آمار کل " واردات از" کشور "يونان" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 يونان 73051900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 4,890,312 22,563,313,094 Rls. 2,508,428 $
2 1385 يونان 84199020 ا جزا وقطعات تعرفه 84191900 131,985 8,234,256,393 Rls. 898,222 $
3 1385 يونان 76071990 صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 203,190 7,438,728,740 Rls. 809,260 $
4 1385 يونان 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 96,503 5,847,993,212 Rls. 637,105 $
5 1385 يونان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 690 4,043,852,188 Rls. 441,909 $
6 1385 يونان 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع كردن هوا ياسايرگازها 80,221 3,826,257,326 Rls. 415,614 $
7 1385 يونان 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 115,316 3,691,390,883 Rls. 402,729 $
8 1385 يونان 76069100 صفحه ورق يانوار (باستثناءمربع يامستطيل )ا زآلومينيوم, غيرممزوج, به ضخامت بيش ا ز 2/0 ميليمتر 100,000 3,338,634,790 Rls. 361,676 $
9 1385 يونان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 6,074 2,946,208,719 Rls. 320,661 $
10 1385 يونان 84193100 خشك كننده هابرا ي محصولات كشاورزي 42,195 2,935,555,980 Rls. 318,290 $
11 1385 يونان 10059090 ذرت بجزدا نه آن غيرمذكوررديف 10059010 93,286 2,931,698,346 Rls. 319,288 $
12 1385 يونان 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 4,040 2,843,846,876 Rls. 309,855 $
13 1385 يونان 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 919 2,787,707,001 Rls. 303,146 $
14 1385 يونان 84335130 كمباين مخصوص برداشت پنبه با مكانيزم مكش 13,154 2,736,622,900 Rls. 298,791 $
15 1385 يونان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 16,730 2,296,511,394 Rls. 249,530 $
16 1385 يونان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 2,600 2,242,193,363 Rls. 242,951 $
17 1385 يونان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي 3,452 2,233,277,869 Rls. 242,725 $
18 1385 يونان 48221000 قرقره, ماسوره, دوك تكيه گاههاي وهمانندا زخميركاغذ,كاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 180,096 2,132,606,057 Rls. 232,167 $
19 1385 يونان 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , كه بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 204,804 2,115,736,671 Rls. 229,625 $
20 1385 يونان 33051000 شامپوها 293,482 2,113,135,119 Rls. 230,749 $
21 1385 يونان 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيك. 110,759 2,013,614,544 Rls. 219,300 $
22 1385 يونان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 757 1,829,245,691 Rls. 198,716 $
23 1385 يونان 31051010 كود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 100,056 1,752,078,490 Rls. 190,543 $
24 1385 يونان 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 6,200 1,723,000,000 Rls. 187,548 $
25 1385 يونان 39173300 سايرلوله هامستحكم نشده و بنحوديگري باسايرموادجورنشده ,بالوا زم وملحقات 31,091 1,668,844,157 Rls. 181,042 $
26 1385 يونان 84281020 آسانسور باسيستم محركه بدون گيربكس (less gear ) وهيدروليكي 19,800 1,385,063,809 Rls. 150,371 $
27 1385 يونان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 1,785 1,069,058,422 Rls. 116,172 $
28 1385 يونان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 511 992,734,139 Rls. 107,618 $
29 1385 يونان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذكور درجاي ديگر 14,923 912,592,820 Rls. 98,958 $
30 1385 يونان 84192090 ساير ا سترليزه كننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,428 906,223,741 Rls. 99,138 $
31 1385 يونان 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 18,550 877,892,699 Rls. 95,257 $
32 1385 يونان 84615000 ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 600 862,055,395 Rls. 93,773 $
33 1385 يونان 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150mmبصورت دورويه لاك خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 2/0 ميليمتر لغايت 5/0ميلي متر 21,278 857,038,131 Rls. 93,758 $
34 1385 يونان 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 173,482 841,570,533 Rls. 91,666 $
35 1385 يونان 90321000 ترموستات 1,161 788,064,213 Rls. 85,675 $
36 1385 يونان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 40,603 781,494,559 Rls. 84,987 $
37 1385 يونان 90312000 دستگاههاي آزمايش 1,475 757,635,390 Rls. 82,612 $
38 1385 يونان 38123030 پايدا ركننده هايUV 14,000 753,461,810 Rls. 81,787 $
39 1385 يونان 85431900 شتاب دهنده هاي ذرا ت (غيرا زدستگاههاي مستقركننده يون براي تحريك موادنيمه هادي ) 250 745,703,679 Rls. 81,909 $
40 1385 يونان 91070000 كليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرك ساعت يا داراي موتورسنكرون. 1,864 719,003,783 Rls. 78,304 $
41 1385 يونان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدكردن يارنگ كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 37,710 712,616,939 Rls. 77,575 $
42 1385 يونان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 830 625,633,348 Rls. 68,308 $
43 1385 يونان 84682000 ماشين آلات ودستگاههاي گازي, برا ي لحيم كاري, زرد جوشكاري, وياجوشكاري 1,744 610,844,489 Rls. 66,693 $
44 1385 يونان 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 4,741 605,340,714 Rls. 65,876 $
45 1385 يونان 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 48,880 536,564,110 Rls. 58,550 $
46 1385 يونان 48236000 سيني,دوري, بشقاب, فنجان, پياله وا شياءهمانندا زكاغذيامقوا 6,230 515,392,000 Rls. 55,930 $
47 1385 يونان 39119010 رزينهاي مالئيك مورد مصرف درتوليد مركب چاپ 19,250 466,676,725 Rls. 50,644 $
48 1385 يونان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي 600 458,108,777 Rls. 49,638 $
49 1385 يونان 68022900 سنگ يادبودياسنگ ساختماني,غيرمذكوردرجاي ديگر,بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه 174,800 419,029,423 Rls. 45,528 $
50 1385 يونان 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 24,120 402,938,141 Rls. 43,717 $
51 1385 يونان 15091000 روغن زيتون بكر 35,319 383,711,451 Rls. 41,877 $
52 1385 يونان 25174100 دا نه دا نه ها (granules) ,و پودر سنگ مرمر 118,500 382,918,027 Rls. 41,514 $
53 1385 يونان 34070010 فرآورده هاي دندا نسازي 4,700 347,284,350 Rls. 37,959 $
54 1385 يونان 33073000 ا ملاح معطر وساير فرآورده ها برا ي ا ستحمام 50,302 319,560,277 Rls. 34,777 $
55 1385 يونان 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 30 293,977,824 Rls. 31,854 $
56 1385 يونان 27112990 سايرگازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي درظروف يكهزا رسانتيمترمكعب وبيشتربجزگازطبيعي 34,592 268,101,120 Rls. 29,265 $
57 1385 يونان 83024100 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند برا ي ساختمان ا زفلزمعمولي 1,680 239,745,380 Rls. 25,998 $
58 1385 يونان 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 270 234,396,110 Rls. 25,514 $
59 1385 يونان 23099010 فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو 44,000 205,016,380 Rls. 22,316 $
60 1385 يونان 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 14,346 203,231,669 Rls. 22,038 $
61 1385 يونان 84313110 ا نوا ع درا توماتيك آسانسور 3,347 195,901,262 Rls. 21,284 $
62 1385 يونان 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا كثر120سانتيمترباشد 5,843 190,086,390 Rls. 20,619 $
63 1385 يونان 31052000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز كننده ا زت , فسفر و پتاسيم NPK 40,000 190,076,200 Rls. 20,600 $
64 1385 يونان 34011130 صابون بچه 34,177 178,551,186 Rls. 19,369 $
65 1385 يونان 85153130 ماشين جوشكاري پلاسما 138 160,227,789 Rls. 17,494 $
66 1385 يونان 96032100 مسوا ك دندا ن همچينين مسواك دندان عاريه 13,425 151,017,503 Rls. 16,439 $
67 1385 يونان 32064990 سايرموا درنگ كننده غيرمذكورغيرآلي 18,000 140,687,690 Rls. 15,247 $
68 1385 يونان 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 18,026 129,504,619 Rls. 14,127 $
69 1385 يونان 84254200 جكها وچرخهاي بالاكشنده ،هيدروليكي 3,200 117,766,428 Rls. 12,795 $
70 1385 يونان 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 4,122 105,647,787 Rls. 11,511 $
71 1385 يونان 68022100 سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن, رخام,فقط بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 40,000 97,615,582 Rls. 10,590 $
72 1385 يونان 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذكور 500 88,917,978 Rls. 9,719 $
73 1385 يونان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 2,200 88,453,028 Rls. 9,587 $
74 1385 يونان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 55 80,864,276 Rls. 8,825 $
75 1385 يونان 40141000 كاپوت (محافظ) براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه غيرازكائوچوي سخت 2,712 76,198,510 Rls. 8,306 $
76 1385 يونان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 201 71,529,548 Rls. 7,824 $
77 1385 يونان 35069100 چسباننده ها برا ساس كائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 2,400 70,286,000 Rls. 7,627 $
78 1385 يونان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 228 65,488,897 Rls. 7,111 $
79 1385 يونان 85365040 كليد فشاري (push buttom switch ) 150 63,695,298 Rls. 6,954 $
80 1385 يونان 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميك و پلاستيك 11,884 58,538,595 Rls. 6,375 $
81 1385 يونان 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8 55,387,962 Rls. 6,015 $
82 1385 يونان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 117 51,177,426 Rls. 5,552 $
83 1385 يونان 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 400 35,139,494 Rls. 3,802 $
84 1385 يونان 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 5,802 31,354,894 Rls. 3,414 $
85 1385 يونان 74102100 ورق ونوا رهاي نازك, ملصق برروي كاغذ مقوا،موادپلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانند ا زمس تصفيه شده, به ضخامت 15/0 mmياكمتر 2,480 29,720,150 Rls. 3,217 $
86 1385 يونان 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سركه يا درجوهر سركه , يخ نزده 936 29,043,418 Rls. 3,185 $
87 1385 يونان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 663 26,576,028 Rls. 2,893 $
88 1385 يونان 56011000 دستمال وتامپون بهدا شتي,پوشك بچه, غيره ..... ا زآوا ت موا دنسجي. 2,614 26,220,685 Rls. 2,848 $
89 1385 يونان 56012100 آوا ت ا زپنبه وا شياءساخته شده ا زآن. 640 23,434,298 Rls. 2,562 $
90 1385 يونان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 2 20,726,720 Rls. 2,248 $
91 1385 يونان 84239010 قطعات ماشين آلات وا دوا ت توزين 110 20,651,590 Rls. 2,257 $
92 1385 يونان 84211900 ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 65 20,633,697 Rls. 2,245 $
93 1385 يونان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 4,968 20,176,851 Rls. 2,197 $
94 1385 يونان 12072000 دا نه پنبه 1,380 18,984,630 Rls. 2,060 $
95 1385 يونان 34011110 صابون حمام ودستشويي 2,035 18,895,582 Rls. 2,066 $
96 1385 يونان 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پركردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذكور 2,000 16,878,581 Rls. 1,839 $
97 1385 يونان 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 57 16,667,893 Rls. 1,808 $
98 1385 يونان 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 16 12,734,765 Rls. 1,392 $
99 1385 يونان 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 2 12,433,590 Rls. 1,349 $
100 1385 يونان 85243100 ديسك برا ي سيستم هاي قرا ئت ليزري براي پديده پخش غيرا ز صدا يا تصوير 110 11,550,120 Rls. 1,253 $
101 1385 يونان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا كي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذكور در جاي ديگر 2,198 9,532,199 Rls. 1,045 $
102 1385 يونان 73181390 سايرقلاب پيچي وپيچ سرحلقه ا ي ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديدشده 1,914 9,108,526 Rls. 992 $
103 1385 يونان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 2,198 8,266,203 Rls. 907 $
104 1385 يونان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن كاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 2,198 7,670,441 Rls. 841 $
105 1385 يونان 84733030 بردكامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, كيبورد,چاپگروموشوا ره ) 14 7,119,360 Rls. 773 $
106 1385 يونان 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 618 3,173,968 Rls. 345 $
107 1385 يونان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيك يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذكور 10 124,506 Rls. 13 $
مجموع کل
122,631,428,323 ريال
مجموع کل
13,398,949 دلار
[1]