آمار کل " واردات از" کشور "قزاقستان" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 قزاقستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 117,452,391 494,911,272,442 Rls. 53,959,306 $
2 1385 قزاقستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 65,468,045 290,350,278,772 Rls. 31,663,928 $
3 1385 قزاقستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 54,198,190 282,047,431,869 Rls. 30,682,850 $
4 1385 قزاقستان 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 37,074,180 204,735,969,140 Rls. 22,224,931 $
5 1385 قزاقستان 10030000 جو 125,987,564 198,961,245,487 Rls. 21,592,078 $
6 1385 قزاقستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 24,996,510 178,197,376,740 Rls. 19,360,732 $
7 1385 قزاقستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 18,958,485 148,301,196,758 Rls. 16,148,708 $
8 1385 قزاقستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 72,396,499 124,797,414,870 Rls. 13,591,138 $
9 1385 قزاقستان 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 14,904,745 81,487,165,032 Rls. 8,855,989 $
10 1385 قزاقستان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 11,282,800 58,589,789,724 Rls. 6,377,269 $
11 1385 قزاقستان 23061000 كنجاله و ساير آخال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 68,827,582 57,720,076,977 Rls. 6,276,477 $
12 1385 قزاقستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 10,170,880 47,397,020,184 Rls. 5,138,203 $
13 1385 قزاقستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 8,487,370 46,343,859,795 Rls. 5,039,655 $
14 1385 قزاقستان 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 6,510,008 36,099,594,839 Rls. 3,929,456 $
15 1385 قزاقستان 10011090 مخلوط گندم وچاو دار 18,024,010 33,467,309,655 Rls. 3,624,427 $
16 1385 قزاقستان 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 7,483,170 29,708,663,474 Rls. 3,237,680 $
17 1385 قزاقستان 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 5,779,640 26,549,789,879 Rls. 2,877,442 $
18 1385 قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 22,155,745 19,223,824,288 Rls. 2,093,721 $
19 1385 قزاقستان 23063000 كنجاله و ساير آخال همانند ,ا ز دا نه آفتابگردا ن 22,012,386 18,346,820,493 Rls. 1,996,245 $
20 1385 قزاقستان 10011010 گندم دامي 15,009,982 15,671,186,050 Rls. 1,703,387 $
21 1385 قزاقستان 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروكش, آبكاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 2,555,170 14,785,782,056 Rls. 1,610,168 $
22 1385 قزاقستان 25240090 ساير ا شكال پنبه كوهي غيرا ز فيبري, ورقه يا پودر 3,660,000 13,436,022,613 Rls. 1,459,595 $
23 1385 قزاقستان 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح 3,008,400 13,130,002,780 Rls. 1,424,233 $
24 1385 قزاقستان 72106100 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري ياا ندودشده باآلياژهاي آلومينيوم- روي. 2,730,225 12,766,278,672 Rls. 1,395,146 $
25 1385 قزاقستان 23033000 تفاله و آخال آبجوسازي يا تقطير 13,642,000 12,139,764,385 Rls. 1,318,328 $
26 1385 قزاقستان 79011290 روي غير ممزوج باخلوص كمتر از90/99 درصد به صورت كارنشده 305,899 9,902,567,640 Rls. 1,075,622 $
27 1385 قزاقستان 23064900 كنجاله وساير آخالهاي جامد حتي ساييده شده ... ا ز دا نه هاي مندا ب يا لفت غيرمذكور 11,336,770 9,395,455,111 Rls. 1,020,566 $
28 1385 قزاقستان 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروكمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 1,472,060 7,142,428,059 Rls. 772,962 $
29 1385 قزاقستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 1,282,400 6,625,086,777 Rls. 722,047 $
30 1385 قزاقستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 2,449,940 5,739,994,568 Rls. 627,871 $
31 1385 قزاقستان 10059090 ذرت بجزدا نه آن غيرمذكوررديف 10059010 4,000,000 5,344,903,636 Rls. 584,024 $
32 1385 قزاقستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 434,440 4,788,253,890 Rls. 518,935 $
33 1385 قزاقستان 84295112 لودر مستعمل باسال ساخت 5سال وكمتر ،بيل داربابارگيري ازجلو ،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 83,300 4,599,866,256 Rls. 503,819 $
34 1385 قزاقستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 402,725 4,181,824,200 Rls. 455,992 $
35 1385 قزاقستان 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600ميليمتر,آبكاري شده ياا ندودشده باقلع. 485,090 4,091,015,764 Rls. 446,229 $
36 1385 قزاقستان 72102000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري ياروكش شده باسرب, همچنين باآلياژسرب و قلع 544,250 4,001,248,161 Rls. 435,676 $
37 1385 قزاقستان 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبكاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 484,100 3,779,200,839 Rls. 411,364 $
38 1385 قزاقستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 262,692 3,554,546,248 Rls. 385,567 $
39 1385 قزاقستان 72083700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشكل طومارياپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميليمتر 668,390 3,092,253,756 Rls. 334,696 $
40 1385 قزاقستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 643,870 2,941,698,920 Rls. 320,061 $
41 1385 قزاقستان 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز20تن 76,500 2,936,072,820 Rls. 317,860 $
42 1385 قزاقستان 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 531,530 2,739,917,216 Rls. 298,014 $
43 1385 قزاقستان 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 362,110 2,518,287,622 Rls. 272,719 $
44 1385 قزاقستان 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 104,500 2,066,542,002 Rls. 224,337 $
45 1385 قزاقستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 225,300 1,904,923,116 Rls. 207,217 $
46 1385 قزاقستان 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاك بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 59,010 1,717,196,291 Rls. 188,076 $
47 1385 قزاقستان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 345,010 1,510,507,682 Rls. 164,716 $
48 1385 قزاقستان 23069000 كنجاله و آخال , ا ز چربيها و روغن هاي نباتي 1,809,950 1,502,158,189 Rls. 163,006 $
49 1385 قزاقستان 84294011 غلطك را ه سازي نو,باقدرت 150اسب بخاروكمتر 69,200 1,427,850,754 Rls. 156,391 $
50 1385 قزاقستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 248,750 1,298,856,356 Rls. 140,990 $
51 1385 قزاقستان 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 293,470 1,184,670,478 Rls. 128,811 $
52 1385 قزاقستان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 38,048 1,090,299,172 Rls. 118,603 $
53 1385 قزاقستان 85143000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 65,920 1,055,108,334 Rls. 115,426 $
54 1385 قزاقستان 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 200,000 1,001,130,408 Rls. 108,324 $
55 1385 قزاقستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 140,050 743,839,016 Rls. 81,179 $
56 1385 قزاقستان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شكال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 239,040 742,839,360 Rls. 81,250 $
57 1385 قزاقستان 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 55,630 740,130,193 Rls. 80,390 $
58 1385 قزاقستان 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيك. 120,580 712,960,759 Rls. 77,996 $
59 1385 قزاقستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر 28,140 558,134,064 Rls. 60,681 $
60 1385 قزاقستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 51,650 552,654,522 Rls. 60,015 $
61 1385 قزاقستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 41,290 543,193,540 Rls. 59,214 $
62 1385 قزاقستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 65,590 484,868,352 Rls. 52,880 $
63 1385 قزاقستان 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 34,207 447,757,449 Rls. 48,786 $
64 1385 قزاقستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 103,250 439,348,316 Rls. 47,854 $
65 1385 قزاقستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 63,425 426,892,376 Rls. 46,499 $
66 1385 قزاقستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 127,762 415,031,036 Rls. 45,151 $
67 1385 قزاقستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 60,000 381,358,530 Rls. 41,715 $
68 1385 قزاقستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 23,106 377,006,810 Rls. 41,075 $
69 1385 قزاقستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 22,700 353,423,768 Rls. 38,521 $
70 1385 قزاقستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده. 87,296 324,649,512 Rls. 35,221 $
71 1385 قزاقستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده 18,500 322,619,929 Rls. 35,195 $
72 1385 قزاقستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 65,000 318,408,566 Rls. 34,501 $
73 1385 قزاقستان 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 60,000 312,266,131 Rls. 33,990 $
74 1385 قزاقستان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 29,900 299,600,838 Rls. 32,754 $
75 1385 قزاقستان 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طوماركه درجاي ديگرذكرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 56,780 290,205,712 Rls. 31,582 $
76 1385 قزاقستان 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 25,000 279,482,721 Rls. 30,302 $
77 1385 قزاقستان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 20,000 274,519,354 Rls. 29,835 $
78 1385 قزاقستان 73053100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش داده شده ا زدرا زا, باقطرخارجي بيش از 4/406 mm وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 60,000 238,509,684 Rls. 25,956 $
79 1385 قزاقستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 16,300 220,167,292 Rls. 23,913 $
80 1385 قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 20,550 210,431,039 Rls. 22,876 $
81 1385 قزاقستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 10,100 209,343,730 Rls. 22,887 $
82 1385 قزاقستان 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 22,080 208,003,605 Rls. 22,663 $
83 1385 قزاقستان 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 28,600 206,078,587 Rls. 22,374 $
84 1385 قزاقستان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم كشيده ياگرم ا كسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده. 39,000 204,680,099 Rls. 22,202 $
85 1385 قزاقستان 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 39,710 200,001,807 Rls. 21,702 $
86 1385 قزاقستان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 104,130 186,481,284 Rls. 20,378 $
87 1385 قزاقستان 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 9,000 182,384,005 Rls. 19,931 $
88 1385 قزاقستان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 9,730 154,644,425 Rls. 16,769 $
89 1385 قزاقستان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,000 136,736,140 Rls. 14,920 $
90 1385 قزاقستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 9,972 124,538,680 Rls. 13,559 $
91 1385 قزاقستان 73071900 لوازم وا تصالات لوله كشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن, كه درجاي ديگرذكرنشده, ياا زفولاد. 28,090 118,860,000 Rls. 12,989 $
92 1385 قزاقستان 73071100 لوازم وا تصالات لوله كشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چكش خوار. 30,000 114,370,015 Rls. 12,510 $
93 1385 قزاقستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 10,090 109,783,395 Rls. 12,007 $
94 1385 قزاقستان 84632000 ماشين هاي حديده كردن بوسيله نورد براي كاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 9,000 109,430,403 Rls. 11,958 $
95 1385 قزاقستان 84271022 ا را به هاي خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت كمترا ز5تن 9,500 105,510,754 Rls. 11,468 $
96 1385 قزاقستان 73044100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولادزنگ نزن باسطح مقطع , مدور سرد كشيده شده ياسردنوردشده 4,400 104,044,524 Rls. 11,287 $
97 1385 قزاقستان 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 20,000 102,599,885 Rls. 11,134 $
98 1385 قزاقستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 10,600 100,249,076 Rls. 10,918 $
99 1385 قزاقستان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 6,800 97,276,058 Rls. 10,635 $
100 1385 قزاقستان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 18,820 96,401,826 Rls. 10,434 $
101 1385 قزاقستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 14,650 95,806,605 Rls. 10,452 $
102 1385 قزاقستان 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,200 91,574,488 Rls. 9,953 $
103 1385 قزاقستان 25070010 كائولن 108,000 90,885,810 Rls. 9,859 $
104 1385 قزاقستان 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 19,500 86,676,972 Rls. 9,476 $
105 1385 قزاقستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 2,200 86,207,951 Rls. 9,356 $
106 1385 قزاقستان 84134000 تلمبه هاي بتون 4,000 74,434,195 Rls. 8,057 $
107 1385 قزاقستان 90118000 ميكروسكوپهاي مركب ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر 146 69,690,012 Rls. 7,609 $
108 1385 قزاقستان 85444900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 14,279 69,094,462 Rls. 7,528 $
109 1385 قزاقستان 85371090 ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور 4,290 55,302,039 Rls. 6,026 $
110 1385 قزاقستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده 17,000 53,962,937 Rls. 5,900 $
111 1385 قزاقستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 12,680 52,196,080 Rls. 5,664 $
112 1385 قزاقستان 84597000 ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن برا ي فلزا ت, ا زطريق بردا شتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر 3,675 51,724,077 Rls. 5,623 $
113 1385 قزاقستان 85359000 سايردستگاههابرا ي قطع و وصل وتغييروحفاظت مدا رهاي برقي,همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم ،برا ي بيشترا ز V1000, غيرمذكوردرجاي ديگر 6,661 50,091,307 Rls. 5,458 $
114 1385 قزاقستان 73069010 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ غير مذكور درجاي ديگر 3,000 49,201,502 Rls. 5,379 $
115 1385 قزاقستان 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 3,000 48,894,270 Rls. 5,347 $
116 1385 قزاقستان 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 6,710 47,512,712 Rls. 5,165 $
117 1385 قزاقستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 6,780 38,891,259 Rls. 4,250 $
118 1385 قزاقستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 1,870 35,770,986 Rls. 3,893 $
119 1385 قزاقستان 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 4,000 31,216,416 Rls. 3,399 $
120 1385 قزاقستان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 730 27,106,852 Rls. 2,942 $
121 1385 قزاقستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 730 27,101,267 Rls. 2,951 $
122 1385 قزاقستان 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر 1,340 25,415,559 Rls. 2,780 $
123 1385 قزاقستان 73065090 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 1,500 24,557,205 Rls. 2,661 $
124 1385 قزاقستان 72149100 ميله هاي ازآهن يافولاد غير ممزوج , گرم نوردشده... باسطح مقطع عرضي مستطيل (غيرا زمربع ). 5,890 22,407,751 Rls. 2,427 $
125 1385 قزاقستان 72166100 پروفيل ا زآهن يافولاد,فقطسردشكل دا ده شدهياسردتمام شده حاصل ا زمحصولات تخت نوردشده 3,730 21,001,778 Rls. 2,278 $
126 1385 قزاقستان 73053900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده غير از درازا باقطرخارجي بيش از 4/406 ميليمتر وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 5,000 20,493,691 Rls. 2,231 $
127 1385 قزاقستان 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 975 19,110,311 Rls. 2,081 $
128 1385 قزاقستان 72143000 ميله هاا زآهن ياغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )فولاد 4,500 16,965,954 Rls. 1,854 $
129 1385 قزاقستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,500 15,127,535 Rls. 1,648 $
130 1385 قزاقستان 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 800 15,118,272 Rls. 1,648 $
131 1385 قزاقستان 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي كمترا ز600,mmكه درجاي ديگرذكرنشده. 3,120 14,337,801 Rls. 1,562 $
132 1385 قزاقستان 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر 1,000 14,172,285 Rls. 1,545 $
133 1385 قزاقستان 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرگفته نشده. 560 13,187,090 Rls. 1,442 $
134 1385 قزاقستان 84314100 سطل, بيل, چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 700 9,930,333 Rls. 1,082 $
135 1385 قزاقستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 660 8,471,853 Rls. 927 $
136 1385 قزاقستان 85445900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 2,124 7,931,352 Rls. 864 $
137 1385 قزاقستان 73141300 تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف برا ي ماشين آلات ا زآهن ياا زفولاد,(غيرا زفولادزنگ نزن ). 400 7,540,424 Rls. 824 $
138 1385 قزاقستان 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكوردرجاي ديگر 1,560 7,165,566 Rls. 781 $
139 1385 قزاقستان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 1,126 6,929,996 Rls. 754 $
140 1385 قزاقستان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 380 5,893,693 Rls. 640 $
141 1385 قزاقستان 27101930 گريس 200 5,674,476 Rls. 618 $
142 1385 قزاقستان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 270 3,828,603 Rls. 417 $
143 1385 قزاقستان 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري ياجوشكاري, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 200 3,721,710 Rls. 403 $
144 1385 قزاقستان 85322300 خازنهاي ثابت برقي دي ا لكتريك سرا ميكي,يك لايه 300 3,118,144 Rls. 340 $
145 1385 قزاقستان 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي كه به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 80 2,269,790 Rls. 247 $
146 1385 قزاقستان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوحتي برا ي موتورهاي درون سوز 70 2,100,242 Rls. 229 $
147 1385 قزاقستان 40094200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 100 1,417,338 Rls. 155 $
148 1385 قزاقستان 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 210 1,324,044 Rls. 144 $
149 1385 قزاقستان 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذكوردرجاي ديگر 85 1,229,871 Rls. 134 $
150 1385 قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 100 1,133,870 Rls. 124 $
151 1385 قزاقستان 44109000 تخته ا زخرده چوب و تخته هاي مشابه ا زسايرموا د موا د چوبي جتي بهم فشرده بارزينها ياچسباننده هاي آلي 700 993,033 Rls. 108 $
152 1385 قزاقستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي كلروروينيل 62 898,752 Rls. 98 $
153 1385 قزاقستان 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 84 264,694 Rls. 29 $
مجموع کل
2,577,717,793,622 ريال
مجموع کل
280,480,424 دلار
[1]