آمار کل " واردات از" کشور "ليختن اشتاين" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 ليختن اشتاين 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 2,038,265 28,216,209,717 Rls. 3,073,658 $
2 1385 ليختن اشتاين 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,974,650 7,830,521,212 Rls. 849,666 $
3 1385 ليختن اشتاين 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 831,290 5,164,851,710 Rls. 561,275 $
4 1385 ليختن اشتاين 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 988,136 3,775,476,538 Rls. 412,846 $
5 1385 ليختن اشتاين 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرگفته نشده. 968,218 3,734,662,850 Rls. 406,915 $
6 1385 ليختن اشتاين 73181900 سايرا شياءحديده شده, كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 18,092 3,719,288,203 Rls. 403,256 $
7 1385 ليختن اشتاين 39031920 پلي استيرن مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 187,500 3,515,088,115 Rls. 381,726 $
8 1385 ليختن اشتاين 27101920 روغن صنعتي 85,665 1,994,273,770 Rls. 215,807 $
9 1385 ليختن اشتاين 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 446,480 1,848,807,792 Rls. 201,439 $
10 1385 ليختن اشتاين 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 39,381 1,643,351,326 Rls. 178,063 $
11 1385 ليختن اشتاين 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطركمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذكوردرجاي ديگر 383,863 1,492,722,088 Rls. 163,212 $
12 1385 ليختن اشتاين 29034100 تري كلرو فلوئور و متان 55,080 1,489,488,363 Rls. 161,602 $
13 1385 ليختن اشتاين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,972 980,185,100 Rls. 106,242 $
14 1385 ليختن اشتاين 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند 45,000 931,854,905 Rls. 101,047 $
15 1385 ليختن اشتاين 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 3,184 582,616,155 Rls. 63,177 $
16 1385 ليختن اشتاين 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزا سيون 20,000 513,869,642 Rls. 56,105 $
17 1385 ليختن اشتاين 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 476 391,139,002 Rls. 42,705 $
18 1385 ليختن اشتاين 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 230 198,984,754 Rls. 21,690 $
19 1385 ليختن اشتاين 81041900 منيزيم بصورت كارنشده, باخلوص كمترا ز8/99%. 2,945 141,500,443 Rls. 15,332 $
20 1385 ليختن اشتاين 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 782 115,094,829 Rls. 12,566 $
مجموع کل
68,279,986,514 ريال
مجموع کل
7,428,329 دلار
[1]