آمار کل " واردات از" کشور "ليتواني" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 ليتواني 89051000 كشتيهاي لايروب 220,780 28,259,852,300 Rls. 3,079,086 $
2 1385 ليتواني 86069900 وا گنهاي باري سبك وسنگين را ه آهن ياترا موا, غيرخودرو,كه درجاي ديگري مذكورنباشد. 1,250,000 25,352,011,075 Rls. 2,753,702 $
3 1385 ليتواني 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 634 1,200,187,616 Rls. 130,703 $
4 1385 ليتواني 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 66 643,136,153 Rls. 70,077 $
5 1385 ليتواني 84735000 قطعات ومتفرعات كه بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 52 418,423,111 Rls. 45,555 $
6 1385 ليتواني 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 252 408,653,974 Rls. 44,389 $
7 1385 ليتواني 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 60 405,904,920 Rls. 44,356 $
8 1385 ليتواني 84433000 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرا فيك 1,500 323,405,992 Rls. 35,214 $
9 1385 ليتواني 84561000 ماشين ا بزا رهاكه باا شعه ليزرياسايرا شعه نوري يا فوتوني عمل ميكنند 120 280,690,794 Rls. 30,583 $
10 1385 ليتواني 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي (كارتهاي هوشمندsmart cards ) 543 160,983,747 Rls. 17,421 $
11 1385 ليتواني 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 75 51,108,843 Rls. 5,564 $
12 1385 ليتواني 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 182 44,738,627 Rls. 4,854 $
13 1385 ليتواني 85445900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 28 28,265,664 Rls. 3,080 $
14 1385 ليتواني 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 1,306 16,799,053 Rls. 1,834 $
15 1385 ليتواني 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار ميگيرند 280 15,694,595 Rls. 1,705 $
16 1385 ليتواني 84186190 سايرتجهيزا ت سردكننده يامنجمد كننده ترا كمي با كندانسور مبدل حرارتي بجز رديف 84186110 60 15,199,280 Rls. 1,649 $
مجموع کل
57,625,055,744 ريال
مجموع کل
6,269,772 دلار
[1]