آمار کل " واردات از" کشور "ماکائو" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 ماکائو 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 26,555 1,291,012,505 Rls. 140,124 $
2 1385 ماکائو 84733099 اجزاء وقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8471غير مذكور درجاي ديگر 2,800 12,657,710 Rls. 1,381 $
3 1385 ماکائو 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 365 10,418,908 Rls. 1,130 $
4 1385 ماکائو 48101400 كاغذمقوا ا ندوده باكائولن يا..بصورت ورق بحالت تانشده يك ضلع ا ز435mmوضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 600 9,545,784 Rls. 1,042 $
مجموع کل
1,323,634,907 ريال
مجموع کل
143,677 دلار
[1]