آمار کل " واردات از" کشور "کالودينا جديد" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 کالودينا جديد 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 46,875 4,884,336,915 Rls. 529,697 $
2 1385 کالودينا جديد 29163990 ساير ا سيدهاي منوكربوكسيليك بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذكور 18,000 1,928,849,720 Rls. 209,294 $
3 1385 کالودينا جديد 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 32,060 650,358,879 Rls. 70,568 $
4 1385 کالودينا جديد 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 11,615 544,078,449 Rls. 58,998 $
5 1385 کالودينا جديد 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز5/37 وا ت 11,764 538,956,780 Rls. 58,468 $
6 1385 کالودينا جديد 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار ميگيرند 31,400 342,263,011 Rls. 37,138 $
7 1385 کالودينا جديد 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 15,000 315,459,995 Rls. 34,207 $
8 1385 کالودينا جديد 90183930 ست سرم وخون (infusion set & blood set ) 9,240 305,662,992 Rls. 33,145 $
9 1385 کالودينا جديد 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,800 224,203,400 Rls. 24,312 $
10 1385 کالودينا جديد 87141930 كمك فنر براي موتورسيكلتها 7,863 222,014,381 Rls. 24,074 $
11 1385 کالودينا جديد 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 14,300 205,700,000 Rls. 22,315 $
12 1385 کالودينا جديد 90189030 دستگاه سنجش فشارخون ا ز نوع غيرديجيتالي با يا بدون گوشي 4,815 191,363,526 Rls. 20,751 $
13 1385 کالودينا جديد 82029100 تيغه ا ره هاي مستقيم, برا ي كاركردن روي فلزا ت. 11,905 174,957,399 Rls. 18,974 $
14 1385 کالودينا جديد 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 75,000 174,157,122 Rls. 18,895 $
15 1385 کالودينا جديد 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك) 12,555 164,030,386 Rls. 17,787 $
16 1385 کالودينا جديد 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيك فشرده شده. 20,900 134,811,584 Rls. 14,620 $
17 1385 کالودينا جديد 28311000 دي تيونيت ها و سولفوكسيلات هاي سديم 21,000 130,658,647 Rls. 14,168 $
18 1385 کالودينا جديد 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 8,000 129,557,783 Rls. 14,050 $
19 1385 کالودينا جديد 28092020 ا سيد فسفريك خورا كي بادرجه خلوص 55درصد 23,940 108,250,918 Rls. 11,745 $
20 1385 کالودينا جديد 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءا جاق طبخ... )باسوخت گازي ياهم باگازوهم باسايرسوختها,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 15,900 98,689,538 Rls. 10,703 $
21 1385 کالودينا جديد 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 6,200 95,590,687 Rls. 10,370 $
22 1385 کالودينا جديد 76121090 ساير ظروف لوله ا ي نرم ا زا لومينيوم بغيرا زموردمصرف در كرم و پماد 1,664 94,477,663 Rls. 10,246 $
23 1385 کالودينا جديد 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 6,840 90,915,014 Rls. 9,858 $
24 1385 کالودينا جديد 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري, جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 4,800 74,895,325 Rls. 8,122 $
25 1385 کالودينا جديد 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 9,600 63,372,967 Rls. 6,873 $
26 1385 کالودينا جديد 39189000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر,بشكل رول يا چهارگوش 8,834 56,293,208 Rls. 6,104 $
27 1385 کالودينا جديد 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور وغيره ،برا ي موتورسيكلت 1,421 50,059,773 Rls. 5,428 $
28 1385 کالودينا جديد 82055100 ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه دا ري. 1,104 38,484,674 Rls. 4,174 $
29 1385 کالودينا جديد 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,618 37,175,541 Rls. 4,051 $
30 1385 کالودينا جديد 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 2,150 26,728,912 Rls. 2,899 $
31 1385 کالودينا جديد 87141920 دوشاخه ،كرپي حتي توا م شده با كمك فنربراي موتورسيكلتها 1,641 11,991,747 Rls. 1,300 $
32 1385 کالودينا جديد 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم كاري 1,262 5,840,891 Rls. 633 $
33 1385 کالودينا جديد 95069110 دستگاه TRAD MILL 800 1,676,378 Rls. 182 $
مجموع کل
12,115,864,205 ريال
مجموع کل
1,314,149 دلار
[1]