آمار کل " واردات از" کشور "کانادا" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 کانادا 10011090 مخلوط گندم وچاو دار 431,912,190 688,372,852,380 Rls. 75,156,472 $
2 1385 کانادا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,312,685 261,877,332,367 Rls. 28,538,327 $
3 1385 کانادا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 156,446 106,124,474,253 Rls. 11,541,337 $
4 1385 کانادا 07134000 عدس غلاف كنده , خشك كرده 21,593,763 88,435,350,744 Rls. 9,604,017 $
5 1385 کانادا 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي كمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 361,626 73,047,076,653 Rls. 7,929,959 $
6 1385 کانادا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 2,088,211 67,198,287,528 Rls. 7,319,542 $
7 1385 کانادا 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرك رديفهاي 841210ا لي841280 71,372 49,027,785,888 Rls. 5,311,422 $
8 1385 کانادا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 308,013 43,296,585,826 Rls. 4,730,865 $
9 1385 کانادا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 5,741,338 38,426,786,236 Rls. 4,178,538 $
10 1385 کانادا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 106,169 37,728,019,547 Rls. 4,101,116 $
11 1385 کانادا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 201,092 29,356,036,737 Rls. 3,192,602 $
12 1385 کانادا 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 321,175 28,968,768,319 Rls. 3,150,058 $
13 1385 کانادا 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 171,632 23,610,062,025 Rls. 2,568,916 $
14 1385 کانادا 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 38,323 23,210,988,795 Rls. 2,528,257 $
15 1385 کانادا 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شكل دا دن باحرا رت برا ي كائوچويامواد پلاستيكي . 76,659 21,735,514,500 Rls. 2,352,583 $
16 1385 کانادا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 75,468 20,067,890,449 Rls. 2,179,144 $
17 1385 کانادا 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 4,999,600 19,812,053,028 Rls. 2,146,177 $
18 1385 کانادا 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 60,017 18,572,777,456 Rls. 2,017,595 $
19 1385 کانادا 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 76,408 16,984,733,184 Rls. 1,843,097 $
20 1385 کانادا 05111000 ا سپرم گاوي 184 16,662,266,940 Rls. 1,812,193 $
21 1385 کانادا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 182,442 16,486,376,160 Rls. 1,794,552 $
22 1385 کانادا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 18,000 16,159,558,311 Rls. 1,756,098 $
23 1385 کانادا 84128000 موتورهاوماشين هاي محرك كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشد 5,686 14,581,905,164 Rls. 1,583,097 $
24 1385 کانادا 85371090 ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور 6,479 11,974,018,241 Rls. 1,297,953 $
25 1385 کانادا 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 202,940 11,775,186,422 Rls. 1,285,061 $
26 1385 کانادا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين كه توليد دا خلي ندا رند 28,391 11,279,409,680 Rls. 1,224,547 $
27 1385 کانادا 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 101,834 11,130,813,021 Rls. 1,211,457 $
28 1385 کانادا 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 24,127 10,352,916,951 Rls. 1,125,147 $
29 1385 کانادا 90312000 دستگاههاي آزمايش 2,977 9,718,372,434 Rls. 1,059,328 $
30 1385 کانادا 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 30,064 9,346,292,117 Rls. 1,019,876 $
31 1385 کانادا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 49,378 8,903,952,129 Rls. 968,950 $
32 1385 کانادا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 3,415 8,757,893,378 Rls. 952,972 $
33 1385 کانادا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 21,230 8,687,507,106 Rls. 942,382 $
34 1385 کانادا 85144000 دستگاههاي گرمازا ي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 132,723 8,017,069,451 Rls. 869,645 $
35 1385 کانادا 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يك لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 105,332 7,989,830,754 Rls. 873,240 $
36 1385 کانادا 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 45,688 7,791,293,330 Rls. 847,901 $
37 1385 کانادا 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان وآلبومين شير) ,آلبومينات ها ومشتقات آنها 239,200 7,587,942,054 Rls. 824,514 $
38 1385 کانادا 84049000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي كمكي برا ي ا ستفاده در ديگها 10,025 7,430,919,480 Rls. 809,116 $
39 1385 کانادا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 13,168 7,348,528,494 Rls. 798,156 $
40 1385 کانادا 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 49,450 7,259,037,683 Rls. 789,812 $
41 1385 کانادا 01051110 مرغ وخروس زنده مولد نژا د به وزن 185گرم وكمتر 908 6,891,529,070 Rls. 751,202 $
42 1385 کانادا 84149040 ساكشن ديوا ري برا ي ا تاق بيماروا تاق عمل فاقد تلمبه خلاء 11,329 6,808,707,226 Rls. 738,391 $
43 1385 کانادا 29231000 كولين و ا ملاح آن 650,000 6,665,548,419 Rls. 724,507 $
44 1385 کانادا 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 893,638 6,590,771,334 Rls. 719,740 $
45 1385 کانادا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 2,152 6,129,701,971 Rls. 664,760 $
46 1385 کانادا 40101900 تسمه نقاله ... ا زكائوچوي ولكانيزه كه درجاي ديگر مذكور نباشد 105,877 5,958,405,434 Rls. 646,599 $
47 1385 کانادا 30043290 دا روهاي حاوي هورمونهاي كورتي كوستروئيدي كه توليد دا خلي ندا رند 11,137 5,563,497,620 Rls. 602,828 $
48 1385 کانادا 90261010 فلومتر 4,972 5,551,310,916 Rls. 604,847 $
49 1385 کانادا 90273020 ا سپكترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 963 5,539,846,881 Rls. 615,663 $
50 1385 کانادا 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 75,542 5,326,543,690 Rls. 585,030 $
51 1385 کانادا 90275000 دستگاههايي كه تشعشعات ا پتيكي را به كارميگيرند(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)،غيرمذكوردرجاي ديگر 1,094 5,303,996,217 Rls. 575,556 $
52 1385 کانادا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 9,461 5,269,339,963 Rls. 570,525 $
53 1385 کانادا 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كاركردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، كه درجاي ديگرمذكورنباشد 18,929 5,201,719,600 Rls. 566,328 $
54 1385 کانادا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,720 5,166,822,646 Rls. 562,095 $
55 1385 کانادا 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 85,200 4,996,809,269 Rls. 542,720 $
56 1385 کانادا 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 128,619 4,877,959,040 Rls. 530,892 $
57 1385 کانادا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 1,682 4,867,262,094 Rls. 530,182 $
58 1385 کانادا 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 130,152 4,829,922,952 Rls. 526,692 $
59 1385 کانادا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 91,809 4,781,766,392 Rls. 522,699 $
60 1385 کانادا 29252090 سايرا يمين هاومشتقات ا نها ,ا ملاح ا نهاغيرا زمتفورمين 56,085 4,707,893,908 Rls. 512,232 $
61 1385 کانادا 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 1,085 4,706,613,336 Rls. 512,759 $
62 1385 کانادا 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,127 4,673,816,248 Rls. 506,427 $
63 1385 کانادا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 8,392 4,387,344,132 Rls. 477,260 $
64 1385 کانادا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 7,779 4,331,017,657 Rls. 470,987 $
65 1385 کانادا 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايك دستگاه مولد سرما 48,180 4,280,026,966 Rls. 465,575 $
66 1385 کانادا 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 6,524 4,270,556,818 Rls. 466,463 $
67 1385 کانادا 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 56,830 4,056,603,555 Rls. 440,122 $
68 1385 کانادا 32062090 پيگمانها و فرآورده ها بر ا ساس تركيبات كروم بجز گرا نول هاي رنگي (مستربچ ) 123,900 4,037,580,988 Rls. 439,946 $
69 1385 کانادا 75021000 نيكل بصورت كارنشده, غيرممزوج. 34,291 3,938,863,353 Rls. 430,901 $
70 1385 کانادا 84431100 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست تغذيه شده باقرقره 45,247 3,833,703,335 Rls. 417,206 $
71 1385 کانادا 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاك بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 19,119 3,754,727,673 Rls. 409,772 $
72 1385 کانادا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 6,480 3,606,945,274 Rls. 392,582 $
73 1385 کانادا 86021000 لكوموتيوهاي ديزلي - برقي 19,145 3,305,906,166 Rls. 359,611 $
74 1385 کانادا 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 1,347 3,294,988,291 Rls. 357,095 $
75 1385 کانادا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 6,797 3,276,583,167 Rls. 357,913 $
76 1385 کانادا 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 1,348 3,196,239,563 Rls. 347,430 $
77 1385 کانادا 25240010 پنبه كوهي( ا ميانت يا ا سبست ) فيبري, ورقه يا پودر 1,575,200 3,060,646,075 Rls. 332,215 $
78 1385 کانادا 48025800 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10%ا زا لياف مكانيكي 489,786 3,051,019,747 Rls. 332,801 $
79 1385 کانادا 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 100,169 3,028,961,435 Rls. 331,505 $
80 1385 کانادا 85446010 كابل زميني ا عم ا زروغني ياخشك بالاتر ا زيك كيلوولت لغايت 132كيلوولت 13,700 3,011,481,931 Rls. 327,798 $
81 1385 کانادا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 15,326 2,981,064,171 Rls. 324,480 $
82 1385 کانادا 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي كردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 1,170 2,969,579,353 Rls. 323,069 $
83 1385 کانادا 84711000 ماشين هاي خودكاردا ده پردا زي قياسي(Analogue)يامختلط(Hybrid) 250 2,851,399,652 Rls. 310,542 $
84 1385 کانادا 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 5,131 2,831,122,639 Rls. 307,373 $
85 1385 کانادا 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 488,130 2,767,884,454 Rls. 301,283 $
86 1385 کانادا 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 127,400 2,644,840,322 Rls. 289,022 $
87 1385 کانادا 32064990 سايرموا درنگ كننده غيرمذكورغيرآلي 95,985 2,562,942,931 Rls. 278,748 $
88 1385 کانادا 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 16,584 2,522,647,494 Rls. 275,346 $
89 1385 کانادا 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 5,000 2,480,221,297 Rls. 269,971 $
90 1385 کانادا 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 7,045 2,450,133,214 Rls. 265,926 $
91 1385 کانادا 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 76,594 2,442,148,882 Rls. 265,668 $
92 1385 کانادا 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاكي مترها وتاكئو مترها 549 2,391,457,817 Rls. 260,140 $
93 1385 کانادا 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 كيلووا ت 10,500 2,384,795,086 Rls. 260,072 $
94 1385 کانادا 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 273,979 2,377,735,755 Rls. 258,866 $
95 1385 کانادا 39031920 پلي استيرن مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 99,000 2,357,430,148 Rls. 257,727 $
96 1385 کانادا 84821000 بلبرينگ. 11,028 2,353,272,852 Rls. 255,580 $
97 1385 کانادا 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 171,827 2,329,810,433 Rls. 252,487 $
98 1385 کانادا 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 489,600 2,254,194,103 Rls. 245,088 $
99 1385 کانادا 84314200 تيغه هاي بولدوزرياا نگلدوزرمشمول شماره 8429 1,959 2,246,861,278 Rls. 245,800 $
100 1385 کانادا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 7,461 2,049,443,195 Rls. 222,841 $
101 1385 کانادا 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 2,216 2,033,267,135 Rls. 222,032 $
102 1385 کانادا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 10,810 2,027,662,336 Rls. 219,989 $
103 1385 کانادا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 3,592 2,017,826,489 Rls. 219,456 $
104 1385 کانادا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,890 2,008,792,417 Rls. 217,945 $
105 1385 کانادا 90272000 دستگاههاي كروماتوگرا ف و ا لكتروفورز 2,868 1,964,747,906 Rls. 213,129 $
106 1385 کانادا 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 59,000 1,889,097,613 Rls. 204,426 $
107 1385 کانادا 90222100 دستگاههايي كه ا شعه آلفا,بتاياگامابه كارميبرند ،برا ي مصارف پزشكي,جرا حي,دندا نپزشكي يا دامپزشكي 1,980 1,887,037,217 Rls. 204,454 $
108 1385 کانادا 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 9,000 1,852,082,381 Rls. 200,920 $
109 1385 کانادا 76071990 صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 49,380 1,801,255,248 Rls. 196,665 $
110 1385 کانادا 73061010 لوله براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي تا 8 اينچ 31,535 1,787,755,114 Rls. 194,893 $
111 1385 کانادا 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 26,750 1,725,536,095 Rls. 188,686 $
112 1385 کانادا 84433000 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرا فيك 900 1,713,862,546 Rls. 186,838 $
113 1385 کانادا 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 14,000 1,664,464,345 Rls. 180,528 $
114 1385 کانادا 13023900 لعاب ها و موا د غليظ كننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذكور يا مشمول درجاي ديگر 12,500 1,654,042,381 Rls. 179,724 $
115 1385 کانادا 84414000 ماشين هابرا ي قالب ريزي ا شياءا زخميركاغذ,كاغذيامقوا 1,800 1,637,403,440 Rls. 177,824 $
116 1385 کانادا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 4,440 1,637,180,452 Rls. 177,990 $
117 1385 کانادا 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 3,339 1,599,870,295 Rls. 173,353 $
118 1385 کانادا 04062000 پنير رنده شده يا پودر شده 93,000 1,599,586,511 Rls. 174,017 $
119 1385 کانادا 39042200 پلي كلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شكال ا بتدا ئي 48,000 1,506,666,100 Rls. 163,395 $
120 1385 کانادا 88052900 دستگاههاي زميني برا ي آموزش پروا زوا جزا و قطعات آن ، غيرمذكوردر جاي ديگر 35,000 1,491,186,146 Rls. 161,698 $
121 1385 کانادا 30031010 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط داراي پني سيلين يامشتقات انهاداراي توليد داخلي مشابه 959 1,477,034,009 Rls. 160,199 $
122 1385 کانادا 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 4,990 1,460,926,425 Rls. 159,153 $
123 1385 کانادا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 11,335 1,454,600,000 Rls. 158,401 $
124 1385 کانادا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 108,875 1,452,980,305 Rls. 157,927 $
125 1385 کانادا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 5,705 1,424,581,949 Rls. 155,148 $
126 1385 کانادا 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوحتي برا ي موتورهاي درون سوز 7,090 1,359,547,102 Rls. 147,453 $
127 1385 کانادا 89039100 قايقهاي بادباني ,بايابدون موتور كمكي 1,360 1,358,990,752 Rls. 147,460 $
128 1385 کانادا 90308300 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل همرا ه بايك آلت ضبط كننده. 305 1,350,254,651 Rls. 147,779 $
129 1385 کانادا 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 5,914 1,267,678,755 Rls. 137,638 $
130 1385 کانادا 85352190 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا ي ولتاژكمترا ز5/72كيلوولت بجزسكسيونرودژنكتور 4,367 1,266,893,229 Rls. 137,449 $
131 1385 کانادا 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 336 1,259,348,450 Rls. 137,610 $
132 1385 کانادا 90151000 مسافت ياب ها 270 1,256,616,545 Rls. 137,354 $
133 1385 کانادا 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازك ازآلومينيوم روي تكيه گاه, بجزرديف 76072010 43,507 1,242,405,651 Rls. 134,824 $
134 1385 کانادا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 421 1,219,336,456 Rls. 132,639 $
135 1385 کانادا 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع كردن هوا ياسايرگازها 19,799 1,218,992,023 Rls. 132,600 $
136 1385 کانادا 15041000 روغن جگرماهي و ا جزا ء روغن 3,795 1,177,185,459 Rls. 127,454 $
137 1385 کانادا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 29,666 1,171,280,314 Rls. 127,493 $
138 1385 کانادا 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 274,869 1,159,144,233 Rls. 125,552 $
139 1385 کانادا 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي موادغير فلزي 1,890 1,158,218,130 Rls. 125,987 $
140 1385 کانادا 85339000 ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها 500 1,140,058,594 Rls. 124,665 $
141 1385 کانادا 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر 28,460 1,123,787,683 Rls. 122,368 $
142 1385 کانادا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي. 2,000 1,100,085,000 Rls. 119,354 $
143 1385 کانادا 32041690 سايرموا درنگي را كتيف وفرآورده هابرا ساس ا ين موا د غير ا ز مستربچ 27,000 1,090,058,532 Rls. 118,707 $
144 1385 کانادا 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روكش آبكاري ياا ندودشده غيرمذكوردرجاي ديگر 153,000 1,074,467,413 Rls. 117,249 $
145 1385 کانادا 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 773 1,071,277,040 Rls. 117,028 $
146 1385 کانادا 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 2,142 1,057,707,834 Rls. 115,021 $
147 1385 کانادا 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 770 1,014,178,436 Rls. 110,010 $
148 1385 کانادا 35022000 آلبومين شير,ا زجمله كنسانتره هاي دو يا چند پروتئين آب پنير لاكتوسرم 13,000 930,156,000 Rls. 101,690 $
149 1385 کانادا 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 580 908,083,937 Rls. 98,413 $
150 1385 کانادا 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 95,950 885,247,961 Rls. 96,067 $
151 1385 کانادا 85469010 مقره هاي عايق برق ازپلاستيك 4,000 880,803,558 Rls. 95,418 $
152 1385 کانادا 85052000 كوپلينگ ها,كلاج ها و ترمزهاي ا لكترومغناطيسي 6,852 864,571,128 Rls. 93,934 $
153 1385 کانادا 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 2,892 856,979,589 Rls. 93,084 $
154 1385 کانادا 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 195,126 849,440,980 Rls. 92,481 $
155 1385 کانادا 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 1,640 835,262,455 Rls. 90,879 $
156 1385 کانادا 84252000 چرخهاي بالاكشنده سرچاه, چرخهاي كشنده برا ي كاربرددرزيرزمين 5,387 833,501,167 Rls. 90,667 $
157 1385 کانادا 29419010 سفالكسين منوهيدرا ت 1,000 807,557,345 Rls. 87,455 $
158 1385 کانادا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 8,894 803,512,438 Rls. 87,688 $
159 1385 کانادا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذكور درجاي ديگر 431 803,017,417 Rls. 87,409 $
160 1385 کانادا 03032900 خانوا ده ماهي آزا د,(باستثناي وماهي آزا دا قيانوس آرا م, ا طلس ودا نوب )يخ زده 75,140 796,583,092 Rls. 86,433 $
161 1385 کانادا 33051000 شامپوها 55,093 795,312,669 Rls. 86,423 $
162 1385 کانادا 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 11,400 792,875,868 Rls. 86,404 $
163 1385 کانادا 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 84 788,313,503 Rls. 85,473 $
164 1385 کانادا 17029000 عسل مصنوعي ,كارا مل و ساير قندها (همچنين ,قند معكوس invert ),غيرمذكوردر جاي ديگر 32,144 784,099,400 Rls. 84,982 $
165 1385 کانادا 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 142 777,056,182 Rls. 84,438 $
166 1385 کانادا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذكور در جاي ديگر 43,040 760,666,265 Rls. 82,915 $
167 1385 کانادا 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 3,470 746,449,675 Rls. 81,059 $
168 1385 کانادا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 382 739,262,859 Rls. 80,021 $
169 1385 کانادا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 4,662 737,055,403 Rls. 80,273 $
170 1385 کانادا 84791011 فنيشر آسفالت با قدرت 110 اسب بخار وكمتر،نو 2,086 736,274,438 Rls. 79,874 $
171 1385 کانادا 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييكه دا را يبيش ا زيك نوع عامل ا كسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذكور 1,818 703,181,786 Rls. 76,611 $
172 1385 کانادا 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذكور درجاي ديگر 27,000 697,432,335 Rls. 76,060 $
173 1385 کانادا 84335950 ماشين بردا شت حبوباتPulse harvester 8,800 696,685,185 Rls. 76,066 $
174 1385 کانادا 85352120 دژنكتور براي ولتاژ كمتر از 5/72 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 1,155 693,177,809 Rls. 75,448 $
175 1385 کانادا 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,465 688,720,903 Rls. 74,811 $
176 1385 کانادا 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 16,868 687,474,385 Rls. 74,905 $
177 1385 کانادا 29152900 ا ملاح ا سيد ا ستيك (باستثناي سديم و كبالت ) 44,000 679,563,348 Rls. 73,799 $
178 1385 کانادا 28051200 كلسيم 16,000 675,494,205 Rls. 73,193 $
179 1385 کانادا 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 142 673,437,369 Rls. 73,338 $
180 1385 کانادا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 8,255 670,598,930 Rls. 73,172 $
181 1385 کانادا 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 255 668,529,079 Rls. 72,774 $
182 1385 کانادا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 16,180 657,459,284 Rls. 71,564 $
183 1385 کانادا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 853 652,389,912 Rls. 71,019 $
184 1385 کانادا 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينرهاي سردخانه دا ر وا تاق هاي يخچالي روي خودرو 24,888 643,256,875 Rls. 70,091 $
185 1385 کانادا 39204910 نوا رلبه و روكش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 18,000 641,278,686 Rls. 69,448 $
186 1385 کانادا 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكوردرجاي ديگر 6,499 623,545,398 Rls. 68,132 $
187 1385 کانادا 39173900 سايرلوله هاوشيلنگ ها ا زموا دپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 45,840 622,892,324 Rls. 68,023 $
188 1385 کانادا 29222990 ,غيرا زا نهاييكه بيش ا زيك نوع عامل ا كسيژن دا رند,ا ترهاوا سترهايغيرمذكوردرجاي ديگر 5,130 614,336,946 Rls. 66,972 $
189 1385 کانادا 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 4,500 612,664,839 Rls. 66,313 $
190 1385 کانادا 21061010 موا د پروتئيني تكستوره 3,380 611,770,831 Rls. 66,656 $
191 1385 کانادا 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 1,578 606,072,648 Rls. 65,869 $
192 1385 کانادا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 1,835 605,079,756 Rls. 65,936 $
193 1385 کانادا 90303100 مولتي متر 91 590,900,047 Rls. 64,543 $
194 1385 کانادا 29222200 آني زيدين ها,دي اني زيدين ها ,فنتيدين ها ,و ا ملاح آنها 8,135 577,779,211 Rls. 62,808 $
195 1385 کانادا 87032100 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 1000سانتي متر 3,000 576,878,220 Rls. 63,040 $
196 1385 کانادا 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 11,703 576,701,791 Rls. 62,542 $
197 1385 کانادا 84313190 سايرقطعات مربوطبه ا سانسور,بالاكشنده محفظه دا رياپلكان متحرك غيرمذكور 25,250 570,650,635 Rls. 61,887 $
198 1385 کانادا 38099100 موا د تكميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي در نساجي غيرازموادنشاسته اي 54,190 561,465,498 Rls. 61,149 $
199 1385 کانادا 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق 50,082 561,334,535 Rls. 60,951 $
200 1385 کانادا 90101090 دستگاهها ظاهركردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عكاسي به صورت خودكاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشكي 4,992 557,783,159 Rls. 60,572 $
مجموع کل
2,218,094,007,037 ريال
مجموع کل
241,569,554 دلار