آمار کل " واردات از" کشور "ويتنام" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 ويتنام 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاكريلات متيل, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 223,993 4,415,579,975 Rls. 480,015 $
2 1385 ويتنام 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازك غيرمذكورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحكم 284,843 3,567,886,250 Rls. 388,220 $
3 1385 ويتنام 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 228,411 2,932,707,935 Rls. 318,758 $
4 1385 ويتنام 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آكريليك, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا 77,714 1,434,936,454 Rls. 156,652 $
5 1385 ويتنام 40139020 تيوپ براي موتورسيكلت 80,696 892,090,841 Rls. 97,222 $
6 1385 ويتنام 68022100 سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن, رخام,فقط بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 287,493 802,261,764 Rls. 87,128 $
7 1385 ويتنام 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 62,858 667,523,560 Rls. 72,498 $
8 1385 ويتنام 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 61,560 583,572,496 Rls. 63,198 $
9 1385 ويتنام 55095300 ساير نخهاي , دا را ي كمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 19,958 568,886,683 Rls. 62,018 $
10 1385 ويتنام 40115000 تايربادي نو ا ز كائوچو برا ي دوچرخه 104,665 507,152,089 Rls. 55,197 $
11 1385 ويتنام 40121900 سايرلاستيك هاي رويي روكش شده ا زكائوچومورد ا ستفاده درسايروسايل نقليه غيرمذكوردرجاي ديگر 102,016 471,523,925 Rls. 51,136 $
12 1385 ويتنام 40132000 لاستيك توئي ا زكائوچو ا زا نوا عي كه برا ي دوچرخه بكار ميرود 44,716 429,125,028 Rls. 46,856 $
13 1385 ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 39,500 400,096,510 Rls. 43,593 $
14 1385 ويتنام 70133190 اشياء شيشه اي سرميز ،اشپزخانه غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت ماشيني ازكريستال سرب دار (غيرازليوان ) 38,961 322,368,747 Rls. 35,101 $
15 1385 ويتنام 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 3,700 261,486,424 Rls. 28,327 $
16 1385 ويتنام 35051090 دكسرين وسايرنشاسته هاوفكولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 97,500 251,080,505 Rls. 27,330 $
17 1385 ويتنام 68029390 سايرسنگهاي خارا (گرا نيتي )غيرمذكور درجاي ديگر 48,000 236,300,970 Rls. 25,599 $
18 1385 ويتنام 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 16,700 192,377,000 Rls. 21,032 $
19 1385 ويتنام 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 1,410 189,508,799 Rls. 20,563 $
20 1385 ويتنام 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شكم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...) 21,000 189,106,129 Rls. 20,473 $
21 1385 ويتنام 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحكم نشده ا زپليمرهاي كلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 19,000 186,730,786 Rls. 20,257 $
22 1385 ويتنام 25161100 سنگ خارا , كارنشده ياناهموا ري گرفته شده 86,180 175,230,000 Rls. 19,129 $
23 1385 ويتنام 84082020 موتورهاي پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي كه برا ي ترا كتورهاي رديف 8701 به كارمي روند 6,750 167,325,848 Rls. 18,248 $
24 1385 ويتنام 40139090 لاستيك تويي ا ز كائوچو بجز براي وسايل نقليه 14,800 154,015,080 Rls. 16,692 $
25 1385 ويتنام 44190000 ا شياء چوبي برا ي سرويس ميز يا آشپزخانه 5,175 109,186,121 Rls. 11,845 $
26 1385 ويتنام 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميكروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا . 270 99,392,043 Rls. 10,760 $
27 1385 ويتنام 88040000 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدا يت وپارا گلايدرها)وروتوشوتها;قطعات ومتفرعات آنها 125 47,545,560 Rls. 5,176 $
28 1385 ويتنام 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 4,270 45,186,362 Rls. 4,919 $
29 1385 ويتنام 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 2,667 44,598,133 Rls. 4,857 $
30 1385 ويتنام 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين, غيرمذكوردرجاي ديگر;غلتك برا ي چمن يازمين ورزش 799 44,462,175 Rls. 4,854 $
31 1385 ويتنام 08043000 آناناس , تازه يا خشك كرده 19,900 37,000,000 Rls. 4,009 $
32 1385 ويتنام 85059000 ابزارگيرهاي الكترومغناطيسي يامغناطيسي دائمي ،قيدها وساير وسايل نگهدارنده همانند ،اجزاءو قطعات آهن رباها،ابزارگيرها ،قيدها ،كوپاينگهاو.... 208 26,383,200 Rls. 2,884 $
33 1385 ويتنام 84481110 دا بي ژا كارد 232 26,040,000 Rls. 2,834 $
34 1385 ويتنام 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين... 546 5,149,361 Rls. 562 $
35 1385 ويتنام 82084000 كارد و تيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كشاورزي, باغباني وگلكاري. 200 849,743 Rls. 92 $
مجموع کل
20,484,666,496 ريال
مجموع کل
2,228,033 دلار
[1]