آمار کل " واردات از" کشور "کامرون" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 کامرون 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 8,280 358,670,000 Rls. 39,203 $
2 1385 کامرون 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 7,137 153,371,501 Rls. 16,642 $
3 1385 کامرون 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيكه مستقيمابشكل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 7,831 132,034,368 Rls. 14,378 $
4 1385 کامرون 95010000 بازيچه هاي چرخدا ركه برا ي سوا رشدن كودكان طرا حي شده , سه چرخه وروروئك وساير 5,659 72,538,759 Rls. 7,895 $
5 1385 کامرون 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لكترونيكي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت كمترا ز150وات 12 56,721,530 Rls. 6,146 $
6 1385 کامرون 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 5,890 48,330,445 Rls. 5,241 $
7 1385 کامرون 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,185 31,596,377 Rls. 3,426 $
8 1385 کامرون 85171990 سايردستگاههاي تلفن غيرمذكوردرجاي ديگر 1,900 23,047,755 Rls. 2,499 $
9 1385 کامرون 85399090 سايراجزاءوقطعات براي لامپ ولوله بر قي رشته اي ياتخليه الكتريكي ، بجز سر پيچ با سايز 72E براي لامپ رشته اي 87 22,975,390 Rls. 2,490 $
10 1385 کامرون 95042020 ا شيا و متفرعات ميزبيليارد 6,520 20,254,088 Rls. 2,196 $
11 1385 کامرون 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 100 10,846,843 Rls. 1,175 $
12 1385 کامرون 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا كمي-احتراقي به قدرت از75 تا 375KVA غيرمذكور درجاي ديگر 165 2,868,165 Rls. 311 $
13 1385 کامرون 85251090 سايردستگاههاي فرستنده برا ي را ديو-تلفن, را ديو-تلگرا ف پخش راديويي ياتلويزيوني بجزميكروفون بيسيم توا م بافرستنده 20 1,899,114 Rls. 206 $
14 1385 کامرون 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 75 772,915 Rls. 84 $
مجموع کل
935,927,250 ريال
مجموع کل
101,894 دلار
[1]