آمار کل " واردات از" کشور "پاکستان" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 310,948,684 940,198,692,967 Rls. 102,353,980 $
2 1385 پاکستان 07019000 ساير سيب زمينيها ,تازه يا سردكرده 68,481,584 132,765,269,859 Rls. 14,370,522 $
3 1385 پاکستان 08052000 نارنگي,كلمانتين , ويلكينگ ... مركبات غيره , تازه يا خشك كرده 25,938,973 77,556,407,213 Rls. 8,426,786 $
4 1385 پاکستان 07132000 نخود رسمي غلاف كنده , خشك كرده 26,171,338 75,272,173,435 Rls. 8,184,878 $
5 1385 پاکستان 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,537,277 67,001,935,622 Rls. 7,292,058 $
6 1385 پاکستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زكنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 5,850,635 45,053,318,241 Rls. 4,898,218 $
7 1385 پاکستان 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 918,747 43,397,790,123 Rls. 4,716,700 $
8 1385 پاکستان 01029090 ساير گاوها بجز گاوشيري و مولد نژا دخالص 2,300,266 17,536,927,117 Rls. 1,907,910 $
9 1385 پاکستان 89020000 وسايل نقليه آبي صيادي; كشتيهاي كارخانه ا ي برا ي عمل آوردن ياكنسروكردن محصولات صيادي 3,301,300 17,505,260,222 Rls. 1,903,027 $
10 1385 پاکستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 4,753,128 14,948,579,711 Rls. 1,623,971 $
11 1385 پاکستان 48116000 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 318,268 13,956,974,799 Rls. 1,518,418 $
12 1385 پاکستان 12074000 تخم كنجد 3,504,969 10,365,220,005 Rls. 1,125,274 $
13 1385 پاکستان 55091100 نخ يك لا,باحدا قل 85%ا لياف غيريكسره ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 253,555 7,186,642,600 Rls. 779,833 $
14 1385 پاکستان 32091020 رنگ آستري كاتافروز ED(ا لكترودي پوزيشن )Deposition-Electro براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 154,160 6,695,050,252 Rls. 726,058 $
15 1385 پاکستان 52122300 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, رنگرزي شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم غيرمذكوردرجاي ديگر 146,820 6,283,683,200 Rls. 683,608 $
16 1385 پاکستان 52094200 پارچه هاي موسوم به" دنيم", دا را ي 85%يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم بابيشتر. 349,013 5,978,629,185 Rls. 649,496 $
17 1385 پاکستان 35030000 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي كازئين شماره 3501 216,500 5,362,560,010 Rls. 583,263 $
18 1385 پاکستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 11,200 4,665,930,610 Rls. 508,050 $
19 1385 پاکستان 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده كه به آن ا لكل ا فزوده نشده باشد 365,580 4,041,721,849 Rls. 439,563 $
20 1385 پاکستان 08045000 گلابي هندي , ا نبه و جوز ا نجبان , تازه يا خشك كرده 989,589 4,028,467,399 Rls. 439,186 $
21 1385 پاکستان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 34,335 3,593,311,099 Rls. 390,588 $
22 1385 پاکستان 84713090 ماشين خودكاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه كليدومونتيورغيرمذكوردرجاي ديگر 6,803 3,449,461,648 Rls. 376,620 $
23 1385 پاکستان 07101000 سيب زميني ,يخ زده 1,711,132 3,394,569,971 Rls. 367,641 $
24 1385 پاکستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 8,106 3,276,825,389 Rls. 356,135 $
25 1385 پاکستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 5,495 2,726,976,115 Rls. 301,893 $
26 1385 پاکستان 84602100 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر,باكنترل شماره ا ي 111,880 2,421,264,174 Rls. 263,268 $
27 1385 پاکستان 55164300 پارچه تاروپودي, ا زنخهاي رنگارنگ, باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره مصنوعي,مخلوط باپنبه 86,078 2,349,115,129 Rls. 255,744 $
28 1385 پاکستان 55095300 ساير نخهاي , دا را ي كمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 97,523 2,338,367,032 Rls. 255,173 $
29 1385 پاکستان 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 61,943 1,750,799,772 Rls. 190,443 $
30 1385 پاکستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 9,287 1,702,016,170 Rls. 184,949 $
31 1385 پاکستان 52052400 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 60,374 1,661,934,351 Rls. 180,119 $
32 1385 پاکستان 52091900 پارچه تاروپودي, ا زپنبه, سفيدنشده, باحدا قل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم غيرمذكوردرجاي 35,482 1,489,577,071 Rls. 162,425 $
33 1385 پاکستان 39202050 نوا ردرزبندي پاكت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 8,917 1,424,403,747 Rls. 154,888 $
34 1385 پاکستان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي كشاورزي 17,758 1,180,023,992 Rls. 128,477 $
35 1385 پاکستان 38029010 خاك رنگبر 342,000 1,040,149,040 Rls. 112,996 $
36 1385 پاکستان 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 475,000 933,606,800 Rls. 101,722 $
37 1385 پاکستان 07134000 عدس غلاف كنده , خشك كرده 357,494 887,557,043 Rls. 96,388 $
38 1385 پاکستان 12075000 دا نه خردل 131,500 805,561,426 Rls. 87,297 $
39 1385 پاکستان 89080000 وسايل نقليه آبي و ساير ا دوا ت شناور برا ي ا ورا ق كردن 114,000 775,765,100 Rls. 84,460 $
40 1385 پاکستان 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 10,200 773,005,140 Rls. 83,922 $
41 1385 پاکستان 85231110 پنكيك نوا ركاست صوتي 22,500 771,327,054 Rls. 83,749 $
42 1385 پاکستان 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 183,606 677,084,105 Rls. 73,912 $
43 1385 پاکستان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 61,000 603,124,364 Rls. 65,443 $
44 1385 پاکستان 07109000 مخلوط سبزيجات , يخ زده 435,867 594,762,776 Rls. 64,361 $
45 1385 پاکستان 52081900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, ا زپنبه, سفيدنشده, غيرمذكوردرجاي ديگر,باحدا قل 85درصدپنبه به وزن هرمتر كمتراز200گرم 10,567 578,752,892 Rls. 63,292 $
46 1385 پاکستان 37011000 صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , برا ي ا شعه ا يكس , عكسبردا ري نشده 7,841 530,774,764 Rls. 57,526 $
47 1385 پاکستان 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 23,040 529,766,836 Rls. 57,696 $
48 1385 پاکستان 41021000 پوست خام حيوا نات ا ز جنس گوسفند و بره, با پشم 9,600 528,572,895 Rls. 57,535 $
49 1385 پاکستان 90183940 آنژيوكت (iv Cunnula) 3,700 526,141,957 Rls. 57,040 $
50 1385 پاکستان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شكل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 7,133 489,813,872 Rls. 53,331 $
51 1385 پاکستان 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 14,340 485,497,174 Rls. 53,066 $
52 1385 پاکستان 39031990 سايرپلي ا ستيرن باشكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 40,000 468,917,600 Rls. 50,977 $
53 1385 پاکستان 52061400 نخ يك لا,ا زپنبه, شانه نزده, باكمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 18,143 441,400,000 Rls. 48,057 $
54 1385 پاکستان 12073000 تخم كرچك 95,000 438,806,760 Rls. 47,547 $
55 1385 پاکستان 07133200 لوبياقرمزكوچك (adzuki) ,غلاف كنده ,خشك كرده 199,600 437,044,361 Rls. 47,309 $
56 1385 پاکستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 151,256 422,980,479 Rls. 46,190 $
57 1385 پاکستان 13023200 لعاب و موا د غليظ كننده ا ز خرنوب , ا ز دا نه خرنوب يا ا ز دا نه گوا ره 18,500 413,884,786 Rls. 45,003 $
58 1385 پاکستان 41041900 چرم وپوست دباغي شده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet )ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موكنده و... 45,515 411,252,170 Rls. 44,551 $
59 1385 پاکستان 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 15,449 405,679,887 Rls. 44,238 $
60 1385 پاکستان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 3,883 381,350,967 Rls. 41,719 $
61 1385 پاکستان 01021090 سايرحيوا نات زنده ا ز نوع گاو مولد نژا د خالص بجز گاو شيري 47,850 361,321,857 Rls. 39,428 $
62 1385 پاکستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيك يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذكور 2,988 357,031,980 Rls. 39,058 $
63 1385 پاکستان 07133300 لوبياي رسمي ,همچنين لوبياي سفيد ,غلاف كنده ,خشك كرده 182,634 341,620,912 Rls. 37,265 $
64 1385 پاکستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 5,788 294,580,372 Rls. 32,002 $
65 1385 پاکستان 84411000 ماشينهاي برش 30,000 276,129,954 Rls. 30,205 $
66 1385 پاکستان 84261900 جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 14,965 274,470,691 Rls. 29,951 $
67 1385 پاکستان 74181900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آن, ا زمس. 8,500 273,992,400 Rls. 29,662 $
68 1385 پاکستان 42032900 دستكش, دستكشهاي يك ا نگشتي ونيم دستكش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 41,543 266,819,460 Rls. 28,925 $
69 1385 پاکستان 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي يادوار ،خارج ا زبدنه (motor Outboard)برا ي وسايط نقليه آبي 19,000 264,556,892 Rls. 28,629 $
70 1385 پاکستان 52114200 پارچه موسوم به" دنيم", ا زنخهاي رنگارنگ, دا را ي كمترا ز85 %پنبه, بوزن مترمربع بيش از200گرم 14,565 263,124,996 Rls. 28,713 $
71 1385 پاکستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 18,000 262,393,618 Rls. 28,395 $
72 1385 پاکستان 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 5,700 250,441,500 Rls. 27,210 $
73 1385 پاکستان 32021000 موا د دباغي آلي سنتتيك 15,150 234,725,592 Rls. 25,464 $
74 1385 پاکستان 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 28,773 234,084,338 Rls. 25,383 $
75 1385 پاکستان 07133100 لوبيا ,غلاف كنده ,خشك كرده ازنوع wilezekvigna milugo 76,846 218,227,539 Rls. 23,757 $
76 1385 پاکستان 07131000 نخود فرنگي غلاف كنده, خشك كرده 72,355 205,498,109 Rls. 22,327 $
77 1385 پاکستان 09042020 فلفل فرنگي به صورت كوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 99,000 181,421,925 Rls. 19,830 $
78 1385 پاکستان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك) 102 172,337,076 Rls. 18,694 $
79 1385 پاکستان 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63كيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 8,456 169,632,439 Rls. 18,402 $
80 1385 پاکستان 82141090 كاغذبر.نامه بازكن. مركب ترا ش وتيغه آنها 5,040 158,632,051 Rls. 17,283 $
81 1385 پاکستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 24,500 156,447,861 Rls. 16,972 $
82 1385 پاکستان 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 5,598 154,008,045 Rls. 16,806 $
83 1385 پاکستان 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 11,792 153,064,437 Rls. 16,738 $
84 1385 پاکستان 09103010 زردچوبه دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 38,964 145,508,935 Rls. 15,899 $
85 1385 پاکستان 14042000 لنتر پنبه 48,418 141,007,206 Rls. 15,275 $
86 1385 پاکستان 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوك نمدي وياسايرنوكهاي متخلخل. 3,928 139,542,021 Rls. 15,136 $
87 1385 پاکستان 20098010 آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره, موز,ا نبه, گودا, پشن فروت و ليچن ) 16,800 135,962,312 Rls. 14,858 $
88 1385 پاکستان 94035000 مبلهاي چوبي ا زا نواعي كه درا تاق خوا ب موردا ستفاده قرا ر ميگيرند 6,828 132,171,510 Rls. 14,359 $
89 1385 پاکستان 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 2,884 124,888,400 Rls. 13,598 $
90 1385 پاکستان 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 31,906 117,850,062 Rls. 12,886 $
91 1385 پاکستان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, كه بدون عمل مكانيكي رانده ميشوند 10,140 103,724,272 Rls. 11,293 $
92 1385 پاکستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 1,050 102,680,480 Rls. 11,188 $
93 1385 پاکستان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 2,200 95,912,017 Rls. 10,407 $
94 1385 پاکستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 2,404 93,522,517 Rls. 10,143 $
95 1385 پاکستان 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 8,300 91,436,183 Rls. 9,919 $
96 1385 پاکستان 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 8,000 90,801,504 Rls. 9,887 $
97 1385 پاکستان 38140000 حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 2,692 88,418,845 Rls. 9,673 $
98 1385 پاکستان 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 1,575 86,517,760 Rls. 9,378 $
99 1385 پاکستان 84529000 ا جزا ءوقطعات چرخهاي دوزندگي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 35 85,451,076 Rls. 9,269 $
100 1385 پاکستان 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 10,140 82,586,470 Rls. 8,957 $
101 1385 پاکستان 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار ميگيرند 4,260 81,142,698 Rls. 8,841 $
102 1385 پاکستان 52051100 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه, آماده نشده برا يخرده فروشي بانمره حدا كثر14درسيستم متريك 14,000 77,657,590 Rls. 8,490 $
103 1385 پاکستان 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري كار،وا نت و ترا كتوركشاورزي 10,140 70,910,943 Rls. 7,675 $
104 1385 پاکستان 95066210 توپ فوتبال , بسكتبال , وا ليبال, هندبال 780 67,448,919 Rls. 7,344 $
105 1385 پاکستان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي كمتراز20سانتيمتر 2,000 60,555,060 Rls. 6,571 $
106 1385 پاکستان 84484900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگي تاروپودباف (looms)يااجزاءوقطعات ماشينهاي كمكي), آنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 260 55,324,525 Rls. 6,037 $
107 1385 پاکستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 4,270 48,796,314 Rls. 5,289 $
108 1385 پاکستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 5,000 40,400,620 Rls. 4,382 $
109 1385 پاکستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 782 39,393,489 Rls. 4,287 $
110 1385 پاکستان 84703000 ماشين هاي محاسب (غيرا زنوع ا لكترونيك ) 72 36,592,080 Rls. 3,963 $
111 1385 پاکستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر 3,400 33,920,784 Rls. 3,709 $
112 1385 پاکستان 48114900 ساير كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 1,150 32,646,005 Rls. 3,554 $
113 1385 پاکستان 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, كرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 2,960 32,520,641 Rls. 3,541 $
114 1385 پاکستان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 850 30,479,269 Rls. 3,303 $
115 1385 پاکستان 84821000 بلبرينگ. 970 29,462,062 Rls. 3,188 $
116 1385 پاکستان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 530 24,789,623 Rls. 2,683 $
117 1385 پاکستان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 200 21,298,977 Rls. 2,329 $
118 1385 پاکستان 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي كمترا ز600mmكه درجاي ديگرذكرنشده. 1,485 16,207,553 Rls. 1,763 $
119 1385 پاکستان 73181490 ساير پيچ خودكارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 2,500 15,938,933 Rls. 1,734 $
120 1385 پاکستان 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 540 15,714,496 Rls. 1,703 $
121 1385 پاکستان 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي 3,000 15,641,400 Rls. 1,714 $
122 1385 پاکستان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 1,000 15,219,843 Rls. 1,652 $
123 1385 پاکستان 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 21,780 13,417,855 Rls. 1,452 $
124 1385 پاکستان 73170000 ميخ, ميخ سرپهن, پونز,ميخ مسمار ،ميخ دوپا واشياءهمانند ,ا زچدن ،آهن ياازفولاد 2,350 11,892,638 Rls. 1,288 $
125 1385 پاکستان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 50 10,119,957 Rls. 1,101 $
126 1385 پاکستان 71179000 زيورآلات بدلي(غيرا زفلزا ت معمولي). 51 9,230,684 Rls. 999 $
127 1385 پاکستان 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 328 7,456,625 Rls. 811 $
128 1385 پاکستان 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيك. 19,410 6,708,928 Rls. 726 $
129 1385 پاکستان 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 160 6,700,558 Rls. 726 $
130 1385 پاکستان 94052000 چرا غ كنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 600 6,502,101 Rls. 708 $
131 1385 پاکستان 49119990 ساير محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 140 5,277,143 Rls. 577 $
132 1385 پاکستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,970 4,861,542 Rls. 526 $
133 1385 پاکستان 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 50 3,993,182 Rls. 433 $
134 1385 پاکستان 44201000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء ,تزئيني ا ز چوب 100 2,381,154 Rls. 258 $
135 1385 پاکستان 85371010 پانلهاي ا لكتريكي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,540 1,944,617 Rls. 210 $
136 1385 پاکستان 62160000 دستكش, دستكش يك ا نگشتي ونيم دستكش. 85 1,246,237 Rls. 136 $
مجموع کل
1,556,248,800,983 ريال
مجموع کل
169,275,417 دلار
[1]