آمار کل " واردات از" کشور "مراکش" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 مراکش 28092010 ا سيد فسفريك بادرجه خلوص كمترا ز55درصد 29,984,496 137,530,324,254 Rls. 14,927,674 $
2 1385 مراکش 25102000 فسفات كلسيم طبيعي , فسفات آلومينوكلسيك وگل سفيد فسفاته آسياب شده 81,424,000 57,843,011,523 Rls. 6,299,524 $
3 1385 مراکش 68139000 قطعات سايش (باستثناءلنت وبالشتك ترمز),ازپنبه نسوزياسلولز ياموادمعدني 162,578 1,644,522,693 Rls. 179,076 $
4 1385 مراکش 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست كشيده شده. 1,000 700,147,650 Rls. 76,594 $
5 1385 مراکش 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان 38,000 371,266,056 Rls. 40,412 $
6 1385 مراکش 68131000 لنت وبالشتك ترمزا زپنبه نسوزياا زسايرموا دمعدني ياسلولز 16,800 145,233,037 Rls. 15,737 $
7 1385 مراکش 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 14,000 132,433,280 Rls. 14,420 $
8 1385 مراکش 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 76,430 122,928,481 Rls. 13,383 $
9 1385 مراکش 86012000 لكوموتيو و لكوترا كتورها با ا نباره هاي برقي 4,530 102,843,901 Rls. 11,198 $
10 1385 مراکش 73069010 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ غير مذكور درجاي ديگر 18,100 71,637,218 Rls. 7,830 $
11 1385 مراکش 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 500 59,614,443 Rls. 6,517 $
12 1385 مراکش 44072900 چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, بضخامت بيش ا ز6mmا زگونه گرمسيري مذكوردريادداشت 1فصل 44 35,000 54,893,983 Rls. 5,984 $
13 1385 مراکش 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست 43,180 41,621,888 Rls. 4,532 $
14 1385 مراکش 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 200 5,959,498 Rls. 649 $
15 1385 مراکش 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 700 5,959,498 Rls. 649 $
16 1385 مراکش 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 100 3,925,701 Rls. 427 $
17 1385 مراکش 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 100 1,891,904 Rls. 206 $
18 1385 مراکش 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا ركار و وا نت 100 1,891,904 Rls. 206 $
19 1385 مراکش 73209000 فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 50 945,952 Rls. 103 $
مجموع کل
198,841,052,864 ريال
مجموع کل
21,605,122 دلار
[1]