آمار کل " واردات از" کشور "کنيا" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 کنيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 794,871 16,081,253,832 Rls. 1,748,830 $
2 1385 کنيا 09024010 چاي سياه كوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 578,885 11,263,167,287 Rls. 1,225,629 $
3 1385 کنيا 41012000 پوست خام بصورت كامل وزن هرجلدآن صرفاخشك كمتراز8kgنمك زده خشك كمتراز10kgتازه كمتراز16 20,000 430,632,753 Rls. 47,110 $
4 1385 کنيا 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي كمترا ز3كيلوگرم 13,640 297,678,308 Rls. 32,300 $
5 1385 کنيا 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 80 41,576,984 Rls. 4,512 $
6 1385 کنيا 85352190 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا ي ولتاژكمترا ز5/72كيلوولت بجزسكسيونرودژنكتور 10 9,311,056 Rls. 1,010 $
مجموع کل
28,123,620,220 ريال
مجموع کل
3,059,392 دلار
[1]