آمار کل " واردات از" کشور "گرجستان" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 13,518,040 14,371,378,942 Rls. 1,562,684 $
2 1385 گرجستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 1,448,380 5,790,816,161 Rls. 629,527 $
3 1385 گرجستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 358,940 3,119,766,992 Rls. 339,483 $
4 1385 گرجستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 136,557 1,476,291,689 Rls. 160,360 $
5 1385 گرجستان 84451300 ماشين هاي كشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 127,840 1,453,222,392 Rls. 158,226 $
6 1385 گرجستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 167,250 1,417,723,645 Rls. 153,839 $
7 1385 گرجستان 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 337,080 1,372,015,310 Rls. 148,779 $
8 1385 گرجستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 126,600 1,242,687,821 Rls. 135,507 $
9 1385 گرجستان 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 85,000 1,170,696,679 Rls. 127,615 $
10 1385 گرجستان 84201000 ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيرا زآنهائيكه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 80,830 1,147,142,542 Rls. 124,446 $
11 1385 گرجستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 127,050 1,038,767,781 Rls. 113,197 $
12 1385 گرجستان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 121,900 1,016,983,087 Rls. 110,743 $
13 1385 گرجستان 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 230,800 961,649,478 Rls. 104,721 $
14 1385 گرجستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 113,900 847,420,524 Rls. 91,862 $
15 1385 گرجستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده 97,520 785,230,175 Rls. 85,527 $
16 1385 گرجستان 44092000 چوب ا زتيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 267,090 610,613,543 Rls. 66,340 $
17 1385 گرجستان 84595100 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-knee),برا ي فلزا ت باكنترل شماره ا ي 51,200 604,440,529 Rls. 65,858 $
18 1385 گرجستان 84612000 ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 72,000 581,472,049 Rls. 63,376 $
19 1385 گرجستان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 58,465 569,126,737 Rls. 62,063 $
20 1385 گرجستان 84615000 ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 19,250 500,932,769 Rls. 54,716 $
21 1385 گرجستان 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 62,500 468,671,617 Rls. 51,034 $
22 1385 گرجستان 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 47,500 454,034,289 Rls. 49,507 $
23 1385 گرجستان 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 16,000 409,563,685 Rls. 44,426 $
24 1385 گرجستان 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 39,020 329,319,070 Rls. 35,863 $
25 1385 گرجستان 28209000 سايرا كسيدهاي منگنز(باستثناي دي ا كسيدمنگنز) 122,460 327,398,787 Rls. 35,722 $
26 1385 گرجستان 73044100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولادزنگ نزن باسطح مقطع , مدور سرد كشيده شده ياسردنوردشده 30,710 284,184,941 Rls. 30,753 $
27 1385 گرجستان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 71,190 281,915,738 Rls. 30,797 $
28 1385 گرجستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 3,510 266,924,829 Rls. 28,922 $
29 1385 گرجستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 47,510 265,893,852 Rls. 28,907 $
30 1385 گرجستان 44072900 چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, بضخامت بيش ا ز6mmا زگونه گرمسيري مذكوردريادداشت 1فصل 44 212,500 212,041,460 Rls. 22,961 $
31 1385 گرجستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 24,000 180,658,278 Rls. 19,672 $
32 1385 گرجستان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 3,700 173,334,710 Rls. 18,763 $
33 1385 گرجستان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاركردن روي كائوچو يا موادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 16,000 166,288,144 Rls. 18,128 $
34 1385 گرجستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 14,200 145,923,750 Rls. 15,834 $
35 1385 گرجستان 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 15,000 138,807,363 Rls. 15,021 $
36 1385 گرجستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 15,500 134,478,647 Rls. 14,677 $
37 1385 گرجستان 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 26,240 130,635,553 Rls. 14,208 $
38 1385 گرجستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 29,000 114,840,591 Rls. 12,545 $
39 1385 گرجستان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 4,320 114,189,123 Rls. 12,391 $
40 1385 گرجستان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25% كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 24,280 107,666,165 Rls. 11,695 $
41 1385 گرجستان 84179000 ا جزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 13,900 106,927,493 Rls. 11,639 $
42 1385 گرجستان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 2,000 88,629,027 Rls. 9,682 $
43 1385 گرجستان 84571000 دستگاه متمركزماشين كاري برا ي كاركردن روي فلزا ت 12,500 87,019,428 Rls. 9,475 $
44 1385 گرجستان 84541000 كنورتيسورا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 12,000 87,018,108 Rls. 9,476 $
45 1385 گرجستان 84272012 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 12,000 70,691,475 Rls. 7,725 $
46 1385 گرجستان 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله كردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 2,000 66,587,955 Rls. 7,210 $
47 1385 گرجستان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 6,000 51,323,099 Rls. 5,603 $
48 1385 گرجستان 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا كثر75 كيلووا ت (KW) 2,700 51,287,202 Rls. 5,562 $
49 1385 گرجستان 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 9,500 48,332,509 Rls. 5,230 $
50 1385 گرجستان 84314100 سطل, بيل, چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 3,000 42,524,252 Rls. 4,634 $
51 1385 گرجستان 73069090 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شدهيابه طريق مشابهي مسدود شده , ا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر 10,000 38,428,132 Rls. 4,203 $
52 1385 گرجستان 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,100 37,015,297 Rls. 4,006 $
53 1385 گرجستان 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 5,000 35,942,807 Rls. 3,914 $
54 1385 گرجستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 12,430 35,056,651 Rls. 3,799 $
55 1385 گرجستان 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 1,000 33,270,545 Rls. 3,605 $
56 1385 گرجستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 1,855 31,437,453 Rls. 3,439 $
57 1385 گرجستان 84623900 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,000 29,537,636 Rls. 3,217 $
58 1385 گرجستان 84272022 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت كمترا ز10تن 2,000 28,990,384 Rls. 3,150 $
59 1385 گرجستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 6,010 26,078,352 Rls. 2,829 $
60 1385 گرجستان 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 1,500 23,317,461 Rls. 2,542 $
61 1385 گرجستان 73069010 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ غير مذكور درجاي ديگر 5,000 19,232,113 Rls. 2,102 $
62 1385 گرجستان 84254200 جكها وچرخهاي بالاكشنده ،هيدروليكي 2,500 16,174,644 Rls. 1,753 $
63 1385 گرجستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 600 14,277,345 Rls. 1,545 $
64 1385 گرجستان 84262000 جرثقيل هاي برجي 1,000 11,337,828 Rls. 1,236 $
65 1385 گرجستان 84279000 ارابه هاي كارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندكردن يا جابجا كردن , كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 50 9,239,384 Rls. 1,007 $
66 1385 گرجستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 300 5,632,886 Rls. 612 $
67 1385 گرجستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,290 5,246,130 Rls. 569 $
68 1385 گرجستان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 60 1,982,173 Rls. 216 $
مجموع کل
45,887,687,208 ريال
مجموع کل
4,990,673 دلار
[1]