آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ازاد خرمشهر(اروند)" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 338,900 4,241,301,989 Rls. 462,303 $
2 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 156,615 4,123,798,040 Rls. 448,776 $
3 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 92,178 3,147,453,166 Rls. 343,085 $
4 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 123,316 2,485,651,721 Rls. 270,774 $
5 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 87,620 2,242,510,463 Rls. 244,335 $
6 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 57,373 2,182,516,120 Rls. 238,162 $
7 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 3,036,000 2,170,315,000 Rls. 236,000 $
8 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 85165000 فر (oven) ميكروويو 110,800 1,539,372,878 Rls. 167,724 $
9 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 85281212 تلوزيون رنگي 30ا ينچ وكمتر با صفحهLCD 8,770 1,060,920,103 Rls. 115,455 $
10 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 34,140 770,114,152 Rls. 83,808 $
11 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 85281299 تلويزيونهاي بيش ا ز 30 اينچ بجز با صفحه پلاسماوLCD 7,192 477,483,404 Rls. 51,963 $
12 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 90064000 دوربين عكاسي با ظهور چاپ فوري 638 347,826,080 Rls. 37,861 $
13 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 85281219 تلويزيونهاي رنگي 30 اينچ وكمتر بجز با صفحه پلاسما وLCD 3,823 272,705,525 Rls. 29,713 $
14 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 71159000 مصنوعات ا زفلزا ت گرانبها يافلزات دا را ي روكش ياپوشش ا زفلزا ت گرا نبها,كه درجاي ديگرذكرنشده. 9,120 251,522,320 Rls. 27,378 $
15 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 73211200 وسائل خورا ك پزي, خورا ك گرم كن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 14,705 201,649,705 Rls. 22,008 $
16 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 2,620 104,253,327 Rls. 11,345 $
17 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده كركره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيك 6,975 102,872,716 Rls. 11,226 $
18 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 1,488 59,250,407 Rls. 6,451 $
19 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 7,530 57,685,349 Rls. 6,279 $
20 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا كثر125وا ت 2,370 20,248,219 Rls. 2,206 $
21 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا كمي(Compression) 1,445 15,302,060 Rls. 1,670 $
22 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا كثر900ليتر 1,455 14,211,020 Rls. 1,551 $
23 1385 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا كثر120سانتيمترباشد 310 7,684,027 Rls. 836 $
مجموع کل
25,896,647,791 ريال
مجموع کل
2,820,910 دلار
[1]