آمار کل " واردات از" کشور "آذربايجان" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 آذربايجان 27101110 بنزين 170,902,453 1,012,113,073,924 Rls. 108,889,338 $
2 1386 آذربايجان 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 175,508,796 923,481,595,567 Rls. 99,321,743 $
3 1386 آذربايجان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 124,323,431 356,219,863,596 Rls. 38,350,930 $
4 1386 آذربايجان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 51,419,810 248,420,775,983 Rls. 26,738,904 $
5 1386 آذربايجان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 33,488,472 150,306,064,078 Rls. 16,164,147 $
6 1386 آذربايجان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 1,854,806 49,449,671,076 Rls. 5,319,266 $
7 1386 آذربايجان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 7,150,450 37,538,580,288 Rls. 4,036,484 $
8 1386 آذربايجان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 26,162,176 36,482,108,828 Rls. 3,922,625 $
9 1386 آذربايجان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 1,600,000 19,635,180,798 Rls. 2,111,274 $
10 1386 آذربايجان 85481019 قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي 5,353,090 18,344,952,837 Rls. 1,972,820 $
11 1386 آذربايجان 12072000 دا نه پنبه 13,757,032 17,855,243,612 Rls. 1,921,284 $
12 1386 آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,994,041 17,427,285,665 Rls. 1,868,878 $
13 1386 آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي كمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,008,064 12,395,218,208 Rls. 1,338,831 $
14 1386 آذربايجان 23061000 كنجاله و ساير آخال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 12,404,887 9,168,723,781 Rls. 985,979 $
15 1386 آذربايجان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي كمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 856,635 8,537,891,430 Rls. 922,785 $
16 1386 آذربايجان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 420,000 7,207,522,678 Rls. 780,345 $
17 1386 آذربايجان 29072300 4,4- ا يزوپروپيليون دي فنل (بيس ا , دي فنيلول پروپان ) وا ملاح ا ن 470,710 5,468,815,899 Rls. 586,935 $
18 1386 آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 471,600 5,175,508,632 Rls. 557,492 $
19 1386 آذربايجان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 2,268 4,329,045,732 Rls. 467,702 $
20 1386 آذربايجان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 230,804 4,197,957,186 Rls. 454,869 $
21 1386 آذربايجان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 686,540 3,825,462,017 Rls. 412,344 $
22 1386 آذربايجان 85461000 مقره هاي عايق برق ا ز شيشه 961,500 3,818,995,540 Rls. 411,384 $
23 1386 آذربايجان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,483,760 3,288,094,133 Rls. 353,828 $
24 1386 آذربايجان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 178,570 2,711,213,957 Rls. 292,321 $
25 1386 آذربايجان 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 655,520 2,694,957,430 Rls. 290,405 $
26 1386 آذربايجان 72071200 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولاد,دا را ي كمترا ز25%كربني, بامقطع عرض مربع مستطيل غير مذكور درجاي ديگر 512,820 2,633,847,577 Rls. 281,713 $
27 1386 آذربايجان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي كمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 220,000 2,342,868,777 Rls. 253,920 $
28 1386 آذربايجان 14042000 لنتر پنبه 855,744 2,108,919,244 Rls. 226,523 $
29 1386 آذربايجان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25% كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 408,030 1,976,367,232 Rls. 211,578 $
30 1386 آذربايجان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 27,368 1,733,608,445 Rls. 186,512 $
31 1386 آذربايجان 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لكل پروپيليك )وپروپان 2-ئول (ا لكل ا يزوپروپيليك ) 355,680 1,662,869,199 Rls. 179,475 $
32 1386 آذربايجان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 28,380 1,528,816,617 Rls. 164,307 $
33 1386 آذربايجان 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 104,764 1,405,751,266 Rls. 151,520 $
34 1386 آذربايجان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 683,000 1,343,946,654 Rls. 145,245 $
35 1386 آذربايجان 07019000 ساير سيب زمينيها ,تازه يا سردكرده 489,300 931,756,375 Rls. 100,591 $
36 1386 آذربايجان 15091000 روغن زيتون بكر 115,306 812,043,988 Rls. 87,694 $
37 1386 آذربايجان 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 68,310 670,431,798 Rls. 72,136 $
38 1386 آذربايجان 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 9,200 628,869,318 Rls. 67,868 $
39 1386 آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 50,000 619,158,382 Rls. 66,931 $
40 1386 آذربايجان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 459,180 614,478,829 Rls. 65,979 $
41 1386 آذربايجان 44092000 چوب ا زتيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 306,226 613,038,648 Rls. 65,919 $
42 1386 آذربايجان 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 99,350 574,353,140 Rls. 61,578 $
43 1386 آذربايجان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 125,300 517,933,947 Rls. 55,816 $
44 1386 آذربايجان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 34,890 493,557,583 Rls. 53,203 $
45 1386 آذربايجان 78019990 سايرسرب هاي تصفيه شده, به صورت كارنشده ،غيرمذكور درجاي ديگر 34,680 485,628,520 Rls. 52,073 $
46 1386 آذربايجان 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , كه بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 158,390 477,996,502 Rls. 51,746 $
47 1386 آذربايجان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 58,650 440,685,958 Rls. 47,406 $
48 1386 آذربايجان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 272,727 440,277,870 Rls. 47,328 $
49 1386 آذربايجان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 37,880 436,195,070 Rls. 46,829 $
50 1386 آذربايجان 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 19,000 401,840,110 Rls. 43,264 $
51 1386 آذربايجان 72012000 چدن خام غيرممزوج بيشترا ز5/0 درصد وزني فسفربه شكل لخته, بلوك ياساير اشكال ابتدايي 29,830 397,479,355 Rls. 42,999 $
52 1386 آذربايجان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 281,810 376,507,163 Rls. 40,637 $
53 1386 آذربايجان 41041100 چرم وپوست موكنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب كامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت مرطوب 134,500 337,913,964 Rls. 36,808 $
54 1386 آذربايجان 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 47,540 331,286,354 Rls. 35,668 $
55 1386 آذربايجان 73044100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولادزنگ نزن باسطح مقطع , مدور سرد كشيده شده ياسردنوردشده 23,120 329,205,027 Rls. 35,379 $
56 1386 آذربايجان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 77,140 314,030,388 Rls. 33,975 $
57 1386 آذربايجان 84471200 ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 7,000 299,059,930 Rls. 31,866 $
58 1386 آذربايجان 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 14,500 274,215,613 Rls. 29,407 $
59 1386 آذربايجان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 239,610 271,571,202 Rls. 29,208 $
60 1386 آذربايجان 11090000 گلوتن گندم حتي خشك كرده 45,510 255,594,292 Rls. 27,625 $
61 1386 آذربايجان 90041000 عينك آفتابي 3,184 255,076,026 Rls. 28,135 $
62 1386 آذربايجان 50079000 سايرپارچه هاي تار و پود باف , دا را ي كمتر ا ز 85 درصد ا بريشم. 5,238 250,008,571 Rls. 26,856 $
63 1386 آذربايجان 64059000 ساير كفش ها كه درجاي ديگرگفته نشده 2,730 217,129,124 Rls. 23,367 $
64 1386 آذربايجان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 3,980 209,125,465 Rls. 22,455 $
65 1386 آذربايجان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم كشيده ياگرم ا كسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده. 37,020 194,234,062 Rls. 21,207 $
66 1386 آذربايجان 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 13,434 190,705,078 Rls. 20,451 $
67 1386 آذربايجان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 5,620 187,673,700 Rls. 20,100 $
68 1386 آذربايجان 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 37,560 184,683,460 Rls. 19,979 $
69 1386 آذربايجان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 750 166,599,299 Rls. 17,999 $
70 1386 آذربايجان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 21,960 165,001,707 Rls. 17,750 $
71 1386 آذربايجان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 41,240 164,083,820 Rls. 17,737 $
72 1386 آذربايجان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 4,394 163,332,292 Rls. 17,597 $
73 1386 آذربايجان 22011000 آب معدني و آب گازدا ر شده , شيرين نشده 87,213 157,595,059 Rls. 17,001 $
74 1386 آذربايجان 28371100 سيانورها,ا كسي سيانورهاي سديم 6,480 154,726,548 Rls. 16,686 $
75 1386 آذربايجان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 336,000 141,556,476 Rls. 15,228 $
76 1386 آذربايجان 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج 99,920 140,966,462 Rls. 15,248 $
77 1386 آذربايجان 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 9,200 131,174,242 Rls. 14,119 $
78 1386 آذربايجان 07133900 لوبياي غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 40,000 131,128,888 Rls. 14,176 $
79 1386 آذربايجان 73221900 را دياتور,باگرم كننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد. 3,792 113,711,808 Rls. 12,264 $
80 1386 آذربايجان 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 25,000 110,131,771 Rls. 11,819 $
81 1386 آذربايجان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 15,000 100,088,045 Rls. 10,747 $
82 1386 آذربايجان 28151100 هيدرا كسيدسديم (سودسوزآور),جامد 38,000 93,555,339 Rls. 10,020 $
83 1386 آذربايجان 97030000 ا ثار ا صلي مجسمه سازي ,حجاري ا ز هر ماده 8,000 92,510,000 Rls. 10,000 $
84 1386 آذربايجان 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشك (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موكنده... 3,500 89,927,806 Rls. 9,734 $
85 1386 آذربايجان 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 6,000 86,303,700 Rls. 9,270 $
86 1386 آذربايجان 08022100 فندق با پوست , تازه يا خشك كرده 10,290 84,012,748 Rls. 9,009 $
87 1386 آذربايجان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 5,740 66,129,375 Rls. 7,154 $
88 1386 آذربايجان 87083110 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 1,300 66,049,396 Rls. 7,145 $
89 1386 آذربايجان 96132000 فندك جيبي,گازي, قابل پركردن. 3,549 63,962,977 Rls. 6,916 $
90 1386 آذربايجان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 51,200 57,629,532 Rls. 6,234 $
91 1386 آذربايجان 84659100 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, وغيره 1,040 49,917,920 Rls. 5,356 $
92 1386 آذربايجان 90031990 دوره و قاب برا ي عينك ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيكي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 228 48,208,613 Rls. 5,212 $
93 1386 آذربايجان 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 5,200 46,771,869 Rls. 5,016 $
94 1386 آذربايجان 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا ركار و وا نت 1,300 43,982,802 Rls. 4,687 $
95 1386 آذربايجان 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 1,700 43,908,467 Rls. 4,709 $
96 1386 آذربايجان 62034900 شلوا ر,شلوا رسرهم دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا رمردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكورد 120 43,869,981 Rls. 4,720 $
97 1386 آذربايجان 55152900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف غيريكسره آكريليك يامدآكريليك, كه درجاي ديگرگفته نشده. 1,000 38,737,878 Rls. 4,154 $
98 1386 آذربايجان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 480 35,872,460 Rls. 3,842 $
99 1386 آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 3,946 34,454,736 Rls. 3,708 $
100 1386 آذربايجان 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 91 30,195,970 Rls. 3,230 $
101 1386 آذربايجان 43021900 پوست هاي نرم غيرمذكوردرجاي ديگر,دباغي شده ياآماده شده, بصورت كامل بهم متصل نشده 1,220 29,127,988 Rls. 3,142 $
102 1386 آذربايجان 52029100 ا لياف پس مانده پنبه. 16,709 26,250,187 Rls. 2,815 $
103 1386 آذربايجان 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 900 25,335,950 Rls. 2,714 $
104 1386 آذربايجان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره غيرمذكور درجاي ديگر 421 25,316,784 Rls. 2,718 $
105 1386 آذربايجان 62033900 ژا كت وژا كت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 63 24,975,028 Rls. 2,678 $
106 1386 آذربايجان 61042900 لباس بصورت مجموعه, زنانه يادخترا نه, كشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده 95 24,448,603 Rls. 2,642 $
107 1386 آذربايجان 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 1,030 22,322,047 Rls. 2,405 $
108 1386 آذربايجان 69089090 ساير كاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروكش كردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميك غير مذكور در جاي ديگر 1,800 20,287,407 Rls. 2,175 $
109 1386 آذربايجان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 5,500 19,141,520 Rls. 2,060 $
110 1386 آذربايجان 85281219 تلويزيونهاي رنگي 30 اينچ وكمتر بجز با صفحه پلاسما وLCD 900 19,014,486 Rls. 2,052 $
111 1386 آذربايجان 92011000 پيانو با سيم يازه عمودي 375 18,966,420 Rls. 2,060 $
112 1386 آذربايجان 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 308 18,667,969 Rls. 2,002 $
113 1386 آذربايجان 64051000 سايركفشها كه درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 196 18,057,557 Rls. 1,929 $
114 1386 آذربايجان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 1,000 17,399,790 Rls. 1,854 $
115 1386 آذربايجان 90015010 عدسي عينك تك كانون ا زسايرموا د 515 17,135,746 Rls. 1,851 $
116 1386 آذربايجان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 1,090 15,804,809 Rls. 1,684 $
117 1386 آذربايجان 83062900 مجسمه هاي كوچك وسايرا شياءتزئيني از فلز معمولي غيراز رديف 83062100 416 13,981,006 Rls. 1,526 $
118 1386 آذربايجان 95071000 چوبهاي ماهيگيري. 40 12,718,453 Rls. 1,364 $
119 1386 آذربايجان 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 324 12,281,554 Rls. 1,321 $
120 1386 آذربايجان 26080000 سنگ روي وكنسانتره هاي آن 65,080 11,165,615 Rls. 1,207 $
121 1386 آذربايجان 84659300 ماشين هاي سنگ زدن, سنباده زدن ياصيقل كردن برا ي كارروي چوب, استخوان ،كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 210 10,079,580 Rls. 1,082 $
122 1386 آذربايجان 84659500 ماشين هاي سورا خ كردن ياا سكنه كردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 210 10,079,580 Rls. 1,082 $
123 1386 آذربايجان 84659600 ماشين هاي شكاف دا دن, بريدن بصورت تخته هاي نازك ياورقه ورقه كردن چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 210 10,079,580 Rls. 1,082 $
124 1386 آذربايجان 42022900 كيف دستي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 140 8,644,275 Rls. 927 $
125 1386 آذربايجان 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 260 7,805,206 Rls. 839 $
126 1386 آذربايجان 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيك فشرده شده. 255 7,257,251 Rls. 780 $
127 1386 آذربايجان 35061000 محصولات كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 280 6,931,521 Rls. 750 $
128 1386 آذربايجان 95072000 قلابهاي ماهيگيري, حتي متصل به زه كوتاه ماهيگيري. 180 6,918,777 Rls. 742 $
129 1386 آذربايجان 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 440 6,283,391 Rls. 680 $
130 1386 آذربايجان 62031900 لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 12 5,762,850 Rls. 618 $
131 1386 آذربايجان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 5 5,046,299 Rls. 546 $
132 1386 آذربايجان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ا زموا د پلاستيكي 280 4,543,534 Rls. 487 $
133 1386 آذربايجان 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 550 4,000,484 Rls. 430 $
134 1386 آذربايجان 48142000 كاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشكل ا زكاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 242 3,399,989 Rls. 368 $
135 1386 آذربايجان 55159900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف غيريكسره سنتتيك, كه درجاي ديگرگفته نشده. 53 1,959,579 Rls. 210 $
136 1386 آذربايجان 62011100 پالتوونيم پالتو,ردا, شنل, ا شياءهمانندمردا نه ياپسرانه ازپشم ياكرك به استثناي مشمول شماره 6203 8 1,440,712 Rls. 155 $
137 1386 آذربايجان 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذكوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي كه درجاي ديگرمذكورنباش 37 1,066,874 Rls. 115 $
138 1386 آذربايجان 64039900 كفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,كه قوزك پارا نميپوشاند. 42 921,825 Rls. 101 $
139 1386 آذربايجان 82055900 ا بزا رهاي دستي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 9 372,976 Rls. 40 $
140 1386 آذربايجان 82051000 ا بزا رهاي دستي برا ي سورا خ كردن, حديده كردن يا قلاويز كردن. 9 251,758 Rls. 27 $
مجموع کل
2,994,315,885,644 ريال
مجموع کل
322,157,933 دلار
[1]