آمار کل " واردات از" کشور "فيليپين" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 فيليپين 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 306,291,833 869,166,437,211 Rls. 94,527,368 $
2 1385 فيليپين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 77,558 7,115,400,093 Rls. 771,272 $
3 1385 فيليپين 38237090 ا لكل هاي چرب صنعتي بجزا توكسيله آن 525,350 5,636,326,243 Rls. 612,482 $
4 1385 فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 744,800 5,403,308,510 Rls. 586,496 $
5 1385 فيليپين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 40,636 3,456,578,671 Rls. 374,986 $
6 1385 فيليپين 15131100 روغن خام نارگيل (كپرا ) 446,880 3,327,179,814 Rls. 360,883 $
7 1385 فيليپين 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 140,766 2,959,707,594 Rls. 322,986 $
8 1385 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشك كرده 939,953 2,541,649,515 Rls. 276,557 $
9 1385 فيليپين 29211100 مونو-دي -ياتري متيل امين واملاح ان ها 67,520 1,721,015,504 Rls. 187,332 $
10 1385 فيليپين 68101190 سايربلوك و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبك, به شكل چهارگوش يالوح وهمانند 237,569 1,422,986,464 Rls. 154,220 $
11 1385 فيليپين 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 325,878 1,405,017,525 Rls. 152,514 $
12 1385 فيليپين 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 45,000 987,100,000 Rls. 107,504 $
13 1385 فيليپين 13023900 لعاب ها و موا د غليظ كننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذكور يا مشمول درجاي ديگر 11,000 393,639,406 Rls. 42,659 $
14 1385 فيليپين 85044060 ا نوا ع S.P.U 6,729 375,567,608 Rls. 40,685 $
15 1385 فيليپين 29054500 گليسرول 60,000 359,881,465 Rls. 39,353 $
16 1385 فيليپين 20089900 سايرميوه ها,وغيره, آماده شده يا محفوظ شده, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 58,786 342,484,564 Rls. 37,300 $
17 1385 فيليپين 85340000 مدا رهاي چاپي 19 295,310,187 Rls. 32,292 $
18 1385 فيليپين 85432000 مولدهاي علائم (signal generators ) 2 142,237,158 Rls. 15,498 $
19 1385 فيليپين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاكيزگي از سرا ميك غيرا زچيني غيرمذكوردرجاي ديگر 10,293 133,012,454 Rls. 14,508 $
20 1385 فيليپين 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت چوبي ،رويه نشده 7,323 130,985,199 Rls. 14,318 $
21 1385 فيليپين 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 2,000 127,965,614 Rls. 13,935 $
22 1385 فيليپين 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 58 90,249,621 Rls. 9,801 $
23 1385 فيليپين 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيكه مستقيمابشكل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 2,500 83,508,510 Rls. 9,108 $
24 1385 فيليپين 96019000 ا ستخوا ن, كاسه لاك پشت، انواع شاخ، مرجان، صدف وسايرمواد حيواني ترا ش پذير(غيرا زعاج )،كارشده واشياء ازاين مواد. 4,609 83,473,097 Rls. 9,124 $
25 1385 فيليپين 06039000 گل وغنچه گل بريده شده, خشك كرده, رنگ كرده, رنگ زدا ئي شده ياآماده شده به نحو ديگر 1,872 82,275,707 Rls. 8,942 $
26 1385 فيليپين 44209000 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده, جعبه برا ي زيورآلات وكاردوچنگال ا شياء چوبي ، مبلمان كه مشمول تعرفه 94 نمي شود 2,255 70,334,793 Rls. 7,636 $
27 1385 فيليپين 85446010 كابل زميني ا عم ا زروغني ياخشك بالاتر ا زيك كيلوولت لغايت 132كيلوولت 1,528 62,453,226 Rls. 6,798 $
28 1385 فيليپين 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 264 60,301,089 Rls. 6,546 $
29 1385 فيليپين 34060000 ا نوا ع شمع و ا شياء همانند 3,180 59,243,370 Rls. 6,412 $
30 1385 فيليپين 67021000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيك 2,556 50,975,536 Rls. 5,517 $
31 1385 فيليپين 83063000 قاب عكس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 2,000 49,944,391 Rls. 5,459 $
32 1385 فيليپين 56071000 ريسمان, طناب وكابل, ا زكنف ياسايرا لياف نسجي از پوسته ساقه نباتات شماره 5303 3,337 47,103,829 Rls. 5,155 $
33 1385 فيليپين 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 2,500 37,714,480 Rls. 4,120 $
34 1385 فيليپين 83062900 مجسمه هاي كوچك وسايرا شياءتزئيني از فلز معمولي غيراز رديف 83062100 2,779 33,413,409 Rls. 3,617 $
35 1385 فيليپين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 229 25,289,553 Rls. 2,745 $
36 1385 فيليپين 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شكل لوح آجروا شياهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر 1,220 24,157,066 Rls. 2,640 $
37 1385 فيليپين 05080000 مرجان, صدف وكاسه صدفدا را ن, قشردا را ن, كارنشده پودروآخال انها 180 23,901,085 Rls. 2,593 $
38 1385 فيليپين 06049900 ا جزا ء گياهان بدون گل يا غنچه , برا ي زينت به استثناي تازه 1,096 20,953,716 Rls. 2,292 $
39 1385 فيليپين 70132900 ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر وشيشه -سراميك ) 2,215 20,484,556 Rls. 2,217 $
40 1385 فيليپين 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 40 18,513,445 Rls. 2,024 $
41 1385 فيليپين 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 459 17,604,765 Rls. 1,910 $
42 1385 فيليپين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 73 16,696,855 Rls. 1,812 $
43 1385 فيليپين 85415000 وسايل نيمه هادي (غير ا ز وسايل حساس در برا بر نور)غير مذكور درجاي ديگر 48 12,446,740 Rls. 1,348 $
44 1385 فيليپين 97050000 كلكسيون وا شياء كلكسيوني وا بسته به حيوا ن شناسي ،گياه شناسي ،معدن شناسي ،كالبدشناسي ،تاريخي وباستاني 30 6,419,794 Rls. 697 $
مجموع کل
908,441,249,432 ريال
مجموع کل
98,793,661 دلار
[1]