آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي حسن رود" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 60,914,725 113,519,965,806 Rls. 12,334,595 $
2 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 16,034,108 67,522,057,216 Rls. 7,335,273 $
3 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 8,603,306 43,709,418,078 Rls. 4,753,097 $
4 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 8,147,911 38,132,241,408 Rls. 4,141,233 $
5 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 4,600,440 24,896,135,573 Rls. 2,701,928 $
6 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,438,380 18,951,895,456 Rls. 2,056,376 $
7 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 3,817,198 17,890,244,076 Rls. 1,940,897 $
8 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 3,047,390 16,939,758,863 Rls. 1,838,617 $
9 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 2,969,140 10,770,058,729 Rls. 1,173,712 $
10 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 1,941,890 10,572,918,946 Rls. 1,147,399 $
11 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 2,236,360 10,457,505,603 Rls. 1,134,712 $
12 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 2,468,146 9,843,124,827 Rls. 1,067,574 $
13 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72181000 شمش وا شكال ا بتدا ئي ديگر,ا زفولادزنگ نزن. 2,000,000 6,789,441,000 Rls. 740,155 $
14 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 1,595,884 6,074,867,813 Rls. 660,292 $
15 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 44111100 تخته فيبري ا زچوب ياا زسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش از 8/0 گرم درسانتيمتر مكعب كارنشده 1,636,990 4,958,319,239 Rls. 538,386 $
16 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 1,008,333 4,808,474,800 Rls. 521,753 $
17 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 1,080,975 4,756,449,581 Rls. 517,153 $
18 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,072,691 4,162,986,866 Rls. 452,821 $
19 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيك. 473,180 3,902,608,349 Rls. 423,357 $
20 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 956,857 3,637,246,228 Rls. 395,646 $
21 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر 133,287 3,054,668,989 Rls. 331,294 $
22 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 765,783 2,881,520,519 Rls. 312,947 $
23 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 517,404 2,680,783,056 Rls. 291,387 $
24 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج 1,325,283 2,316,422,825 Rls. 251,348 $
25 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 28413000 دي كرمات سديم 320,000 2,144,380,515 Rls. 232,755 $
26 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطركمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذكوردرجاي ديگر 517,842 2,029,508,466 Rls. 220,216 $
27 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 509,078 1,926,185,840 Rls. 208,982 $
28 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 322,300 1,553,366,725 Rls. 169,323 $
29 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 32029000 مواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي بامواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 400,000 1,545,316,021 Rls. 168,088 $
30 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 205,868 1,163,127,492 Rls. 126,166 $
31 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 174,557 896,672,945 Rls. 97,534 $
32 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 4,041 526,174,037 Rls. 57,069 $
33 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85211000 دستگاه ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)ا زنوع نوا رمغناطيسي 10,575 449,278,275 Rls. 48,925 $
34 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 57,933 371,966,782 Rls. 40,488 $
35 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 3,710 349,084,468 Rls. 37,878 $
36 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 61,590 309,152,164 Rls. 33,534 $
37 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 6,300 199,684,761 Rls. 21,662 $
38 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 3,795 182,192,876 Rls. 19,769 $
39 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 3,240 153,260,910 Rls. 16,686 $
40 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لكل پروپيليك )وپروپان 2-ئول (ا لكل ا يزوپروپيليك ) 38,000 138,905,120 Rls. 15,069 $
41 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 28415000 ساير كرمات ها و دي كرمات ها ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد ,پرا كسوكرمات ها 20,000 123,440,538 Rls. 13,390 $
42 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا زآب 455 62,446,725 Rls. 6,776 $
43 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 170 43,786,431 Rls. 4,762 $
44 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 44092000 چوب ا زتيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 17,160 39,079,256 Rls. 4,241 $
45 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 5,080 31,353,713 Rls. 3,402 $
46 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84136030 تلمبه هاي حلزوني 1,020 21,258,427 Rls. 2,318 $
47 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 600 15,292,101 Rls. 1,700 $
48 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 2,500 14,712,855 Rls. 1,635 $
49 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 600 14,712,855 Rls. 1,635 $
50 1385 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 73024000 پشت بندوبالشتك را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,200 5,104,845 Rls. 554 $
مجموع کل
447,538,558,989 ريال
مجموع کل
48,616,509 دلار
[1]