 اتريش 68042220 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ازساير ساينده هاي فشرده مسلح (تقويت )شده 47,913 4,727,373,195 Rls. 507,356 $
153 1386 اتريش 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 181,735 4,721,205,928 Rls. 521,680 $
154 1386 اتريش 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 299 4,716,293,067 Rls. 509,261 $
155 1386 اتريش 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 6,191 4,696,750,837 Rls. 504,234 $
156 1386 اتريش 84461000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي بافتن پارچه به عرض حدا كثر30سانتيمتر 33,194 4,679,313,484 Rls. 503,876 $
157 1386 اتريش 84512900 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشترا ز10كيلوگرم شستني خشك 80,650 4,675,800,381 Rls. 503,459 $
158 1386 اتريش 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 14,420 4,674,176,640 Rls. 502,060 $
159 1386 اتريش 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت كردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 19,000 4,639,269,487 Rls. 499,814 $
160 1386 اتريش 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 54,080 4,598,246,850 Rls. 499,936 $
161 1386 اتريش 29400000 قندهاي خالص ا زلحاظ شيميائي(باستثناي گلوكز,وغيره )استرهاي قندوا ملاح, غيرمذكوردرجاي ديگر 170,000 4,567,590,350 Rls. 492,389 $
162 1386 اتريش 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاكي مترها وتاكئو مترها 157 4,431,208,319 Rls. 489,636 $
163 1386 اتريش 29221990 سايرآمينوا لكلهابجزآنهاييكه بيش ا زيك نوع عامل ا كسيژن دا رندا تر...غيرمذكوردرجاي ديگر 34,803 4,409,067,727 Rls. 472,879 $
164 1386 اتريش 69022010 اجر ,بلوكه چهارگوش نسوزدا را ي 93درصد يا بيشترسليس (2Sio)باشد 400,422 4,333,625,633 Rls. 468,196 $
165 1386 اتريش 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 7,423 4,298,357,838 Rls. 461,915 $
166 1386 اتريش 84011000 رآكتورهاي هسته ا ي. 13,600 4,289,648,787 Rls. 462,645 $
167 1386 اتريش 39219090 سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا رغيرا زموا دپلاستيكي ا سفنجي غيرمذكور 94,945 4,256,950,740 Rls. 457,199 $
168 1386 اتريش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 13,545 4,244,632,198 Rls. 458,040 $
169 1386 اتريش 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شكل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 30,000 4,084,135,720 Rls. 439,189 $
170 1386 اتريش 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 2,542 4,016,660,005 Rls. 434,180 $
171 1386 اتريش 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 38,951 3,973,041,676 Rls. 425,544 $
172 1386 اتريش 44111100 تخته فيبري ا زچوب ياا زسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش از 8/0 گرم درسانتيمتر مكعب كارنشده 584,951 3,925,075,375 Rls. 422,260 $
173 1386 اتريش 90181100 دستگاههاي ا لكتروكارديوگرا ف 16,371 3,919,372,188 Rls. 422,169 $
174 1386 اتريش 48064000 كاغذشيشه نماوسايركاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشكل رول ياورق, غيرمذكوردرجاي ديگر 456,322 3,903,780,314 Rls. 418,578 $
175 1386 اتريش 69032020 ا شياء سرا ميكي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 162,651 3,893,571,720 Rls. 421,007 $
176 1386 اتريش 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 21,765 3,891,247,450 Rls. 423,547 $
177 1386 اتريش 40170090 كائوچوي سفت شده به هرشكل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 18,408 3,828,065,070 Rls. 407,959 $
178 1386 اتريش 84471100 ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا كثر165ميليمتر 25,471 3,786,082,350 Rls. 408,071 $
179 1386 اتريش 85153900 ماشين هاي جوشكاري فلزا ت باقوس ا لكتريكي (ا زجمله قوس پلاسمائي) ,غيرخودكار 3,720 3,763,609,738 Rls. 407,129 $
180 1386 اتريش 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 25,000 3,710,503,948 Rls. 400,573 $
181 1386 اتريش 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 8,385 3,658,233,482 Rls. 394,604 $
182 1386 اتريش 48103200 كاغذكرا فت, سفيدشده, كه بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 453,677 3,644,288,666 Rls. 392,042 $
183 1386 اتريش 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا ييوقضايي ياپرتاب فضاپيما (باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 1,050 3,628,544,296 Rls. 389,873 $
184 1386 اتريش 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 36,166 3,573,496,239 Rls. 383,857 $
185 1386 اتريش 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره. 3,658 3,533,984,694 Rls. 381,425 $
186 1386 اتريش 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 12,644 3,484,379,569 Rls. 375,196 $
187 1386 اتريش 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 5,051 3,482,356,146 Rls. 375,577 $
188 1386 اتريش 84322900 كلوخ شكن غيرا زكلوخ شكن ديسكي,دستگاه شيارزن, دستگاه كشت وزرع, دستگاه ريشه كني ودستگاه كج بيل غير مذكور درجاي ديگر 53,863 3,438,370,852 Rls. 368,819 $
189 1386 اتريش 39046120 پودر( پلي تترا فلوئوروا تيلن ) 357,000 3,421,701,343 Rls. 370,194 $
190 1386 اتريش 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 780 3,409,747,604 Rls. 368,387 $
191 1386 اتريش 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين كه توليد دا خلي ندا رند 1,408 3,391,309,112 Rls. 365,560 $
192 1386 اتريش 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,306 3,308,890,754 Rls. 355,846 $
193 1386 اتريش 76071910 ورق ونوار نازك ازآلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9ميكرون ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 23,424 3,298,690,961 Rls. 355,398 $
194 1386 اتريش 44112110 تخته فيبر با ضخامت 6ميليمتر وكمتر كارنشده باجرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم درسانتيمتر مكعب 762,780 3,252,869,368 Rls. 351,690 $
195 1386 اتريش 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 13,571 3,223,284,771 Rls. 348,095 $
196 1386 اتريش 48101900 سايركاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..غيرمذكوربدون ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف 366,646 3,187,676,364 Rls. 341,998 $
197 1386 اتريش 85122090 دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذكوردرجاي ديگر 18,662 3,171,901,304 Rls. 344,116 $
198 1386 اتريش 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 15,620 3,155,511,070 Rls. 348,675 $
199 1386 اتريش 21069020 ا مولسيفاير 65,001 3,142,295,117 Rls. 339,278 $
200 1386 اتريش 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيك يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 90,019 3,110,812,479 Rls. 334,458 $
مجموع کل
9,515,838,723,981 ريال
مجموع کل
1,024,741,851 دلار