آمار کل " واردات از" کشور "آلمان" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 آلمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 738,767,213 4,283,037,624,014 Rls. 460,811,086 $
2 1386 آلمان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 235,980,912 2,540,775,448,437 Rls. 273,237,457 $
3 1386 آلمان 24022000 سيگار حاوي توتون 5,749,131 1,479,353,818,285 Rls. 159,264,123 $
4 1386 آلمان 26011100 سنگ آهن بهم فشرده نشده و كنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 892,032,732 942,562,581,296 Rls. 101,851,420 $
5 1386 آلمان 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 6,497,849 899,081,292,461 Rls. 97,240,944 $
6 1386 آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,459,101 829,194,641,505 Rls. 89,455,965 $
7 1386 آلمان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 1,541,514 776,892,017,733 Rls. 83,504,498 $
8 1386 آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,944,352 712,977,953,738 Rls. 76,637,122 $
9 1386 آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 1,562,719 601,440,535,202 Rls. 64,817,783 $
10 1386 آلمان 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لكتريكي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 43,937,281 585,753,157,968 Rls. 63,057,486 $
11 1386 آلمان 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 19,182,143 493,737,895,972 Rls. 53,140,921 $
12 1386 آلمان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 315,564 479,941,816,095 Rls. 51,670,706 $
13 1386 آلمان 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 2,202,632 465,583,641,312 Rls. 50,021,622 $
14 1386 آلمان 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 1,884,461 442,775,343,735 Rls. 47,605,094 $
15 1386 آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 1,084,021 434,924,938,202 Rls. 46,884,762 $
16 1386 آلمان 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 10,526,640 406,896,803,058 Rls. 43,890,658 $
17 1386 آلمان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 1,840,913 394,125,124,299 Rls. 42,355,727 $
18 1386 آلمان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 1,296,567 383,828,418,493 Rls. 41,349,876 $
19 1386 آلمان 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,409,594 357,859,330,367 Rls. 38,512,743 $
20 1386 آلمان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 12,280,664 354,678,910,315 Rls. 38,187,302 $
21 1386 آلمان 31031000 سوپرفسفات ها 103,000,000 343,755,837,692 Rls. 36,816,663 $
22 1386 آلمان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 72,650,000 327,012,556,424 Rls. 35,319,239 $
23 1386 آلمان 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 475,891 314,469,137,840 Rls. 33,952,909 $
24 1386 آلمان 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 1,671,490 305,521,310,126 Rls. 32,852,227 $
25 1386 آلمان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, ا زآكريليك يامدآكريليك. 12,160,841 297,389,096,162 Rls. 32,045,857 $
26 1386 آلمان 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 30,782,416 295,298,702,207 Rls. 31,684,442 $
27 1386 آلمان 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 3,700,681 286,969,701,710 Rls. 30,851,425 $
28 1386 آلمان 04021010 شيرخشك ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويك كيلوگرم و كمتركه ميزا ن موا د چرب ا ن يك ونيم درصدوياكمترباشد 4,947,371 263,969,414,798 Rls. 28,332,312 $
29 1386 آلمان 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 621,540 261,730,542,970 Rls. 28,259,674 $
30 1386 آلمان 84111200 توربوجت هاباقدرت پرتاب بيشترا ز25كيلونيوتن (KN) 218,880 258,510,605,108 Rls. 27,722,317 $
31 1386 آلمان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 135,212 258,144,200,919 Rls. 27,846,799 $
32 1386 آلمان 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 2,048,339 252,804,411,317 Rls. 27,157,071 $
33 1386 آلمان 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 359,559 251,164,992,086 Rls. 27,078,556 $
34 1386 آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 522,605 249,525,186,497 Rls. 26,627,456 $
35 1386 آلمان 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 114,735 245,708,623,308 Rls. 26,440,305 $
36 1386 آلمان 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 1,046,691 234,273,144,175 Rls. 25,323,018 $
37 1386 آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 1,657,675 231,054,528,159 Rls. 24,810,793 $
38 1386 آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 1,135,784 227,449,094,669 Rls. 24,506,998 $
39 1386 آلمان 84672990 سايرا بزار براي كاركردن دردست باموتورا لكتريكي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشكي 976,549 214,449,949,154 Rls. 23,075,234 $
40 1386 آلمان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, كه بدون عمل مكانيكي رانده ميشوند 4,659,232 199,821,895,856 Rls. 21,535,211 $
41 1386 آلمان 55063000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 7,737,376 199,788,524,964 Rls. 21,471,608 $
42 1386 آلمان 28182000 ا كسيدآلومينيم, غيرا زكوروندوم مصنوعي 36,980,051 196,337,961,905 Rls. 21,060,699 $
43 1386 آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 1,583,729 196,116,959,910 Rls. 21,064,263 $
44 1386 آلمان 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 3,607,697 196,008,759,368 Rls. 21,014,082 $
45 1386 آلمان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 475,482 195,716,410,419 Rls. 20,996,378 $
46 1386 آلمان 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 574,975 191,267,707,791 Rls. 20,616,493 $
47 1386 آلمان 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 3,582,646 186,984,449,088 Rls. 20,110,065 $
48 1386 آلمان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 2,239,575 181,148,797,342 Rls. 19,602,582 $
49 1386 آلمان 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 2,187,690 174,016,398,739 Rls. 18,743,774 $
50 1386 آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 272,236 168,364,966,126 Rls. 18,135,903 $
51 1386 آلمان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 26,911,658 167,004,533,280 Rls. 17,948,288 $
52 1386 آلمان 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 180,470 164,870,374,562 Rls. 17,780,430 $
53 1386 آلمان 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 10,559,782 163,995,962,016 Rls. 17,657,883 $
54 1386 آلمان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاركردن روي كائوچو يا موادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 378,960 163,125,078,206 Rls. 17,554,309 $
55 1386 آلمان 84631000 دستگاههاي كشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 377,804 160,875,607,424 Rls. 17,250,167 $
56 1386 آلمان 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح 25,146,409 158,446,126,849 Rls. 16,977,839 $
57 1386 آلمان 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن كاذب (كارتام Carthame ) ,خام 23,000,000 158,177,437,790 Rls. 17,027,962 $
58 1386 آلمان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 695,683 155,579,063,764 Rls. 16,815,051 $
59 1386 آلمان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 932,351 155,054,340,348 Rls. 16,698,171 $
60 1386 آلمان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 16,421,685 154,935,540,249 Rls. 16,748,253 $
61 1386 آلمان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 3,706,844 153,829,065,259 Rls. 16,553,497 $
62 1386 آلمان 84099110 كيت كامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 200,034 151,719,617,120 Rls. 16,343,386 $
63 1386 آلمان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 860,771 149,994,842,119 Rls. 16,208,200 $
64 1386 آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 502,371 146,361,580,763 Rls. 15,752,746 $
65 1386 آلمان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 573,240 140,897,374,966 Rls. 15,189,122 $
66 1386 آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 34,454 135,978,728,027 Rls. 14,652,775 $
67 1386 آلمان 98870442 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربكس ، ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 866,968 135,920,271,248 Rls. 14,590,405 $
68 1386 آلمان 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 36,756,195 133,520,512,552 Rls. 14,444,071 $
69 1386 آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 1,236,082 131,530,940,357 Rls. 14,142,573 $
70 1386 آلمان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 2,996,431 130,956,254,329 Rls. 14,124,952 $
71 1386 آلمان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 1,339,686 129,756,441,028 Rls. 13,937,279 $
72 1386 آلمان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 20,053,992 127,005,118,430 Rls. 13,681,568 $
73 1386 آلمان 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 907,124 126,184,242,168 Rls. 13,627,518 $
74 1386 آلمان 84384000 ماشين آلات ودستگاههاي آبجوسازي 734,000 124,791,153,770 Rls. 13,508,251 $
75 1386 آلمان 29291000 ا يزوسيانات ها 4,454,999 123,931,538,810 Rls. 13,329,801 $
76 1386 آلمان 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن ياتحت حرارت قراردادن كلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 846,956 120,507,704,212 Rls. 13,015,227 $
77 1386 آلمان 84821000 بلبرينگ. 522,740 119,773,217,263 Rls. 12,894,458 $
78 1386 آلمان 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 22,790 119,546,377,698 Rls. 12,880,869 $
79 1386 آلمان 87083910 ترمزها وترمزهاي خودكار واجزاء وقطعات آنها(به جزلنت ترمز )برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 344,142 118,830,975,369 Rls. 12,796,028 $
80 1386 آلمان 38237090 ا لكل هاي چرب صنعتي بجزا توكسيله آن 7,509,559 118,468,055,101 Rls. 12,739,078 $
81 1386 آلمان 84729050 ماشين خودپردا ز بانكي(ATM) 557,413 117,180,750,738 Rls. 12,620,022 $
82 1386 آلمان 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 12,774,699 115,206,244,581 Rls. 12,394,911 $
83 1386 آلمان 84133010 پمپ ا نژكتور 214,750 111,766,897,227 Rls. 12,043,370 $
84 1386 آلمان 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لكوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 110,166 109,551,596,552 Rls. 11,765,778 $
85 1386 آلمان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 6,237,000 108,279,130,628 Rls. 11,641,152 $
86 1386 آلمان 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 940,624 107,800,131,812 Rls. 11,615,450 $
87 1386 آلمان 69021000 آجر,بلوك, جهارگوش نسوز...بابيش ا ز50%منيزيم, كلسيم, كرم باشند 6,728,615 107,069,480,753 Rls. 11,539,827 $
88 1386 آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 152,432 104,203,258,710 Rls. 11,208,626 $
89 1386 آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 343,212 103,904,513,087 Rls. 11,236,110 $
90 1386 آلمان 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 1,104,250 102,934,160,971 Rls. 11,110,257 $
91 1386 آلمان 85142000 كوره هاي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 237,577 102,620,895,406 Rls. 11,002,934 $
92 1386 آلمان 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 54,235 100,635,754,966 Rls. 10,818,401 $
93 1386 آلمان 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 726,281 97,655,990,717 Rls. 10,508,420 $
94 1386 آلمان 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 3,161,729 97,430,484,536 Rls. 10,495,024 $
95 1386 آلمان 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 105,046 96,907,590,808 Rls. 10,420,506 $
96 1386 آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الكتريك مايع به قدرت بيشترا ز 10000 كيلوولت امپر 138,878 93,616,848,837 Rls. 10,088,809 $
97 1386 آلمان 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 2,211,498 92,671,808,410 Rls. 9,971,868 $
98 1386 آلمان 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 876,910 92,486,773,162 Rls. 9,942,492 $
99 1386 آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدكاكائوياشكلات 195,001 90,020,534,265 Rls. 9,710,620 $
100 1386 آلمان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 1,049,189 88,944,386,487 Rls. 9,577,897 $
101 1386 آلمان 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي كاركردن روي فلزا ت 342,475 86,739,527,333 Rls. 9,373,840 $
102 1386 آلمان 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 18,619,024 86,542,095,411 Rls. 9,324,331 $
103 1386 آلمان 85269200 دستگاههاي كنترل ا ز را ه دور را ديوئي 18,443 85,789,075,683 Rls. 9,246,478 $
104 1386 آلمان 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگرا ف 50,706 83,343,590,892 Rls. 8,997,324 $
105 1386 آلمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 92,483 82,795,638,185 Rls. 8,896,862 $
106 1386 آلمان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 10,191,079 82,074,824,705 Rls. 8,873,675 $
107 1386 آلمان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 9,161,719 81,804,484,907 Rls. 8,832,341 $
108 1386 آلمان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 1,485,839 79,134,048,921 Rls. 8,500,313 $
109 1386 آلمان 27040090 سايركك ها ونيمه كك ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذكوردرجاي ديگر 20,936,000 79,037,264,800 Rls. 8,475,846 $
110 1386 آلمان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 636,197 78,403,762,156 Rls. 8,428,979 $
111 1386 آلمان 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,604,372 77,144,468,212 Rls. 8,297,420 $
112 1386 آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 114,834 75,820,149,008 Rls. 8,159,788 $
113 1386 آلمان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 166,355 75,762,785,429 Rls. 8,169,910 $
114 1386 آلمان 84431100 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست تغذيه شده باقرقره 205,086 75,685,896,941 Rls. 8,165,421 $
115 1386 آلمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 262,138 75,380,662,739 Rls. 8,113,018 $
116 1386 آلمان 85030020 ا نوا ع روتورمخصوص ژنرا تورنيروگاهي 685,840 75,057,005,248 Rls. 8,064,408 $
117 1386 آلمان 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 1,101,474 73,976,279,972 Rls. 7,957,423 $
118 1386 آلمان 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 6,986,827 73,709,245,040 Rls. 7,946,436 $
119 1386 آلمان 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 592,750 72,205,522,591 Rls. 7,775,095 $
120 1386 آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 330,207 68,530,226,701 Rls. 7,370,845 $
121 1386 آلمان 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 244,558 67,715,053,666 Rls. 7,307,908 $
122 1386 آلمان 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 1,985,090 66,881,805,965 Rls. 7,194,675 $
123 1386 آلمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 10,293,848 66,166,712,027 Rls. 7,112,226 $
124 1386 آلمان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 114,304 65,400,491,094 Rls. 7,039,320 $
125 1386 آلمان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 305,715 65,339,128,717 Rls. 7,027,223 $
126 1386 آلمان 04022190 شيروخامه بدون ا فزودن قندياموا دشيرين كننده باميزا ن چربي بيش ا ز 5/1% غيرمذكوردرجاي ديگر 1,647,700 65,319,967,932 Rls. 7,027,251 $
127 1386 آلمان 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63كيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 1,019,273 65,277,885,532 Rls. 7,030,311 $
128 1386 آلمان 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 142,605 64,288,568,794 Rls. 6,921,572 $
129 1386 آلمان 85021390 مجموعه مولدهادا ري موتورپيستوني ترا كمي- ا حترا قي به قدرت بيش ا ز1500KVA 276,063 64,005,587,871 Rls. 6,913,281 $
130 1386 آلمان 48116000 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 1,342,812 63,963,217,589 Rls. 6,915,957 $
131 1386 آلمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 115,701 62,966,461,739 Rls. 6,806,335 $
132 1386 آلمان 18010090 دا نه كاكائو كامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 3,250,481 62,323,784,658 Rls. 6,703,781 $
133 1386 آلمان 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازك ازآلومينيوم روي تكيه گاه, بجزرديف 76072010 1,052,271 61,096,713,380 Rls. 6,554,532 $
134 1386 آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 301,969 60,843,403,590 Rls. 6,568,958 $
135 1386 آلمان 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 1,222,307 60,300,909,685 Rls. 6,489,688 $
136 1386 آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي كمتراز20سانتيمتر 233,748 58,816,016,640 Rls. 6,347,827 $
137 1386 آلمان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 2,275,641 58,659,378,287 Rls. 6,312,784 $
138 1386 آلمان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, از پلي استرها. 2,107,469 58,149,809,719 Rls. 6,256,847 $
139 1386 آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 249,046 57,952,805,310 Rls. 6,217,613 $
140 1386 آلمان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 195,228 57,787,359,874 Rls. 6,216,373 $
141 1386 آلمان 85015390 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لكتروموتورقفس سنجابي 496,751 57,581,977,192 Rls. 6,186,777 $
142 1386 آلمان 25309090 ساير موا د معدني غير مذكور 4,342,052 54,838,960,562 Rls. 5,910,980 $
143 1386 آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 203,153 54,714,984,715 Rls. 5,892,148 $
144 1386 آلمان 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 562,460 54,551,724,160 Rls. 5,875,569 $
145 1386 آلمان 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال غيرمذكور 727,624 54,487,329,262 Rls. 5,873,893 $
146 1386 آلمان 84624100 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها),باكنترل شماره ا ي 124,730 54,139,036,533 Rls. 5,854,958 $
147 1386 آلمان 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 713,559 54,091,185,423 Rls. 5,843,334 $
148 1386 آلمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره. 104,531 53,857,220,348 Rls. 5,807,900 $
149 1386 آلمان 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 204,791 53,582,428,136 Rls. 5,692,657 $
150 1386 آلمان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 1,690,524 53,484,936,438 Rls. 5,756,494 $
151 1386 آلمان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 153,388 53,069,703,290 Rls. 5,727,810 $
152 1386 آلمان 87032100 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 1000سانتي متر 270,405 52,840,629,415 Rls. 5,688,098 $
153 1386 آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 19,333 52,308,349,202 Rls. 5,634,363 $
154 1386 آلمان 04051020 كره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,760,600 52,280,001,037 Rls. 5,650,687 $
155 1386 آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 221,898 51,662,905,852 Rls. 5,566,177 $
156 1386 آلمان 84434000 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گرا ور 162,007 51,552,205,194 Rls. 5,533,698 $
157 1386 آلمان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 223,311 51,504,268,085 Rls. 5,553,307 $
158 1386 آلمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 228,205 51,055,284,645 Rls. 5,490,522 $
159 1386 آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 294,874 50,232,393,103 Rls. 5,406,730 $
160 1386 آلمان 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 2,583,270 49,967,190,532 Rls. 5,384,765 $
161 1386 آلمان 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 79,799 49,966,434,178 Rls. 5,383,978 $
162 1386 آلمان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 192,393 49,688,329,964 Rls. 5,354,173 $
163 1386 آلمان 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 37,494 49,463,632,043 Rls. 5,317,325 $
164 1386 آلمان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياكنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 76,724 49,196,029,016 Rls. 5,280,556 $
165 1386 آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 172,677 49,070,702,760 Rls. 5,282,748 $
166 1386 آلمان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 18,837 48,870,532,392 Rls. 5,271,430 $
167 1386 آلمان 85252010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده ا ز نوع PDH باظرفيت بالاتر ا ز 34مگابايت درثانيه 20,777 48,838,901,641 Rls. 5,266,530 $
168 1386 آلمان 55039000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, كه درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 26,136 48,784,694,602 Rls. 5,252,671 $
169 1386 آلمان 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كاركردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، كه درجاي ديگرمذكورنباشد 53,227 48,734,406,545 Rls. 5,208,959 $
170 1386 آلمان 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 4,303,008 48,555,030,985 Rls. 5,222,382 $
171 1386 آلمان 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 15,150 48,242,366,752 Rls. 5,196,511 $
172 1386 آلمان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز5/0 mm. 1,244,963 47,541,247,863 Rls. 5,117,129 $
173 1386 آلمان 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 32,327 47,227,622,877 Rls. 5,094,488 $
174 1386 آلمان 29349990 سايرا سيدهاي نوكلوئيك وا ملاح آن هاوتركيبات هتروسيكليك غيرمذكور درجاي ديگر 28,502 46,802,631,507 Rls. 5,092,778 $
175 1386 آلمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 309,923 46,357,836,638 Rls. 4,990,745 $
176 1386 آلمان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 804,331 46,139,449,879 Rls. 4,957,009 $
177 1386 آلمان 84335110 كمباين ( ماشين بردا شت ) مخصوص گندم 367,726 45,725,788,802 Rls. 4,947,835 $
178 1386 آلمان 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 21,143 45,488,164,882 Rls. 4,882,434 $
179 1386 آلمان 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 227,191 45,385,598,476 Rls. 4,974,915 $
180 1386 آلمان 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 6,794,751 45,318,364,192 Rls. 4,873,349 $
181 1386 آلمان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 58,065 45,179,015,671 Rls. 4,866,145 $
182 1386 آلمان 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 536,542 45,136,867,385 Rls. 4,860,570 $
183 1386 آلمان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 283,206 44,846,718,744 Rls. 4,806,434 $
184 1386 آلمان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 13,371 44,359,707,033 Rls. 4,764,703 $
185 1386 آلمان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 23,324 44,245,944,701 Rls. 4,762,147 $
186 1386 آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 447,937 44,188,479,382 Rls. 4,754,628 $
187 1386 آلمان 87089490 غربالك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبراي سواري , سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 217,377 44,113,050,289 Rls. 4,752,570 $
188 1386 آلمان 28112200 دي ا كسيد سيليسيم 938,717 44,020,459,741 Rls. 4,738,489 $
189 1386 آلمان 84613000 ماشين هاي برقوزدن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 77,470 43,664,614,602 Rls. 4,727,116 $
190 1386 آلمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 105,592 43,605,362,554 Rls. 4,709,328 $
191 1386 آلمان 90278020 دستگاه سل كانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 11,149 42,152,785,801 Rls. 4,521,490 $
192 1386 آلمان 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 135,032 41,948,877,154 Rls. 4,517,390 $
193 1386 آلمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 859,158 41,866,484,874 Rls. 4,521,563 $
194 1386 آلمان 84791090 ساير فنيشرها،غير مذكور درجاي ديگر 206,169 41,862,807,843 Rls. 4,515,790 $
195 1386 آلمان 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 304,464 41,593,435,945 Rls. 4,476,563 $
196 1386 آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 396,172 41,485,168,029 Rls. 4,462,399 $
197 1386 آلمان 84451300 ماشين هاي كشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 259,422 40,814,008,140 Rls. 4,412,252 $
198 1386 آلمان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 126,773 40,195,944,112 Rls. 4,330,091 $
199 1386 آلمان 48041900 ساير كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 6,934,879 40,159,866,681 Rls. 4,352,078 $
200 1386 آلمان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 3,841,509 40,052,817,839 Rls. 4,305,857 $
مجموع کل
37,047,534,979,626 ريال
مجموع کل
3,988,524,918 دلار