آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد قشم" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 منطقه آزاد قشم 24039100 توتون و تنباكوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 592,000 17,051,490,199 Rls. 1,849,001 $
2 1385 منطقه آزاد قشم 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 368,033 12,167,921,678 Rls. 1,324,380 $
3 1385 منطقه آزاد قشم 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي روغن هاي نفتي 616,257 11,931,259,626 Rls. 1,295,611 $
4 1385 منطقه آزاد قشم 24022000 سيگار حاوي توتون 377,073 10,799,324,967 Rls. 1,180,125 $
5 1385 منطقه آزاد قشم 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 526,030 9,974,521,137 Rls. 1,079,377 $
6 1385 منطقه آزاد قشم 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 527,691 8,925,919,256 Rls. 966,030 $
7 1385 منطقه آزاد قشم 85252040 گوشي تلفن همرا ه 7,350 8,058,605,237 Rls. 880,483 $
8 1385 منطقه آزاد قشم 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 103,784 4,333,378,441 Rls. 473,677 $
9 1385 منطقه آزاد قشم 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 997,838 3,181,386,112 Rls. 347,806 $
10 1385 منطقه آزاد قشم 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 78,207 3,001,021,333 Rls. 325,405 $
11 1385 منطقه آزاد قشم 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 173,443 2,277,110,346 Rls. 247,183 $
12 1385 منطقه آزاد قشم 48191000 كارتن ,قوطي ,جعبه ا زكاغذيامقوا ي موج دا ر 155,945 2,018,614,140 Rls. 219,120 $
13 1385 منطقه آزاد قشم 48192090 سايركارتن قوطيوجعبه. تاشوا زكاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاكت وقوطيچندلايه بهم فشرده برا يموا دغذا يي 57,954 1,984,629,915 Rls. 215,059 $
14 1385 منطقه آزاد قشم 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 50,932 1,956,716,166 Rls. 212,034 $
15 1385 منطقه آزاد قشم 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره. 58,576 1,738,070,957 Rls. 189,932 $
16 1385 منطقه آزاد قشم 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 77,396 1,646,829,250 Rls. 180,010 $
17 1385 منطقه آزاد قشم 84295219 بيل مكانيكي مستعمل ،يه قدرت 155اسب بخار وكمتر، با قابليت چرخش 360درجه ،باسال ساخت بيش ا ز5سال 36,000 1,642,393,500 Rls. 181,500 $
18 1385 منطقه آزاد قشم 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازك ازآلومينيوم روي تكيه گاه, بجزرديف 76072010 57,118 1,541,922,192 Rls. 167,226 $
19 1385 منطقه آزاد قشم 48132000 كاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا كثر5سانتيمتر 46,312 1,438,533,069 Rls. 155,883 $
20 1385 منطقه آزاد قشم 27101920 روغن صنعتي 116,370 1,210,654,145 Rls. 131,450 $
21 1385 منطقه آزاد قشم 33030000 عطريات وا دو توا لت ها(waters toilet) 45,401 1,110,552,962 Rls. 121,367 $
22 1385 منطقه آزاد قشم 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي 24,080 981,728,719 Rls. 106,576 $
23 1385 منطقه آزاد قشم 87083910 ترمزها وترمزهاي خودكار واجزاء وقطعات آنها(به جزلنت ترمز )برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 26,948 810,993,514 Rls. 87,980 $
24 1385 منطقه آزاد قشم 49119990 ساير محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 12,306 803,913,793 Rls. 87,273 $
25 1385 منطقه آزاد قشم 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 1,000,000 797,057,460 Rls. 86,430 $
26 1385 منطقه آزاد قشم 85231110 پنكيك نوا ركاست صوتي 32,500 763,201,402 Rls. 82,812 $
27 1385 منطقه آزاد قشم 48232000 كاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشكل معين 22,021 744,407,418 Rls. 81,108 $
28 1385 منطقه آزاد قشم 27101910 روغن موتور 53,335 637,597,324 Rls. 69,233 $
29 1385 منطقه آزاد قشم 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يك لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 8,042 594,446,317 Rls. 64,570 $
30 1385 منطقه آزاد قشم 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 5,085 566,892,000 Rls. 61,679 $
31 1385 منطقه آزاد قشم 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 3,518 560,182,186 Rls. 61,282 $
32 1385 منطقه آزاد قشم 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده 232,000 490,079,252 Rls. 53,426 $
33 1385 منطقه آزاد قشم 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 13,040 432,468,251 Rls. 47,274 $
34 1385 منطقه آزاد قشم 84295919 بيلهاي مكانيكي مستعمل ،به قدرت 155ا سب بخار و كمتر ،باسال ساخت بيش ا ز5سال, فاقدقابليت چرخش 360درجه 91,500 413,502,900 Rls. 45,197 $
35 1385 منطقه آزاد قشم 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكار هيدروليكي يا پنوماتيكي 70 399,280,800 Rls. 43,485 $
36 1385 منطقه آزاد قشم 95029900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ،برا ي عروسكهائيكه منحصرا" به شكل ا نسان هستند ،غيرازرديف 95029100 34,667 399,064,139 Rls. 43,630 $
37 1385 منطقه آزاد قشم 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 10,000 359,433,937 Rls. 39,222 $
38 1385 منطقه آزاد قشم 91019900 ساعت جيبي همانند غيربرقي باقاب ا زفلزات گرا نبها يا معمولي داراي روكش ياپوشش ا زفلزا ت گرانبها 1,732 305,914,064 Rls. 33,444 $
39 1385 منطقه آزاد قشم 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 13,620 285,704,807 Rls. 30,971 $
40 1385 منطقه آزاد قشم 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا كمي - احترا قي برا ي بحركت درآوردن وسايط نقليه آبي 3,900 274,521,360 Rls. 30,019 $
41 1385 منطقه آزاد قشم 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 4,160 253,021,125 Rls. 27,656 $
42 1385 منطقه آزاد قشم 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 7,324,707 240,530,487 Rls. 26,212 $
43 1385 منطقه آزاد قشم 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي 21,800 234,286,669 Rls. 25,406 $
44 1385 منطقه آزاد قشم 55131900 سايرپارچه تاروپودباف, باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره سنتتيك, مخلوط باپنبه, غيرمذكوردرجاي ديگر 4,976 222,566,400 Rls. 24,338 $
45 1385 منطقه آزاد قشم 32041920 مخلوط برپايه موا درنگي ديسپرسه 9,243 205,548,887 Rls. 22,321 $
46 1385 منطقه آزاد قشم 48211000 ا نوا ع برچسب ا زكاغذ يامقوا , چاپ شده 3,000 198,253,645 Rls. 21,592 $
47 1385 منطقه آزاد قشم 33079090 ساير فرآورده هاي عطرسازي آرا يشي يا پاكيزگي غيرمذكور 8,712 183,560,039 Rls. 20,052 $
48 1385 منطقه آزاد قشم 29152900 ا ملاح ا سيد ا ستيك (باستثناي سديم و كبالت ) 8,687 176,343,273 Rls. 19,121 $
49 1385 منطقه آزاد قشم 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشدهprolylene poly oriented Bi 8,172 176,341,284 Rls. 19,135 $
50 1385 منطقه آزاد قشم 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره 4,010 155,790,275 Rls. 17,006 $
51 1385 منطقه آزاد قشم 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 3,242 152,146,550 Rls. 16,628 $
52 1385 منطقه آزاد قشم 87083990 ترمزهاوترمزهاي خودكاروقطعات آن ،براي وسايل نقليه رديف 8701تا8705،بجزا نوا ع سوا ري ،سواري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 3,264 132,961,860 Rls. 14,433 $
53 1385 منطقه آزاد قشم 33041000 فرآورده ها برا ي آرا يش لب 2,000 126,094,298 Rls. 13,781 $
54 1385 منطقه آزاد قشم 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 36,060 115,705,620 Rls. 12,644 $
55 1385 منطقه آزاد قشم 85231290 سايرنوا رهاي مغناطيسي به پهناي بين 4تا5/6 mmبجزكارتريج بانوارمغناطيسي جهت درايو كامپيوتر 7,547 113,222,992 Rls. 12,375 $
56 1385 منطقه آزاد قشم 39269040 مصنوعات ازمواد پلاستيكي جهت مصارف سينمايي 14,400 111,216,863 Rls. 12,105 $
57 1385 منطقه آزاد قشم 33043000 فرآورده ها برا ي آرا يش ناخن دست و پا 7,586 102,754,216 Rls. 11,230 $
58 1385 منطقه آزاد قشم 84851000 پروا نه كشتيياقايق وپره هاي آنها. 4,000 91,843,938 Rls. 10,012 $
59 1385 منطقه آزاد قشم 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 4,972 89,942,264 Rls. 9,831 $
60 1385 منطقه آزاد قشم 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 464 87,326,576 Rls. 9,473 $
61 1385 منطقه آزاد قشم 89079000 ا دوا ت شناورمثلا كلك (غيرا زكلك قابل بادكردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سكوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 1,100 82,659,544 Rls. 9,011 $
62 1385 منطقه آزاد قشم 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 3,510 77,137,622 Rls. 8,429 $
63 1385 منطقه آزاد قشم 27101930 گريس 12,000 72,572,385 Rls. 7,928 $
64 1385 منطقه آزاد قشم 87112090 موتورسيكلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 1,691 64,009,987 Rls. 6,995 $
65 1385 منطقه آزاد قشم 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 2,559 63,271,397 Rls. 6,860 $
66 1385 منطقه آزاد قشم 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي 4,500 55,106,363 Rls. 6,007 $
67 1385 منطقه آزاد قشم 33074900 فرآورده ها براي خوشبوكردن و بوزدا يي ا ماكن كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,428 48,954,731 Rls. 5,310 $
68 1385 منطقه آزاد قشم 85269100 دستگاههاي كمك ناوبري را ديوئي 80 47,419,025 Rls. 5,169 $
69 1385 منطقه آزاد قشم 25132090 ريگ سنباده ها,سنگ سنباده طبيعي,بيجاده طبيعي وساينده هاي طبيعي كارشده يابه صورت قطعات منظم 60,000 45,462,749 Rls. 4,956 $
70 1385 منطقه آزاد قشم 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 1,207,500 44,227,643 Rls. 4,833 $
71 1385 منطقه آزاد قشم 58081000 قيطان باف ها,بصورت توپ. 900 44,078,923 Rls. 4,805 $
72 1385 منطقه آزاد قشم 95039000 سايربازيچه ها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد . 4,505 43,228,511 Rls. 4,726 $
73 1385 منطقه آزاد قشم 85094000 آسياب ومخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 2,648 34,804,501 Rls. 3,804 $
74 1385 منطقه آزاد قشم 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيك يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذكور 3,000 33,458,747 Rls. 3,648 $
75 1385 منطقه آزاد قشم 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 400 32,247,520 Rls. 3,498 $
76 1385 منطقه آزاد قشم 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 0 30,741,511 Rls. 3,328 $
77 1385 منطقه آزاد قشم 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 524 27,274,045 Rls. 2,973 $
78 1385 منطقه آزاد قشم 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 1,505 21,060,462 Rls. 2,296 $
79 1385 منطقه آزاد قشم 73160000 لنگركشتي,چنگك كشتي واجزا ءوقطعات آنهاا زچدن ،آهن يااز فولاد. 1,080 15,154,250 Rls. 1,652 $
80 1385 منطقه آزاد قشم 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 185 14,544,597 Rls. 1,591 $
81 1385 منطقه آزاد قشم 96132000 فندك جيبي,گازي, قابل پركردن. 330 11,922,658 Rls. 1,304 $
82 1385 منطقه آزاد قشم 48189010 كاغذتيشوبرا ي مصرف دروا حدهاي توليدي 1,769 11,430,171 Rls. 1,239 $
83 1385 منطقه آزاد قشم 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 120 10,286,521 Rls. 1,121 $
84 1385 منطقه آزاد قشم 39235000 سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي 452 9,845,626 Rls. 1,068 $
85 1385 منطقه آزاد قشم 34011190 سايرصابونهابرا ي مصارف پاكيزگي به شكل شمش ياميله چونه تكه قالبي وكاغذآغشته شده به موادپاك كننده 822 8,977,487 Rls. 974 $
86 1385 منطقه آزاد قشم 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,000 8,817,018 Rls. 961 $
87 1385 منطقه آزاد قشم 69089090 ساير كاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروكش كردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميك غير مذكور در جاي ديگر 2,214 7,851,619 Rls. 856 $
88 1385 منطقه آزاد قشم 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 400 7,347,515 Rls. 801 $
89 1385 منطقه آزاد قشم 94053000 مجموعه چراغهاي الكتريكي از انواعي كه برا ي درخت كريسمس موردا ستفاده قرا رميگيرند 100 6,617,491 Rls. 723 $
90 1385 منطقه آزاد قشم 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 150 6,061,700 Rls. 661 $
91 1385 منطقه آزاد قشم 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 400 4,592,197 Rls. 501 $
92 1385 منطقه آزاد قشم 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 2,000 4,132,977 Rls. 451 $
93 1385 منطقه آزاد قشم 33051000 شامپوها 224 3,162,659 Rls. 343 $
94 1385 منطقه آزاد قشم 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 120 2,342,020 Rls. 255 $
95 1385 منطقه آزاد قشم 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ا زموا د پلاستيكي 100 2,020,300 Rls. 220 $
96 1385 منطقه آزاد قشم 85261000 دستگاههاي را دا ر 200 1,699,113 Rls. 185 $
97 1385 منطقه آزاد قشم 48182000 دستمال كاغذي ; دستمال پاك كردن آرا يش و دست پاك كن ا ز كاغذ 102 1,671,021 Rls. 183 $
98 1385 منطقه آزاد قشم 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 200 569,848 Rls. 62 $
99 1385 منطقه آزاد قشم 35069100 چسباننده ها برا ساس كائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 24 446,593 Rls. 48 $
مجموع کل
122,787,910,578 ريال
مجموع کل
13,353,401 دلار
[1]