آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 1,000,000 25,039,718,300 Rls. 2,715,366 $
2 1385 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 1,897,579 7,348,869,769 Rls. 796,701 $
3 1385 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,309,970 5,065,463,424 Rls. 549,260 $
4 1385 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 53101000 پارچه تاروپودباف ا زكنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 285,600 2,335,219,401 Rls. 253,415 $
5 1385 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مركزي 25,754 628,096,711 Rls. 68,086 $
6 1385 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 55032000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 22,645 240,623,672 Rls. 26,092 $
7 1385 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 36,836 180,025,251 Rls. 19,481 $
8 1385 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور 8,953 150,989,919 Rls. 16,375 $
9 1385 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 48089000 سايركاغذهاومقواهاي موج دا رشده, كرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 44,673 144,500,000 Rls. 15,657 $
10 1385 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 38140000 حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 2,615 53,510,891 Rls. 5,791 $
11 1385 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 2,370 9,727,496 Rls. 1,054 $
مجموع کل
41,196,744,834 ريال
مجموع کل
4,467,279 دلار
[1]