آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ازاد بندرانزلي" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 35,877,624 59,752,170,800 Rls. 6,472,607 $
2 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 12,005,016 50,424,543,060 Rls. 5,464,030 $
3 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 4,642,700 23,737,960,069 Rls. 2,571,834 $
4 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,602,950 19,016,761,866 Rls. 2,060,575 $
5 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,606,248 11,076,054,436 Rls. 1,199,935 $
6 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيك. 1,182,350 9,728,390,818 Rls. 1,053,437 $
7 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 2,005,627 9,593,656,676 Rls. 1,038,828 $
8 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 1,698,870 8,835,017,695 Rls. 957,322 $
9 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 1,441,820 8,226,313,254 Rls. 891,045 $
10 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 1,586,550 6,807,287,715 Rls. 738,100 $
11 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,533,890 6,736,138,442 Rls. 729,752 $
12 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,357,590 6,401,345,683 Rls. 694,119 $
13 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,481,860 5,878,907,998 Rls. 637,505 $
14 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,026,750 5,692,717,640 Rls. 616,829 $
15 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 973,340 5,217,165,864 Rls. 565,212 $
16 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 923,270 5,117,735,108 Rls. 554,227 $
17 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,249,870 5,059,103,287 Rls. 547,815 $
18 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 663,702 2,759,695,263 Rls. 299,024 $
19 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 346,240 2,337,338,235 Rls. 253,205 $
20 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 28,644 2,044,869,300 Rls. 221,450 $
21 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 28413000 دي كرمات سديم 200,000 2,013,550,090 Rls. 218,360 $
22 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 44111100 تخته فيبري ا زچوب ياا زسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش از 8/0 گرم درسانتيمتر مكعب كارنشده 350,320 1,326,153,792 Rls. 143,700 $
23 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 252,750 1,321,434,762 Rls. 143,183 $
24 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر 66,387 1,287,486,205 Rls. 139,588 $
25 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 32029000 مواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي بامواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 300,000 1,164,323,040 Rls. 126,086 $
26 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 192,590 1,006,904,534 Rls. 109,102 $
27 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 121,270 841,114,486 Rls. 91,089 $
28 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 123,714 807,742,426 Rls. 87,515 $
29 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 134,180 701,523,705 Rls. 76,013 $
30 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 125,590 695,703,013 Rls. 75,448 $
31 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 39111000 رزين هاي نفت, رزين هاي كومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شكال ا وليه غيرمذكوردرجاي ديگر 108,000 531,888,617 Rls. 57,645 $
32 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 44112110 تخته فيبر با ضخامت 6ميليمتر وكمتر كارنشده باجرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم درسانتيمتر مكعب 87,696 359,570,895 Rls. 38,919 $
33 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25% كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 63,135 291,328,797 Rls. 31,594 $
34 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطركمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذكوردرجاي ديگر 49,374 227,631,270 Rls. 24,665 $
35 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 43,125 205,192,416 Rls. 22,209 $
36 1385 منطقه ازاد بندرانزلي 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 3,475 202,262,388 Rls. 21,888 $
مجموع کل
267,426,983,645 ريال
مجموع کل
28,973,857 دلار
[1]