آمار کل " واردات از" کشور "(جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 86069900 وا گنهاي باري سبك وسنگين را ه آهن ياترا موا, غيرخودرو,كه درجاي ديگري مذكورنباشد. 355,000 24,045,970,126 Rls. 2,603,223 $
2 1385 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 14,890 795,183,402 Rls. 86,915 $
3 1385 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 390 413,595,924 Rls. 44,757 $
4 1385 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 34029040 ساير پاك كننده هاي صنعتي 4,000 198,655,382 Rls. 21,551 $
5 1385 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لكوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 537 156,358,802 Rls. 16,948 $
6 1385 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 100 136,650,386 Rls. 14,824 $
7 1385 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 220 122,009,302 Rls. 13,236 $
8 1385 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 1,531 85,336,798 Rls. 9,250 $
9 1385 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82089000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مكانيكي كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 335 47,546,345 Rls. 5,154 $
10 1385 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 420 45,063,691 Rls. 4,889 $
11 1385 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 480 25,386,828 Rls. 2,775 $
12 1385 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 50 15,745,964 Rls. 1,708 $
مجموع کل
26,087,502,950 ريال
مجموع کل
2,825,228 دلار
[1]