آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 فرانسه 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 39,643,793 3,833,322,122,177 Rls. 416,612,616 $
2 1385 فرانسه 98870336 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 61% ا لي 62% بجز لاستيك 29,781,299 2,805,814,674,843 Rls. 306,319,748 $
3 1385 فرانسه 27101110 بنزين 288,183,193 1,802,997,611,175 Rls. 196,588,700 $
4 1385 فرانسه 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لكتريكي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 97,232,469 1,226,326,438,865 Rls. 133,263,748 $
5 1385 فرانسه 98870330 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 49% ا لي 50% بجز لاستيك 6,672,657 757,768,849,751 Rls. 82,415,625 $
6 1385 فرانسه 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 126,534 580,992,122,837 Rls. 63,150,460 $
7 1385 فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 930,611 452,071,940,401 Rls. 49,140,417 $
8 1385 فرانسه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 43,772,765 394,084,131,935 Rls. 42,978,265 $
9 1385 فرانسه 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 2,638,595 283,576,990,441 Rls. 30,904,172 $
10 1385 فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ، وا نت و ترا كتور كشاورزي 1,536,892 251,870,055,718 Rls. 27,374,218 $
11 1385 فرانسه 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 3,080,451 209,302,304,265 Rls. 22,742,128 $
12 1385 فرانسه 85261000 دستگاههاي را دا ر 61,633 206,731,873,109 Rls. 22,568,950 $
13 1385 فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 698,749 183,996,913,386 Rls. 20,018,606 $
14 1385 فرانسه 87033200 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تراكمي -احتراقي باحجم سيلندر 1500 سانتي مترمكعب تا2500 سانتي مترمكعب 1,987,905 162,882,549,715 Rls. 17,664,401 $
15 1385 فرانسه 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 1,021,845 156,445,483,909 Rls. 17,007,920 $
16 1385 فرانسه 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا كمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 1,473,320 149,728,219,334 Rls. 16,339,146 $
17 1385 فرانسه 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز20تن 2,054,993 149,682,844,272 Rls. 16,273,147 $
18 1385 فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 622,612 146,365,598,059 Rls. 15,908,020 $
19 1385 فرانسه 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 461,188 144,373,446,200 Rls. 15,700,212 $
20 1385 فرانسه 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 30,300 143,078,678,748 Rls. 15,554,699 $
21 1385 فرانسه 10030000 جو 55,502,256 134,018,094,173 Rls. 14,513,547 $
22 1385 فرانسه 28112200 دي ا كسيد سيليسيم 695,880 127,837,224,574 Rls. 13,866,984 $
23 1385 فرانسه 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 764,520 122,123,877,976 Rls. 13,267,537 $
24 1385 فرانسه 84821000 بلبرينگ. 426,949 111,273,518,235 Rls. 12,087,926 $
25 1385 فرانسه 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمكعب 1,011,235 103,347,667,502 Rls. 11,218,775 $
26 1385 فرانسه 87042200 وسايل نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن 5تا20تن 1,214,160 98,566,259,800 Rls. 10,697,618 $
27 1385 فرانسه 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كارو وا نت 501,043 89,132,271,486 Rls. 9,686,201 $
28 1385 فرانسه 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 425,112 87,423,353,912 Rls. 9,708,088 $
29 1385 فرانسه 84082010 موتور هاي گاز سوز پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي ،از نوعي كه براي به حركت در آوردن وسايل نقليه فصل 87 به كارمي روند 310,955 77,397,517,060 Rls. 8,418,819 $
30 1385 فرانسه 84213920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 138,312 72,614,537,294 Rls. 7,882,081 $
31 1385 فرانسه 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 28,914 71,850,694,516 Rls. 7,822,047 $
32 1385 فرانسه 98870332 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 53% ا لي 54% بجز لاستيك 571,181 67,895,611,466 Rls. 7,354,436 $
33 1385 فرانسه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 168,322 67,640,140,085 Rls. 7,355,804 $
34 1385 فرانسه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 295,126 66,495,093,807 Rls. 7,236,118 $
35 1385 فرانسه 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 742,462 63,930,810,255 Rls. 6,935,888 $
36 1385 فرانسه 17019900 سايرقند و شكر غير مذكور در جاي ديگر 14,970,957 63,379,315,560 Rls. 6,909,175 $
37 1385 فرانسه 84303190 سايرماشين آلات خودروكندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل غيرمذكوردرجاي ديگر 485,800 62,745,482,689 Rls. 6,817,197 $
38 1385 فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 177,542 60,892,962,759 Rls. 6,621,051 $
39 1385 فرانسه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 372,347 56,661,659,677 Rls. 6,155,856 $
40 1385 فرانسه 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 16,922 56,477,998,176 Rls. 6,131,175 $
41 1385 فرانسه 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 600,149 54,087,559,310 Rls. 5,886,147 $
42 1385 فرانسه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 384,180 53,610,821,978 Rls. 5,843,719 $
43 1385 فرانسه 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 82,772 49,560,969,373 Rls. 5,367,241 $
44 1385 فرانسه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 89,113 44,939,559,440 Rls. 4,892,912 $
45 1385 فرانسه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 112,726 43,802,351,252 Rls. 4,761,430 $
46 1385 فرانسه 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 195,912 42,260,944,472 Rls. 4,594,799 $
47 1385 فرانسه 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 1,184,532 41,231,654,069 Rls. 4,484,781 $
48 1385 فرانسه 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 129,018 39,965,996,610 Rls. 4,329,324 $
49 1385 فرانسه 38083010 علف كش ها كند كننده هايابازدارنده هاي جوانه زدن وتنظيم كننده رشد نباتات بصورت (محصول اماده ) 397,358 39,896,562,155 Rls. 4,329,027 $
50 1385 فرانسه 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 21,054 36,595,896,716 Rls. 3,971,341 $
51 1385 فرانسه 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 10,872 36,335,779,576 Rls. 3,958,162 $
52 1385 فرانسه 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي (كارتهاي هوشمندsmart cards ) 88,043 36,186,848,715 Rls. 3,931,629 $
53 1385 فرانسه 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 146,590 35,215,322,011 Rls. 3,820,683 $
54 1385 فرانسه 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 96,266 34,936,590,755 Rls. 3,800,673 $
55 1385 فرانسه 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 77,593 34,770,471,088 Rls. 3,792,902 $
56 1385 فرانسه 98870316 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،ساخت دا خل 21% ا لي 22% بجز لاستيك 322,777 34,340,474,367 Rls. 3,753,468 $
57 1385 فرانسه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتور 391,862 32,982,774,007 Rls. 3,591,547 $
58 1385 فرانسه 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 2,899 31,238,234,672 Rls. 3,399,820 $
59 1385 فرانسه 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 3,786 29,902,598,758 Rls. 3,240,927 $
60 1385 فرانسه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 154,566 29,780,491,108 Rls. 3,231,486 $
61 1385 فرانسه 84705000 ماشين هاي صندوق ثبات 16,299 29,684,709,778 Rls. 3,239,020 $
62 1385 فرانسه 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 652,625 29,105,994,313 Rls. 3,163,818 $
63 1385 فرانسه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 133,797 28,912,690,635 Rls. 3,142,243 $
64 1385 فرانسه 85444900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 410,096 28,286,468,840 Rls. 3,077,209 $
65 1385 فرانسه 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 105,970 26,824,487,844 Rls. 2,919,877 $
66 1385 فرانسه 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 477,030 26,784,198,464 Rls. 2,911,913 $
67 1385 فرانسه 73069090 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شدهيابه طريق مشابهي مسدود شده , ا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر 216,178 26,698,481,456 Rls. 2,892,890 $
68 1385 فرانسه 84709000 ماشين هاي نقش تمبر,ماشين هاي صدوربليط,وساير ماشينهاي همانند كه داراي وسايل محاسب باشند 24,619 26,583,450,800 Rls. 2,889,199 $
69 1385 فرانسه 28182000 ا كسيدآلومينيم, غيرا زكوروندوم مصنوعي 3,862,964 26,347,395,076 Rls. 2,865,871 $
70 1385 فرانسه 96089100 سرقلم, ونوك سرقلم. 10,760 25,967,890,259 Rls. 2,824,287 $
71 1385 فرانسه 84262000 جرثقيل هاي برجي 2,996,526 25,674,946,489 Rls. 2,793,334 $
72 1385 فرانسه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 23,611 25,597,482,954 Rls. 2,781,884 $
73 1385 فرانسه 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 17,708 25,589,182,082 Rls. 2,774,291 $
74 1385 فرانسه 85113090 كويل هاي روشن كردن 383,047 25,336,614,361 Rls. 2,754,963 $
75 1385 فرانسه 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,558,750 23,827,697,900 Rls. 2,588,352 $
76 1385 فرانسه 25233000 سيمان آلومينو 2,873,250 23,370,925,689 Rls. 2,538,457 $
77 1385 فرانسه 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 134,172 22,513,613,795 Rls. 2,442,774 $
78 1385 فرانسه 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 283,598 22,335,116,933 Rls. 2,427,586 $
79 1385 فرانسه 37011000 صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , برا ي ا شعه ا يكس , عكسبردا ري نشده 127,179 21,596,447,775 Rls. 2,352,427 $
80 1385 فرانسه 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 52,902 21,352,847,202 Rls. 2,319,712 $
81 1385 فرانسه 85334010 پتانسيومترجهت تنظيم هوا ي ورودي وسوخت درموتورهاي ا نژكتوري 11,300 21,298,538,844 Rls. 2,318,482 $
82 1385 فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 43,073 20,666,690,687 Rls. 2,251,507 $
83 1385 فرانسه 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 259,421 20,600,961,697 Rls. 2,237,847 $
84 1385 فرانسه 04021010 شيرخشك ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويك كيلوگرم و كمتركه ميزا ن موا د چرب ا ن يك ونيم درصدوياكمترباشد 825,313 20,469,615,611 Rls. 2,227,287 $
85 1385 فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 192,047 20,430,126,685 Rls. 2,221,108 $
86 1385 فرانسه 87086011 محورهاي غيرمحرك ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 364,993 20,331,251,247 Rls. 2,213,553 $
87 1385 فرانسه 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 305,217 20,220,800,224 Rls. 2,199,737 $
88 1385 فرانسه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 4,996 20,162,307,990 Rls. 2,192,614 $
89 1385 فرانسه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 84,568 20,060,577,458 Rls. 2,181,178 $
90 1385 فرانسه 04022190 شيروخامه بدون ا فزودن قندياموا دشيرين كننده باميزا ن چربي بيش ا ز 5/1% غيرمذكوردرجاي ديگر 828,300 19,989,681,655 Rls. 2,175,852 $
91 1385 فرانسه 84133010 پمپ ا نژكتور 32,162 19,819,994,224 Rls. 2,151,116 $
92 1385 فرانسه 48102200 كاغذ سبك ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 2,164,540 19,497,464,724 Rls. 2,123,288 $
93 1385 فرانسه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 169,403 19,457,972,342 Rls. 2,116,285 $
94 1385 فرانسه 39042200 پلي كلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شكال ا بتدا ئي 558,000 19,036,091,609 Rls. 2,065,411 $
95 1385 فرانسه 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 147,670 18,231,463,266 Rls. 1,980,877 $
96 1385 فرانسه 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 65,284 18,017,327,260 Rls. 1,958,985 $
97 1385 فرانسه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 16,469 17,721,831,549 Rls. 1,927,510 $
98 1385 فرانسه 84099110 كيت كامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 21,972 17,331,082,191 Rls. 1,886,057 $
99 1385 فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 54,334 17,321,718,309 Rls. 1,891,185 $
100 1385 فرانسه 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 31,775 17,162,707,678 Rls. 1,865,112 $
101 1385 فرانسه 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح 3,172,318 16,882,428,203 Rls. 1,842,366 $
102 1385 فرانسه 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 284,028 16,832,622,606 Rls. 1,830,460 $
103 1385 فرانسه 29304000 متيونين 640,000 16,828,549,048 Rls. 1,830,593 $
104 1385 فرانسه 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 14,952 16,676,473,884 Rls. 1,808,526 $
105 1385 فرانسه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 54,033 16,481,167,041 Rls. 1,794,393 $
106 1385 فرانسه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 298 16,348,093,893 Rls. 1,784,192 $
107 1385 فرانسه 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 562,681 16,308,402,203 Rls. 1,773,690 $
108 1385 فرانسه 90289040 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي كنتور برق ا ز نوع ا لكترونيكي 47,283 16,284,845,017 Rls. 1,765,512 $
109 1385 فرانسه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوحتي برا ي موتورهاي درون سوز 111,681 16,244,537,449 Rls. 1,769,451 $
110 1385 فرانسه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 57,915 16,240,422,254 Rls. 1,771,476 $
111 1385 فرانسه 38081029 ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده ) 20,000 16,118,566,139 Rls. 1,748,407 $
112 1385 فرانسه 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 38,334 15,991,746,698 Rls. 1,733,428 $
113 1385 فرانسه 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 649,128 15,986,314,928 Rls. 1,736,925 $
114 1385 فرانسه 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 56,001 15,695,952,391 Rls. 1,704,925 $
115 1385 فرانسه 87085090 محورهاي محرك باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري كار،وا نت وترا كتور 324,145 15,460,378,177 Rls. 1,678,518 $
116 1385 فرانسه 84729090 ساير ماشينها و دستگاههاي دفتري غيرمذكوردرجاي ديگر 17,026 15,375,195,596 Rls. 1,665,264 $
117 1385 فرانسه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 121,727 15,030,114,083 Rls. 1,640,548 $
118 1385 فرانسه 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 10,204 14,792,251,349 Rls. 1,611,523 $
119 1385 فرانسه 40101100 تسمه نقاله ... ا زكائوچوي ولكانيزه مستحكم شده فقط بافلز 389,101 14,624,848,618 Rls. 1,595,900 $
120 1385 فرانسه 84481110 دا بي ژا كارد 46,328 14,294,725,484 Rls. 1,553,940 $
121 1385 فرانسه 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 20,903 14,277,268,513 Rls. 1,549,202 $
122 1385 فرانسه 85352990 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا ي ولتاژمساوي بابيش از 5/72 كيلوولت بجزسكسيونرودژنكتور 55,450 14,139,448,635 Rls. 1,537,482 $
123 1385 فرانسه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 9,003 13,970,084,324 Rls. 1,518,996 $
124 1385 فرانسه 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز5/37 وا ت 101,377 13,715,485,574 Rls. 1,491,730 $
125 1385 فرانسه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 550,140 13,543,299,845 Rls. 1,471,908 $
126 1385 فرانسه 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 30,917 13,429,785,445 Rls. 1,460,834 $
127 1385 فرانسه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 991,375 13,406,326,884 Rls. 1,459,247 $
128 1385 فرانسه 29161200 ا سترهاي ا سيدا كريليك 837,460 13,229,282,027 Rls. 1,436,802 $
129 1385 فرانسه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 78,222 13,083,538,228 Rls. 1,423,894 $
130 1385 فرانسه 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 2,152 13,012,137,199 Rls. 1,411,764 $
131 1385 فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 56,203 12,846,590,613 Rls. 1,395,447 $
132 1385 فرانسه 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 2,560 12,759,341,981 Rls. 1,385,864 $
133 1385 فرانسه 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 280,480 12,757,480,102 Rls. 1,388,970 $
134 1385 فرانسه 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازك وباريكه ها ا زسايرموا دپلاستيكي غيرا سفنجي غيرمذكوردرجاي ديگ 40,333 12,726,654,127 Rls. 1,386,293 $
135 1385 فرانسه 04022110 شيرخشك ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويك كيلوگرم وكمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 359,317 12,599,753,556 Rls. 1,372,897 $
136 1385 فرانسه 84453000 ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن نخ نسجي 113,313 12,417,806,814 Rls. 1,346,980 $
137 1385 فرانسه 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميكي همانند نسوزكه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذكوردرجاي ديگر 1,378,548 12,373,038,768 Rls. 1,343,727 $
138 1385 فرانسه 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 4,791 12,347,958,055 Rls. 1,342,711 $
139 1385 فرانسه 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيكي 40,093 12,330,503,281 Rls. 1,341,561 $
140 1385 فرانسه 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 603,400 12,167,368,379 Rls. 1,323,188 $
141 1385 فرانسه 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك قرقره ). 55,253 12,159,355,107 Rls. 1,321,132 $
142 1385 فرانسه 35030000 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي كازئين شماره 3501 166,400 12,100,973,084 Rls. 1,318,292 $
143 1385 فرانسه 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 710,250 12,013,049,152 Rls. 1,307,424 $
144 1385 فرانسه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 26,061 11,967,039,900 Rls. 1,301,417 $
145 1385 فرانسه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,096 11,963,233,635 Rls. 1,299,708 $
146 1385 فرانسه 32159010 جوهر خودكار 53,290 11,924,577,773 Rls. 1,296,460 $
147 1385 فرانسه 28181000 كوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص شده ياغير مشخص 1,240,000 11,744,239,468 Rls. 1,277,179 $
148 1385 فرانسه 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 9,842 11,681,593,687 Rls. 1,267,614 $
149 1385 فرانسه 84281010 آسانسورهاي باسيستم محركه گيربكس (gearbox ) 120,889 11,431,298,475 Rls. 1,245,070 $
150 1385 فرانسه 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 17,130 11,412,824,177 Rls. 1,238,505 $
151 1385 فرانسه 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال غيرمذكور 113,550 11,402,905,003 Rls. 1,244,176 $
152 1385 فرانسه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 78,985 11,148,380,714 Rls. 1,210,250 $
153 1385 فرانسه 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 19,539 10,997,436,196 Rls. 1,195,467 $
154 1385 فرانسه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 70,056 10,978,464,493 Rls. 1,191,950 $
155 1385 فرانسه 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 82,347 10,963,733,222 Rls. 1,193,568 $
156 1385 فرانسه 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 52,291 10,917,873,039 Rls. 1,186,826 $
157 1385 فرانسه 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 9,353 10,835,629,057 Rls. 1,177,015 $
158 1385 فرانسه 85233000 كارت توا م شده با يك باريكه مغناطيسي 168,157 10,524,052,400 Rls. 1,145,574 $
159 1385 فرانسه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 2,074,979 10,405,564,103 Rls. 1,140,573 $
160 1385 فرانسه 38081019 سايرحشره كش هاآماده غيرخانگي 33,737 10,305,166,547 Rls. 1,121,994 $
161 1385 فرانسه 39140000 مبادله كننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شكال ا بتدا يي 511,024 10,236,051,474 Rls. 1,112,415 $
162 1385 فرانسه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند 176,280 10,189,041,762 Rls. 1,107,131 $
163 1385 فرانسه 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبكاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 504,436 10,008,148,864 Rls. 1,085,386 $
164 1385 فرانسه 85252010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده ا ز نوع PDH باظرفيت بالاتر ا ز 34مگابايت درثانيه 6,919 9,940,493,402 Rls. 1,079,282 $
165 1385 فرانسه 82055900 ا بزا رهاي دستي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 14,927 9,886,069,187 Rls. 1,075,231 $
166 1385 فرانسه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,784,060 9,821,141,801 Rls. 1,073,344 $
167 1385 فرانسه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 21,044 9,646,313,300 Rls. 1,046,124 $
168 1385 فرانسه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 45,908 9,548,106,434 Rls. 1,039,061 $
169 1385 فرانسه 33051000 شامپوها 1,589,577 9,533,427,121 Rls. 1,036,117 $
170 1385 فرانسه 84451300 ماشين هاي كشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 28,285 9,398,456,662 Rls. 1,017,479 $
171 1385 فرانسه 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 277,370 9,285,720,817 Rls. 1,007,939 $
172 1385 فرانسه 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 44,081 9,258,250,202 Rls. 1,006,364 $
173 1385 فرانسه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 360,560 9,211,419,345 Rls. 1,001,293 $
174 1385 فرانسه 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي كمترا ز600mm 438,422 9,070,004,156 Rls. 984,430 $
175 1385 فرانسه 40029100 لاتكس كائوچوي سنتتيك وشبه كائوچو كه درجاي ديگر مذكور نباشد 686,400 9,057,082,241 Rls. 983,329 $
176 1385 فرانسه 23099010 فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو 958,930 8,966,330,048 Rls. 976,746 $
177 1385 فرانسه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 380,982 8,922,592,051 Rls. 971,069 $
178 1385 فرانسه 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 829,700 8,868,350,885 Rls. 963,621 $
179 1385 فرانسه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 27,052 8,855,813,946 Rls. 963,472 $
180 1385 فرانسه 39209400 صفحه, ورق, ...ا زرزين هاي فنوليك, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 26,000 8,853,659,479 Rls. 959,070 $
181 1385 فرانسه 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 560,339 8,817,830,321 Rls. 957,922 $
182 1385 فرانسه 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي شماره 8451 40,470 8,750,466,310 Rls. 953,340 $
183 1385 فرانسه 84682000 ماشين آلات ودستگاههاي گازي, برا ي لحيم كاري, زرد جوشكاري, وياجوشكاري 26,819 8,645,828,057 Rls. 943,531 $
184 1385 فرانسه 29212900 پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ;ا ملاح ا ين تركيبات 412,500 8,539,489,200 Rls. 925,088 $
185 1385 فرانسه 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 17,107 8,499,262,123 Rls. 924,255 $
186 1385 فرانسه 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 10,340 8,477,436,493 Rls. 921,295 $
187 1385 فرانسه 84434000 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گرا ور 22,800 8,431,453,311 Rls. 913,736 $
188 1385 فرانسه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 7,031 8,390,694,189 Rls. 912,504 $
189 1385 فرانسه 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 24,316 8,376,154,077 Rls. 910,062 $
190 1385 فرانسه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 3,263 8,363,812,586 Rls. 907,021 $
191 1385 فرانسه 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 21,010 8,354,377,979 Rls. 913,036 $
192 1385 فرانسه 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دا رياپلكان متحرك ) 10,568 8,304,717,087 Rls. 903,975 $
193 1385 فرانسه 87083910 ترمزها وترمزهاي خودكار واجزاء وقطعات آنها(به جزلنت ترمز )برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 78,851 8,297,981,855 Rls. 900,669 $
194 1385 فرانسه 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 24,982 8,248,302,986 Rls. 896,947 $
195 1385 فرانسه 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز كائوچوي ولكانيزه سفت نشده, غيرمذكور درجاي ديگر 98,648 8,235,775,454 Rls. 895,149 $
196 1385 فرانسه 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون 23,532 8,103,172,506 Rls. 877,831 $
197 1385 فرانسه 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 66,355 8,045,523,041 Rls. 874,003 $
198 1385 فرانسه 38101010 تركيبات برا ي پاك كردن وپردا خت سطح فلزا ت 759,062 8,035,779,768 Rls. 872,915 $
199 1385 فرانسه 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 48,625 7,993,986,032 Rls. 866,796 $
200 1385 فرانسه 84179000 ا جزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 65,269 7,985,317,822 Rls. 868,704 $
مجموع کل
18,546,939,699,483 ريال
مجموع کل
2,018,416,049 دلار