آمار کل " واردات از" کشور "کرواسي" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 کرواسي 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 73,447 27,499,655,217 Rls. 3,011,334 $
2 1385 کرواسي 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت بيشترا ز10000 كيلوولت آمپر 407,883 26,987,749,182 Rls. 2,937,602 $
3 1385 کرواسي 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 288,428 7,006,155,376 Rls. 761,635 $
4 1385 کرواسي 84201000 ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيرا زآنهائيكه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 206,250 3,811,463,270 Rls. 413,122 $
5 1385 کرواسي 30023010 واكسن نيوكاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 3,636 2,904,316,199 Rls. 315,573 $
6 1385 کرواسي 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 104 2,886,035,005 Rls. 313,001 $
7 1385 کرواسي 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 1,919 2,347,024,992 Rls. 255,281 $
8 1385 کرواسي 25233000 سيمان آلومينو 672,000 1,915,546,640 Rls. 208,294 $
9 1385 کرواسي 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 1,077 1,827,625,796 Rls. 199,037 $
10 1385 کرواسي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 487 1,706,541,119 Rls. 185,598 $
11 1385 کرواسي 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 912 1,405,309,709 Rls. 152,958 $
12 1385 کرواسي 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيكي براي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 123 1,100,052,602 Rls. 119,616 $
13 1385 کرواسي 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,020 1,077,116,620 Rls. 117,756 $
14 1385 کرواسي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 1,080 794,191,925 Rls. 86,825 $
15 1385 کرواسي 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 3,287 753,936,454 Rls. 81,993 $
16 1385 کرواسي 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 136,824 680,999,768 Rls. 74,151 $
17 1385 کرواسي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 665 659,847,852 Rls. 71,661 $
18 1385 کرواسي 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكوردرجاي ديگر 135,000 640,372,650 Rls. 69,689 $
19 1385 کرواسي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 5,335 554,170,000 Rls. 60,210 $
20 1385 کرواسي 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيك ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 2,145 501,140,000 Rls. 54,513 $
21 1385 کرواسي 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 2,363 346,761,692 Rls. 37,573 $
22 1385 کرواسي 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 1,828 255,618,645 Rls. 27,793 $
23 1385 کرواسي 30023040 واكسن برونشيت 179 195,596,940 Rls. 21,184 $
24 1385 کرواسي 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميك و پلاستيك 483 186,660,346 Rls. 20,394 $
25 1385 کرواسي 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 54 181,694,050 Rls. 19,849 $
26 1385 کرواسي 30023020 واكسن ا نفلوا نزا- دوگانه ا نفلوا نزا + نيوكاسل براي دامپزشكي 173 173,400,000 Rls. 18,778 $
27 1385 کرواسي 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 104 116,342,010 Rls. 12,592 $
28 1385 کرواسي 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 2,000 108,951,780 Rls. 11,793 $
29 1385 کرواسي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 35 107,100,000 Rls. 11,602 $
30 1385 کرواسي 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 274 60,282,330 Rls. 6,551 $
31 1385 کرواسي 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 1 33,086,690 Rls. 3,605 $
32 1385 کرواسي 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 18 25,493,335 Rls. 2,785 $
33 1385 کرواسي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 68 16,664,298 Rls. 1,809 $
34 1385 کرواسي 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 78 11,570,169 Rls. 1,260 $
مجموع کل
88,878,472,661 ريال
مجموع کل
9,687,414 دلار
[1]