آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 هند 27101110 بنزين 916,029,678 5,317,332,669,105 Rls. 579,140,283 $
2 1385 هند 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 406,025,209 2,016,593,375,736 Rls. 218,778,490 $
3 1385 هند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 58,667,998 434,723,423,450 Rls. 47,196,459 $
4 1385 هند 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لكتريكي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 43,635,741 434,259,578,890 Rls. 47,305,490 $
5 1385 هند 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 19,320,003 306,869,073,670 Rls. 33,337,755 $
6 1385 هند 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروكمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 42,866,140 275,850,515,857 Rls. 30,014,113 $
7 1385 هند 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 6,228,265 201,947,062,376 Rls. 21,966,188 $
8 1385 هند 72083700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشكل طومارياپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميليمتر 28,596,180 174,745,096,038 Rls. 18,940,099 $
9 1385 هند 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 1,174,393 137,514,860,000 Rls. 14,967,887 $
10 1385 هند 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 189,084 130,757,697,987 Rls. 14,216,282 $
11 1385 هند 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 1,792,929 122,330,850,662 Rls. 13,345,536 $
12 1385 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 5,376,996 120,427,627,329 Rls. 13,103,395 $
13 1385 هند 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 13,217,093 87,235,241,854 Rls. 9,447,178 $
14 1385 هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 799,592 74,815,787,759 Rls. 8,128,724 $
15 1385 هند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 2,435,010 69,833,168,086 Rls. 7,602,550 $
16 1385 هند 72083620 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده ،به شكل طومارباپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بالاتر از 16ميليمتروعرض 1500ميلي متروبالاترباگريدهاي 60%وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده پروژه نفتي 7,720,330 56,548,961,637 Rls. 6,132,827 $
17 1385 هند 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 4,041,072 55,670,855,642 Rls. 6,060,100 $
18 1385 هند 54024200 نخ يك لاا زپلي ا سترها,تاحدي جهت يافته, باحدا كثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 4,129,179 52,697,833,350 Rls. 5,729,882 $
19 1385 هند 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 21,310,141 48,819,569,481 Rls. 5,307,008 $
20 1385 هند 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 4,767,707 46,579,898,788 Rls. 5,088,475 $
21 1385 هند 09024010 چاي سياه كوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 1,994,188 40,933,733,510 Rls. 4,447,991 $
22 1385 هند 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 458,430 40,554,696,083 Rls. 4,406,512 $
23 1385 هند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 28,971 38,827,609,205 Rls. 4,226,075 $
24 1385 هند 55095100 ساير نخهاي , باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريكسره مصنوعي,غيرخرده فروشي 1,406,988 38,423,365,416 Rls. 4,178,159 $
25 1385 هند 38083010 علف كش ها كند كننده هايابازدارنده هاي جوانه زدن وتنظيم كننده رشد نباتات بصورت (محصول اماده ) 472,860 37,947,193,111 Rls. 4,121,340 $
26 1385 هند 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيك. 4,014,234 36,392,335,584 Rls. 3,944,746 $
27 1385 هند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 8,485,157 35,026,715,579 Rls. 3,812,574 $
28 1385 هند 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 5,305,190 34,924,697,028 Rls. 3,794,341 $
29 1385 هند 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال غيرمذكور 93,145 34,211,158,118 Rls. 3,707,322 $
30 1385 هند 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 1,905,231 33,076,684,390 Rls. 3,596,701 $
31 1385 هند 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن ياتحت حرارت قراردادن كلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 281,291 32,373,981,396 Rls. 3,514,485 $
32 1385 هند 38081029 ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده ) 520,269 31,834,161,883 Rls. 3,465,209 $
33 1385 هند 38170010 ا كليل بنزن خطي (lab) 2,100,000 31,393,425,830 Rls. 3,405,296 $
34 1385 هند 29420090 ساير تركيبات الي 43,567 29,351,396,636 Rls. 3,197,023 $
35 1385 هند 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,791,397 28,189,510,604 Rls. 3,064,072 $
36 1385 هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,360,451 28,142,981,332 Rls. 3,056,520 $
37 1385 هند 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات كنتورهاي مشمول رديف 9029 94,771 27,279,342,182 Rls. 2,962,490 $
38 1385 هند 55032000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,101,620 27,252,119,953 Rls. 2,963,610 $
39 1385 هند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 14,965 26,040,451,367 Rls. 2,829,700 $
40 1385 هند 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,286,308 25,973,267,696 Rls. 2,819,362 $
41 1385 هند 76071990 صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 644,436 25,533,354,857 Rls. 2,777,096 $
42 1385 هند 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 263,485 24,862,924,880 Rls. 2,715,189 $
43 1385 هند 28051200 كلسيم 1,402,649 24,538,098,265 Rls. 2,668,749 $
44 1385 هند 29419010 سفالكسين منوهيدرا ت 11,550 24,130,961,143 Rls. 2,620,864 $
45 1385 هند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 369,342 23,773,155,848 Rls. 2,575,597 $
46 1385 هند 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 1,744,000 23,382,350,209 Rls. 2,537,324 $
47 1385 هند 17019900 سايرقند و شكر غير مذكور در جاي ديگر 7,100,000 22,946,490,295 Rls. 2,485,000 $
48 1385 هند 73051900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 3,024,921 22,671,194,640 Rls. 2,470,167 $
49 1385 هند 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت 462,652 22,413,800,661 Rls. 2,432,507 $
50 1385 هند 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 894,104 22,149,779,891 Rls. 2,401,577 $
51 1385 هند 38011000 گرا فيت مصنوعي 2,471,747 22,025,684,903 Rls. 2,396,649 $
52 1385 هند 29321900 تركيبات دا را ي ساختاريك حلقه مترا كم نشده (Unfused) فورا ن, كه درجاي ديگري مذكورنباشند 121,785 21,956,914,227 Rls. 2,385,736 $
53 1385 هند 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 566,639 21,605,535,823 Rls. 2,350,163 $
54 1385 هند 29225020 ترا مادول هيدروكلرا يد 26,150 21,547,643,075 Rls. 2,344,364 $
55 1385 هند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 3,715,837 21,394,131,076 Rls. 2,322,309 $
56 1385 هند 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 340,973 21,162,670,543 Rls. 2,298,458 $
57 1385 هند 69039090 سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر 674,306 21,041,338,536 Rls. 2,287,003 $
58 1385 هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرا ت 6,140 20,655,552,147 Rls. 2,241,801 $
59 1385 هند 29162000 ا سيدهاي مونوكربوكسيليك سيكلانيك ... سيكلوترپنيك, غيره, مشتقات ... آنها 129,000 20,475,488,195 Rls. 2,225,268 $
60 1385 هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به كلينكر 40,000,000 20,404,031,300 Rls. 2,208,468 $
61 1385 هند 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 58,399 19,296,815,850 Rls. 2,100,148 $
62 1385 هند 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 252,735 18,805,430,235 Rls. 2,047,081 $
63 1385 هند 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 2,377,606 18,323,566,550 Rls. 1,992,315 $
64 1385 هند 29411020 آموكسي سيلين تري هيدرا ت 69,247 17,013,538,659 Rls. 1,851,305 $
65 1385 هند 29225090 سايرا مينوا لكل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرتركيبات ا مينوباعامل ا كسيژنه غيرمذكور 18,350 16,957,798,332 Rls. 1,845,096 $
66 1385 هند 52052400 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 511,122 15,698,157,976 Rls. 1,707,954 $
67 1385 هند 29349990 سايرا سيدهاي نوكلوئيك وا ملاح آن هاوتركيبات هتروسيكليك غيرمذكور درجاي ديگر 20,056 15,654,707,483 Rls. 1,700,588 $
68 1385 هند 87013090 تراكتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 120 قوه ا سب بخار و كمتر 532,650 15,391,914,322 Rls. 1,674,776 $
69 1385 هند 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت بيشترا ز10000 كيلوولت آمپر 322,160 15,244,682,833 Rls. 1,666,316 $
70 1385 هند 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 263,690 15,186,762,737 Rls. 1,651,204 $
71 1385 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 3,444,596 14,972,345,271 Rls. 1,626,882 $
72 1385 هند 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيك ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذكوردرجاي ديگر 69,923 14,894,525,933 Rls. 1,619,870 $
73 1385 هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 996,328 14,783,075,364 Rls. 1,605,707 $
74 1385 هند 28362000 كربنات دي سديم 10,000,000 14,641,343,974 Rls. 1,601,722 $
75 1385 هند 90183940 آنژيوكت (iv Cunnula) 59,869 14,497,541,621 Rls. 1,577,854 $
76 1385 هند 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي كشاورزي 601,621 14,391,349,753 Rls. 1,564,459 $
77 1385 هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 162,309 14,178,961,708 Rls. 1,540,124 $
78 1385 هند 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,329,632 13,814,204,676 Rls. 1,504,214 $
79 1385 هند 29094900 ساير ا تر-ا لكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه... آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 1,026,450 13,779,516,000 Rls. 1,501,101 $
80 1385 هند 29372100 كورتيزون , هيدروكورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروكورتيزون ) 75,130 13,732,852,061 Rls. 1,490,902 $
81 1385 هند 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 210,783 13,653,052,646 Rls. 1,483,115 $
82 1385 هند 55101100 نخ يك لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 537,719 13,601,498,960 Rls. 1,476,480 $
83 1385 هند 29159091 ا تروا ستاتين 2,190 13,339,424,309 Rls. 1,453,846 $
84 1385 هند 29159099 سايرا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقويا شباع شده... غيرمذكوربجزا تروا ستاتين 81,125 13,010,184,192 Rls. 1,416,127 $
85 1385 هند 55095200 ساير نخهاي , باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي استر,مخلوط باپشم ياكرك حيوا ن, غيرخرده فروشي 187,401 12,670,931,794 Rls. 1,377,485 $
86 1385 هند 39219020 ورق HPL (lamimated pressure high) با ضخامت بيشترا ز2/1ميكرون وكمترا ز2مليمتر0 و 794,804 12,594,622,651 Rls. 1,370,117 $
87 1385 هند 29242990 ساير آميدهاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غيرمذكور 94,233 12,397,969,964 Rls. 1,350,629 $
88 1385 هند 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيك غيرمذكوردرجاي ديگر 34,000 12,342,818,853 Rls. 1,338,781 $
89 1385 هند 04021090 شيروخامه شيربه شكل پودرباميزا ن چربي كمترا ز 5/1 درصد غيرمذكور درجاي ديگر 661,350 12,150,431,878 Rls. 1,326,706 $
90 1385 هند 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتكميل كردن كاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 212,360 12,113,155,290 Rls. 1,317,252 $
91 1385 هند 29189090 سايرا سيدهاي كربوكسيليك باعوا مل ا كسيژنه ا ضافي وا نيدريد ...غيرمذكور 67,908 12,015,700,836 Rls. 1,307,026 $
92 1385 هند 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 46,098 11,719,585,638 Rls. 1,271,526 $
93 1385 هند 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 1,235,200 11,552,694,962 Rls. 1,258,064 $
94 1385 هند 29350030 سولفامتوكسازول 117,650 11,411,004,765 Rls. 1,239,635 $
95 1385 هند 55095300 ساير نخهاي , دا را ي كمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 535,852 10,936,782,798 Rls. 1,188,081 $
96 1385 هند 38013000 خميرهاي كربن دا ربرا ي ا لكترودها و خميرهاي مشابه برا ي پوشش دا خلي كوره ها 2,162,583 10,770,344,811 Rls. 1,171,518 $
97 1385 هند 29333100 پيريدين و ا ملاح آن 174,720 10,624,754,106 Rls. 1,152,726 $
98 1385 هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, ا زآكريليك يامدآكريليك. 540,835 10,596,960,948 Rls. 1,151,595 $
99 1385 هند 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 50,081 10,347,558,106 Rls. 1,126,244 $
100 1385 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 269,625 10,149,772,122 Rls. 1,101,820 $
101 1385 هند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 256,459 10,134,610,708 Rls. 1,102,269 $
102 1385 هند 28183090 ساير هيدروا كسيد آلومينيوم ها بجز ژل و پودرهيدروكسيدآلومينيوم گريد دا رويي 2,639,800 9,950,329,717 Rls. 1,080,559 $
103 1385 هند 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 26,928 9,776,753,397 Rls. 1,063,527 $
104 1385 هند 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط سردشكل دا ده شده ياسردتمام شده. 400,575 9,594,324,487 Rls. 1,042,242 $
105 1385 هند 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63كيلوولت به بالا 364,345 9,498,641,347 Rls. 1,032,914 $
106 1385 هند 84821000 بلبرينگ. 330,797 9,486,210,160 Rls. 1,031,671 $
107 1385 هند 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 76,250 9,326,235,319 Rls. 1,015,115 $
108 1385 هند 29337100 هگزا ن لاكتام (ا پسيلون - كاپرولاكتام ) 500,772 9,284,644,168 Rls. 1,007,339 $
109 1385 هند 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 10,917 9,200,283,317 Rls. 1,003,026 $
110 1385 هند 59021050 شيفر(Chiefer) 154,542 9,112,065,531 Rls. 991,118 $
111 1385 هند 29152400 ا نيدرهاي ا ستيك 832,000 8,962,201,758 Rls. 974,029 $
112 1385 هند 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 329,247 8,914,062,595 Rls. 967,704 $
113 1385 هند 48116000 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 472,155 8,696,900,503 Rls. 944,948 $
114 1385 هند 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذكورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور 459,028 8,624,434,056 Rls. 938,804 $
115 1385 هند 28371100 سيانورها,ا كسي سيانورهاي سديم 476,350 8,572,124,627 Rls. 932,270 $
116 1385 هند 84179000 ا جزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 39,566 8,560,388,755 Rls. 936,883 $
117 1385 هند 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 630,000 8,495,153,995 Rls. 927,436 $
118 1385 هند 84211900 ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 24,034 8,475,304,461 Rls. 927,858 $
119 1385 هند 29419050 سفترياكسون سديم 3,000 8,348,120,760 Rls. 903,735 $
120 1385 هند 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,177,978 8,337,162,684 Rls. 902,487 $
121 1385 هند 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 211,392 8,282,274,001 Rls. 901,871 $
122 1385 هند 28182000 ا كسيدآلومينيم, غيرا زكوروندوم مصنوعي 1,447,165 8,260,753,247 Rls. 897,461 $
123 1385 هند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 118,193 8,205,307,048 Rls. 893,118 $
124 1385 هند 29349100 آمينوركس (inn)پروتيزولام (inn)كلوتي آزپام (inn) و ...ا ملاح ا ين محصولات 21,723 7,875,875,267 Rls. 856,377 $
125 1385 هند 29049000 ساير مشتقات سولفونه ,نيتره يا نيتروزه هيدروكربورها حتي هالوژنه كه درجاي ديگري مذكور نباشند 280,000 7,789,737,349 Rls. 848,222 $
126 1385 هند 73061010 لوله براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي تا 8 اينچ 905,690 7,772,464,384 Rls. 846,213 $
127 1385 هند 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 499,771 7,692,656,720 Rls. 834,041 $
128 1385 هند 29231000 كولين و ا ملاح آن 213,500 7,642,435,838 Rls. 829,453 $
129 1385 هند 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 1,496,450 7,618,614,244 Rls. 833,455 $
130 1385 هند 87089919 ا جزا وقطعات جعبه دنده بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 272,743 7,549,245,977 Rls. 818,700 $
131 1385 هند 35030000 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي كازئين شماره 3501 150,000 7,528,902,333 Rls. 818,038 $
132 1385 هند 84729090 ساير ماشينها و دستگاههاي دفتري غيرمذكوردرجاي ديگر 279,233 7,479,231,671 Rls. 812,927 $
133 1385 هند 85281219 تلويزيونهاي رنگي 30 اينچ وكمتر بجز با صفحه پلاسما وLCD 212,057 7,470,340,167 Rls. 813,368 $
134 1385 هند 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 595,000 7,225,776,181 Rls. 785,442 $
135 1385 هند 85399090 سايراجزاءوقطعات براي لامپ ولوله بر قي رشته اي ياتخليه الكتريكي ، بجز سر پيچ با سايز 72E براي لامپ رشته اي 27,303 7,147,129,629 Rls. 777,142 $
136 1385 هند 15153000 روغن كرچك و ا جزا ء آن 762,640 7,055,392,497 Rls. 766,885 $
137 1385 هند 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشكل دا ده شده ياسردتمام شده. 463,042 7,049,345,335 Rls. 766,106 $
138 1385 هند 38237090 ا لكل هاي چرب صنعتي بجزا توكسيله آن 478,650 7,020,600,000 Rls. 765,746 $
139 1385 هند 13023200 لعاب و موا د غليظ كننده ا ز خرنوب , ا ز دا نه خرنوب يا ا ز دا نه گوا ره 583,000 6,968,736,624 Rls. 758,252 $
140 1385 هند 29163990 ساير ا سيدهاي منوكربوكسيليك بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذكور 71,728 6,968,492,374 Rls. 757,313 $
141 1385 هند 30034090 سايردا روهاحاوي آلكالوئيديامشتقات آنهاكه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيك ومحصولات2937 15,804 6,910,746,891 Rls. 751,818 $
142 1385 هند 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذكور در جاي ديگر 6,986 6,885,545,832 Rls. 751,142 $
143 1385 هند 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 162,147 6,883,758,801 Rls. 749,966 $
144 1385 هند 53101000 پارچه تاروپودباف ا زكنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 757,846 6,870,506,175 Rls. 747,111 $
145 1385 هند 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63كيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 305,438 6,857,761,017 Rls. 744,026 $
146 1385 هند 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 200,979 6,801,867,997 Rls. 746,679 $
147 1385 هند 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 325,773 6,703,911,882 Rls. 728,717 $
148 1385 هند 54033100 نخ يك لاا زريون ويسكوز,باتاب 120دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 227,760 6,683,839,045 Rls. 726,300 $
149 1385 هند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 102,612 6,551,415,838 Rls. 714,834 $
150 1385 هند 29161900 ا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي ا شباع نشده ومشتقات... آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 102,500 6,473,711,154 Rls. 704,993 $
151 1385 هند 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات آنها كه توليد دا خلي ندا رند 354 6,444,895,766 Rls. 701,161 $
152 1385 هند 52062400 نخ يك لاا زپنبه وباكمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي بانمره هرنخ يك لاي آن بيش ا ز52وحدا كثر80سيستم متريك 222,681 6,297,102,730 Rls. 684,223 $
153 1385 هند 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذكور درجاي ديگر 6,750 6,238,804,352 Rls. 677,716 $
154 1385 هند 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,182,779 6,220,263,991 Rls. 679,605 $
155 1385 هند 85251090 سايردستگاههاي فرستنده برا ي را ديو-تلفن, را ديو-تلگرا ف پخش راديويي ياتلويزيوني بجزميكروفون بيسيم توا م بافرستنده 410 6,192,480,000 Rls. 672,000 $
156 1385 هند 29350099 سايرسولفون ا ميدهاغيرمذكور 11,500 6,185,208,860 Rls. 673,110 $
157 1385 هند 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 65,099 6,168,035,148 Rls. 672,839 $
158 1385 هند 85111000 شمع هاي جرقه زن 38,560 6,081,290,000 Rls. 665,238 $
159 1385 هند 38081019 سايرحشره كش هاآماده غيرخانگي 106,560 5,994,437,270 Rls. 649,534 $
160 1385 هند 85144000 دستگاههاي گرمازا ي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 72,100 5,918,074,455 Rls. 642,616 $
161 1385 هند 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 11,120 5,912,071,663 Rls. 642,403 $
162 1385 هند 83099090 در،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذكوردرجاي ديگر 263,144 5,823,274,797 Rls. 633,380 $
163 1385 هند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 140,430 5,776,977,773 Rls. 630,967 $
164 1385 هند 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتك ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 149,949 5,742,259,782 Rls. 623,865 $
165 1385 هند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,443 5,602,083,120 Rls. 608,660 $
166 1385 هند 69032010 ا شياء سرا ميكي نسوزدا را ي كمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 20,000 5,597,342,364 Rls. 605,839 $
167 1385 هند 32041690 سايرموا درنگي را كتيف وفرآورده هابرا ساس ا ين موا د غير ا ز مستربچ 191,475 5,527,617,053 Rls. 601,202 $
168 1385 هند 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 164,864 5,380,545,935 Rls. 586,086 $
169 1385 هند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 17,638 5,312,826,957 Rls. 578,223 $
170 1385 هند 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذكور درجاي ديگر 297,821 5,244,279,616 Rls. 569,103 $
171 1385 هند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 89,798 5,236,641,880 Rls. 570,434 $
172 1385 هند 25233000 سيمان آلومينو 770,000 5,195,822,111 Rls. 565,432 $
173 1385 هند 48101300 كاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف 179,731 5,195,711,008 Rls. 566,806 $
174 1385 هند 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست. 609,500 5,159,156,504 Rls. 561,466 $
175 1385 هند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,550 5,140,223,272 Rls. 558,406 $
176 1385 هند 29411010 آمپي سيلين تري هيدرا ت 6,300 5,092,396,436 Rls. 555,815 $
177 1385 هند 39211310 ساندويچ سقف كاذب خودروبدون لايه فلزي ازپلي اورتان هاي اسفنجي 70,798 5,048,887,439 Rls. 549,716 $
178 1385 هند 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 250,000 4,987,615,676 Rls. 542,576 $
179 1385 هند 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي كه كمتراز 5/0كيلوولت آمپررا كتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 34,906 4,986,706,910 Rls. 540,909 $
180 1385 هند 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 60,290 4,930,200,000 Rls. 534,478 $
181 1385 هند 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكوردرجاي ديگر 144,918 4,900,065,546 Rls. 533,781 $
182 1385 هند 29329990 سايرتركيبات هتروسيكليك غيرمذكور كه فقط دا را ي هتروا تم ا كسيژن هستند 815 4,891,915,000 Rls. 531,646 $
183 1385 هند 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 264,520 4,858,392,582 Rls. 527,392 $
184 1385 هند 87086021 ا جزا وقطعات برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 114,982 4,775,698,757 Rls. 519,276 $
185 1385 هند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 14,538 4,770,658,008 Rls. 518,325 $
186 1385 هند 54034100 نخ ا زريون ويسكوزچندلاياكابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 207,097 4,768,935,041 Rls. 519,140 $
187 1385 هند 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 1,657 4,730,693,571 Rls. 516,335 $
188 1385 هند 39239000 ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي 62,030 4,707,275,809 Rls. 511,880 $
189 1385 هند 29334900 سايرتركيبات دا را ي ساختارحلقه هاي كيتولئين ياا يزوكيتولئين كه بيشترمترا كم نشده باشدغيرمذكور 7,600 4,639,362,450 Rls. 503,076 $
190 1385 هند 20079910 پوره موز,ا نبه, پشن فورت, ليچي و آناناس غير هموژنيزه 397,000 4,572,481,683 Rls. 496,558 $
191 1385 هند 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 492,182 4,556,937,635 Rls. 497,537 $
192 1385 هند 29331900 تركيبات دا را ي ساختاريك حلقه پيرا زول مترا كم نشده, غيرمذكوردرجاي ديگر 37,100 4,440,253,970 Rls. 482,666 $
193 1385 هند 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 177,117 4,430,892,444 Rls. 481,755 $
194 1385 هند 98870366 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري كار،با ساخت دا خل 61% وبيشتر بجز لاستيك 86,534 4,377,265,417 Rls. 475,716 $
195 1385 هند 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي روغن هاي نفتي 193,400 4,292,796,797 Rls. 466,801 $
196 1385 هند 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 128,283 4,287,963,777 Rls. 467,168 $
197 1385 هند 30034010 داروهاي حاوي الكالوئيد بامشتقات آنهافاقدهورمون وانتي بيوتيك ومحصولات 2937 دا را ي توليد دا خلي مشابه 7,149 4,252,563,960 Rls. 462,379 $
198 1385 هند 32042000 محصولات آلي سنتتيك مورد ا ستفاده به عنوا ن عوا مل درخشان كننده فلورسنت 122,850 4,247,267,964 Rls. 461,990 $
199 1385 هند 29309000 ساير تركيبات آلي گوگرددا ر ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 19,141 4,225,048,410 Rls. 459,123 $
200 1385 هند 38081021 ا تيون (سم رقيق نشده ) 101,500 4,208,294,541 Rls. 457,833 $
مجموع کل
12,480,775,740,174 ريال
مجموع کل
1,357,520,755 دلار