آمار کل " واردات از" کشور "قرقيزستان" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 قرقيزستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 56,242,840 88,145,415,343 Rls. 9,588,968 $
2 1385 قرقيزستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 4,396,950 10,654,838,774 Rls. 1,155,156 $
3 1385 قرقيزستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 839,310 7,919,342,439 Rls. 859,231 $
4 1385 قرقيزستان 28054000 جيوه 39,882 7,868,420,000 Rls. 855,377 $
5 1385 قرقيزستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 676,080 6,639,196,743 Rls. 725,262 $
6 1385 قرقيزستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 981,440 4,597,408,464 Rls. 500,534 $
7 1385 قرقيزستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 438,939 3,107,555,640 Rls. 337,974 $
8 1385 قرقيزستان 07133300 لوبياي رسمي ,همچنين لوبياي سفيد ,غلاف كنده ,خشك كرده 540,942 2,158,033,197 Rls. 233,788 $
9 1385 قرقيزستان 85392930 لامپ حبابي رشته ا ي مونتاژشده بدون كلاهك (پيچ )به غيراز رديف 85392240 138,573 2,069,903,121 Rls. 225,945 $
10 1385 قرقيزستان 85392230 لامپ حبابي رشته ا ي مونتاژشده بدون كلاهك (پيچ ) به قدرت حداكثر 200وات ،براي ولتاژ بيشتر از 100ولت 72,884 1,664,190,442 Rls. 181,389 $
11 1385 قرقيزستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 90,945 1,270,911,510 Rls. 138,303 $
12 1385 قرقيزستان 72111910 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده با ضخامت كمترا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 175,080 1,221,030,240 Rls. 132,583 $
13 1385 قرقيزستان 85392290 سايرلامپهاي رشته ا ي , به قدرت حداكثر w200 وولتاژبيش ا ز100ولت غير مذكور درجاي ديگر 20,460 1,089,238,199 Rls. 118,562 $
14 1385 قرقيزستان 85392220 لامپ حبابي رشته ا ي 25ا لي 200وا ت ،براي ولتاژ بيشتر از100ولت 81,000 1,000,854,100 Rls. 110,166 $
15 1385 قرقيزستان 07133100 لوبيا ,غلاف كنده ,خشك كرده ازنوع wilezekvigna milugo 369,055 884,415,530 Rls. 95,804 $
16 1385 قرقيزستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 96,100 842,444,918 Rls. 91,577 $
17 1385 قرقيزستان 72111300 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ا زچهارطرف يادردستگاه شيارداربسته باپهناي بيشترا ز150ولي كمترا ز600mm به ضخامت حدا قل 4mmبه صورت غير طومار وبدون نقش برجسته 98,200 687,307,992 Rls. 74,650 $
18 1385 قرقيزستان 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 كيلووا ت 7,350 659,448,000 Rls. 72,000 $
19 1385 قرقيزستان 84272012 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 90,160 616,319,352 Rls. 67,059 $
20 1385 قرقيزستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 50,760 508,456,317 Rls. 55,438 $
21 1385 قرقيزستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 98,578 466,557,637 Rls. 50,690 $
22 1385 قرقيزستان 12022000 بادا م زميني (آرا شيد)پوست كنده , تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد 83,000 429,814,777 Rls. 46,575 $
23 1385 قرقيزستان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 82,160 382,748,407 Rls. 41,699 $
24 1385 قرقيزستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 37,500 355,150,798 Rls. 38,625 $
25 1385 قرقيزستان 84314100 سطل, بيل, چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 22,000 309,914,488 Rls. 33,702 $
26 1385 قرقيزستان 84272022 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت كمترا ز10تن 34,045 305,494,701 Rls. 33,341 $
27 1385 قرقيزستان 84604000 ماشين هاي هموا ركردن ياصاف كردن, برا ي كاربرروي فلز0 403 275,442,372 Rls. 30,011 $
28 1385 قرقيزستان 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 19,000 268,862,445 Rls. 29,355 $
29 1385 قرقيزستان 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 11,200 231,195,603 Rls. 25,261 $
30 1385 قرقيزستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 19,485 203,847,123 Rls. 22,203 $
31 1385 قرقيزستان 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 700 198,328,986 Rls. 21,654 $
32 1385 قرقيزستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 17,000 193,699,834 Rls. 21,172 $
33 1385 قرقيزستان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 31,140 179,155,595 Rls. 19,501 $
34 1385 قرقيزستان 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 28,600 141,657,530 Rls. 15,371 $
35 1385 قرقيزستان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 3,000 132,022,815 Rls. 14,430 $
36 1385 قرقيزستان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 10,000 126,071,906 Rls. 13,780 $
37 1385 قرقيزستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر 13,950 122,812,699 Rls. 13,380 $
38 1385 قرقيزستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 16,900 119,987,241 Rls. 13,045 $
39 1385 قرقيزستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 20,405 106,653,501 Rls. 11,560 $
40 1385 قرقيزستان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 10,500 103,290,714 Rls. 11,260 $
41 1385 قرقيزستان 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 15,000 86,626,395 Rls. 9,429 $
42 1385 قرقيزستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 5,860 72,611,835 Rls. 7,911 $
43 1385 قرقيزستان 84186190 سايرتجهيزا ت سردكننده يامنجمد كننده ترا كمي با كندانسور مبدل حرارتي بجز رديف 84186110 5,260 70,741,800 Rls. 7,704 $
44 1385 قرقيزستان 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 125 64,113,000 Rls. 7,000 $
45 1385 قرقيزستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,305 62,084,006 Rls. 6,759 $
46 1385 قرقيزستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 14,320 60,936,349 Rls. 6,633 $
47 1385 قرقيزستان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 4,000 60,242,699 Rls. 6,564 $
48 1385 قرقيزستان 84312000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 800 60,170,940 Rls. 6,528 $
49 1385 قرقيزستان 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 5,500 57,187,935 Rls. 6,234 $
50 1385 قرقيزستان 82081000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز. 395 56,977,178 Rls. 6,214 $
51 1385 قرقيزستان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباكنترل شماره اي 5,000 51,303,298 Rls. 5,608 $
52 1385 قرقيزستان 57029900 كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذكوردرجاي ديگر 2,480 51,214,746 Rls. 5,556 $
53 1385 قرقيزستان 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 1,730 50,184,813 Rls. 5,457 $
54 1385 قرقيزستان 90173000 ميكرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 1,220 49,635,743 Rls. 5,408 $
55 1385 قرقيزستان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتك ها) 1,900 48,424,958 Rls. 5,293 $
56 1385 قرقيزستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 10,000 47,580,850 Rls. 5,150 $
57 1385 قرقيزستان 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن, دباغي كردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 2,000 47,529,237 Rls. 5,152 $
58 1385 قرقيزستان 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 2,770 46,819,357 Rls. 5,070 $
59 1385 قرقيزستان 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 5,000 46,216,289 Rls. 5,004 $
60 1385 قرقيزستان 84821000 بلبرينگ. 2,400 45,399,348 Rls. 4,934 $
61 1385 قرقيزستان 84612000 ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 1,900 45,216,485 Rls. 4,893 $
62 1385 قرقيزستان 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 4,420 44,782,300 Rls. 4,875 $
63 1385 قرقيزستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 21,300 42,965,740 Rls. 4,662 $
64 1385 قرقيزستان 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن كفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 1,500 42,725,430 Rls. 4,635 $
65 1385 قرقيزستان 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 5,500 41,472,332 Rls. 4,532 $
66 1385 قرقيزستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 1,050 36,567,678 Rls. 3,985 $
67 1385 قرقيزستان 84591000 ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات 3,500 34,703,785 Rls. 3,793 $
68 1385 قرقيزستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 1,350 31,454,645 Rls. 3,433 $
69 1385 قرقيزستان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,200 28,554,690 Rls. 3,090 $
70 1385 قرقيزستان 84306100 ماشين آلات كوبيدن وسفت كردن زمين, غيرخودرو 600 27,632,703 Rls. 3,017 $
71 1385 قرقيزستان 54072090 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شكال همانندا زنخ رشته هاي سنتتيك غيرا زپلي پروپيلن 2,210 25,783,196 Rls. 2,797 $
72 1385 قرقيزستان 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 1,100 25,402,392 Rls. 2,752 $
73 1385 قرقيزستان 07133200 لوبياقرمزكوچك (adzuki) ,غلاف كنده ,خشك كرده 10,000 25,217,851 Rls. 2,730 $
74 1385 قرقيزستان 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتك ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 4,270 24,148,208 Rls. 2,639 $
75 1385 قرقيزستان 84722000 ماشين هاي چاپ آدرس وماشين هاي چاپ برجسته پلاك آدرس 1,280 21,868,239 Rls. 2,369 $
76 1385 قرقيزستان 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 10,450 20,149,800 Rls. 2,200 $
77 1385 قرقيزستان 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 300 12,818,371 Rls. 1,391 $
78 1385 قرقيزستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 2,000 11,506,534 Rls. 1,252 $
79 1385 قرقيزستان 90118000 ميكروسكوپهاي مركب ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر 220 9,845,168 Rls. 1,076 $
80 1385 قرقيزستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 500 9,486,130 Rls. 1,032 $
81 1385 قرقيزستان 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا ركار و وا نت 320 6,061,097 Rls. 659 $
82 1385 قرقيزستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 300 5,654,082 Rls. 618 $
83 1385 قرقيزستان 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 150 5,052,902 Rls. 553 $
84 1385 قرقيزستان 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي كه به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 150 4,240,562 Rls. 464 $
85 1385 قرقيزستان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 100 4,182,512 Rls. 456 $
86 1385 قرقيزستان 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 200 3,785,868 Rls. 412 $
87 1385 قرقيزستان 90058090 سايردوربين هاي يك چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 100 3,769,388 Rls. 412 $
88 1385 قرقيزستان 73158900 زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 200 3,769,388 Rls. 412 $
89 1385 قرقيزستان 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 200 2,409,708 Rls. 263 $
90 1385 قرقيزستان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 70 2,362,305 Rls. 258 $
91 1385 قرقيزستان 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي كه به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 80 2,261,633 Rls. 247 $
92 1385 قرقيزستان 73209000 فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 50 954,625 Rls. 104 $
93 1385 قرقيزستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 25 502,022 Rls. 55 $
مجموع کل
150,000,748,037 ريال
مجموع کل
16,316,051 دلار
[1]