آمار کل " واردات از" کشور "قبرس" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 قبرس 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 49,730,972 194,969,340,668 Rls. 21,199,170 $
2 1385 قبرس 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 15,562,580 111,525,648,893 Rls. 12,135,956 $
3 1385 قبرس 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 8,118,310 46,035,690,835 Rls. 5,007,157 $
4 1385 قبرس 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 7,935,139 31,011,602,752 Rls. 3,359,763 $
5 1385 قبرس 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 6,013,102 23,707,294,850 Rls. 2,574,561 $
6 1385 قبرس 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 3,489,030 21,114,002,432 Rls. 2,285,287 $
7 1385 قبرس 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,972,290 19,497,810,668 Rls. 2,115,186 $
8 1385 قبرس 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 4,075,720 18,438,124,358 Rls. 2,009,016 $
9 1385 قبرس 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,429,420 18,427,660,142 Rls. 2,004,119 $
10 1385 قبرس 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 1,171,155 8,421,521,933 Rls. 914,388 $
11 1385 قبرس 38081029 ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده ) 4,329 7,604,228,800 Rls. 827,716 $
12 1385 قبرس 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 1,322,000 7,098,289,845 Rls. 772,125 $
13 1385 قبرس 26140000 سنگ تتيان وكنسانتره هاي آن 1,059,000 6,608,465,279 Rls. 717,221 $
14 1385 قبرس 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 992,920 5,712,007,752 Rls. 618,383 $
15 1385 قبرس 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 1,250,561 5,446,006,211 Rls. 593,905 $
16 1385 قبرس 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروكش, آبكاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 730,310 4,206,123,300 Rls. 456,394 $
17 1385 قبرس 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 6,160 3,832,506,723 Rls. 420,231 $
18 1385 قبرس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 7,991 3,731,910,631 Rls. 405,029 $
19 1385 قبرس 48025600 كاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا كثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 418,710 3,344,031,708 Rls. 363,814 $
20 1385 قبرس 84729050 ماشين خودپردا ز بانكي(ATM) 22,902 3,318,561,178 Rls. 362,651 $
21 1385 قبرس 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 588,050 3,267,938,456 Rls. 355,546 $
22 1385 قبرس 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 708,427 2,729,272,492 Rls. 297,661 $
23 1385 قبرس 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 299,240 2,540,770,000 Rls. 276,622 $
24 1385 قبرس 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 59,000 2,059,455,500 Rls. 223,368 $
25 1385 قبرس 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 10,490 1,821,972,260 Rls. 197,697 $
26 1385 قبرس 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 15,000 1,754,643,000 Rls. 190,370 $
27 1385 قبرس 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوحتي برا ي موتورهاي درون سوز 810 1,213,240,052 Rls. 131,645 $
28 1385 قبرس 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 2,162 1,171,451,100 Rls. 128,154 $
29 1385 قبرس 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 310,700 1,169,244,151 Rls. 127,800 $
30 1385 قبرس 48092000 كاغذهاي خودكپي,بصورت رول ياورق 71,685 889,091,272 Rls. 96,441 $
31 1385 قبرس 39039000 پليمرهاي ا ستيرن كه درجاي ديگر گفته نشده, به ا شكال ا بتدا ئي 11,753 763,174,766 Rls. 82,622 $
32 1385 قبرس 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 98,892 756,915,755 Rls. 82,202 $
33 1385 قبرس 20091900 آب پرتقال يخ نزده, تخميرنشده, كه به آن ا لكل ا فزوده نشده باشد بامقياس بريكس بيش از20 108,400 711,841,264 Rls. 77,412 $
34 1385 قبرس 74111020 لوله هاي مسي باقطردا خلي 2ميلي متر وكمتر ازمس تصفيه شده 5,071 474,155,365 Rls. 51,516 $
35 1385 قبرس 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي 305 461,040,793 Rls. 49,929 $
36 1385 قبرس 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,923 445,448,200 Rls. 48,240 $
37 1385 قبرس 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذكور درجاي ديگر 4,881 413,212,368 Rls. 44,895 $
38 1385 قبرس 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 112,660 403,382,193 Rls. 44,110 $
39 1385 قبرس 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 285 401,052,461 Rls. 43,395 $
40 1385 قبرس 34022090 سايرفرآورده هاي تانسيو ا كتيف بسته بندي شده برا ي خرده فروشي غيرمذكور 54,065 378,371,793 Rls. 41,286 $
41 1385 قبرس 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 18,000 363,551,800 Rls. 39,427 $
42 1385 قبرس 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 66 324,613,118 Rls. 35,154 $
43 1385 قبرس 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 210 277,805,647 Rls. 30,143 $
44 1385 قبرس 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 590 249,025,070 Rls. 27,015 $
45 1385 قبرس 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيك ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 1,070 230,688,382 Rls. 25,135 $
46 1385 قبرس 21069010 ا ستابيلايزر 3,063 224,031,963 Rls. 24,410 $
47 1385 قبرس 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 10 208,926,848 Rls. 22,700 $
48 1385 قبرس 35011000 كازئين 1,200 188,688,996 Rls. 20,461 $
49 1385 قبرس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس كولا 1,155 181,270,516 Rls. 19,624 $
50 1385 قبرس 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرارميگيرند 1,623 116,564,116 Rls. 12,738 $
51 1385 قبرس 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 3,560 107,930,280 Rls. 11,751 $
52 1385 قبرس 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 13,497 100,772,023 Rls. 10,921 $
53 1385 قبرس 25070010 كائولن 120,000 99,344,302 Rls. 10,807 $
54 1385 قبرس 90118000 ميكروسكوپهاي مركب ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر 27 99,000,001 Rls. 10,776 $
55 1385 قبرس 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيك 60 95,847,585 Rls. 10,433 $
56 1385 قبرس 35019000 كازئينات ها و ساير مشتقات كازئين , چسب كازئين 600 92,153,606 Rls. 10,077 $
57 1385 قبرس 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 142,800 90,333,115 Rls. 9,853 $
58 1385 قبرس 29181300 ا ملاح و ا سترهاي ا سيدتارتريك 1,280 57,668,740 Rls. 6,247 $
59 1385 قبرس 33074900 فرآورده ها براي خوشبوكردن و بوزدا يي ا ماكن كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,133 52,280,144 Rls. 5,706 $
60 1385 قبرس 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 330 51,089,398 Rls. 5,542 $
61 1385 قبرس 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 80 39,420,812 Rls. 4,293 $
62 1385 قبرس 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 1 37,286,339 Rls. 4,046 $
63 1385 قبرس 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 1 23,754,719 Rls. 2,596 $
64 1385 قبرس 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيك يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذكور 620 18,515,668 Rls. 2,022 $
65 1385 قبرس 85431900 شتاب دهنده هاي ذرا ت (غيرا زدستگاههاي مستقركننده يون براي تحريك موادنيمه هادي ) 22 18,016,610 Rls. 1,957 $
66 1385 قبرس 76109000 ا سكلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 125 15,397,511 Rls. 1,679 $
67 1385 قبرس 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5 15,191,264 Rls. 1,648 $
68 1385 قبرس 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 600 12,217,083 Rls. 1,334 $
69 1385 قبرس 85364110 رله باجريان كمترا ز 2آمپر براي ولتاژ حداكثر 60ولت 1 12,129,074 Rls. 1,321 $
70 1385 قبرس 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 37 10,907,929 Rls. 1,185 $
71 1385 قبرس 90322000 مانوستات 90 9,360,600 Rls. 1,015 $
72 1385 قبرس 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند 480 5,104,026 Rls. 557 $
73 1385 قبرس 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 990 4,835,250 Rls. 528 $
74 1385 قبرس 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1 4,259,467 Rls. 466 $
75 1385 قبرس 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 0 538,284 Rls. 59 $
مجموع کل
571,315,022,485 ريال
مجموع کل
62,106,604 دلار
[1]