آمار کل " واردات از" کشور "مصر" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 مصر 08051000 پرتقال , تازه يا خشك كرده 10,410,517 41,258,911,964 Rls. 4,487,667 $
2 1385 مصر 24039900 ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده وبدل آنها , كه در جاي ديگري مذكور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 1,170,554 26,917,046,560 Rls. 2,929,919 $
3 1385 مصر 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فكن ها 622,524 10,636,575,667 Rls. 1,155,559 $
4 1385 مصر 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق 716,895 8,041,746,022 Rls. 875,620 $
5 1385 مصر 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 519,000 2,550,086,251 Rls. 276,795 $
6 1385 مصر 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 192,000 2,168,300,000 Rls. 236,611 $
7 1385 مصر 38081029 ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده ) 150,000 2,077,733,964 Rls. 226,695 $
8 1385 مصر 38082010 قارچ كشها آماده برا ي خرده فروشيي 170,000 1,755,677,736 Rls. 190,727 $
9 1385 مصر 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 107,120 1,574,936,848 Rls. 170,855 $
10 1385 مصر 48189010 كاغذتيشوبرا ي مصرف دروا حدهاي توليدي 129,742 1,492,786,794 Rls. 161,609 $
11 1385 مصر 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 49,950 1,457,584,988 Rls. 158,429 $
12 1385 مصر 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 698,000 1,421,769,700 Rls. 154,400 $
13 1385 مصر 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 191,955 1,393,930,287 Rls. 151,251 $
14 1385 مصر 31056000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي فسفر و پتاسيم كه در جاي ديگري مذكور نباشد 90,000 1,073,116,271 Rls. 116,277 $
15 1385 مصر 31049000 ساير كودهاي معدني يا شيميائي پتاسه كه در جاي ديگري مذكور نباشد 90,000 1,030,686,531 Rls. 112,361 $
16 1385 مصر 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيكي براي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 150 1,005,260,808 Rls. 109,088 $
17 1385 مصر 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 29,217 937,900,721 Rls. 102,259 $
18 1385 مصر 38011000 گرا فيت مصنوعي 103,500 551,725,000 Rls. 60,068 $
19 1385 مصر 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاكريلات متيل, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 50,000 550,980,000 Rls. 60,000 $
20 1385 مصر 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 16,647 423,797,000 Rls. 45,965 $
21 1385 مصر 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 50,322 389,502,715 Rls. 42,611 $
22 1385 مصر 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 15,665 372,416,692 Rls. 40,493 $
23 1385 مصر 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشكل دا ده شده, ياسردتمام شده. 44,000 344,948,584 Rls. 37,447 $
24 1385 مصر 90312000 دستگاههاي آزمايش 190 332,830,286 Rls. 36,359 $
25 1385 مصر 83013000 قفل مغزي وكلوني برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي. 25,779 328,951,787 Rls. 35,703 $
26 1385 مصر 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي 30,000 322,940,832 Rls. 35,313 $
27 1385 مصر 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 12,000 320,154,199 Rls. 34,849 $
28 1385 مصر 25120000 خاك سيليسي سنگوا ره (كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاك هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 500,000 304,899,020 Rls. 33,062 $
29 1385 مصر 83014000 قفل مغزي وكلوني از فلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 19,511 253,878,430 Rls. 27,727 $
30 1385 مصر 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 26,974 202,583,937 Rls. 22,152 $
31 1385 مصر 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دا دن بدست آمده باشند 12,027 173,432,130 Rls. 18,796 $
32 1385 مصر 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان كه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي 3,539 169,371,082 Rls. 18,424 $
33 1385 مصر 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 3,590 155,144,223 Rls. 16,954 $
34 1385 مصر 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 9,005 129,220,476 Rls. 14,124 $
35 1385 مصر 30051040 چسب ضد حساسيت 1,455 121,046,400 Rls. 13,176 $
36 1385 مصر 12022000 بادا م زميني (آرا شيد)پوست كنده , تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد 26,000 113,794,886 Rls. 12,418 $
37 1385 مصر 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 550 99,332,114 Rls. 10,784 $
38 1385 مصر 57050000 سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر 4,836 94,729,622 Rls. 10,314 $
39 1385 مصر 96149000 چوب سيگاربرگ وچوب سيگاروا جزا ءوقطعات آنها,ا جزا ءوقطعات پيپ وسرپيپ 4,000 93,443,625 Rls. 10,123 $
40 1385 مصر 29181100 ا سيدلاكتيك , ا ملاح و ا سترهاي آن 3,000 92,335,090 Rls. 10,017 $
41 1385 مصر 29054500 گليسرول 7,000 87,718,340 Rls. 9,516 $
42 1385 مصر 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 7,200 79,904,607 Rls. 8,698 $
43 1385 مصر 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 20 73,606,207 Rls. 8,044 $
44 1385 مصر 28112200 دي ا كسيد سيليسيم 1,080 69,926,292 Rls. 7,573 $
45 1385 مصر 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذكور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 3,225 60,921,440 Rls. 6,609 $
46 1385 مصر 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل كه درجاي ديگرمذكور يا مشمول نباشد 10,800 33,943,032 Rls. 3,708 $
47 1385 مصر 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 81 30,538,192 Rls. 3,311 $
48 1385 مصر 15050090 چربي پشم وموا دچرب مشتق ا زآنهاغير ا ز لانولين 500 27,748,528 Rls. 3,005 $
49 1385 مصر 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذكور 196 27,502,022 Rls. 2,987 $
50 1385 مصر 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 900 24,144,909 Rls. 2,616 $
51 1385 مصر 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 232 21,323,203 Rls. 2,316 $
52 1385 مصر 90183915 سوند نلاتون (Nelaton catheter) 20 10,468,876 Rls. 1,133 $
53 1385 مصر 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 401 8,735,557 Rls. 955 $
54 1385 مصر 83016000 ا جزا ءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وكلوني ا زفلزا ت معمولي. 535 4,266,054 Rls. 464 $
مجموع کل
113,296,256,501 ريال
مجموع کل
12,323,931 دلار
[1]